fbpx
วิกิพีเดีย

โครงสร้างข้อมูล

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูล (อังกฤษ:Data structure) เป็นวิธีการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บ่อยครั้งที่การเลือกโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมจะทำให้เราสามารถเลือกใช้ขั้นตอนวิธีที่มีประสิทธิภาพไปพร้อมกันได้ การเลือกโครงสร้างข้อมูลนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มต้นจากการเลือกแบบชนิดข้อมูลนามธรรม โครงสร้างข้อมูลที่ออกแบบเป็นอย่างดีจะสามารถรองรับการประมวลผลที่หนักหน่วงโดยใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งในแง่ของเวลาและหน่วยความจำ

โครงสร้างข้อมูลแต่ละแบบจะเหมาะสมกับงานที่แตกต่างกัน และโครงสร้างข้อมูลบางแบบก็ออกแบบมาสำหรับบางงานโดยเฉพาะ อย่างเช่น ต้นไม้แบบบีจะเหมาะสำหรับระบบงานฐานข้อมูล

ในกระบวนการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเลือกโครงสร้างข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องคำนึงถึง ซึ่งจากการพัฒนาระบบงานใหญ่ๆได้แสดงให้เห็นว่า ความยากในการพัฒนาและประสิทธิภาพของระบบจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างข้อมูลที่เลือกใช้อย่างมาก หลังจากตัดสินใจเลือกโครงสร้างข้อมูลที่จะใช้แล้วก็มักจะทราบถึงขั้นตอนวิธีที่ต้องใช้ได้ทันที แต่ในบางครั้งก็อาจจะกลับกัน คือ การประมวลผลที่สำคัญๆของโปรแกรมได้มีการใช้ขั้นตอนวิธีที่ต้องใช้โครงสร้างข้อมูลบางแบบโดยเฉพาะ จึงจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ถึงอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเลือกโครงสร้างข้อมูลด้วยวิธีการใด โครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากอยู่ดี

แนวความคิดในเรื่องโครงสร้างข้อมูลนี้ส่งผล กับการพัฒนาวิธีการมาตรฐานต่างๆในการออกแบบและเขียนโปรแกรม หลายภาษาโปรแกรมนั้นได้พัฒนารวมเอาโครงสร้างข้อมูลนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของระบบโปรแกรม เพื่อประโยชน์ในการใช้ซ้ำ

เนื้อหา

  • โครงสร้างข้อมูลอาร์เรย์ ใช้เก็บอิลีเมนต์ที่มีชนิดข้อมูลชนิดเดียวกันจำนวนนวนหนึ่งแมีลำดับเฉพาะ อิลีเมนต์ของอาร์เรย์เข้าถึงโดยใช้เลขจำนวนเต็มระบุตำแหน่งของอิลีเมนต์ที่ต้องการ อาร์เรย์อาจมีขนาดจำกัด หรืออาจขยายขนาดได้
  • เรคคอร์ด (อาจเรียกเป็น ทูเปิ้ล หรือสตรัค ) เรคคอร์ด เป็นโครงสร้างข้อมูลชนิดหนึ่งในลุ่มโครงสร้างข้อมูลแบบง่าย ค่าข้อมูลของมันเป็นค่าซึ่งสามารถใส่ค่าของเรคคอร์ดอื่น โดยปกติเรคคอร์ดมีขนาดคงที่ และเรียงลำดับ ใช้ชื่อเป็นดัชนี อิลีเมนต์ของเรคคอร์ดมัดเรียกว่าฟิลด์ หรือ สมาชิก
  • แฮช หรือ ดิกชันนารี หรือ แมพ เป็นโครงสร้างข้อมูลที่ยืดหยุ่นมากกว่าเรคคอร์ด ซึ่งการเก็บข้อมูลจะเป็นแบบคู่ของ ชื่อ-ค่า และสามารถเพิ่มหรือลบข้อมูลได้อย่างอิสระ
  • ยูเนียน (Union) การนิยามยูเนียน จะระบุจำนวนของชนิดข้อมูลดั้งเดิมที่อาจใช้ใส่อินสแตนท์ เช่น "float หรือ long integer" ยูเนียนแตกต่างจากเรคคอร์ด คือ เรคคอร์ดสามารถใส่ข้อมูลได้ทั้งชนิด float และ integer แต่ยูเนียนสามารถใช้ใส่ข้อมูลได้ชนิดเดียว
  • แท็กยูเนียน tagged union (มักเรียกว่า แวเรียน แวเรียนเรคคอร์ด หรือดิสจอยส์ยูเนียน ) เป็นโครงสร้างที่บรรจุฟิลด์เพิ่มเติมที่ชี้ชนิดข้อมูลป้จจุบันของมัน เพื่อการขยายชนิดข้อมูลอย่างปรอดภัย
  • เซต เป็นโครงสร้างข้อมูลนามธรรมซึ่งสามารถเก็บค่าเฉพาะ โดยไม่ต้องมีลำดับ และไม่มีค่าที่ซ้ำกัน ค่าที่เก็บในเซต ไม่สามารถนำออมาได้ แต่จะใช้การทดสอบว่าค่าที่ต้องการมีในเซตหรือไม่ และคำตอบที่ได้เป็นค่าบูลีน ว่า มี หรือไม่มี
  • วัตถุ เป็นโครงสร้างที่บรรจุฟิลด์ข้อมูลได้เช่นเดียวกับเรคคอร์ด และยังมีโค้ดของโปรแกรมสำหรับทำงานกับข้อมูลนั้นด้วย สำหรับโครงสร้างข้อมูลที่ไม่มีโคัด มักเรียว่า plain old data structure.

โครงสร้างข้อมูลชนิดอื่นๆ สามารถสร้างขึ้นมาได้ แต่มักแปรหรือ ประกอบขึ้นใหม่จากโครงสร้างข้อมูลข้างต้น

โครงสร้างข้อมูลเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการรับและเก็บข้อมูล ณตำแหน่งใด ๆ ในหน่วยความจำ ซึ่งระบุโดยแอดเดรส (สตริงของบิตซึ่งสามารถเบในหน่วยความจำและจัดการได้โดยโปรแกรม ดังนั้นเรคคอร์ดและอาร์เรย์เป็นโครงสร้างข้อมูลที่ตั้งบนพื้นฐานการคำนวณแอดเดรสของรายการข้อมูลโดยใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ในขณะที่โครงสร้างข้อมูลแบบเชื่อมโยง เป็นโครงสร้างข้อมูลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของารเก็บแอดเดรสหน่วยความจำของรายการข้อมูลซึ่งอยู๋ในโครงสร้างของมันเอง โครงสร้างข้อมูลหลายชนิด สร้างขึ้นโดยใช้หลักการทั้งสองประการ หรือการดำเนินการ โครงสร้างขอมูลบางชนิดรวมวิธีทั้งสองด้วยวิธีการที่ยาก เช่น โครงสร้างข้อมูลแบบ XOR linking การดำเนินการของโครงสร้างข้อมูล มักต้องารการเขียนเซตของฟังก์ชัน หรือเซตของการดำเนินการ (procedures) ซึ่งสร้างและดำเนินการกับอินสแตนท์ของโครงสร้างนั้น ประสิทธิภาพของโครงสร้างข้อมูล ไม่สามารถวิเคราะห์โดยการแยกการดำเนินการออก การสังเกตกระตุ้นแนวคิดเชิงทฤษฎีของชนิดข้อมูลนามธรรม โครงสร้างข้อมูลซี่งถูกนิยามโดยอ้อมจากการดำเนินการที่กระทำกับมัน และคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ของการดำเนินการเหล่านั้น

ภาษาแอสเซมบลีส่วนใหญ่ และภาษาระดับต่ำบางภาษา เช่น BCPL (Basic Combined Programming Language) ไม่สนับสนุนการมีโครงสร้างข้อมูล ภาษาโปรแกรมระดับสูงส่วนใหญ่และภาษาแอสเซมบลีระดับสูงบางภาษา เช่น MASM มีรูปแบบคำสั่งพิเศษ หรือ ฟังก์ชันบางอย่างที่สนับสนุนโครงสร้างข้อมูลเช่น เวกเตอร์ vectors (อาร์เรย์หนึ่งมิติ) ในภาษา C หรืออาร์เรย์หลายมิติในภาษา ปาสคาล (Pascal) ภาษาโปรแกรมส่วนใหญ่ รวมส่วนสำคัญ ๆไว้โดยใช้กลไกไลบรารี ซึ่งช่วยให้โครงสร้างข้อมูลนั้นนำไปใช้ในโปรแกรมอื่น ๆ ได้ ภาษาโปรแกรมที่ทันสมัยมักมีไลบรารีมาตรฐานซึ่งมีโครงสร้างข้อมูลทั่วไปรวมอยู่ในภาษาด้วย ตัวอย่างเช่น Standard Template Library ของภาษา C++ Java Collections Framework และ Microsoft's .NET Framework เป็นต้น ภาษาโปรแกรมที่ทันสมัยมักสนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบโมดูล หรือการแยกอินเตอร์เฟซของโมดูลไลบรารี ออกจากการดำเนินการ บางภาษาจัดเตรียมชนิดข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้ซ่อนรายละเอียดการดำเนินการด้วย เช่น คลาสของภาษา C++ Java และ .NET Framework เป็นต้น โครงสร้างข้อมูลหลายตัวมีเวอร์ชันที่สามารถทำงานพร้อมกัน ซึ่งสามารถคำนวณหลาย ๆ เทร็ด (threads) ที่เข้าถึงโครงสร้างข้อมูลพร้อมกันได้

วิกิตำรา มีคู่มือ ตำรา หรือวิธีการเกี่ยวกับ:
โครงสร้างข้อมูล
บทความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือเครือข่ายนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างข้อมูล
โครงสร, างข, อม, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไ. okhrngsrangkhxmul phasaxun efadu aekikh bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir insakhawithyakarkhxmphiwetxr okhrngsrangkhxmul xngkvs Data structure epnwithikarcdekbkhxmulinkhxmphiwetxrephuxihsamarthichnganidxyangmiprasiththiphaph bxykhrngthikareluxkokhrngsrangkhxmulthiehmaasmcathaiherasamartheluxkichkhntxnwithithimiprasiththiphaphipphrxmknid kareluxkokhrngsrangkhxmulnnodyswnihyaelwcaerimtncakkareluxkaebbchnidkhxmulnamthrrm okhrngsrangkhxmulthixxkaebbepnxyangdicasamarthrxngrbkarpramwlphlthihnkhnwngodyichthrphyakrthinxythisudethathicaepnipid thnginaengkhxngewlaaelahnwykhwamca okhrngsrangkhxmulaetlaaebbcaehmaasmkbnganthiaetktangkn aelaokhrngsrangkhxmulbangaebbkxxkaebbmasahrbbangnganodyechphaa xyangechn tnimaebbbicaehmaasahrbrabbnganthankhxmul inkrabwnkarxxkaebbopraekrmkhxmphiwetxr kareluxkokhrngsrangkhxmulepnsingsakhyxndbaerkthitxngkhanungthung sungcakkarphthnarabbnganihyidaesdngihehnwa khwamyakinkarphthnaaelaprasiththiphaphkhxngrabbcakhunxyukbokhrngsrangkhxmulthieluxkichxyangmak hlngcaktdsiniceluxkokhrngsrangkhxmulthicaichaelwkmkcathrabthungkhntxnwithithitxngichidthnthi aetinbangkhrngkxaccaklbkn khux karpramwlphlthisakhykhxngopraekrmidmikarichkhntxnwithithitxngichokhrngsrangkhxmulbangaebbodyechphaa cungcathanganidetmprasiththiphaph thungxyangirktam imwacaeluxkokhrngsrangkhxmuldwywithikarid okhrngsrangkhxmulthiehmaasmkepnsingthisakhymakxyudi aenwkhwamkhidineruxngokhrngsrangkhxmulnisngphl kbkarphthnawithikarmatrthantanginkarxxkaebbaelaekhiynopraekrm hlayphasaopraekrmnnidphthnarwmexaokhrngsrangkhxmulniiwepnswnhnungkhxngrabbopraekrm ephuxpraoychninkarichsa enuxha 1 phaphrwm 2 hlkkarphunthan 3 phasathisnbsnun 4 duephimphaphrwm aekikhokhrngsrangkhxmulxarery ichekbxiliemntthimichnidkhxmulchnidediywkncanwnnwnhnungaemiladbechphaa xiliemntkhxngxareryekhathungodyichelkhcanwnetmrabutaaehnngkhxngxiliemntthitxngkar xareryxacmikhnadcakd hruxxackhyaykhnadid erkhkhxrd xaceriykepn thuepil hruxstrkh erkhkhxrd epnokhrngsrangkhxmulchnidhnunginlumokhrngsrangkhxmulaebbngay khakhxmulkhxngmnepnkhasungsamarthiskhakhxngerkhkhxrdxun odypktierkhkhxrdmikhnadkhngthi aelaeriyngladb ichchuxepndchni xiliemntkhxngerkhkhxrdmderiykwafild hrux smachik aehch hrux dikchnnari hrux aemph epnokhrngsrangkhxmulthiyudhyunmakkwaerkhkhxrd sungkarekbkhxmulcaepnaebbkhukhxng chux kha aelasamarthephimhruxlbkhxmulidxyangxisra yueniyn Union karniyamyueniyn carabucanwnkhxngchnidkhxmuldngedimthixacichisxinsaetnth echn float hrux long integer yueniynaetktangcakerkhkhxrd khux erkhkhxrdsamarthiskhxmulidthngchnid float aela integer aetyueniynsamarthichiskhxmulidchnidediyw aethkyueniyn tagged union mkeriykwa aeweriyn aeweriynerkhkhxrd hruxdiscxysyueniyn epnokhrngsrangthibrrcufildephimetimthichichnidkhxmulpccubnkhxngmn ephuxkarkhyaychnidkhxmulxyangprxdphy est epnokhrngsrangkhxmulnamthrrmsungsamarthekbkhaechphaa odyimtxngmiladb aelaimmikhathisakn khathiekbinest imsamarthnaxxmaid aetcaichkarthdsxbwakhathitxngkarmiinesthruxim aelakhatxbthiidepnkhabulin wa mi hruximmi wtthu epnokhrngsrangthibrrcufildkhxmulidechnediywkberkhkhxrd aelayngmiokhdkhxngopraekrmsahrbthangankbkhxmulnndwy sahrbokhrngsrangkhxmulthiimmiokhd mkeriywa plain old data structure okhrngsrangkhxmulchnidxun samarthsrangkhunmaid aetmkaeprhrux prakxbkhunihmcakokhrngsrangkhxmulkhangtnhlkkarphunthan aekikhokhrngsrangkhxmulepnsingthitngxyubnphunthankhxngkhwamsamarthkhxngkhxmphiwetxrinkarrbaelaekbkhxmul ntaaehnngid inhnwykhwamca sungrabuodyaexdedrs stringkhxngbitsungsamarthebinhnwykhwamcaaelacdkaridodyopraekrm dngnnerkhkhxrdaelaxareryepnokhrngsrangkhxmulthitngbnphunthankarkhanwnaexdedrskhxngraykarkhxmulodyichkardaeninkarthangkhnitsastr inkhnathiokhrngsrangkhxmulaebbechuxmoyng epnokhrngsrangkhxmulthitngxyubnphunthankhxngarekbaexdedrshnwykhwamcakhxngraykarkhxmulsungxyuinokhrngsrangkhxngmnexng okhrngsrangkhxmulhlaychnid srangkhunodyichhlkkarthngsxngprakar hruxkardaeninkar okhrngsrangkhxmulbangchnidrwmwithithngsxngdwywithikarthiyak echn okhrngsrangkhxmulaebb XOR linking kardaeninkarkhxngokhrngsrangkhxmul mktxngarkarekhiynestkhxngfngkchn hruxestkhxngkardaeninkar procedures sungsrangaeladaeninkarkbxinsaetnthkhxngokhrngsrangnn prasiththiphaphkhxngokhrngsrangkhxmul imsamarthwiekhraahodykaraeykkardaeninkarxxk karsngektkratunaenwkhidechingthvsdikhxngchnidkhxmulnamthrrm okhrngsrangkhxmulsingthukniyamodyxxmcakkardaeninkarthikrathakbmn aelakhunsmbtithangkhnitsastrkhxngkardaeninkarehlannphasathisnbsnun aekikhphasaaexsesmbliswnihy aelaphasaradbtabangphasa echn BCPL Basic Combined Programming Language imsnbsnunkarmiokhrngsrangkhxmul phasaopraekrmradbsungswnihyaelaphasaaexsesmbliradbsungbangphasa echn MASM mirupaebbkhasngphiess hrux fngkchnbangxyangthisnbsnunokhrngsrangkhxmulechn ewketxr vectors xareryhnungmiti inphasa C hruxxareryhlaymitiinphasa paskhal Pascal phasaopraekrmswnihy rwmswnsakhy iwodyichklikilbrari sungchwyihokhrngsrangkhxmulnnnaipichinopraekrmxun id phasaopraekrmthithnsmymkmiilbrarimatrthansungmiokhrngsrangkhxmulthwiprwmxyuinphasadwy twxyangechn Standard Template Library khxngphasa C Java Collections Framework aela Microsoft s NET Framework epntn phasaopraekrmthithnsmymksnbsnunkarekhiynopraekrmaebbomdul hruxkaraeykxinetxrefskhxngomdulilbrari xxkcakkardaeninkar bangphasacdetriymchnidkhxmulthichwyihphuichsxnraylaexiydkardaeninkardwy echn khlaskhxngphasa C Java aela NET Framework epntn okhrngsrangkhxmulhlaytwmiewxrchnthisamarththanganphrxmkn sungsamarthkhanwnhlay ethrd threads thiekhathungokhrngsrangkhxmulphrxmknidduephim aekikh wikitara mikhumux tara hruxwithikarekiywkb okhrngsrangkhxmul raychuxokhrngsrangkhxmul bthkhwamekiywkbkhxmphiwetxr xupkrntang hruxekhruxkhayniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy ethkhonolyisarsnethsekhathungcak https th wikipedia org w index php title okhrngsrangkhxmul amp oldid 7643010, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม