fbpx
วิกิพีเดีย

แหล่งมรดกโลก

แหล่งมรดกโลก (อังกฤษ:World Heritage Site) คือ พื้นที่หรือจุดหลัก (landmark) ที่ได้รับคัดเลือกจากยูเนสโก เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญา สถานที่เหล่านี้ถือว่าสำคัญต่อประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติ

ตราสัญลักษณ์

ในปัจจุบัน (กรกฎาคม 2562) มีมรดกโลกทั้งหมด 1,121 แห่ง ใน 167 ประเทศทั่วโลก แบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 869 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 213 แห่ง และอีก 39 แห่งเป็นแบบผสมทั้งสองประเภท โดยอิตาลีและจีนเป็นประเทศที่มีจำนวนแหล่งมรดกโลกมากที่สุด คือ 55 แห่ง รองลงมาคือสเปน (48 แห่ง) เยอรมนี (46 แห่ง) และฝรั่งเศส (45 แห่ง) แม้ว่ายูเนสโกจะอ้างอิงถึงมรดกโลกแต่ละแห่งด้วยหมายเลข แต่การขึ้นทะเบียนในหลายครั้งก็จะผนวกเอามรดกโลกที่ได้ขึ้นทะเบียนไปแล้วเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกที่มีพื้นที่มากขึ้น ดังนั้นจึงมีหมายเลขมรดกโลกเกิน 1,200 แม้ว่าจะมีจำนวนมรดกโลกน้อยกว่าก็ตาม

มรดกโลกแต่ละแห่งเป็นทรัพย์สินของประเทศที่เป็นเจ้าของดินแดนที่มรดกโลกตั้งอยู่ แต่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผลประโยชน์ของประชาคมระหว่างประเทศในการอนุรักษ์มรดกโลกแห่งนั้น

ในส่วนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยนั้น มีสถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 6 แห่ง ประกอบด้วยแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง และทางธรรมชาติอีก 3 แห่ง

เนื้อหา

ตารางจำนวนมรดกโลกแบ่งตามทวีป ณ เดือน กรกฎาคม 2562

ภูมิภาค วัฒนธรรม ธรรมชาติ ผสม รวม % รัฐ
แอฟริกา 53 38 5 96 8.56% 35
รัฐอาหรับ 78 5 3 86 7.67% 18
เอเชียแปซิฟิก 189 67 12 268* 23.91% 36
ยุโรปและอเมริกาเหนือ 453 65 11 529* 47.19% 50
ละตินอเมริกาและแคริบเบียน 96 38 8 141* 12.67% 28
รวม 869 213 39 1121 100% 167

อันดับประเทศที่มีแหล่งมรดกโลกมากที่สุด

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2564

ประเทศที่ต้องการเสนอชื่อสถานที่ในประเทศของตนให้ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก อันดับแรกจะต้องจัดทำบัญชีรายชื่อสถานที่ที่มีความสำคัญทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งหมดภายในประเทศของตน บัญชีนี้จะเรียกว่า บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะมีเพียงสถานที่ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีนี้เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ ขั้นต่อมา ประเทศนั้นๆจะต้องเลือกรายชื่อสถานที่ที่ต้องการเสนอชื่อมาจากบัญชีรายชื่อเบื้องต้น เพื่อจัดทำเป็นแฟ้มข้อมูล (Nomination File) โดยทางศูนย์มรดกโลกอาจให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการจัดทำแฟ้มข้อมูลนี้

เมื่อถึงขั้นตอนนี้ แฟ้มข้อมูลจะถูกตรวจสอบและพิจารณาจากองค์กร 2 แห่ง ได้แก่ สภานานาชาติว่าด้วยการดูแลอนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี (International Council on Monuments and Sites : ICOMOS) และ ศูนย์ระหว่างชาติว่าด้วยการศึกษา การอนุรักษ์ และปฏิสังขรณ์สมบัติทางวัฒนธรรม (The International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of the Cultural Property : ICCROM) ในส่วนของมรดกทางวัฒนธรรม และ สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ International Union for Conservation of Nature : IUCN) แล้วทั้งสามองค์กรนี้จะยื่นข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการมรดกโลก ทางคณะกรรมการจะมีการประชุมร่วมกันปีละหนึ่งครั้ง เพื่อตัดสินว่าสถานที่ที่มีการเสนอชื่อแห่งใดบ้างที่ควรได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก หรือทางคณะกรรมการอาจร้องขอให้ประเทศที่เสนอชื่อได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เพิ่มเติม โดยการพิจารณาว่าจะขึ้นทะเบียนสถานที่แห่งใดจะต้องมีลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ

กระทั่งปี พ.ศ. 2548 มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ทั้งหมด 6 ข้อสำหรับมรดกโลกทางวัฒนธรรม และ 4 ข้อสำหรับมรดกโลกทางธรรมชาติในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก ดังนี้

หลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม

 • (1) - เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของมนุษย์
 • (2) - เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
 • (3) - เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว
 • (4) - เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
 • (5) - เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา
 • (6) - มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์

หลักเกณฑ์ทางธรรมชาติ

 • (7) - เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลก เช่น ยุคสัตว์เลื้อยคลาน ยุคน้ำแข็ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความหลากหลายทางธรรมชาติบนพื้นโลก
 • (8) - เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนของขบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางธรณีวิทยาหรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่กำลังเกิดอยู่ เช่น ภูเขาไฟ เกษตรกรรมขั้นบันได
 • (9) - เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากหรือสวยงามเป็นพิเศษ เช่น แม่น้ำ น้ำตก ภูเขา
 • (10) - เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย
 1. , UNESCO World Heritage Sites official sites.
 2. , UNESCO World Heritage Sites official sites.
 3. ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของการประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก
 4. ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก


แหล่งมรดกโลก
แหล, งมรดกโลก, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งกฤษ, world, heritage, site, นท, หร, อจ, ดหล, landmark, ได, บค, ดเล, อกจากย, เนสโก, เพราะม, กษณะสำค, ญทางว, ฒนธรรม, ประว, ศาสตร, ทยาศาสตร, หร, อด, านอ, และได, บความค, มครองทางกฎหมายตามสนธ, ญญา, สถานท, เหล, าน, อว, าสำค, ญต. aehlngmrdkolk phasaxun efadu aekikh aehlngmrdkolk xngkvs World Heritage Site khux phunthihruxcudhlk landmark thiidrbkhdeluxkcakyuensok ephraamilksnasakhythangwthnthrrm prawtisastr withyasastr hruxdanxun aelaidrbkhwamkhumkhrxngthangkdhmaytamsnthisyya sthanthiehlanithuxwasakhytxpraoychnodyrwmkhxngmnusychatitrasylksn rawngsbsnkb mrdkthangwthnthrrmthicbtxngimid hrux mrdkphumipyyathangwthnthrrm inpccubn krkdakhm 2562 mimrdkolkthnghmd 1 121 aehng in 167 praethsthwolk aebngepnmrdkolkthangwthnthrrm 869 aehng mrdkolkthangthrrmchati 213 aehng aelaxik 39 aehngepnaebbphsmthngsxngpraephth 1 2 odyxitaliaelacinepnpraethsthimicanwnaehlngmrdkolkmakthisud khux 55 aehng rxnglngmakhuxsepn 48 aehng eyxrmni 46 aehng aelafrngess 45 aehng aemwayuensokcaxangxingthungmrdkolkaetlaaehngdwyhmayelkh aetkarkhunthaebiyninhlaykhrngkcaphnwkexamrdkolkthiidkhunthaebiynipaelwekhaepnswnhnungkhxngmrdkolkthimiphunthimakkhun dngnncungmihmayelkhmrdkolkekin 1 200 aemwacamicanwnmrdkolknxykwaktam mrdkolkaetlaaehngepnthrphysinkhxngpraethsthiepnecakhxngdinaednthimrdkolktngxyu aetidrbkarphicarnaihepnphlpraoychnkhxngprachakhmrahwangpraethsinkarxnurksmrdkolkaehngnn inswnaehlngmrdkolkkhxngpraethsithynn misthanthithiidkhunthaebiynaelwthngsin 6 aehng prakxbdwyaehlngmrdkolkthangwthnthrrm 3 aehng aelathangthrrmchatixik 3 aehng enuxha 1 sthiti 1 1 xndbpraethsthimiaehlngmrdkolkmakthisud 2 khntxnkaresnxchuxsthanthi 3 khxkahndaelahlkeknthinkarphicarnaihepnaehlngmrdkolk 3 1 hlkeknththangwthnthrrm 3 2 hlkeknththangthrrmchati 4 raychux 5 xangxing 6 duephim 7 aehlngkhxmulxunsthiti aekikhduephimetimthi canwnaehlngmrdkolkaebngtampraeths aela raychuxaehlngmrdkolkaebngtampithiidkhunthaebiyn emmfisaelasusanobran praethsxiyipt kaaephngemuxngcin praethscin thchmahl praethsxinediy phraxcna wdsrichum xuthyanprawtisastrsuokhthy praethsithy prasathhinnkhrwd praethskmphucha phrarachwngchangdxkkung praethsekahliit prasathhiemci praethsyipun ethphiesriphaph shrthxemrika mng aesng miaechl praethsfrngess xawhalxng praethsewiydnam nkhreptra praethscxraedn tarangcanwnmrdkolkaebngtamthwip n eduxn krkdakhm 2562 3 4 phumiphakh wthnthrrm thrrmchati phsm rwm rthaexfrika 53 38 5 96 8 56 35rthxahrb 78 5 3 86 7 67 18exechiyaepsifik 189 67 12 268 23 91 36yuorpaelaxemrikaehnux 453 65 11 529 47 19 50latinxemrikaaelaaekhribebiyn 96 38 8 141 12 67 28rwm 869 213 39 1121 100 167xndbpraethsthimiaehlngmrdkolkmakthisud aekikh khxmul n eduxn krkdakhm 2564khntxnkaresnxchuxsthanthi aekikhpraethsthitxngkaresnxchuxsthanthiinpraethskhxngtnihidrbkarphicarnaihkhunthaebiynepnmrdkolk xndbaerkcatxngcdthabychiraychuxsthanthithimikhwamsakhythangthrrmchatiaelawthnthrrmthnghmdphayinpraethskhxngtn bychinicaeriykwa bychiraychuxebuxngtn Tentative List sungmikhwamsakhymak ephraamiephiyngsthanthithimichuxxyuinbychiniethannthicamisiththiidrbkaresnxchux khntxma praethsnncatxngeluxkraychuxsthanthithitxngkaresnxchuxmacakbychiraychuxebuxngtn ephuxcdthaepnaefmkhxmul Nomination File odythangsunymrdkolkxacihkhaaenanaaelachwyehluxinkarcdthaaefmkhxmulni emuxthungkhntxnni aefmkhxmulcathuktrwcsxbaelaphicarnacakxngkhkr 2 aehng idaek sphananachatiwadwykarduaelxnusrnsthanaelaaehlngobrankhdi International Council on Monuments and Sites ICOMOS aela sunyrahwangchatiwadwykarsuksa karxnurks aelaptisngkhrnsmbtithangwthnthrrm The International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of the Cultural Property ICCROM inswnkhxngmrdkthangwthnthrrm aela shphaphnanachatiephuxkarxnurksthrrmchatiaelathrphyakrthrrmchati International Union for Conservation of Nature IUCN 5 aelwthngsamxngkhkrnicayunkhxesnxaenatxkhnakrrmkarmrdkolk thangkhnakrrmkarcamikarprachumrwmknpilahnungkhrng ephuxtdsinwasthanthithimikaresnxchuxaehngidbangthikhwridkhunthaebiynepnmrdkolk hruxthangkhnakrrmkarxacrxngkhxihpraethsthiesnxchuxidihkhxmulekiywkbsthanthiephimetim odykarphicarnawacakhunthaebiynsthanthiaehngidcatxngmilksnatameknthmatrthankhxidkhxhnunghruxhlaykhxkhxkahndaelahlkeknthinkarphicarnaihepnaehlngmrdkolk aekikhkrathngpi ph s 2548 mikhxkahndaelahlkeknththnghmd 6 khxsahrbmrdkolkthangwthnthrrm aela 4 khxsahrbmrdkolkthangthrrmchatiinkarphicarnaihepnaehlngmrdkolk 6 dngni hlkeknththangwthnthrrm aekikh 1 epntwaethninkaraesdngphlnganchinexkthicdthakhundwykarsrangsrrkhxnchaychladkhxngmnusy 2 epnsingthimixiththiphlying phlkdnihekidkarphthnasubtxmaindankarxxkaebbthangsthaptykrrm xnusrnsthan pratimakrrm swn aelaphumithsn tlxdcnkarphthnasilpkrrmthiekiywkhxng hruxkarphthnakartngthinthankhxngmnusy sungidekidkhuninchwngewlaidewlahnung hruxbnphunthiid khxngolksungthrngiwsungwthnthrrm 3 epnsingthiyunynthunghlkthankhxngwthnthrrmhruxxarythrrmthipraktihehnxyuinpccubnhruxwathisabsuyipaelw 4 epntwxyangxnoddednkhxngpraephthkhxngsingkxsrangxnepntwaethnkhxngkarphthnathangdanwthnthrrm sngkhm silpkrrm withyasastr ethkhonolyi xutsahkrrm inprawtisastrkhxngmnusychati 5 epntwxyangxnoddednkhxngwthnthrrmmnusy khnbthrrmeniympraephniaehngsthaptykrrm withikarkxsrang hruxkartngthinthankhxngmnusy sungesuxmslayidngaycakphlkrathbcakkarepliynaeplngthangsngkhmaelawthnthrrmtamkalewla 6 mikhwamkhidhruxkhwamechuxthiekiywkhxngodytrngkbehtukarn hruxmikhwamoddednyinginprawtisastrhlkeknththangthrrmchati aekikh 7 epntwxyangthiednchdkhxngkarepntwaethninwiwthnakarsakhytanginxditkhxngolk echn yukhstweluxykhlan yukhnaaekhng sungsathxnihehnthungkarphthnakhwamhlakhlaythangthrrmchatibnphunolk 8 epntwxyangthiednchdinkarepntwaethnkhxngkhbwnkarepliynaeplngthisakhythangthrniwithyahruxwiwthnakarthangchiwwithya aelaptismphnthkhxngmnusytxsingaewdlxmthangthrrmchatithikalngekidxyu echn phuekhaif ekstrkrrmkhnbnid 9 epnaehlngthiekidcakpraktkarnthangthrrmchatithimiexklksnhayakhruxswyngamepnphiess echn aemna natk phuekha 10 epnthinthixyuxasykhxngchnidstwaelaphnthuphuchthihayakhruxthitkxyuinsphawaxntray aetyngkhngsamarthdarngchiwitxyuid sungrwmthungrabbniewsxnepnaehlngrwmkhwamxudmsmburnkhxngphuchaelastwthithwolkihkhwamsnicdwyraychux aekikhraychuxaehlngmrdkolkinthwipexechiy raychuxaehlngmrdkolkinoxechiyeniy raychuxaehlngmrdkolkinrthxahrb raychuxaehlngmrdkolkinthwipyuorp raychuxaehlngmrdkolkinthwipaexfrika raychuxaehlngmrdkolkinthwipxemrika raychuxaehlngmrdkolkthikalngtkxyuinphawaxntray List of World Heritage Sites in danger xditaehlngmrdkolkxangxing aekikh World Heritage List UNESCO World Heritage Sites official sites Twenty seven new sites inscribed UNESCO World Heritage Sites official sites Stats World Heritage List http www dnp go th News Logo congress htm prakaskrmxuthyanaehngchati stwpa aelaphnthuphuch eruxng karprakwdxxkaebbtrasylksnkhxngkarprachumihysmchchakarxnurkssingaewdlxmolk http www thaiwhic go th convention aspx khxkahndaelahlkeknthinkarphicarnaihepnaehlngmrdkolkduephim aekikhphumithsnwthnthrrm khwamthrngcaaehngolk mrdkphumipyyathangwthnthrrm khnakrrmkarmrdkolk raykaraehlngmrdkolkinpraethsithyaehlngkhxmulxun aekikhUNESCO World Heritage portal ewbistxyangepnthangkarkhxngkhnakrrmkarmrdkolk The World Heritage List hnakhnharaychuxmrdkolkthicdthaebiyniw KML file of the World Heritage List ifl KML aesdngtaaehnngmrdkolkinkuekilexirthaelanasaewildwind sunykhxmulmrdkolk Thai World Heritage Information Center krathrwngwthnthrrm mrdkolkinpraethsithy karthxngethiywaehngpraethsithy mrdkphumipyyathangwthnthrrm krmsngesrimwthnthrrm krathrwngwthnthrrm Archived 2012 12 26 thi ewyaebkaemchchin WHTour org sarwcmrdkolkaebbphaonrama 360 xngsaekhathungcak https th wikipedia org w index php title aehlngmrdkolk amp oldid 9553907, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม