fbpx
วิกิพีเดีย

รายพระนามพระมหาอุปราชาพม่า

เนื้อหา

พระมหากษัตริย์ พระนาม ฐานะ ความสัมพันธ์ เริ่มตำแหน่ง; สาเหตุ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง; สาเหตุ รัชทายาทลำดับที่ 2
พระเจ้าเมงจีโย เจ้าชายตะเบ็งชเวตี รัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 1516
พระราชสมภพ
1530
เสด็จขึ้นครองราชย์
บุเรงนองกะยอดินนรธา
1542–1550, พระชามาดา
พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ บุเรงนองกะยอดินนรธา รัชทายาทโดยสันนิษฐาน พระเทวัญ (พี่เขย) 1542
anointed
30 April 1550
เสด็จขึ้นครองราชย์
มังไชยสิงห์
1551–1581, พระราชโอรส
พระเจ้าบุเรงนอง มังไชยสิงห์ รัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 1551
พระราชบิดาเสด็จขึ้นครองราชย์
1581
เสด็จขึ้นครองราชย์
มังกะยอชวา
1581–1593, พระราชโอรส
พระเจ้านันทบุเรง มังกะยอชวา รัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 1581
พระราชบิดาเสด็จขึ้นครองราชย์
1593
killed in action
มังกะยอชวาที่ 2 แห่งอังวะ
1594–1599,พระราชอนุชา
มังกะยอชวาที่ 2 แห่งอังวะ รัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 31 January 1594
พระเชษฐาทิวงคต
December 1599
defected
เจ้าชายอโนเพตลุน
1599–1606, พระภาดา
พระเจ้านยองยาน เจ้าชายอโนเพตลุน รัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 25 February 1600
พระราชบิดาเสด็จขึ้นครองราชย์
3 March 1606
succeeded
เจ้าชายทาลุน
1606–1628, พระอนุชา
พระเจ้าอโนเพตลุน เจ้าชายทาลุน รัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชอนุชา 3 March 1606
พระราชบิดาเสด็จขึ้นครองราชย์
9 July 1628
พระราชภาคิไนยเสด็จขึ้นครองราชย์
มังกะยอชวาแห่งสากู
1635–1647, พระอนุชา
พระเจ้าทาลุน มังกะยอชวาแห่งสากู รัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชอนุชา 2 June 1635
พระเชษฐาเสด็จขึ้นครองราชย์
18 August 1647
ทิวงคต
เจ้าชายพินดาเล
1647–1648, พระราชภาคิไนย
เจ้าชายพินดาเล รัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 18 August 1647
พระปิตุลาทิวงคต
27 August 1648
เสด็จขึ้นครองราชย์
เจ้าชายมินเย ไททาทู
1648–1653
พระเจ้าพินดาเล เจ้าชายมินเย ไททาทู รัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชอนุชา 5 September 1648
พระเชษฐาเสด็จขึ้นครองราชย์
25 December 1653
ทิวงคต
เจ้าชายนราเสยะ
1654–1661, พระอนุชา
เจ้าชายนราเสยะ รัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 30 January 1654
uncle died
3 June 1661
father deposed
เจ้าชายนราวระ
1664–1672, พระภาดา
พระเจ้าปเย เจ้าชายนราวระ รัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 1 June 1664
พระราชบิดาเสด็จขึ้นครองราชย์
13 April 1672
เสด็จขึ้นครองราชย์
เจ้าชายสเน่ห์
1688–1698, พระราชภาคิไนย
พระเจ้ามังกะยอดิน เจ้าชายสเน่ห์ รัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 8 September 1688
พระราชบิดาเสด็จขึ้นครองราชย์
4 May 1698
เสด็จขึ้นครองราชย์
เจ้าชายทนินกันเว
1711–1714, พระราชโอรส
พระเจ้าสเน่ห์มิน เจ้าชายทนินกันเว รัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 1 November 1711
พระราชบิดาเสด็จขึ้นครองราชย์
12 September 1714
เสด็จขึ้นครองราชย์
เจ้าชายมหาธรรมราชาธิบดี
1727–1733, พระราชโอรส
พระเจ้าทนินกันเว เจ้าชายมหาธรรมราชาธิบดี รัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 6 May 1727
พระเชษฐาสวรรคต
12 December 1733
เสด็ขึ้นครองราชย์
ราชวงศ์ตองอูล่มสลาย
พระมหากษัตริย์ พระนาม ฐานะ ความสัมพันธ์ เริ่มตำแหน่ง; สาเหตุ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง; สาเหตุ รัชทายาทลำดับที่ 2
พระเจ้าอลองพญา เจ้าชายมังลอก รัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 29 ก.พ. 1752
สถาปนาราชวงศ์
11 พ.ค. 1760
เสด็จขึ้นครองราชย์
เจ้าชายมังระ
1760–1763, พระราชอนุชา
พระเจ้ามังลอก เจ้าชายมังระ รัชทายาทโดยสันนิษฐาน พระราชอนุชา 11 พ.ค. 1760
พระเชษฐาเสด็จขึ้นครองราชย์
28 พ.ย. 1763
เสด็จขึ้นครองราชย์
เจ้าชายจิงกู
1763–1776, พระราชโอรส
พระเจ้ามังระ เจ้าชายจิงกู รัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 28 พ.ย. 1763
พระราชบิดาเสด็จขึ้นครองราชย์
10 มิ.ย. 1776
เสด็จขึ้นครองราชย์
เจ้าชายปยินซี
1776–1782, พระราชโอรส
พระเจ้าจิงกูจา เจ้าชายปยินซี รัชทายาทโดยสันนิษฐาน พระราชโอรส 10 มิ.ย. 1776
พระราชบิดาเสด็จขึ้นครองราชย์
6 ก.พ. 1782
ถูกสำเร็จโทษ
เจ้าชายตะโดเมงสอ
1783–1808, พระภาดา (ลูกพี่ลูกน้อง)
พระเจ้าปดุง เจ้าชายตะโดเมงสอ รัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 13 ก.ค. 1783
พระราชบิดาปราบดาภิเษก
9 เม.ย. 1808
ทิวงคต
เจ้าชายบาจีดอ
1808–1819, พระราชโอรส
เจ้าชายบาจีดอ รัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชนัดดา 17 เม.ย. 1808
พระราชบิดาทิวงคต
5 มิ.ย. 1819
เสด็จขึ้นครองราชย์
เจ้าชายสาราวตี
1819–1837, younger brother
พระเจ้าบาจีดอ เจ้าชายญองยาน รัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 5 มิ.ย. 1819
พระเชษฐาเสด็จขึ้นครองราชย์
15 เม.ย. 1838
ถูกสำเร็จโทษ
เจ้าชายปะกัน
1842–1846, พระราชโอรส
พระเจ้าแสรกแมง เจ้าชายปะกัน รัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส ส.ค. 1842
พระราชบิดาเสด็จขึ้นครองราชย์
17 พ.ย. 1846
เสด็จขึ้นครองราชย์
เจ้าชายมินดง
1846–1852, พระราชอนุชาต่างมารดา
พระเจ้าพุกามแมง เจ้าชายมินดง รัชทายาทโดยสันนิษฐาน พระราชอนุชาต่างมารดา 17 พ.ย. 1846
พระเชษฐาเสด็จขึ้นครองราชย์
18 ก.พ.1853
เสด็จขึ้นครองราชย์
เจ้าชายคะนอง
1852–1866, พระราชอนุชา
พระเจ้ามินดง เจ้าชายคะนอง รัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชอนุชา 18 ก.พ. 1853
พระเชษฐาปราบดาภิเษก
2 ส.ค. 1866
ถูกปลงพระชนม์
เจ้าชายธีบอ
1878, พระราชภาคิไนย
เจ้าชายธีบอ รัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรส 19 ก.ย. 1878
ได้รับการแต่งตั้ง
1 ต.ค. 1878
เสด็จขึ้นครองราชย์
ไม่ได้แต่งตั้ง
ราชวงศ์ถูกล้มล้างในปี ค.ศ.1885

พระเจ้าธีบอถูกเนรเทศในปี 1885. พระองค์เสด็จสวรรคตใน อินเดีย เมื่อ 1916. ตำแหน่งประมุขของพระราชวงศ์จึงตกเป็นของ เจ้าหญิงเมียะพะยาละ (1916–1956) และ ตั้งแต่ ค.ศ. 1956–2019 เป็นต้นมา ตำแหน่งประมุขของพระราชวงศ์จึงตกเป็นของ ตอพะย่า, พระราชโอรสพระองค์ที่ 2 ในเจ้าหญิงเมียะพะยากะเล

 1. (Hmannan Vol. 3 2003: 96): 8th waxing of Tabodwe 955 = 31 January 1594
 2. (Hmannan Vol. 3 2003: 122): Friday, 12th waxing of Tabaung 961 ME = 25 February 1600
 3. (Hmannan Vol. 3 2003: 232–233): Saturday, 4th waning of Nayon 992 ME = 2 June 1635
 4. (Maha Yazawin Vol. 3 2006: 212–213): Saturday, 4th waning of 1010 ME = 5 September 1648
 5. (Maha Yazawin Vol. 3 2006: 218): Thursday, 7th waxing of Pyatho 1015 ME = 25 December 1653
 6. (Maha Yazawin Vol. 3 2006: 218): Thursday, 13th waxing of Tabodwe 1015 ME = 30 January 1654
 • Buyers, Christopher. . สืบค้นเมื่อ February 2012.Check date values in: |accessdate= (help)
 • Harvey, G. E. (1925). History of Burma: From the Earliest Times to 10 March 1824. London: Frank Cass & Co. Ltd.
 • Htin Aung, Maung (1967). A History of Burma. New York and London: Cambridge University Press.
 • Kala, U (1720). Maha Yazawin (ภาษาพม่า). 1–3 (2006, 4th printing ed.). Yangon: Ya-Pyei Publishing.
 • Maung Maung Tin, U (1905). Konbaung Set Yazawin (ภาษาพม่า). 1–3 (2004 ed.). Yangon: Department of Universities History Research, University of Yangon.
 • Pan Hla, Nai (1968). Razadarit Ayedawbon (ภาษาพม่า) (8th printing, 2004 ed.). Yangon: Armanthit Sarpay.
 • Royal Historical Commission of Burma (1832). Hmannan Yazawin (ภาษาพม่า). 1–3 (2003 ed.). Yangon: Ministry of Information, Myanmar.
 • Sandamala Linkara, Ashin (1931). Rakhine Yazawinthit Kyan (ภาษาพม่า). 1–2 (1997 ed.). Yangon: Tetlan Sarpay.
 • Than Tun (December 1959). "History of Burma: A.D. 1300–1400". Journal of Burma Research Society. XLII (II).
 • Thaw Kaung, U (2010). Aspects of Myanmar History and Culture. Yangon: Gangaw Myaing Sarpay.

รายพระนามพระมหาอุปราชาพม่า
รายพระนามพระมหาอ, ปราชาพม, บทความรายช, อว, เด, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, list, heirs, burmese, thrones, เน, อหา, ราชวงศ, ตองอ, ราชวงศ, อลองพญา, างอ, บทความอ, นๆราชวงศ, ตองอ, แก, ไขพระมหากษ, ตร, พระนาม, ฐานะ, ความส, มพ, นธ, เร, มตำแหน, สาเหต, นส, ดก. rayphranamphramhaxuprachaphma bthkhwamraychuxwikimiediy phasaxun efadu aekikh epliynthangcak List of heirs to the Burmese thrones enuxha 1 rachwngstxngxu 2 rachwngsxlxngphya 3 xangxing 4 bthkhwamxunrachwngstxngxu aekikhphramhakstriy phranam thana khwamsmphnth erimtaaehnng saehtu sinsudkardarngtaaehnng saehtu rchthayathladbthi 2phraecaemngcioy ecachaytaebngchewti rchthayathphumisiththiodytrng phrarachoxrs 1516 phrarachsmphph 1530 esdckhunkhrxngrachy buerngnxngkayxdinnrtha 1542 1550 phrachamadaphraecataebngchaewti buerngnxngkayxdinnrtha rchthayathodysnnisthan phraethwy phiekhy 1542 anointed 30 April 1550 esdckhunkhrxngrachy mngichysingh 1551 1581 phrarachoxrsphraecabuerngnxng mngichysingh rchthayathphumisiththiodytrng phrarachoxrs 1551 phrarachbidaesdckhunkhrxngrachy 1581 esdckhunkhrxngrachy mngkayxchwa 1581 1593 phrarachoxrsphraecannthbuerng mngkayxchwa rchthayathphumisiththiodytrng phrarachoxrs 1581 phrarachbidaesdckhunkhrxngrachy 1593 killed in action mngkayxchwathi 2 aehngxngwa 1594 1599 phrarachxnuchamngkayxchwathi 2 aehngxngwa rchthayathphumisiththiodytrng phrarachoxrs 31 January 1594 1 phraechsthathiwngkht December 1599 defected ecachayxonephtlun 1599 1606 phraphadaphraecanyxngyan ecachayxonephtlun rchthayathphumisiththiodytrng phrarachoxrs 25 February 1600 2 phrarachbidaesdckhunkhrxngrachy 3 March 1606 succeeded ecachaythalun 1606 1628 phraxnuchaphraecaxonephtlun ecachaythalun rchthayathphumisiththiodytrng phrarachxnucha 3 March 1606 phrarachbidaesdckhunkhrxngrachy 9 July 1628 phrarachphakhiinyesdckhunkhrxngrachy mngkayxchwaaehngsaku 1635 1647 phraxnuchaphraecathalun mngkayxchwaaehngsaku rchthayathphumisiththiodytrng phrarachxnucha 2 June 1635 3 phraechsthaesdckhunkhrxngrachy 18 August 1647 thiwngkht ecachayphindael 1647 1648 phrarachphakhiinyecachayphindael rchthayathphumisiththiodytrng phrarachoxrs 18 August 1647 phrapitulathiwngkht 27 August 1648 esdckhunkhrxngrachy ecachayminey iththathu 1648 1653phraecaphindael ecachayminey iththathu rchthayathphumisiththiodytrng phrarachxnucha 5 September 1648 4 phraechsthaesdckhunkhrxngrachy 25 December 1653 5 thiwngkht ecachaynraesya 1654 1661 phraxnuchaecachaynraesya rchthayathphumisiththiodytrng phrarachoxrs 30 January 1654 6 uncle died 3 June 1661 father deposed ecachaynrawra 1664 1672 phraphadaphraecapey ecachaynrawra rchthayathphumisiththiodytrng phrarachoxrs 1 June 1664 phrarachbidaesdckhunkhrxngrachy 13 April 1672 esdckhunkhrxngrachy ecachaysenh 1688 1698 phrarachphakhiinyphraecamngkayxdin ecachaysenh rchthayathphumisiththiodytrng phrarachoxrs 8 September 1688 phrarachbidaesdckhunkhrxngrachy 4 May 1698 esdckhunkhrxngrachy ecachaythninknew 1711 1714 phrarachoxrsphraecasenhmin ecachaythninknew rchthayathphumisiththiodytrng phrarachoxrs 1 November 1711 phrarachbidaesdckhunkhrxngrachy 12 September 1714 esdckhunkhrxngrachy ecachaymhathrrmrachathibdi 1727 1733 phrarachoxrsphraecathninknew ecachaymhathrrmrachathibdi rchthayathphumisiththiodytrng phrarachoxrs 6 May 1727 phraechsthaswrrkht 12 December 1733 esdkhunkhrxngrachy rachwngstxngxulmslayrachwngsxlxngphya aekikhphramhakstriy phranam thana khwamsmphnth erimtaaehnng saehtu sinsudkardarngtaaehnng saehtu rchthayathladbthi 2phraecaxlxngphya ecachaymnglxk rchthayathphumisiththiodytrng phrarachoxrs 29 k ph 1752 sthapnarachwngs 11 ph kh 1760 esdckhunkhrxngrachy ecachaymngra 1760 1763 phrarachxnuchaphraecamnglxk ecachaymngra rchthayathodysnnisthan phrarachxnucha 11 ph kh 1760 phraechsthaesdckhunkhrxngrachy 28 ph y 1763 esdckhunkhrxngrachy ecachaycingku 1763 1776 phrarachoxrsphraecamngra ecachaycingku rchthayathphumisiththiodytrng phrarachoxrs 28 ph y 1763 phrarachbidaesdckhunkhrxngrachy 10 mi y 1776 esdckhunkhrxngrachy ecachaypyinsi 1776 1782 phrarachoxrsphraecacingkuca ecachaypyinsi rchthayathodysnnisthan phrarachoxrs 10 mi y 1776 phrarachbidaesdckhunkhrxngrachy 6 k ph 1782 thuksaercoths ecachaytaodemngsx 1783 1808 phraphada lukphiluknxng phraecapdung ecachaytaodemngsx rchthayathphumisiththiodytrng phrarachoxrs 13 k kh 1783 phrarachbidaprabdaphiesk 9 em y 1808 thiwngkht ecachaybacidx 1808 1819 phrarachoxrsecachaybacidx rchthayathphumisiththiodytrng phrarachndda 17 em y 1808 phrarachbidathiwngkht 5 mi y 1819 esdckhunkhrxngrachy ecachaysarawti 1819 1837 younger brotherphraecabacidx ecachayyxngyan rchthayathphumisiththiodytrng phrarachoxrs 5 mi y 1819 phraechsthaesdckhunkhrxngrachy 15 em y 1838 thuksaercoths ecachaypakn 1842 1846 phrarachoxrsphraecaaesrkaemng ecachaypakn rchthayathphumisiththiodytrng phrarachoxrs s kh 1842 phrarachbidaesdckhunkhrxngrachy 17 ph y 1846 esdckhunkhrxngrachy ecachaymindng 1846 1852 phrarachxnuchatangmardaphraecaphukamaemng ecachaymindng rchthayathodysnnisthan phrarachxnuchatangmarda 17 ph y 1846 phraechsthaesdckhunkhrxngrachy 18 k ph 1853 esdckhunkhrxngrachy ecachaykhanxng 1852 1866 phrarachxnuchaphraecamindng ecachaykhanxng rchthayathphumisiththiodytrng phrarachxnucha 18 k ph 1853 phraechsthaprabdaphiesk 2 s kh 1866 thukplngphrachnm ecachaythibx 1878 phrarachphakhiinyecachaythibx rchthayathphumisiththiodytrng phrarachoxrs 19 k y 1878 idrbkaraetngtng 1 t kh 1878 esdckhunkhrxngrachy imidaetngtng rachwngsthuklmlanginpi kh s 1885 phraecathibxthukenrethsinpi 1885 phraxngkhesdcswrrkhtin xinediy emux 1916 taaehnngpramukhkhxngphrarachwngscungtkepnkhxng ecahyingemiyaphayala 1916 1956 aela tngaet kh s 1956 2019 epntnma taaehnngpramukhkhxngphrarachwngscungtkepnkhxng txphaya phrarachoxrsphraxngkhthi 2 inecahyingemiyaphayakaelxangxing aekikh Hmannan Vol 3 2003 96 8th waxing of Tabodwe 955 31 January 1594 Hmannan Vol 3 2003 122 Friday 12th waxing of Tabaung 961 ME 25 February 1600 Hmannan Vol 3 2003 232 233 Saturday 4th waning of Nayon 992 ME 2 June 1635 Maha Yazawin Vol 3 2006 212 213 Saturday 4th waning of 1010 ME 5 September 1648 Maha Yazawin Vol 3 2006 218 Thursday 7th waxing of Pyatho 1015 ME 25 December 1653 Maha Yazawin Vol 3 2006 218 Thursday 13th waxing of Tabodwe 1015 ME 30 January 1654bthkhwamxun aekikhBuyers Christopher The Royal Ark Burma Konbaung Dynasty subkhnemux February 2012 Check date values in accessdate help Harvey G E 1925 History of Burma From the Earliest Times to 10 March 1824 London Frank Cass amp Co Ltd Htin Aung Maung 1967 A History of Burma New York and London Cambridge University Press Kala U 1720 Maha Yazawin phasaphma 1 3 2006 4th printing ed Yangon Ya Pyei Publishing Maung Maung Tin U 1905 Konbaung Set Yazawin phasaphma 1 3 2004 ed Yangon Department of Universities History Research University of Yangon Pan Hla Nai 1968 Razadarit Ayedawbon phasaphma 8th printing 2004 ed Yangon Armanthit Sarpay Royal Historical Commission of Burma 1832 Hmannan Yazawin phasaphma 1 3 2003 ed Yangon Ministry of Information Myanmar Sandamala Linkara Ashin 1931 Rakhine Yazawinthit Kyan phasaphma 1 2 1997 ed Yangon Tetlan Sarpay Than Tun December 1959 History of Burma A D 1300 1400 Journal of Burma Research Society XLII II Thaw Kaung U 2010 Aspects of Myanmar History and Culture Yangon Gangaw Myaing Sarpay ekhathungcak https th wikipedia org w index php title rayphranamphramhaxuprachaphma amp oldid 9427470, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม