fbpx
วิกิพีเดีย

ISO 3166

ISO 3166 คือมาตรฐานที่เผยแพร่โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) เพื่อกำหนดรหัสสำหรับประเทศ, ดินแดนในปกครอง, พื้นที่พิเศษที่น่าสนใจทางภูมิศาสตร์, และเขตการปกครองหลัก (เช่นจังหวัดหรือรัฐ) ชื่ออย่างเป็นทางการของมาตรฐานคือ รหัสสำหรับการแสดงชื่อประเทศและเขตการปกครอง (Codes for the representation of names of countries and their subdivisions)

เนื้อหา

มาตรฐานประกอบด้วย 3 มาตราฐานย่อย คือ:

 • ISO 3166-1 รหัสสำหรับการแสดงชื่อประเทศและเขตการปกครอง – ส่วนที่ 1: รหัสประเทศ กำหนดรหัสประเทศและดินแดนต่างๆ มี 3 มาตรฐานย่อย:
 • ISO 3166-2 รหัสสำหรับการแสดงชื่อประเทศและเขตการปกครอง – ส่วนที่ 2: รหัสเขตการปกครอง กำหนดรหัสสำหรับชื่อของเขตการปกครอง (เช่นจังหวัดหรือรัฐ) ของประเทศทั้งหมดที่มีมาตรฐาน ISO 3166-1
 • ISO 3166-3 รหัสสำหรับการแสดงชื่อประเทศและเขตการปกครอง – ส่วนที่ 3: รหัสสำหรับชื่อเดิมของประเทศ เอาไวกำหนดรหัสสำหรับประเทศที่ถูกลบออกจากมาตรฐาน ISO 3166-1 ตั้งแต่การเผยแพร่ครั้งแรกใน พ.ศ. 2517

รุ่นแรกของ ISO 3166 เผยแพร่ใน พ.ศ. 2517 ซึ่งมีเฉพาะรหัสที่เป็นตัวอักษร รุ่นที่ 2 เผยแพร่ใน พ.ศ. 2524 ซึ่งแผยแพร่พร้อมกับรหัสเลข รุ่นที่ 3 และ 4 เผยแพร่ใน พ.ศ. 2531 และ 2536 ตามลำดับ รุ่นที่ 5 เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2540 ถึง 2542 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ รหัสสำหรับเขตการปกครองและประเทศในอดีต

มาตรฐาน ISO 3166 ได้รับการบำรุงโดย หน่วยงานบำรุงรักษา ISO 3166 (ISO 3166 Maintenance Agency) ชื่อย่อคือ (ISO 3166/MA) ในอดีตตั้งอยู่ในสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเยอรมัน (Deutsches Institut für Normung) ชื่อย่อคือ (DIN) ในเบอร์ลินประเทศเยอรมนี แต่ปัจจุบันตั้งอยู่ที่สำนักงานกลาง ISO ในกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีหน้าที่หลักคือ:

 • เพิ่มและยกเลิกชื่อประเทศ (ตามลำดับ, ชื่อเขตการปกครอง) และกำหนดองค์ประกอบรหัสให้พวกเขา
 • เผยแพร่รายชื่อประเทศ (ตามลำดับ, ชื่อเขตการปกครอง) และองค์ประกอบรหัส
 • เพื่อรักษารายการอ้างอิงขององค์ประกอบรหัสประเทศและองค์ประกอบรหัสย่อยเขตการปกครองของประเทศที่ใช้และระยะเวลาการใช้งาน
 • เผยแพร่และการประกาศการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในตารางรหัส
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 3166

สมาชิก

มีผู้เชี่ยวชาญ 14 คนที่มีสิทธิออกเสียงใน ISO 3166/MA แปดคนเป็นตัวแทนขององค์กรในการจัดการมาตรฐาน (standards organization) สากล:

อีกหกคนเป็นตัวแทนของกลุ่มหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ใช้มาตรฐาน ISO 3166-1:

ISO 3166/MA มีสมาชิกที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการโหวตแต่ผู้ที่เชี่ยวชาญซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อขั้นตอนการตัดสินใจในหน่วยงานการบำรุงรักษา

 • ISO 639มาตรฐานรหัสชื่อภาษา
 • ISO 4217มาตรฐานรหัสสกุลเงิน
 1. . องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO).
 2. . ISO.
 3. . ISO.
 4. . ISO.
 • , องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)

ISO 3166
3166, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, อมาตรฐานท, เผยแพร, โดยองค, การระหว, างประเทศว, าด, วยการมาตรฐาน, เพ, อกำหนดรห, สสำหร, บประเทศ, นแดนในปกครอง, นท, เศษท, าสนใจทางภ, ศาสตร, และเขตการปกครองหล, เช, นจ, งหว, ดหร, อร, ออย, างเป, นทางการของมาตรฐานค, รห, สสำหร, บการแสดงช, . ISO 3166 phasaxun efadu aekikh ISO 3166 khuxmatrthanthiephyaephrodyxngkhkarrahwangpraethswadwykarmatrthan ISO ephuxkahndrhssahrbpraeths dinaedninpkkhrxng phunthiphiessthinasnicthangphumisastr aelaekhtkarpkkhrxnghlk echncnghwdhruxrth chuxxyangepnthangkarkhxngmatrthankhux rhssahrbkaraesdngchuxpraethsaelaekhtkarpkkhrxng Codes for the representation of names of countries and their subdivisions enuxha 1 matrthanyxy 2 run 3 hnwynganbarungrksa 3 1 smachik 4 duephim 5 xangxing 6 duephimmatrthanyxy aekikhmatrthanprakxbdwy 3 matrathanyxy khux 1 ISO 3166 1 rhssahrbkaraesdngchuxpraethsaelaekhtkarpkkhrxng swnthi 1 rhspraethskahndrhspraethsaeladinaedntang mi 3 matrthanyxy ISO 3166 1 alpha 2 ichxksrormn 2 twepnthiichknxyangaephrhlaythisudin 3 matrthanyxyaelaichsahrbrhsxinethxrentaelaodemnradbbnsudtamrhspraeths mikhxykewnbangprakarechn GB aethn UK sahrbshrachxanackr ISO 3166 1 alpha 3 ichxksrormn 3 tw sungcasamarthecaacngchuxpraethsiddikwarhs alpha 2 ISO 3166 1 numeric ichelkh 3 hlk rhschudnitrngkbrhsthiaephnksthitikhxngxngkhkarshprachachatiichthukprakaraelarhsniyngexaiwichinpraethsthiimmixksrlatin ISO 3166 2 rhssahrbkaraesdngchuxpraethsaelaekhtkarpkkhrxng swnthi 2 rhsekhtkarpkkhrxngkahndrhssahrbchuxkhxngekhtkarpkkhrxng echncnghwdhruxrth khxngpraethsthnghmdthimimatrthan ISO 3166 1 ISO 3166 3 rhssahrbkaraesdngchuxpraethsaelaekhtkarpkkhrxng swnthi 3 rhssahrbchuxedimkhxngpraeths exaiwkahndrhssahrbpraethsthithuklbxxkcakmatrthan ISO 3166 1 tngaetkarephyaephrkhrngaerkin ph s 2517run aekikhrunaerkkhxng ISO 3166 ephyaephrin ph s 2517 sungmiechphaarhsthiepntwxksr runthi 2 ephyaephrin ph s 2524 sungaephyaephrphrxmkbrhselkh runthi 3 aela 4 ephyaephrin ph s 2531 aela 2536 tamladb runthi 5 ephyaephrrahwang ph s 2540 thung 2542 sungaebngxxkepn 3 swn idaek rhssahrbekhtkarpkkhrxngaelapraethsinxdit 2 hnwynganbarungrksa aekikhmatrthan ISO 3166 idrbkarbarungody hnwynganbarungrksa ISO 3166 ISO 3166 Maintenance Agency chuxyxkhux ISO 3166 MA inxdittngxyuinsanknganmatrthanxutsahkrrmeyxrmn Deutsches Institut fur Normung chuxyxkhux DIN inebxrlinpraethseyxrmni aetpccubntngxyuthisanknganklang ISO inkrungecniwapraethsswitesxraelnd mihnathihlkkhux 3 ephimaelaykelikchuxpraeths tamladb chuxekhtkarpkkhrxng aelakahndxngkhprakxbrhsihphwkekha ephyaephrraychuxpraeths tamladb chuxekhtkarpkkhrxng aelaxngkhprakxbrhs ephuxrksaraykarxangxingkhxngxngkhprakxbrhspraethsaelaxngkhprakxbrhsyxyekhtkarpkkhrxngkhxngpraethsthiichaelarayaewlakarichngan ephyaephraelakarprakaskarepliynaeplngtang intarangrhs ihkhaaenanaekiywkbkarprayuktichmatrthan ISO 3166smachik aekikh miphuechiywchay 14 khnthimisiththixxkesiyngin ISO 3166 MA 4 aepdkhnepntwaethnkhxngxngkhkrinkarcdkarmatrthan standards organization sakl sthabnmatrthankhxngfrngess AFNOR frngess sthabnmatrthanaehngchatikhxngshrth ANSI shrth sthabnmatrthanxngkvs BSI shrachxanackr sanknganmatrthanxutsahkrrmeyxrmn DIN eyxrmn khnakrrmkarmatrthanxutsahkrrmyipun Japanese Industrial Standards Committee JISC yipun sanknganmatrthanekhnya KEBS ekhnya khnakrrmkarbrikarcdkarmatrthanaehngchaticin SAC cin sthabnmatrthanaehngchatikhxngpraethsswiedn SIS swiedn xikhkkhnepntwaethnkhxngklumhnwynganphiesskhxngshprachachatihruxxngkhkarrahwangpraethstang thiichmatrthan ISO 3166 1 thbwngkarphlngnganprmanurahwangpraeths IAEA xngkhkarkarbinphleruxnrahwangpraeths ICAO shphaphothrkhmnakhmrahwangpraeths ITU xngkhkrkhwamrwmmuxdankarcdsrrchuxaelahmayelkhthangxinethxrent ICANN shphaphiprsniysakl UPU khnakrrmathikaresrsthkicaehngshprachachatisahrbyuorp UNECE ISO 3166 MA mismachikthiekiywkhxngephimetimthiimidmiswnrwminkarohwtaetphuthiechiywchaysungmixiththiphlxyangmaktxkhntxnkartdsinicinhnwyngankarbarungrksaduephim aekikhISO 639 matrthanrhschuxphasa ISO 4217 matrthanrhsskulenginxangxing aekikh What is ISO 3166 xngkhkarrahwangpraethswadwykarmatrthan ISO Development of ISO 3166 ISO Tasks of ISO 3166 MA ISO Members of ISO 3166 MA ISO duephim aekikhISO 3166 Maintenance Agency xngkhkarrahwangpraethswadwykarmatrthan ISO ekhathungcak https th wikipedia org w index php title ISO 3166 amp oldid 9258050, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม