fbpx
วิกิพีเดีย

ข้อมูลอภิพันธุ์

ข้อมูลอภิพันธุ์ (อังกฤษ:metadata) หมายถึง ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ถูกจัดทำขึ้นอย่างมีโครงสร้างเพื่อใช้ในการบรรยายทรัพยากรสารสนเทศ ในด้านลักษณะเนื้อหา และบริบทที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ลักษณะทางกายภาพและการผลิตทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ใช้ในการบรรยายทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองการทำงาน คือ การสืบค้นและการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบไปด้วยการกำหนดสิทธิในการใช้ การกำหนดความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การสงวนรักษา

หน้าที่สำคัญของข้อมูลอภิพันธุ์ ซึ่งมีมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มในรูปของบัตรรายการ ก็คือการช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสารสนเทศหรือความรู้ที่ตรงกับความต้องการของตนเองได้ จนกระทั่งปัจจุบันที่ทรัพยากรสารสนเทศมีหลายรูปแบบและซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ข้อมูลอภิพันธุ์ต้องทำหน้าที่มากกว่าการเป็นบัตรรายการที่ช่วยให้ผู้ใช้เลือกหนังสือจากชั้นเท่านั้น หากยังต้องช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอีกด้วย จัดกลุ่มตามวัตถุประสงค์ใหญ่ ๆ ได้ 3 หน้าที่หลัก ดังนี้

  • การอธิบายและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (resource description and information retrieval)
  • การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (administration and management of resources)
  • การทำงานร่วมกันระหว่างระบบ (interoperability)

โดยส่วนใหญ่แล้วนักวิชาการมักจะแบ่งประเภทของข้อมูลอภิพันธุ์ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ตามหน้าที่หลักของข้อมูลอภิพันธุ์ คือ

  • ข้อมูลอภิพันธุ์เพื่อการบรรยายทรัพยากรสารสนเทศ (descriptive metadata)
  • ข้อมูลอภิพันธุ์เพื่อการบริหารทรัพยากรสารสนเทศ (administrative metadata)
  • ข้อมูลอภิพันธุ์เพื่อการแสดงโครงสร้างของทรัพยากรสารสนเทศ (structural metadata)
  1. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 185.
  2. วิศปัตย์ ชัยช่วย, ลำปาง แม่นมาตย์, วิลาศ วูวงศ์, นิศาชล จำนงศรี (2560). การวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศเพื่อกำหนดองค์ประกอบเมทาดาตาของจารึก. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 28,1 DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2017.4
  3. Metadata scheme development for a digitized inscriptions management

ข้อมูลอภิพันธุ์
อม, ลอภ, นธ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, เมทาเดตา, งกฤษ, metadata, หมายถ, อม, ลหร, อสารสนเทศท, กจ, ดทำข, นอย, างม, โครงสร, างเพ, อใช, ในการบรรยายทร, พยากรสารสนเทศ, ในด, านล, กษณะเน, อหา, และบร, บทท, เก, ยวข, องซ, งได, แก, กษณะทางกายภาพและการผล, ตทร, . khxmulxphiphnthu phasaxun efadu aekikh epliynthangcak emthaedta khxmulxphiphnthu 1 xngkvs metadata hmaythung khxmulhruxsarsnethsthithukcdthakhunxyangmiokhrngsrangephuxichinkarbrryaythrphyakrsarsneths indanlksnaenuxha aelabribththiekiywkhxngsungidaeklksnathangkayphaphaelakarphlitthrphyakrsarsneths tlxdcnkhwamsmphnthrahwangxngkhprakxbthiichinkarbrryaythrphyakrsarsneths odymiwtthuprasngkhephuxtxbsnxngkarthangan khux karsubkhnaelakarbriharcdkar sungprakxbipdwykarkahndsiththiinkarich karkahndkhwamkhumkhrxngthrphysinthangpyya karsngwnrksa 2 hnathi aekikhhnathisakhykhxngkhxmulxphiphnthu sungmimatngaetyukhaerkeriminrupkhxngbtrraykar kkhuxkarchwyihphuichsamarthkhnhasarsnethshruxkhwamruthitrngkbkhwamtxngkarkhxngtnexngid cnkrathngpccubnthithrphyakrsarsnethsmihlayrupaebbaelasbsxnmakkhun thaihkhxmulxphiphnthutxngthahnathimakkwakarepnbtrraykarthichwyihphuicheluxkhnngsuxcakchnethann hakyngtxngchwyinkarbriharcdkarthrphyakrsarsnethsxikdwy cdklumtamwtthuprasngkhihy id 3 hnathihlk 3 dngni karxthibayaelakarsubkhnthrphyakrsarsneths resource description and information retrieval karbriharcdkarthrphyakrsarsneths administration and management of resources karthanganrwmknrahwangrabb interoperability praephth aekikhodyswnihyaelwnkwichakarmkcaaebngpraephthkhxngkhxmulxphiphnthuxxkepn 3 praephthihy 4 tamhnathihlkkhxngkhxmulxphiphnthu khux khxmulxphiphnthuephuxkarbrryaythrphyakrsarsneths descriptive metadata khxmulxphiphnthuephuxkarbriharthrphyakrsarsneths administrative metadata khxmulxphiphnthuephuxkaraesdngokhrngsrangkhxngthrphyakrsarsneths structural metadata xangxing aekikh rachbnthitysthan phcnanukrmsphthethkhonolyithangphaph chbbrachbnthitysthan krungethph rachbnthitysthan 2556 hna 185 wispty chychwy lapang aemnmaty wilas wuwngs nisachl canngsri 2560 karwiekhraahkhunlksnathangsarsnethsephuxkahndxngkhprakxbemthadatakhxngcaruk warsarwithybrikar mhawithyalysngkhlankhrinthr 28 1 DOI http dx doi org 10 14456 asj psu 2017 4 Metadata scheme development for a digitized inscriptions management https tise2015 kku ac th drupal q node 70 http icadl2014 cmu ac th download info Metadata Dev pdf ekhathungcak https th wikipedia org w index php title khxmulxphiphnthu amp oldid 8993783, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม