fbpx
วิกิพีเดีย

เทศบาลนครยะลา

บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลนคร สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ยะลา (แก้ความกำกวม)

เทศบาลนครยะลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลนคร ตั้งอยู่ในเขตตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลนครเมื่อ พ.ศ. 2538 มีพื้นที่ 19.4 ตารางกิโลเมตร ใน พ.ศ. 2562 มีประชากรทั้งหมด 60,617 คน ถือเป็นหนึ่งในเจ็ดเมืองเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ตอนล่าง

เทศบาลนครยะลา
ภาพตัวเมืองยะลา

ตรา
คำขวัญ:
สร้างเมืองให้น่าอยู่ สร้างความรู้สู่มวลชน สร้างสังคมให้โปร่งใส สร้างสานใจร่วมพัฒนา นครยะลาสู่สากล
เทศบาลนครยะลา
ที่ตั้งของเทศบาลนครยะลา
แสดงแผนที่จังหวัดยะลา
เทศบาลนครยะลา
เทศบาลนครยะลา (ประเทศไทย)
แสดงแผนที่ประเทศไทย
พิกัดภูมิศาสตร์:6°32′33″N101°16′59″E /6.54250°N 101.28306°E /6.54250; 101.28306พิกัดภูมิศาสตร์:6°32′33″N101°16′59″E /6.54250°N 101.28306°E /6.54250; 101.28306
จังหวัดยะลา
อำเภอเมืองยะลา
การปกครอง
• นายกเทศมนตรีพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
พื้นที่
• ทั้งหมด19 ตร.กม. (7 ตร.ไมล์)
ประชากร
(2562)
• ทั้งหมด60,617 คน
• ความหนาแน่น3,200 คน/ตร.กม. (8,300 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.03950102
ที่อยู่
สำนักงาน
ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์0 7322 3666
โทรสาร0 7321 5675
เว็บไซต์
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลนครยะลามีชื่อเสียงด้านความสวยงามของผังเมือง มีถนนกว่า 400 สายตัดเชื่อมติดต่อกัน เป็นวงเวียนใยแมงมุมซ้อนกันสามวงอย่างกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยถนนทุกสายจะมุ่งไปยังวงเวียนหลักเมือง ถนนบางส่วนตัดเป็นตารางหมากรุกอย่างเมืองลอสแอนเจลิส สหรัฐ ทั้งยังมีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นย่านสถานศึกษา ย่านสถานที่ราชการ ย่านที่พักอาศัย และย่านพื้นที่สีเขียวประจำเมือง อันเกิดจากแนวคิดของพระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์ ณ นคร) อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองยะลา (พ.ศ. 2580–2588) โดยมีที่ปรึกษาชาวอังกฤษ เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ และดึงดูดผู้คนจากถิ่นอื่น ๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนสินค้าในเมืองยะลา

เนื้อหา

เดิมเทศบาลนครยะลาเป็นที่ตั้งของตำบลสะเตงซึ่งตามชื่อหมู่บ้านอันเป็นที่ตั้งตัวเมืองยะลาเดิม โดย "สะเตง" เป็นคำมลายูแปลว่าไม้ถ่อเรือหรือไม้ถ่อแพ จากการที่ตำบลดังกล่าวเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดยะลา ที่ทำการอำเภอเมืองยะลา และสถานีรถไฟยะลาย่านบ้านนิบง (นิบงแปลว่าต้นหลาวชะโอน) บริเวณดังกล่าวมีความเจริญ หลังเมืองปัตตานีซบเซาลง ก็มีประชากรต่างถิ่นโยกย้ายอยู่อาศัยในชุมชนดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 ขณะนั้นเทศบาลเมืองยะลามีพื้นที่ทั้งหมด 16 ตารางกิโลเมตร ด้วยตัวเทศบาลตั้งอยู่ที่บ้านนิบง ประชาชนรุ่นก่อนจึงเรียกตัวเมืองยะลาว่านิบง

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองยะลา ขยายพื้นที่ครอบคลุมเขตตำบลสะเตงทั้งหมด เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2509 มีพื้นที่ทั้งหมด 19.4 ตารางกิโลเมตร และต่อมามีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลเมืองยะลา เป็นเทศบาลนครยะลา เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2538 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 กันยายนปีเดียวกัน

เดิมตามราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งเทศบาลเมืองยะลา ประกาศเล่มที่ 52 หน้า 1223 ตรา ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 มีเนื้อที่แรกเริ่มประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ได้ขยายพื้นที่เป็น 19.4 ตารางกิโลเมตรซึ่งครอบคลุมตำบลสะเตงทั้งหมด มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ประชากรเทศบาลนครยะลา (รายปี)
ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
ประชากร67,84265,50364,68463,77563,37062,89662,99162,37862,11061,507
±%−3.4%−1.3%−1.4%−0.6%−0.7%+0.2%−1.0%−0.4%−1.0%
ที่มา:

ประชากรในเทศบาลนครยะลามีหลายเชื้อชาติ ใน พ.ศ. 2562 มีประชากรทั้งหมด 60,617 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมลายู, ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยพุทธ หลังจากเกิดเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมชนในตัวเมืองยะลาได้มีการแบ่งชุมชนออกเป็นสองข้างคือพุทธและมุสลิม โดยแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ต่างจากในอดีตที่ชาวพุทธเคยอยู่ร่วมกับชุมชนมุสลิมมาอย่างยาวนาน โดยสามารถแบ่งประชากรในเทศบาลนครยะลาตามกลุ่มชาติพันธุ์ได้ดังนี้

 • ชาวมลายูมุสลิม (ออแฆนายู) เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม ใช้ภาษามลายูปัตตานี นับถือศาสนาอิสลาม โดยมากประกอบอาชีพเชิงเกษตรกรรม มีบรรพบุรุษอพยพมาจากอำเภอยะหริ่ง อำเภอมายอ และอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี อาศัยอยู่ย่านตลาดเก่าระหว่างเขตทางรถไฟเรื่อยไปจนถึงเขตแดนอำเภอยะรัง บางส่วนตั้งถิ่นฐานอยู่แถบถนนสิโรรสช่วงโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเรื่อยไปจนถึงเขตสะเตง
 • ชาวไทยพุทธ (ออแฆซิแย) เป็นประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ โดยมากเป็นข้าราชการ มีทั้งคนพื้นถิ่นดั้งเดิมและที่อพยพมาจากต่างจังหวัด เช่นจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง ตั้งถิ่นฐานแถบถนนธนวิถี ถนนเทศบาล 1-10 ถนนผังเมือง ถนนสายย่อยระหว่างถนนสิโรรสกับแม่น้ำปัตตานี และบริเวณรอบวัดเมืองยะลา
 • ชาวจีน (ออแฆจีนอ) คือบุคคลที่มีเชื้อสายจีน ทั้งอพยพมาจากประเทศจีน หรือเป็นคนจีนที่เกิดในไทย สามารถแยกแยะได้จากหน้าตาหรือสีผิว โดยมากนับถือศาสนาพุทธพร้อมไปกับพิธีกรรมแบบศาสนาพื้นบ้านจีน โดยมากประกอบกิจเชิงพาณิชยกรรม ตั้งถิ่นฐานย่านสถานีรถไฟยะลา ถนนสิโรรส ถนนพิพิธภักดีจนถึงถนนวงเวียน 3 และบริเวณโรงเรียนยะลาบำรุง
 • ชาวไทยมุสลิม (ออแฆอิสแล) คือคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยมากเป็นผู้อพยพมาจากส่วนอื่นของประเทศ เช่น จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง หรือกรุงเทพมหานคร ประกอบอาชีพเชิงพาณิชยกรรม อาศัยในย่านตลาดเก่า
 • ชาวจีนมุสลิม คือบุคคลที่สืบเชื้อสายจากการสมรสระหว่างชาวมลายูกับจีน โดยมากมีรูปพรรณอย่างคนจีนแต่นับถือศาสนาอิสลาม ผู้คนในท้องถิ่นจะเรียกว่า คนกรือเซะ
 • ชาวอินเดีย คือชาวอินเดียที่นับถือศาสนาซิกข์ อพยพมาจากประเทศอินเดียเกือบร้อยปีก่อน มีประชากรไม่เกิน 50 คน ผู้ชายไม่โพกศีรษะ ส่วนผู้หญิงนุ่งส่าหรี อาศัยกระจัดกระจายในเขตเทศบาล มีศาสนสถานเพียงแห่งเดียวคือวัดสิริคุรุสิงห์สภา ถนนรวมมิตร แต่ปัจจุบันชาวซิกข์จำนวนไม่น้อยโยกย้ายออกจากพื้นที่

ส่วนด้านศาสนาประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 55, ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 43 และที่เหลือนับถือศาสนาอื่น ๆ ได้แก่ ศาสนาคริสต์, ซิกข์ และฮินดู มีมัสยิด 10 แห่ง, วัดพุทธ 5 แห่ง, โบสถ์คริสต์ 5 แห่ง และคุรุดวารา 1 แห่ง จากสัดส่วนจะเห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของเขตเทศบาลนครยะลานับถือศาสนาพุทธ (คือชาวไทยและจีน) เป็นชนกลุ่มใหญ่ในเทศบาล

จำนวนผู้นับถือศาสนาในเทศบาลนครยะลา
แบ่งตามศาสนา พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550
อิสลาม 28,376 28,001
พุทธ 36,269 35,740
คริสต์ 1,104 640
อื่น ๆ 195 639
ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

เทศบาลนครยะลา มีการปกครองครอบคลุมชุมชนทั้งหมด 40 ชุมชน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 1. ชุมชนหลังวัดเมืองยะลา
 2. ชุมชนเวฬุวัน
 3. ชุมชนห้าแยกกำปงบาโงย
 4. ชุมชนบ้านร่ม
 5. ชุมชนหัวสะพานสะเตง
 6. ชุมชนคุปตาสา
 7. ชุมชนคูหาภิมุข
 8. ชุมชนประชานุกุล
 9. ชุมชนร่วมใจพัฒนา
 10. ชุมชนมุสลิมสัมพันธ์
 11. ชุมชนจารูนอก
 12. ชุมชนจารูพัฒนา
 13. ชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล 5
 14. ชุมชนตลาดเก่าซอย 8
 15. ชุมชนสันติสุข
 16. ชุมชนสามัคคี
 17. ชุมชนวัดยะลาธรรมาราม
 18. ชุมชนเมืองทอง
 19. ชุมชนหลังโรงเรียนจีน
 20. ชุมชนดารุสสลาม
 21. ชุมชนวิฑูรอุทิศ 10 (ศาลเจ้าพ่อบู้เต็กโฮ้ว)
 22. ชุมชนธนวิถี
 23. ชุมชนธนวิถีพัฒนา
 24. ชุมชนมะลิสัมพันธ์
 25. ชุมชนหลังกองร้อย
 26. ชุมชนการเคหะ
 27. ชุมชนเบอร์เส้งนอก
 28. ชุมชนตลาดเกษตร
 29. ชุมชนอุตสาหกรรมสามหมอ
 30. ชุมชนมณโฑ 18
 31. ชุมชนพิทยนิโรธ
 32. ชุมชนหน้าศูนย์แม่และเด็ก
 33. ชุมชนคนรักถิ่น
 34. ชุมชนอยู่ดี มีสุข
 35. ชุมชนประชารัฐ
 36. ชุมชนผังเมือง 4
 37. ชุมชนเสรี
 38. ชุมชนตลาดเมืองใหม่
 39. ชุมชนเบญจมิตรสัมพันธ์
 40. ชุมชนสะพรั่ง
 1. ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
 2. . เทศบาลนครยะลา. สืบค้นเมื่อ 23 มีนาคม 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 3. (PDF). เทศบาลนครยะลา. สืบค้นเมื่อ 23 มีนาคม 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 4. . อิศรา. 22 มกราคม 2561. สืบค้นเมื่อ 23 มีนาคม 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 5. . อิศรา. 23 มกราคม 2561. สืบค้นเมื่อ 23 มีนาคม 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 6. นิพัทธ์ ทองเล็ก, พลเอก (21 ตุลาคม 2562). . มติชนออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 23 มีนาคม 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 7. . เทศบาลนครยะลา. สืบค้นเมื่อ 23 มีนาคม 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 8. ประพนธ์ เรืองณรงค์. (PDF). ดำรงวิชาการ. สืบค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2562.Check date values in: |accessdate= (help)
 9. แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง (2546). (PDF). มหาวิทยาลัยศิลปากร. p. 82-83.Check date values in: |year= (help)
 10. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53 (0ก): 1220–1223. 14 กุมภาพันธ์ 2479.Check date values in: |date= (help)
 11. . คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. 5 มีนาคม 2509. สืบค้นเมื่อ 23 มีนาคม 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 12. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (40 ก): 15–19. 24 กันยายน 2538.Check date values in: |date= (help)
 13. (Press release). ASTVผู้จัดการออนไลน์. 22 มกราคม 2555. สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2556.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 14. ชลัท ประเทืองรัตนา (1 พฤศจิกายน 2553). (PDF). สถาบันพระปกเกล้า. สืบค้นเมื่อ 14 กรกฎาคม 2562.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 15. เกรียงไกร เกิดศิริและคณะ (2560). (PDF). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. p. 31-34.Check date values in: |year= (help)
 16. แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง (2546). (PDF). มหาวิทยาลัยศิลปากร. p. 7-8, 36-44.Check date values in: |year= (help)
 17. แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง (2546). . ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). สืบค้นเมื่อ 14 กรกฎาคม 2562.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 18. สมาคมไทยซิกข์แห่งประเทศไทย. . เรียกดูเมื่อ 13 เมษายน 2556
 19. มหาวิทยาลัยมหิดล. . เรียกดูเมื่อ 13 เมษายน 2556

เทศบาลนครยะลา
เทศบาลนครยะลา, เทศบาลนครในจ, งหว, ดยะลา, ประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, เก, ยวก, บเทศบาลนคร, สำหร, บความหมายอ, ยะลา, แก, ความกำกวม, เป, นองค, กรปกครองส, วนท, องถ, นประเภทเทศบาลนคร, งอย, ในเขตตำบลสะเตง, อำเภอเม, องยะลา, งหว, ดยะลา, ได, บการยกฐานะเป,. ethsbalnkhryala ethsbalnkhrincnghwdyala praethsithy phasaxun efadu aekikh bthkhwamniekiywkbethsbalnkhr sahrbkhwamhmayxun duthi yala aekkhwamkakwm ethsbalnkhryala epnxngkhkrpkkhrxngswnthxngthinpraephthethsbalnkhr tngxyuinekhttablsaetng xaephxemuxngyala cnghwdyala idrbkarykthanaepnethsbalnkhremux ph s 2538 miphunthi 19 4 tarangkiolemtr 2 3 in ph s 2562 miprachakrthnghmd 60 617 khn 1 thuxepnhnunginecdemuxngesrsthkicsakhykhxngphakhittxnlang 4 5 ethsbalnkhryalaethsbalnkhrphaphtwemuxngyalatrakhakhwy srangemuxngihnaxyu srangkhwamrusumwlchn srangsngkhmihoprngis srangsanicrwmphthna nkhryalasusaklethsbalnkhryalathitngkhxngethsbalnkhryalaaesdngaephnthicnghwdyalaethsbalnkhryalaethsbalnkhryala praethsithy aesdngaephnthipraethsithyphikdphumisastr 6 32 33 N 101 16 59 E 6 54250 N 101 28306 E 6 54250 101 28306 phikdphumisastr 6 32 33 N 101 16 59 E 6 54250 N 101 28306 E 6 54250 101 28306cnghwdyalaxaephxemuxngyalakarpkkhrxng naykethsmntriphngsskdi yingchnmecriyphunthi thnghmd19 tr km 7 tr iml prachakr 2562 1 thnghmd60 617 khn khwamhnaaenn3 200 khn tr km 8 300 khn tr iml rhs xpth 03950102thixyu sanknganthnnsukhyangkh tablsaetng xaephxemuxngyala cnghwdyala 95000othrsphth0 7322 3666othrsar0 7321 5675ewbistwww wbr yalacity wbr go wbr thswnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy ethsbalnkhryalamichuxesiyngdankhwamswyngamkhxngphngemuxng mithnnkwa 400 saytdechuxmtidtxkn epnwngewiyniyaemngmumsxnknsamwngxyangkrungparis praethsfrngess odythnnthuksaycamungipyngwngewiynhlkemuxng thnnbangswntdepntaranghmakrukxyangemuxnglxsaexneclis shrth thngyngmikarcdsrrphunthiichsxyxyangchdecn odyaebngepnyansthansuksa yansthanthirachkar yanthiphkxasy aelayanphunthisiekhiywpracaemuxng 3 xnekidcakaenwkhidkhxngphrarthkicwicarn swasdi n nkhr xditnaykethsmntriethsbalemuxngyala ph s 2580 2588 odymithipruksachawxngkvs ephuxpraoychndanesrsthkic aeladungdudphukhncakthinxun ekhamaaelkepliynsinkhainemuxngyala 6 enuxha 1 prawti 2 thitng 3 prachakr 4 esrsthkic 5 chumchn 6 xangxing 7 aehlngkhxmulxunprawti aekikhedimethsbalnkhryalaepnthitngkhxngtablsaetngsungtamchuxhmubanxnepnthitngtwemuxngyalaedim 7 ody saetng epnkhamlayuaeplwaimthxeruxhruximthxaeph 8 cakkarthitabldngklawepnthitngkhxngsalaklangcnghwdyala thithakarxaephxemuxngyala aelasthanirthifyalayanbannibng 7 nibngaeplwatnhlawchaoxn 8 briewndngklawmikhwamecriy hlngemuxngpttanisbesalng kmiprachakrtangthinoykyayxyuxasyinchumchndngklawepncanwnmak 9 inrchsmyphrabathsmedcphrapremnthrmhaxannthmhidl phraxthmramathibdinthr miphrarachkvsdikacdtngepnethsbalemuxngyala cnghwdyala emuxwnthi 14 kumphaphnth ph s 2479 10 khnannethsbalemuxngyalamiphunthithnghmd 16 tarangkiolemtr 3 dwytwethsbaltngxyuthibannibng prachachnrunkxncungeriyktwemuxngyalawanibng 9 inrchsmyphrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr miphrarachkvsdikaepliynaeplngekhtethsbalemuxngyala khyayphunthikhrxbkhlumekhttablsaetngthnghmd emuxwnthi 5 minakhm ph s 2509 11 miphunthithnghmd 19 4 tarangkiolemtr 3 aelatxmamiphrarachkvsdikaykthanaethsbalemuxngyala epnethsbalnkhryala emuxwnthi 24 knyayn ph s 2538 12 miphlbngkhbichinwnthi 25 knyaynpiediywkn 7 thitng aekikhedimtamrachkiccanuebksacdtngethsbalemuxngyala prakaselmthi 52 hna 1223 tra n wnthi 11 kumphaphnth ph s 2479 mienuxthiaerkerimpraman 16 tarangkiolemtr 3 txmainpi ph s 2509 idkhyayphunthiepn 19 4 tarangkiolemtrsungkhrxbkhlumtablsaetngthnghmd 3 mixanaekhttidtxkbphunthiiklekhiyngdngni 2 thisehnux tidtxkbethsbaltablyuop xaephxemuxngyala cnghwdyala aelatidtxkbxaephxyarng cnghwdpttani thistawnxxk tidtxkbethsbalemuxngsaetngnxk xaephxemuxngyala cnghwdyala thistawntk tidtxkbethsbaltablthasap xaephxemuxngyala cnghwdyala thisit tidtxkbethsbalemuxngsaetngnxk xaephxemuxngyala cnghwdyalaprachakr aekikhprachakrethsbalnkhryala raypi pi2547254825492550255125522553255425552556prachakr67 84265 50364 68463 77563 37062 89662 99162 37862 11061 507 3 4 1 3 1 4 0 6 0 7 0 2 1 0 0 4 1 0 thima 13 prachakrinethsbalnkhryalamihlayechuxchati in ph s 2562 miprachakrthnghmd 60 617 khn 1 swnihyepnchawithyechuxsaymlayu chawithyechuxsaycin 14 aelachawithyphuthth hlngcakekidehtukhwamimsngbinsamcnghwdchayaednphakhitchumchnintwemuxngyalaidmikaraebngchumchnxxkepnsxngkhangkhuxphuththaelamuslim odyaeykxxkcakknxyangchdecn tangcakinxditthichawphuththekhyxyurwmkbchumchnmuslimmaxyangyawnan 15 odysamarthaebngprachakrinethsbalnkhryalatamklumchatiphnthuiddngni 16 17 chawmlayumuslim xxaekhnayu epnchnphunemuxngdngedim ichphasamlayupttani nbthuxsasnaxislam odymakprakxbxachiphechingekstrkrrm mibrrphburusxphyphmacakxaephxyahring xaephxmayx aelaxaephxyarng cnghwdpttani xasyxyuyantladekarahwangekhtthangrthiferuxyipcnthungekhtaednxaephxyarng bangswntngthinthanxyuaethbthnnsiorrschwngorngphyabalsunyyalaeruxyipcnthungekhtsaetng chawithyphuthth xxaekhsiaey epnprachakrthinbthuxsasnaphuthth odymakepnkharachkar mithngkhnphunthindngedimaelathixphyphmacaktangcnghwd echncnghwdsngkhla nkhrsrithrrmrach aelaphthlung tngthinthanaethbthnnthnwithi thnnethsbal 1 10 thnnphngemuxng thnnsayyxyrahwangthnnsiorrskbaemnapttani aelabriewnrxbwdemuxngyala chawcin xxaekhcinx khuxbukhkhlthimiechuxsaycin thngxphyphmacakpraethscin hruxepnkhncinthiekidinithy samarthaeykaeyaidcakhnatahruxsiphiw odymaknbthuxsasnaphuththphrxmipkbphithikrrmaebbsasnaphunbancin odymakprakxbkicechingphanichykrrm tngthinthanyansthanirthifyala thnnsiorrs thnnphiphithphkdicnthungthnnwngewiyn 3 aelabriewnorngeriynyalabarung chawithymuslim xxaekhxisael khuxkhnithythinbthuxsasnaxislam odymakepnphuxphyphmacakswnxunkhxngpraeths echn cnghwdsngkhla nkhrsrithrrmrach phthlung hruxkrungethphmhankhr prakxbxachiphechingphanichykrrm xasyinyantladeka chawcinmuslim khuxbukhkhlthisubechuxsaycakkarsmrsrahwangchawmlayukbcin odymakmirupphrrnxyangkhncinaetnbthuxsasnaxislam phukhninthxngthincaeriykwa khnkruxesa chawxinediy khuxchawxinediythinbthuxsasnasikkh xphyphmacakpraethsxinediyekuxbrxypikxn miprachakrimekin 50 khn phuchayimophksirsa swnphuhyingnungsahri xasykracdkracayinekhtethsbal misasnsthanephiyngaehngediywkhuxwdsirikhurusinghspha thnnrwmmitr aetpccubnchawsikkhcanwnimnxyoykyayxxkcakphunthi swndansasnaprachakrswnihynbthuxsasnaphuthth rxyla 55 sasnaxislam rxyla 43 aelathiehluxnbthuxsasnaxun 15 18 idaek sasnakhrist sikkh aelahindu mimsyid 10 aehng wdphuthth 5 aehng obsthkhrist 5 aehng aelakhurudwara 1 aehng 19 20 caksdswncaehnidwaprachakrswnihykhxngekhtethsbalnkhryalanbthuxsasnaphuthth khuxchawithyaelacin epnchnklumihyinethsbal 17 canwnphunbthuxsasnainethsbalnkhryala 21 aebngtamsasna ph s 2549 ph s 2550xislam 28 376 28 001phuthth 36 269 35 740khrist 1 104 640xun 195 639esrsthkic aekikhswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidchumchn aekikhethsbalnkhryala mikarpkkhrxngkhrxbkhlumchumchnthnghmd 40 chumchn dngmiraychuxtxipni 3 chumchnhlngwdemuxngyala chumchnewluwn chumchnhaaeykkapngbaongy chumchnbanrm chumchnhwsaphansaetng chumchnkhuptasa chumchnkhuhaphimukh chumchnprachanukul chumchnrwmicphthna chumchnmuslimsmphnth chumchncarunxk chumchncaruphthna chumchnhlngorngeriynethsbal 5 chumchntladekasxy 8 chumchnsntisukh chumchnsamkhkhi chumchnwdyalathrrmaram chumchnemuxngthxng chumchnhlngorngeriyncin chumchndarusslam chumchnwithurxuthis 10 salecaphxbuetkohw chumchnthnwithi chumchnthnwithiphthna chumchnmalismphnth chumchnhlngkxngrxy chumchnkarekhha chumchnebxresngnxk chumchntladekstr chumchnxutsahkrrmsamhmx chumchnmnoth 18 chumchnphithyniorth chumchnhnasunyaemaelaedk chumchnkhnrkthin chumchnxyudi misukh chumchnpracharth chumchnphngemuxng 4 chumchnesri chumchntlademuxngihm chumchnebycmitrsmphnth chumchnsaphrngxangxing aekikh 1 0 1 1 1 2 rayngansthiticanwnprachakraelaban pracapi ph s 2562 thxngthinethsbalnkhryala rabbsthitithangkarthaebiyn krmkarpkkhrxng 2 0 2 1 khxmulphunthan ethsbalnkhryala subkhnemux 23 minakhm 2563 Check date values in accessdate help 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 sphaphthwipaelakhxmulphunthankhxngethsbalnkhryala PDF ethsbalnkhryala subkhnemux 23 minakhm 2563 Check date values in accessdate help raychuxehyux cyy bxmb tladsdyala ibpliwplukradmwxn xisra 22 mkrakhm 2561 subkhnemux 23 minakhm 2563 Check date values in accessdate date help epid chxngohw bumtladyala ekhyakhwyitsntisukh xisra 23 mkrakhm 2561 subkhnemux 23 minakhm 2563 Check date values in accessdate date help niphthth thxngelk phlexk 21 tulakhm 2562 phaphekaelatanan emuxngngamsnga phngemuxngdi xyuthi yala mtichnxxniln subkhnemux 23 minakhm 2563 Check date values in accessdate date help 7 0 7 1 7 2 prawtikarcdtngethsbal ethsbalnkhryala subkhnemux 23 minakhm 2563 Check date values in accessdate help 8 0 8 1 praphnth eruxngnrngkh chuxbannamemuxngphasamlayuinkhabsmuthrphakhitkhxngithy PDF darngwichakar subkhnemux 31 tulakhm 2562 Check date values in accessdate help 9 0 9 1 aephr siriskdidaeking 2546 ptismphnthrahwangmlayumuslimaelacininyansayklang cnghwdyala PDF mhawithyalysilpakr p 82 83 Check date values in year help phrarachkvsdikacdtngethsbalemuxngyala cnghwdyala phuththskrach 2479 PDF rachkiccanuebksa 53 0k 1220 1223 14 kumphaphnth 2479 Check date values in date help phrarachkvsdika epliynaeplngekhtphunthiethsbalemuxngyala cnghwdyala ph s 2509 khlngsarsnethskhxngsthabnnitibyyti 5 minakhm 2509 subkhnemux 23 minakhm 2563 Check date values in accessdate date help phrarachkvsdika cdtngethsbalnkhryala cnghwdyala ph s 2538 PDF rachkiccanuebksa 112 40 k 15 19 24 knyayn 2538 Check date values in date help sthitikarbrikardankarthaebiynrasdr ihwecayalakhukkhk bangswnpidbanhnirwmchlxngtruscin tcw Press release ASTVphucdkarxxniln 22 mkrakhm 2555 subkhnemux 16 emsayn 2556 Check date values in accessdate date help 15 0 15 1 chlth praethuxngrtna 1 phvscikayn 2553 okhrngkarwngdntrixxrekhstra ethsbalnkhryala xaephxemuxng cnghwdyala PDF sthabnphrapkekla subkhnemux 14 krkdakhm 2562 Check date values in accessdate date help ekriyngikr ekidsiriaelakhna 2560 khwamepnmlayu khwamhmaythismphththkbprawtisastr chatiphnthu sasna rth aelakhwamrusuk PDF khnasthaptykrrmsastr mhawithyalysilpakr p 31 34 Check date values in year help 17 0 17 1 aephr siriskdidaeking 2546 ptismphnthrahwangmlayumuslimaelacininyansayklang cnghwdyala PDF mhawithyalysilpakr p 7 8 36 44 Check date values in year help aephr siriskdidaeking 2546 ptismphnthrahwangmlayumuslimaelacininyansayklang cnghwdyala sunymanusywithyasirinthr xngkhkarmhachn subkhnemux 14 krkdakhm 2562 Check date values in accessdate date help smakhmithysikkhaehngpraethsithy phrasasnsthankhurudwara wdsikkh eriykduemux 13 emsayn 2556 mhawithyalymhidl sasnsthaninsasnasikkh eriykduemux 13 emsayn 2556 canwnphunbthuxsasnarayethsbalnkhryala xaephxemuxngyalaaehlngkhxmulxun aekikhewbistethsbalnkhryalaekhathungcak https th wikipedia org w index php title ethsbalnkhryala amp oldid 9308195, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม