fbpx
วิกิพีเดีย

เทศกาลมหาพรต

เทศกาลมหาพรต (คาทอลิก) หรือเทศกาลเข้าสู่ธรรม (โปรเตสแตนต์) (อังกฤษ:Lent; ละติน: Quadragesima แปลว่า ที่สี่สิบ) เป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของศาสนาคริสต์ เริ่มต้นจากวันพุธรับเถ้าและสิ้นสุดวันอีสเตอร์ รวม 40 วัน โดยเทศกาลนี้มีไว้เพื่อระลึกถึงพระทรมานและการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ โดยกิจที่คริสต์ศาสนิกชนปฏิบัติในช่วงนี้คือการอธิษฐาน การบริจาคสิ่งของ การอดอาหาร และการไม่ฟุ่มเฟือย

ผ้าคลุมไม้กางเขนที่โบสถ์แห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี

ทั้งนี้ระยะเวลา 40 วันมีความสำคัญเนื่องจากเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลข 40 ไม่ว่าจะเป็น การบำเพ็ญเพียรอดอาหารของพระเยซูเป็นเวลา 40 วัน โมเสสอยู่บนเขากับพระเจ้า 40 วัน เกิดน้ำท่วมโลกในสมัยโนอาห์ 40 วัน และการอพยพของชาวยิวเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาก็ใช้เวลายาวนานถึง 40 ปี อย่างไรก็ดีเมื่อนับวันจริง ๆ แล้วจะเป็น 46 วัน เนื่องจากชาวคริสต์จะไม่จำศีลอดอาหารในวันอาทิตย์ จึงเหลือเพียง 36 วันและต้องเพิ่มวันจำศีลอีก 4 วันให้ครบ 40 วัน เทศกาลมหาพรตจึงเลื่อนมาเริ่มในวันพุธ (วันพุธรับเถ้า) ต่างกับเทศกาลอื่น ๆ ที่เริ่มจากวันอาทิตย์แรกธรรมเนียมนี้ปฏิบัติกันในเฉพาะฝั่งศาสนาคริสต์ตะวันตก ส่วนในศาสนาคริสต์ตะวันออกจะเริ่มต้นวันจันทร์ เรียกว่า "วันจันทร์สะอาด" (Clean Monday)

ชาวคริสต์หมู่มากฉลองเทศกาลนี้ (เช่น โรมันคาทอลิก โปรเตสแตนต์ และแองกลิคัน) ขณะที่บางกลุ่มเริ่มให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้มากขึ้น (เช่น คริสตจักรแบปทิสต์)

เนื้อหา

วันพุธก่อนวันอาทิตย์แรกของเทศกาลมหาพรต สัตบุรุษจะรับเถ้าเป็นการเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต พิธีเสกและโรยเถ้า ตามปกติจะทำในพิธีมิสซา หลังอ่านพระวรสารและบทเทศน์ ซึ่งให้ความหมายว่า พระวจนะของพระเป็นเจ้าเป็นพลังสำคัญที่ปลุกเร้าจิตใจของคริสตชนให้สำนึกตน กลับใจ และใช้โทษบาปในเทศกาลมหาพรตนี้

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการถ่อมตน ในเทศกาลนี้จึงมีการปฏิบัติต่าง ๆ ดังนี้:

 • ตามโบสถ์ต่าง ๆ ในช่วงระหว่างเทศกาลจะจัดดอกไม้น้อยลง เชิงเทียนบนพระแท่นก็จะเปลี่ยนเป็นเชิงเทียนแบบเรียบง่าย ดนตรีจะบรรเลงเบา ๆ
 • เมื่อประกอบพิธีกรรม บาทหลวงจะสวมอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์สีม่วง ซึ่งสื่อความหมายถึงการถ่อมตน สำนึกผิด
 • การอดอาหาร
 • มี "กระปุกมหาพรต" ให้ชาวคริสต์อดออมนำไปบริจาคให้ผู้ยากไร้
 • ภาวนาเป็นพิเศษ ทั้งตามโบสถ์และตามบ้านเรือน

ทั้งนี้ในระหว่างเทศกาลชาวคริสต์ควรสำรวมจดจ่อใจอยู่ที่พระเยซู สำนึกว่าตนเป็นคนบาป ตระหนักว่าต้องการให้พระเจ้าช่วยเหลือ กลับใจ สารภาพขอให้พระเจ้าอภัย และสร้างสัมพันธ์กับพระเจ้าใหม่ โดยตระหนักได้จากบทภาวนาของประธานของพิธีก่อนเริ่มเทศกาลที่เน้นย้ำคุณลักษณะดังกล่าว:

ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเริ่มเทศกาลมหาพรต ต่อสู้กับกิเลสด้วยการถือศีลอดอาหาร โปรดประทานความช่วยเหลือให้ข้าพเจ้าทุกคนรู้จักบังคับตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อสามารถต่อต้านความชั่วร้ายฝ่ายวิญญาณด้วยเถิด

เมื่อครบ 40 วันเป็นวันฉลองพระเยซูคืนพระชนม์ เหมือนกับการอดทนลำบากในช่วงเทศกาล แต่เมื่อตอนท้ายจะมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ (วันปัสกา) เฉกเช่นเดียวกับหลักความเชื่อที่ว่าพระเยซูถูกตรึงกางเขน ปฏิบัติอย่างต่ำต้อยที่สุด แต่พระองค์จะเสด็จมาใหม่ในพระสิริรุ่งโรจน์

เนื่องด้วยเทศกาลมหาพรตจะยึดวันปัสกา (อีสเตอร์) เป็นหลัก ทำให้วันที่เปลี่ยนแปลงทุก ๆ ปี

ปี วันที่
2011 9 มี.ค. - 23 เม.ย.
2012 22 ก.พ. - 7 เม.ย.
2013 13 ก.พ. - 30 มี.ค.
2014 5 มี.ค. - 19 เม.ย.
2015 24 ก.พ. - 4 เม.ย.
2016 16 ก.พ. - 26 มี.ค.
2017 1 มี.ค. - 9 เม.ย.
 1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 314-5
 2. เว็บไซต์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 3. คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร (2011). "มหาพรต". สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (3).Unknown parameter |month= ignored (help)
 4. เว็บไซต์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 5. เว็บไซต์คริสตจักรวัฒนา
 6. จากเว็บไซต์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เทศกาลมหาพรต
เทศกาลมหาพรต, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, lent, คาทอล, หร, อเทศกาลเข, าส, ธรรม, โปรเตสแตนต, งกฤษ, lent, ละต, quadragesima, แปลว, เป, นหน, งในเทศกาลสำค, ญของศาสนาคร, สต, เร, มต, นจากว, นพ, ธร, บเถ, าและส, นส, ดว, นอ, สเตอร, รวม, โดยเทศกาลน, ไว, เพ, อร. ethskalmhaphrt phasaxun efadu aekikh epliynthangcak Lent ethskalmhaphrt khathxlik hruxethskalekhasuthrrm opretsaetnt 1 xngkvs Lent latin Quadragesima aeplwa thisisib 2 epnhnunginethskalsakhykhxngsasnakhrist erimtncakwnphuthrbethaaelasinsudwnxisetxr 3 rwm 40 wn odyethskalnimiiwephuxralukthungphrathrmanaelakarkhunphrachnmkhxngphraeysukhrist odykicthikhristsasnikchnptibtiinchwngnikhuxkarxthisthan karbricakhsingkhxng karxdxahar aelakarimfumefuxyphakhlumimkangekhnthiobsthaehnghnunginpraethseyxrmni thngnirayaewla 40 wnmikhwamsakhyenuxngcakeruxngrawinkhmphiribebilmikhwamekiywkhxngkbtwelkh 40 imwacaepn karbaephyephiyrxdxaharkhxngphraeysuepnewla 40 wn omessxyubnekhakbphraeca 40 wn ekidnathwmolkinsmyonxah 40 wn aelakarxphyphkhxngchawyiwekhasudinaednaehngphnthsyyakichewlayawnanthung 40 pi 2 xyangirkdiemuxnbwncring aelwcaepn 46 wn enuxngcakchawkhristcaimcasilxdxaharinwnxathity cungehluxephiyng 36 wnaelatxngephimwncasilxik 4 wnihkhrb 40 wn ethskalmhaphrtcungeluxnmaeriminwnphuth wnphuthrbetha tangkbethskalxun thierimcakwnxathityaerk 4 thrrmeniymniptibtikninechphaafngsasnakhristtawntk swninsasnakhristtawnxxkcaerimtnwncnthr eriykwa wncnthrsaxad Clean Monday 5 chawkhristhmumakchlxngethskalni echn ormnkhathxlik opretsaetnt aelaaexngklikhn khnathibangklumerimihkhwamsakhykbethskalnimakkhun echn khristckraebpthist enuxha 1 karptibti 2 wnthi 3 duephim 4 xangxingkarptibti aekikhwnphuthkxnwnxathityaerkkhxngethskalmhaphrt stburuscarbethaepnkarerimtnethskalmhaphrt phithieskaelaoryetha tampkticathainphithimissa hlngxanphrawrsaraelabthethsn sungihkhwamhmaywa phrawcnakhxngphraepnecaepnphlngsakhythiplukeracitickhxngkhristchnihsanuktn klbic aelaichothsbapinethskalmhaphrtni ephuxihbrrluwtthuprasngkhkhxngkarthxmtn inethskalnicungmikarptibtitang dngni 6 3 tamobsthtang inchwngrahwangethskalcacddxkimnxylng echingethiynbnphraaethnkcaepliynepnechingethiynaebberiybngay dntricabrrelngeba emuxprakxbphithikrrm bathhlwngcaswmxaphrnskdisiththisimwng sungsuxkhwamhmaythungkarthxmtn sanukphid karxdxahar mi krapukmhaphrt ihchawkhristxdxxmnaipbricakhihphuyakir phawnaepnphiess thngtamobsthaelatambaneruxn thngniinrahwangethskalchawkhristkhwrsarwmcdcxicxyuthiphraeysu sanukwatnepnkhnbap trahnkwatxngkarihphraecachwyehlux klbic sarphaphkhxihphraecaxphy aelasrangsmphnthkbphraecaihm 5 odytrahnkidcakbthphawnakhxngprathankhxngphithikxnerimethskalthiennyakhunlksnadngklaw khaaetphraeca khxoprdihkhaphecathnghlayerimethskalmhaphrt txsukbkielsdwykarthuxsilxdxahar oprdprathankhwamchwyehluxihkhaphecathukkhnruckbngkhbtnxyangekhmaekhng ephuxsamarthtxtankhwamchwrayfaywiyyandwyethid 3 emuxkhrb 40 wnepnwnchlxngphraeysukhunphrachnm ehmuxnkbkarxdthnlabakinchwngethskal aetemuxtxnthaycamikarechlimchlxngxyangyingihy wnpska echkechnediywkbhlkkhwamechuxthiwaphraeysuthuktrungkangekhn ptibtixyangtatxythisud aetphraxngkhcaesdcmaihminphrasirirungorcnwnthi aekikhenuxngdwyethskalmhaphrtcayudwnpska xisetxr epnhlk thaihwnthiepliynaeplngthuk pi pi wnthi2011 9 mi kh 23 em y 2012 22 k ph 7 em y 2013 13 k ph 30 mi kh 2014 5 mi kh 19 em y 2015 24 k ph 4 em y 2016 16 k ph 26 mi kh 2017 1 mi kh 9 em y duephim aekikhpiphithikrrmxangxing aekikh rachbnthitysthan phcnanukrmsphthsasnasakl chbbrachbnthitysthan phimphkhrngthi 3 rachbnthitysthan 2552 hna 314 5 2 0 2 1 mhaphrt ewbistxkhrsngkhmnthlkrungethph 3 0 3 1 3 2 khunphxxnusrn aekwkhcr 2011 mhaphrt sarxkhrsngkhmnthlkrungethph 3 Unknown parameter month ignored help wnphuthrbetha ewbistxkhrsngkhmnthlkrungethph 5 0 5 1 ethskalaehngkarklbic ethskalmhaphrt ewbistkhristckrwthna ethskalmhaphrt cakewbistxkhrsngkhmnthlkrungethphekhathungcak https th wikipedia org w index php title ethskalmhaphrt amp oldid 6945502, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม