fbpx
วิกิพีเดีย

ABTS

ในทางชีวเคมี 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) หรือ ABTS เป็นสารประกอบเคมี ใช้ในการสังเกตปฏิกิริยา ของเอนไซม์ที่เฉพาะเจาะจง การใช้โดยทั่วไปคือ enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) เพื่อตรวจสอบสำหรับการจับของโมเลกุลซึ่งกันและกัน

ABTS
ชื่อตาม IUPAC 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid)
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [28752-68-3]
SMILES
  • CCN1/C (Sc2cc (ccc12) S (O) (=O) =O) =N/N=C/3Sc4cc (ccc4N3CC) S (O) (=O) =O
InChI
  • 1/C18H18N4O6S4/c1-3-21-13-7-5-11 (31 (23,24) 25) 9-15 (13) 29-17 (21) 19-20-18-22 (4-2) 14-8-6-12 (32 (26,27) 28) 10-16 (14) 30-18/h5-10H,3-4H2,1-2H3, (H,23,24,25) (H,26,27,28)/b19-17-,20-18+
ChemSpider ID
คุณสมบัติ
สูตรเคมี C18H18N4O6S4
มวลต่อหนึ่งโมล 514.62 g/mol
ความอันตราย
R-phrases R36 R37 R38
S-phrases S26-S36
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

นิยมใช้เป็นสารตั้งต้นกับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ สำหรับเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส หรือ เอนไซม์ออกซิเดสที่มีทองแดงหลายโมเลกุล เช่น แลกเคส หรือ บิลิรูบิน ออกซิเดส ช่วยให้ติดตามจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาของ เปอรอกซิเดสได้ สามารถใช้ติดตาม จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาของเอนไซม์ใด ๆ ที่ผลิตไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์โดยอ้อม หรือตรวจสอบปริมาณไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ในตัวอย่าง

ศักยภาพรีดักชันของ ABTS จะสูงพอที่จะทำหน้าที่เป็นสารให้อิเล็กตรอนสำหรับโมเลกุลของ oxo เช่น โมเลกุลออกซิเจนและไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ค่าพีเอชที่น้อยมากในการเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ ภายใต้สภาวะนี้ หมู่ซัลโฟเนตเป็นตัวให้โปรตรอนที่เต็มที่ในสภาวะ dianion

ABTS + e- → ABTS2- E°' = 0.67 V vs SHE
ABTS + e- → ABTS E°' = 1.08 V vs SHE

สารนี้ถูกเลือกเพราะเอนไซม์กลุ่มนี้ทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ เปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวและละลายน้ำได้ การดูดกลืนแสงสูงสุดของผลิตภัณฑ์อยู่ที่ 420 นาโนเมตร (ε = 3.6 × 104 M-1 cm-1) ซึ่งตรวจได้ด้วย spectrophotometer และใช้ในการตรวจปริมาณกลูโคส เช่น ในเลือด

ABTS ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและงานวิจัยทางการเกษตร เพื่อวัด ความสามารถของ สารต้านอนุมูลอิสระ ในอาหาร โดย ABTS ถูกเปลี่ยนเป็น ไอออนบวกเรดิคัลด้วยการเติม โซเดียมเพอร์ซัลเฟต ไอออนบวกเรดิคัลนี้เป็นสีน้ำเงินและดูดกลืนแสงที่ 734 nm ไอออนบวกเรดิคัลของ ABTS ทำปฏิกิริยาต่อสารต้านอนุมูลอิสระส่วนใหญ่รวมทั้งโพลีฟีนอล ไทออล และ วิตามินซี ไอออนบวกเรดิคัลสีน้ำเงินของ ABTS ถูกแปลงกลับไปเป็นรูปไม่มีสีที่เป็นกลาง และตรวจวัดได้ การตรวจวัดนี้เรียกว่าวิธี Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) ซึ่ง ปฏิกิริยาของสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดจะเทียบกับค่าของ Trolox ซึ่งเป็นแอนาลอกของ วิตามินอี

  1. Bourbonnais, Robert; Leech, Dónal; Paice, Michael G. (1998-03-02), "Electrochemical analysis of the interactions of laccase mediators with lignin model compounds", Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects, 1379 (3): 381–390, doi:Check |doi= value (help)CS1 maint: date and year (link)
  2. Shin, Kwang-Soo; Lee, Yeo-Jin (2000-12-01), "Purification and Characterization of a New Member of the Laccase Family from the White-Rot Basidiomycete Coriolus hirsutus", Archives of Biochemistry and Biophysics, 384 (1): 109–115, doi:CS1 maint: date and year (link)
  3. Huang, Dejian; Ou, Boxin; Prior, Donald L. (2005-02-25), "The Chemistry Behind Antioxidant Capacity Assays", J. Agric. Food Chem., 53 (6): 1841–1856, doi:CS1 maint: date and year (link)
  4. Re, Roberta; Pellegrini, Nicoletta; Proteggente, Anna; Pannala, Ananth; Rice-Evans, Catherine (1999-06-02), "Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay", Free Radical Biology and Medicine, 26 (9–10): 1231–1237, doi:Check |doi= value (help)CS1 maint: date and year (link)
  5. Walker, Richard B.; Everette, Jace D. (2009-01-29), "Comparative Reaction Rates of Various Antioxidants with ABTS Radical Cation", J. Agric. Food Chem., 57 (4): 1156–1161, doi:CS1 maint: date and year (link)

ABTS
abts, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ในทางช, วเคม, azino, ethylbenzthiazoline, sulphonic, acid, หร, เป, นสารประกอบเคม, ใช, ในการส, งเกตปฏ, ยา, ของเอนไซม, เฉพาะเจาะจง, การใช, โดยท, วไปค, enzyme, linked, immunosorbent, assay, elisa, เพ, อตรวจสอบสำหร, บการจ, บของโมเลก, ล. ABTS phasaxun efadu aekikh inthangchiwekhmi 2 2 azino bis 3 ethylbenzthiazoline 6 sulphonic acid hrux ABTS epnsarprakxbekhmi ichinkarsngektptikiriya khxngexnismthiechphaaecaacng karichodythwipkhux enzyme linked immunosorbent assay ELISA ephuxtrwcsxbsahrbkarcbkhxngomelkulsungknaelaknABTSchuxtam IUPAC 2 2 azino bis 3 ethylbenzthiazoline 6 sulphonic acid elkhthaebiynelkhthaebiyn CAS 28752 68 3 SMILES CCN1 C Sc2cc ccc12 S O O O N N C 3Sc4cc ccc4N3CC S O O OInChI 1 C18H18N4O6S4 c1 3 21 13 7 5 11 31 23 24 25 9 15 13 29 17 21 19 20 18 22 4 2 14 8 6 12 32 26 27 28 10 16 14 30 18 h5 10H 3 4H2 1 2H3 H 23 24 25 H 26 27 28 b19 17 20 18 ChemSpider ID 4576521khunsmbtisutrekhmi C18H18N4O6S4mwltxhnungoml 514 62 g molkhwamxntrayR phrases R36 R37 R38S phrases S26 S36hakmiidrabuepnxun khxmulkhangtnnikhuxkhxmulsar n phawamatrthanthi 25 C 100 kPasthaniyxy ekhmi niymichepnsartngtnkbihodrecnephxrxxkisd sahrbexnismepxrxxksieds hrux exnismxxksiedsthimithxngaednghlayomelkul echn aelkekhs hrux bilirubin xxksieds chwyihtidtamclnphlsastrkhxngptikiriyakhxng epxrxksiedsid samarthichtidtam clnphlsastrptikiriyakhxngexnismid thiphlitihodrecnephxrxxkisdodyxxm hruxtrwcsxbprimanihodrecnephxrxxkisdintwxyang skyphaphridkchnkhxng ABTS casungphxthicathahnathiepnsarihxielktrxnsahrbomelkulkhxng oxo echn omelkulxxksiecnaelaihodrecnephxrxxkisdodyechphaaxyangyingthikhaphiexchthinxymakinkarerngptikiriyathangchiwphaph phayitsphawani hmuslofentepntwihoprtrxnthietmthiinsphawa dianion ABTS e ABTS2 E 0 67 V vs SHE ABTS e ABTS E 1 08 V vs SHE 1 sarnithukeluxkephraaexnismklumnithaptikiriyakbihodrecnephxrxxkisd epliynihepnphlitphnthsiekhiywaelalalaynaid kardudklunaesngsungsudkhxngphlitphnthxyuthi 420 naonemtr e 3 6 104 M 1 cm 1 2 sungtrwciddwy spectrophotometer aelaichinkartrwcprimankluokhs echn ineluxd ABTS ichinxutsahkrrmxaharaelanganwicythangkarekstr ephuxwd khwamsamarthkhxng sartanxnumulxisra inxahar 3 ody ABTS thukepliynepn ixxxnbwkerdikhldwykaretim osediymephxrsleft ixxxnbwkerdikhlniepnsinaenginaeladudklunaesngthi 734 nm 4 ixxxnbwkerdikhlkhxng ABTS thaptikiriyatxsartanxnumulxisraswnihyrwmthngophlifinxl ithxxl aela witaminsi 5 ixxxnbwkerdikhlsinaenginkhxng ABTS thukaeplngklbipepnrupimmisithiepnklang aelatrwcwdid kartrwcwdnieriykwawithi Trolox equivalent antioxidant capacity TEAC sung ptikiriyakhxngsartanxnumulxisrahlaychnidcaethiybkbkhakhxng Trolox sungepnaexnalxkkhxng witaminxixangxing aekikh Bourbonnais Robert Leech Donal Paice Michael G 1998 03 02 Electrochemical analysis of the interactions of laccase mediators with lignin model compounds Biochimica et Biophysica Acta BBA General Subjects 1379 3 381 390 doi 10 1016 S0304 4165 97 00117 7 Check doi value help CS1 maint date and year link Shin Kwang Soo Lee Yeo Jin 2000 12 01 Purification and Characterization of a New Member of the Laccase Family from the White Rot Basidiomycete Coriolus hirsutus Archives of Biochemistry and Biophysics 384 1 109 115 doi 10 1006 abbi 2000 2083 CS1 maint date and year link Huang Dejian Ou Boxin Prior Donald L 2005 02 25 The Chemistry Behind Antioxidant Capacity Assays J Agric Food Chem 53 6 1841 1856 doi 10 1021 jf030723c CS1 maint date and year link Re Roberta Pellegrini Nicoletta Proteggente Anna Pannala Ananth Rice Evans Catherine 1999 06 02 Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay Free Radical Biology and Medicine 26 9 10 1231 1237 doi 10 1016 S0891 5849 98 00315 3 Check doi value help CS1 maint date and year link Walker Richard B Everette Jace D 2009 01 29 Comparative Reaction Rates of Various Antioxidants with ABTS Radical Cation J Agric Food Chem 57 4 1156 1161 doi 10 1021 jf8026765 CS1 maint date and year link ekhathungcak https th wikipedia org w index php title ABTS amp oldid 4696317, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม