fbpx
วิกิพีเดีย

ยุคดีโวเนียน

ยุคดีโวเนียน
419.2 - 358.9 ล้านปีมาแล้ว
O2 เฉลี่ยในบรรยากาศในช่วงยุค ประมาณร้อยละ 15 (ปริมาตร/ปริมาตร)
(75 % ของยุคปัจจุบัน)
CO2 เฉลี่ยในบรรยากาศในช่วงยุค ประมาณ 2200 พีพีเอ็ม
(8 เท่าของยุคก่อนอุตสาหกรรม)
อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยในช่วงยุค ประมาณ 20 °C
(สูงกว่าปัจจุบัน 6 °C)
ระดับน้ำทะเล (สูงกว่ายุคปัจจุบัน) 189 ม. และลดลงเหลือ 120 ม.

ยุคดีโวเนียน (อังกฤษ:Devonian) เป็นยุคที่สี่ของมหายุคพาลีโอโซอิก ยุคนี้เริ่มนับตั้งแต่จุดสิ้นสุดของยุคไซลูเรียน เมื่อประมาณ 419.2±3.2 ล้านปีก่อน และสิ้นสุดลงเมื่อก่อนเริ่มยุคคาร์บอนิเฟอรัส ประมาณ 358.9±0.4 ล้านปีก่อน ยุคนี้ตั้งชื่อตามเดวอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสถานที่แห่งแรกที่มีการศึกษาหินของยุคนี้ นักธรณีวิทยาจัดว่ายุคดีโวเนียนนี้เป็นยุคแรกที่มีสิ่งมีชีวิตบนบก และพืชบกเริ่มกระจายเข้าสู่แผ่นดินส่วนใน ทำให้เริ่มมีการก่อตัวเป็นป่าซึ่งจะค่อยๆปกคลุมทวีป ช่วงกลางยุคดีโวเนียน พืชบางชนิดจะเริ่มวิวัฒนาการเป็นพืชมีใบและมีรากที่มั่นคง และปลาได้วิวัฒนาการมามากกว่าออสทราโคเดิร์มแล้ว และยุคนี้มีปลาชุกชุมจึงถูกเรียกว่า ยุคแห่งปลา (Age of Fish) ปลาหลายชนิดได้เริ่มวิวัฒนาการขึ้น ซึ่งภายหลังพวกมันเป็นต้นตระกูลของปลาขนาดใหญ่หลายชนิด ขณะที่ปลามีเกราะได้เริ่มลงจำนวนลงในแหล่งน้ำทุก ๆ แห่ง

บรรพบุรุษของสัตว์สี่ขาได้เริ่มขึ้นมาเดินอยู่บนบก ครีบของพวกมันได้วิวัฒนาการมาเป็นขา ส่วนในทะเล ฉลามดึกดำบรรพ์มีจำนวนมากขึ้นกว่าที่มีในยุคไซลูเรียนและปลายยุคออร์โดวิเชียน ปลายยุคดีโวเนียนได้เกิดการสูญพันธุ์ขึ้น เมื่อประมาณ 375 ล้านปีก่อน การสูญพันธุ์นี้ส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำ ปลามีเกราะและไทรโลไบต์ทั้งหมดสูญพันธุ์

ทวีปในยุคนี้แบ่งเป็นมหาทวีปกอนด์วานา ทางตอนใต้ ทวีปไซบีเรีย ทางตอนเหนือ และเริ่มมีการก่อตัวของทวีปขนาดเล็กที่มีชื่อว่า ยูราเมริกา ในตำแหน่งระหว่างกลางของกอนด์วานาและไซบีเรีย

ก่อนหน้า ตารางธรณีกาล ถัดไป
ยุคไซลูเรียน ยุคดีโวเนียน
(358.9–419.2 ล้านปีก่อน)
ยุคคาร์บอนิเฟอรัส


ยุคดีโวเนียน
คด, โวเน, ยน, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, devonian, านป, มาแล, preЄ, เฉล, ยในบรรยากาศในช, วงย, ประมาณร, อยละ, ปร, มาตร, ปร, มาตร, ของย, คป, จจ, เฉล, ยในบรรยากาศในช, วงย, ประมาณ, 2200, เอ, เท, าของย, คก, อนอ, ตสาหกรรม, ณหภ, นผ, วเฉล, ยในช, วงย, ประมาณ. yukhdioweniyn phasaxun efadu aekikh epliynthangcak Devonian yukhdioweniyn 419 2 358 9 lanpimaaelw PreYe Ye O S D C P T J K Pg NO2 echliyinbrryakasinchwngyukh pramanrxyla 15 primatr primatr 1 75 khxngyukhpccubn CO2 echliyinbrryakasinchwngyukh praman 2200 phiphiexm 2 8 ethakhxngyukhkxnxutsahkrrm xunhphumiphunphiwechliyinchwngyukh praman 20 C 3 sungkwapccubn 6 C radbnathael sungkwayukhpccubn 189 m aelaldlngehlux 120 m yukhdioweniyn xngkvs Devonian epnyukhthisikhxngmhayukhphalioxosxik yukhnierimnbtngaetcudsinsudkhxngyukhislueriyn emuxpraman 419 2 3 2 lanpikxn aelasinsudlngemuxkxnerimyukhkharbxniefxrs praman 358 9 0 4 lanpikxn 4 yukhnitngchuxtamedwxn praethsxngkvs sungepnsthanthiaehngaerkthimikarsuksahinkhxngyukhni nkthrniwithyacdwayukhdioweniynniepnyukhaerkthimisingmichiwitbnbk aelaphuchbkerimkracayekhasuaephndinswnin thaiherimmikarkxtwepnpasungcakhxypkkhlumthwip chwngklangyukhdioweniyn phuchbangchnidcaerimwiwthnakarepnphuchmiibaelamirakthimnkhng aelaplaidwiwthnakarmamakkwaxxsthraokhedirmaelw aelayukhnimiplachukchumcungthukeriykwa yukhaehngpla Age of Fish plahlaychnididerimwiwthnakarkhun sungphayhlngphwkmnepntntrakulkhxngplakhnadihyhlaychnid khnathiplamiekraaiderimlngcanwnlnginaehlngnathuk aehng brrphburuskhxngstwsikhaiderimkhunmaedinxyubnbk khribkhxngphwkmnidwiwthnakarmaepnkha 5 swninthael chlamdukdabrrphmicanwnmakkhunkwathimiinyukhislueriynaelaplayyukhxxrodwiechiyn playyukhdioweniynidekidkarsuyphnthukhun emuxpraman 375 lanpikxn 6 karsuyphnthunisngphlkrathbkbstwna plamiekraaaelaithrolibtthnghmdsuyphnthu thwipinyukhniaebngepnmhathwipkxndwana thangtxnit thwipisbieriy thangtxnehnux aelaerimmikarkxtwkhxngthwipkhnadelkthimichuxwa yuraemrika intaaehnngrahwangklangkhxngkxndwanaaelaisbieriyxangxing aekikh krafprimanxxksiecninchwng 1000 lanpi krafprimankharbxnidxxkisdintngaetbrmyukhfaenxorosxik krafxunhphumiolkechliytngaetyukhbrrphkal Gradstein Felix M Ogg J G Smith A G 2004 A Geologic Time Scale 2004 Cambridge Cambridge University Press ISBN 0521786738 Fossil tracks record oldest land walkers BBC News How Do You Have a Mass Extinction Without an Increase in Extinctions kxnhna tarangthrnikal thdipyukhislueriyn yukhdioweniyn 358 9 419 2 lanpikxn yukhkharbxniefxrs kxnhna brmyukhophrethxorosxik brmyukhfaenxorosxik 541 Ma pccubnmhayukhphalioxosxik 541 Ma 252 Ma mhayukhmiososxik 252 Ma 66 Ma mhayukhsionosxik 66 Ma pccubnaekhmebriyn xxrodwiechiyn islueriyn dioweniyn kharbxniefxrs ephxremiyn ithraexssik cuaerssik khriethechiys phalioxcin nioxcin khwxethxrnariekhathungcak https th wikipedia org w index php title yukhdioweniyn amp oldid 9244546, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม