fbpx
วิกิพีเดีย

เมือง

สำหรับนครรัฐกึ่งอิสระก่อนยุคสมัยใหม่ ดูที่ เมือง (หน่วยการปกครอง)
มุมมองและกรณีตัวอย่างในบทความนี้อาจไม่ได้แสดงถึงมุมมองที่เป็นสากลของเรื่อง คุณสามารถช่วยแก้ไขบทความนี้ โดยเพิ่มมุมมองสากลให้มากขึ้น หรือแยกประเด็นย่อยไปสร้างเป็นบทความใหม่ (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

เมือง (อังกฤษ:town) เป็นนิคมมนุษย์ขนาดใหญ่กว่าหมู่บ้าน แต่เล็กกว่านคร ขนาดของนิคมที่เรียกได้ว่าเป็น "เมือง" นั้นแตกต่างกันไปอย่างมากในหลายภูมิภาคของโลก

เมือง

ประเทศไทย

เมืองยังกล่าวถึงเขตซึ่งเป็นที่ชุมนุมและเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ในสมัยอดีตคำว่าเมืองกล่าวถึง เขตภายในกำแพงเมือง ซึ่งต่อมาทางรัฐบาลได้เปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัดทั้งหมด เพื่อป้องกันการสับสนการใช้คำทั้งคำว่า เมือง และ จังหวัด ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2459 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

คำว่า "เมือง" ยังหมายถึงเขตแดนในระดับต่างกันได้ เช่น เมืองไทย (ประเทศ) เมืองเชียงใหม่ (จังหวัด) เมืองไชยา (อำเภอ)

บทความเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:ภูมิศาสตร์
  1. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

เมือง
เม, อง, คมท, ใหญ, กว, าหม, านแต, เล, กกว, านคร, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, สำหร, บนครร, ฐก, งอ, สระก, อนย, คสม, ยใหม, หน, วยการปกครอง, มมองและกรณ, วอย, างในบทความน, อาจไม, ได, แสดงถ, งม, มมองท, เป, นสากลของเร, องค, ณสามารถช, วยแก, ไขบทความน, โดยเพ, มม, มมองสากลให,. emuxng nikhmthiihykwahmubanaetelkkwankhr phasaxun efadu aekikh sahrbnkhrrthkungxisrakxnyukhsmyihm duthi emuxng hnwykarpkkhrxng mummxngaelakrnitwxyanginbthkhwamnixacimidaesdngthungmummxngthiepnsaklkhxngeruxngkhunsamarthchwyaekikhbthkhwamni odyephimmummxngsaklihmakkhun hruxaeykpraednyxyipsrangepnbthkhwamihm eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir emuxng xngkvs town epnnikhmmnusykhnadihykwahmuban aetelkkwankhr khnadkhxngnikhmthieriykidwaepn emuxng nnaetktangknipxyangmakinhlayphumiphakhkhxngolkemuxngemuxngaebngtampraeths aekikhpraethsithy aekikh emuxngyngklawthungekhtsungepnthichumnumaelaepnthitngsalaklangcnghwd insmyxditkhawaemuxngklawthung ekhtphayinkaaephngemuxng 1 sungtxmathangrthbalidepliynkhawaemuxngepncnghwdthnghmd ephuxpxngknkarsbsnkarichkhathngkhawa emuxng aela cnghwd inwnthi 19 phvsphakhm 2459 tamprakaskrathrwngmhadithy 2 khawa emuxng ynghmaythungekhtaedninradbtangknid echn emuxngithy praeths emuxngechiyngihm cnghwd emuxngichya xaephx 1 duephim aekikhemuxnghlwng nkhr hrux krung ewiyng emuxngthimikaaephnglxmrxb ethsbalemuxng ekhtkarpkkhrxngthxngthin township bthkhwamekiywkbphumisastrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy phumisastr 1 0 1 1 phcnanukrm chbbrachbnthitysthan ph s 2542 prakaskrathrwngmhadithy eruxngthrngphrakrunaoprdekla ihepliyn khawaemuxngepncnghwdekhathungcak https th wikipedia org w index php title emuxng amp oldid 9535260, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม