fbpx
วิกิพีเดีย

ยุคคาร์บอนิเฟอรัส

ยุคดีโวเนียนยุคคาร์บอนิเฟอรัสยุคเพอร์เมียน

ยุคคาร์บอนิเฟอรัส
358.9 ± 0.4 – 298.9 ± 0.15 ล้านปีก่อน
วิทยาการลำดับเวลา
−360 —
−355 —
−350 —
−345 —
−340 —
−335 —
−330 —
−325 —
−320 —
−315 —
−310 —
−305 —
−300 —
จุดสิ้นสุดของช่องว่างโรเมอร์
จุดเริ่มต้นของช่องว่างโรเมอร์
การแบ่งย่อยของยุคคาร์บอนิเฟอรัสตาม ICS ปี 2564
มาตราแกนแนวตั้ง: ล้านปีก่อน
นิรุกติศาสตร์
ความเป็นทางการของชื่อทางการ
ชื่อลำลองยุคของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
ข้อมูลการใช้
เทห์วัตถุโลก
การใช้ระดับภาคทั่วโลก (ICS)
การใช้ช่วงเวลาธรณีกาลของ ICS
การนิยาม
หน่วยวิทยาการลำดับเวลายุค
หน่วยลำดับชั้นหินหินยุค
เสนอครั้งแรกโดยWilliam Daniel Conybeare and William Phillips, 1822
ความเป็นทางการของช่วงกาลทางการ
คำนิยามขอบล่างการปรากฏระดับอ้างอิงครั้งแรกของโคโนดอนต์ Siphonodella sulcata (ค้นพบว่ามีปัญหาลำดับชั้นหินตามชีวภาพตั้งแต่ปี 2006)
ขอบล่าง GSSPลาแซร์ ม็องตาญนัวร์ ประเทศฝรั่งเศส
43°33′20″N3°21′26″E /43.5555°N 3.3573°E /43.5555; 3.3573
การอนุมัติ GSSP1990
คำนิยามขอบบนการปรากฏระดับอ้างอิงครั้งแรกของโคโนดอนต์ Streptognathodus isolatus ภายในภาวะพหุสัณฐาน Streptognathodus wabaunsensis chronocline
ขอบบน GSSPไอเดราลัช เทือกเขายูรัล ประเทศคาซัคสถาน
50°14′45″N57°53′29″E /50.2458°N 57.8914°E /50.2458; 57.8914
การอนุมัติ GSSP1996
ข้อมูลชั้นบรรยากาศและภูมิอากาศ
ปริมาณ O2 เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศประมาณ 32.3 % โดยปริมาตร
(162 % ของปัจจุบัน)
ปริมาณ CO2 เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศประมาณ 800 ppm
(3 เท่าของยุคก่อนอุตสาหกรรม)
อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยประมาณ 14 °C
(สูงกว่าปัจจุบัน 0 °C)
ระดับน้ำทะเลสูงกว่าปัจจุบันลดลงจาก 120 เมตรจนถึงระดับปัจจุบันตลอดสมัยมิซซิสซิปเปียน จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถึงประมาณ 80 เมตรที่จุดสิ้นสุดของยุค

ยุคคาร์บอนิเฟอรัส (อังกฤษ:Carboniferous) อยู่ในช่วง 354 – 295 ล้านปีก่อน เป็นยุคของป่าเฟินขนาดยักษ์ปกคลุมห้วย หนอง คลองบึง ซึ่งกลายเป็นแหล่งน้ำมันดิบที่สำคัญในปัจจุบัน มีการแพร่พันธุ์ของแมลง และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เริ่มมีวิวัฒนาการของสัตว์เลื้อยคลาน กำเนิดไม้ตระกูลสน ช่วงแรกเกิดต้นไม้โบราณขนาดใหญ่ และพื้นที่ลุ่มชื้นบนแผ่นดิน พบสัตว์มีกระดูกสันหลังบนแผ่นดินชนิดแรก และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เกิดปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีครีบพู่ (Rhizodontida) ในมหาสมุทรเกิดปลาฉลามยุคแรก และมีหลากหลายชนิดเกิดแมงป่องทะเล ไครนอยด์ ปะการัง โกเนียไทต์-แอมโมนอยด์ และแบรคิโอพอด พบได้ทั่วไป แต่ ไทรโลไบต์ และนอติลอยด์ พบชนิด และจำนวนน้อยลง น้ำแข็งปกคลุมด้านตะวันออกของกอนวานา

แมลงมีปีกพบมาก และหลายชนิด แมลงบางชนิด มีขนาดใหญ่มาก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ พบทั่วไป และหลากหลาย พบสัตว์เลื้อยคลานเป็นครั้งแรก เกิดป่าที่ประกอบด้วย เฟิร์น ต้นคลับมอส ต้นหางม้าขนาดใหญ่ ในยุคนี้ระดับออกซิเจนในบรรยากาศมีค่าสูงสุด โกเนียไทต์ แบรคิโอพอด ไบรโอซัว และปะการัง พบได้ทั่วไปในทะเลและมหาสมุทร

  1. . www.stratigraphy.org. International Commission on Stratigraphy.
  2. Kaiser 2009.
  3. Paproth, Feist & Flajs 1991.
  4. Davydov et al. 1998.
  5. Haq & Schutter 2008.

ยุคคาร์บอนิเฟอรัส
คคาร, บอน, เฟอร, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, carboniferous, คด, โวเน, ยน, คเพอร, เม, ยน358, านป, อน, preꞒ, nว, ทยาการลำด, บเวลา, กด, โวเน, ยนค, สเพอร, เม, ยนม, นเ, นต, นก, งป, ยต, นก, งป, ยท, วร, เนเซ, ยนไวชอนเซอร, โคเว, ยนบาชค, เร, ยนมอสโกเว, ยนแคสซ. yukhkharbxniefxrs phasaxun efadu aekikh epliynthangcak Carboniferous yukhdioweniyn yukhkharbxniefxrs yukhephxremiynyukhkharbxniefxrs358 9 0 4 298 9 0 15 lanpikxn PreꞒ Ꞓ O S D C P T J K Pg Nwithyakarladbewla 360 355 350 345 340 335 330 325 320 315 310 305 300 ph a li o x o s xi kdioweniynkh a r b x ni e f x r sephxremiynmi s si s si p e pi y ne ph n si l e w e ni y nt nk l a ngp l a yt nk l a ngp l a ythwrenesiyniwchxnesxrpu okhewiynbachkhieriynmxsokewiynaekhssiomewiyneceliyn karlmslaykhxngpafnyukhkharbxniefxrs ehlasakdukdabrrphmasxnkhrik cudsinsudkhxngchxngwangoremxr cuderimtnkhxngchxngwangoremxrkaraebngyxykhxngyukhkharbxniefxrstam ICS pi 2564 1 matraaeknaenwtng lanpikxnniruktisastrkhwamepnthangkarkhxngchuxthangkarchuxlalxngyukhkhxngstwsaethinnasaethinbkkhxmulkarichethhwtthuolkkarichradbphakhthwolk ICS karichchwngewlathrnikalkhxng ICSkarniyamhnwywithyakarladbewlayukhhnwyladbchnhinhinyukhesnxkhrngaerkodyWilliam Daniel Conybeare and William Phillips 1822khwamepnthangkarkhxngchwngkalthangkarkhaniyamkhxblangkarpraktradbxangxingkhrngaerkkhxngokhondxnt Siphonodella sulcata khnphbwamipyhaladbchnhintamchiwphaphtngaetpi 2006 2 khxblang GSSPlaaesr mxngtaynwr praethsfrngess 43 33 20 N 3 21 26 E 43 5555 N 3 3573 E 43 5555 3 3573karxnumti GSSP1990 3 khaniyamkhxbbnkarpraktradbxangxingkhrngaerkkhxngokhondxnt Streptognathodus isolatus phayinphawaphhusnthan Streptognathodus wabaunsensis chronoclinekhxbbn GSSPixedralch ethuxkekhayurl praethskhaskhsthan 50 14 45 N 57 53 29 E 50 2458 N 57 8914 E 50 2458 57 8914karxnumti GSSP1996 4 khxmulchnbrryakasaelaphumixakaspriman O2 echliyinchnbrryakaspraman 32 3 odyprimatr 162 khxngpccubn priman CO2 echliyinchnbrryakaspraman 800 ppm 3 ethakhxngyukhkxnxutsahkrrm xunhphumiphunphiwechliypraman 14 C sungkwapccubn 0 C radbnathaelsungkwapccubnldlngcak 120 emtrcnthungradbpccubntlxdsmymississipepiyn caknnephimkhuneruxy thungpraman 80 emtrthicudsinsudkhxngyukh 5 yukhkharbxniefxrs xngkvs Carboniferous xyuinchwng 354 295 lanpikxn epnyukhkhxngpaefinkhnadykspkkhlumhwy hnxng khlxngbung sungklayepnaehlngnamndibthisakhyinpccubn mikaraephrphnthukhxngaemlng aelastwkhrungbkkhrungna erimmiwiwthnakarkhxngstweluxykhlan kaenidimtrakulsn chwngaerkekidtnimobrankhnadihy aelaphunthilumchunbnaephndin phbstwmikraduksnhlngbnaephndinchnidaerk aelastwkhrungbkkhrungna ekidplanacudkhnadihythimikhribphu Rhizodontida inmhasmuthrekidplachlamyukhaerk aelamihlakhlaychnidekidaemngpxngthael ikhrnxyd pakarng okeniyitht aexmomnxyd aelaaebrkhioxphxd phbidthwip aet ithrolibt aelanxtilxyd phbchnid aelacanwnnxylng naaekhngpkkhlumdantawnxxkkhxngkxnwana aemlngmipikphbmak aelahlaychnid aemlngbangchnid mikhnadihymak stwkhrungbkkhrungna phbthwip aelahlakhlay phbstweluxykhlanepnkhrngaerk ekidpathiprakxbdwy efirn tnkhlbmxs tnhangmakhnadihy inyukhniradbxxksiecninbrryakasmikhasungsud okeniyitht aebrkhioxphxd ibroxsw aelapakarng phbidthwipinthaelaelamhasmuthrxangxing aekikh Chart Time Scale www stratigraphy org International Commission on Stratigraphy Kaiser 2009 Paproth Feist amp Flajs 1991 Davydov et al 1998 Haq amp Schutter 2008 kxnhna brmyukhophrethxorosxik brmyukhfaenxorosxik 541 Ma pccubnmhayukhphalioxosxik 541 Ma 252 Ma mhayukhmiososxik 252 Ma 66 Ma mhayukhsionosxik 66 Ma pccubnaekhmebriyn xxrodwiechiyn islueriyn dioweniyn kharbxniefxrs ephxremiyn ithraexssik cuaerssik khriethechiys phalioxcin nioxcin khwxethxrnari ekhathungcak https th wikipedia org w index php title yukhkharbxniefxrs amp oldid 9739141, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม