fbpx
วิกิพีเดีย

เทศบาลนครปากเกร็ด

บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลนคร สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ปากเกร็ด (แก้ความกำกวม)

เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นเทศบาลนครขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล คือ ตำบลปากเกร็ด ตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ ตำบลบางพูด และตำบลบ้านใหม่ ติดต่อกับกรุงเทพมหานครทางทิศตะวันออก และเทศบาลนครนนทบุรีทางทิศใต้ มีประชากรทั้งหมดประมาณ 180,000 คน ทำให้ปากเกร็ดเป็นเทศบาลนครที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากเทศบาลนครนนทบุรี

เทศบาลนครปากเกร็ด

ตรา
เทศบาลนครปากเกร็ด
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
แสดงแผนที่จังหวัดนนทบุรี
เทศบาลนครปากเกร็ด
เทศบาลนครปากเกร็ด (ประเทศไทย)
แสดงแผนที่ประเทศไทย
พิกัดภูมิศาสตร์:13°54′44.4″N100°29′52.3″E /13.912333°N 100.497861°E /13.912333; 100.497861พิกัดภูมิศาสตร์:13°54′44.4″N100°29′52.3″E /13.912333°N 100.497861°E /13.912333; 100.497861
จังหวัดนนทบุรี
อำเภอปากเกร็ด
จัดตั้ง ● 31 สิงหาคม 2498 (สุขาภิบาลปากเกร็ด)
● 1 มกราคม 2535 (ทต.ปากเกร็ด)
ยกฐานะ ● 5 กุมภาพันธ์ 2539 (ทม.ปากเกร็ด)
● 20 เมษายน 2543 (ทน.ปากเกร็ด)
พื้นที่
• ทั้งหมด36.04 ตร.กม. (13.92 ตร.ไมล์)
ประชากร
(2563)
• ทั้งหมด189,458 คน
• ความหนาแน่น5,256.88 คน/ตร.กม. (13,615.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.03120601
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

สภาพพื้นที่ในเขตเทศบาลเดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรม แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพเป็นที่รองรับการขยายตัวเป็นที่พักอาศัย อุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และหน่วยงานราชการส่วนกลาง เนื่องมาจากการขยายตัวของเขตเมืองของกรุงเทพมหานคร

เทศบาลนครปากเกร็ด–เทศบาลนครนนทบุรี เป็นเทศบาลนคร 2 แห่งที่อยู่ใกล้กันมากที่สุดในประเทศไทย รองลงมาคือ เทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลนครสงขลา

เนื้อหา

เดิมท้องที่เทศบาลนครปากเกร็ดมีฐานะเป็นสุขาภิบาล เรียกว่า สุขาภิบาลปากเกร็ด จัดตั้งขึ้นโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2498 รวมเวลาการเป็นสุขาภิบาล 36 ปี 4 เดือน โดยมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกทั้งหมดใน 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน และด้วยความเจริญที่เข้ามาอย่างรวดเร็วพื้นที่การเกษตรจึงได้แปรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย ประกอบกับนโยบายของจังหวัดนนทบุรีในช่วงปี พ.ศ. 2535 สุขาภิบาลปากเกร็ดจึงได้รับการจัดตั้งเป็น เทศบาลตำบลปากเกร็ด ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 245 ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2534 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535

หลังจากที่สุขาภิบาลปากเกร็ดได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลปากเกร็ด ได้เพียง 3 ปีเศษ เทศบาลตำบลปากเกร็ดจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลเมืองปากเกร็ด ทั้งนี้เนื่องจากสภาพความเจริญของพื้นที่และจำนวนประชากรตลอดจนรายได้ในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับคณะเทศมนตรีมีนโยบายในการขยายการพัฒนาของเทศบาลให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของเมืองที่ต้องการองค์การที่มีศักยภาพในการบริหารเพิ่มขึ้น เทศบาลตำบลปากเกร็ดจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองปากเกร็ด ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 32 ก ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2538 ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539

ด้วยศักยภาพของเมืองปากเกร็ดนั้นมีความพร้อมเพียงพอในการที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลนครได้ ประกอบกับกระแสนโยบายในการกระจายอำนาจและการยกฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปากเกร็ดจึงได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาลเมืองปากเกร็ดอีกครั้งเป็น เทศบาลนครปากเกร็ด นับว่าจังหวัดนนทบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดในประเทศที่มีเทศบาลนคร ถึง 2 แห่ง (อีกจังหวัดคือจังหวัดสงขลาและจังหวัดสมุทรสาคร) อันแสดงให้เห็นถึงความพร้อมขององค์กรในการเห็นถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จะได้บริหารงานเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน พื้นที่นี้มีความหนาแน่นมากกว่าบางเขตของกรุงเทพมหานคร มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยเทียบเท่าตัวอำเภอเมืองนนทบุรี เช่น หน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมซึ่งมีอยู่ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โรงเรียนนานาชาติ คอนโดมิเนียม ถนนบอนด์ซึ่งจำลองมาจากต่างประเทศ, สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งแม่น้ำ 2 สาย คือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำลัดเกร็ด และการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครก็มีความสะดวก เพราะมีอาณาเขตติดต่อกัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

เขตเทศบาลนครปากเกร็ดครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากเกร็ด ตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ ตำบลบางพูด และตำบลบ้านใหม่ รวม 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 36.04 ตารางกิโลเมตรหรือ 22,525 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังนี้

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เหมาะแก่การเกษตร เช่น การทำสวนผลไม้ ผลไม้ที่ลือชื่อ คือ ทุเรียน ส้มโอ มังคุด กล้วยน้ำว้า แต่เนื่องจากเทศบาลนครปากเกร็ดมีความเจริญมีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก สามารถเดินทางได้ทั้งทางบกและทางน้ำ พื้นที่เกือบทั้งหมดจึงแปรสภาพจากการเกษตรไปเป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจและการลงทุน โดยเฉพาะกิจการบ้านจัดสรรและอาคารสำนักงานสูง ๆ

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ยังคงมีคลองสาธารณะเชื่อมต่อในพื้นที่หลายสายและเป็นจุดระบายน้ำจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และจากการที่มีพื้นที่เป็นที่ลุ่มจึงทำให้ประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนและฤดูน้ำหลาก คลองสายหลักที่ระบายน้ำจากฝั่งตะวันออกลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มี 10 สาย ได้แก่ คลองบ้านใหม่ตลาดเนื้อ คลองบ้านเก่า คลองทองหลาง คลองแวะ คลองวัดช่องลม คลองกลางเกร็ด คลองบางพัง คลองบางพูด คลองบางตลาด และคลองบางตลาดน้อย

และมีคลองอีก 7 สายที่ไหลเวียนในแนวทิศเหนือใต้และระบายน้ำลงคลองหลัก ได้แก่ คลองที่ระบายน้ำลงคลองบางพูด คือ คลองเกลือ, คลองที่ระบายน้ำลงคลองบางพัง คือ คลองโพธิ์, และคลองที่ระบายน้ำลงคลองบางตลาด คือ คลองส่วย คลองหนองตาเกิ้น คลองดงตาล คลองหัวสิงห์ และคลองขี้เหล็ก

ภาพปริทัศน์เขตเทศบาลนครปากเกร็ด

ลักษณะภูมิอากาศ

จัดได้ว่าเป็นบริเวณที่ชุ่มชื้น มีฝนตกในฤดูฝน และมักจะเกิดอุทกภัยอยู่เสมอ ในฤดูแล้งสภาพของพื้นที่ไม่แห้งแล้ง เพราะพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ยืนต้น ทำให้สามารถเก็บความชุ่มชื้นได้ตลอดไป อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี อยู่ในระหว่าง 25–35 องศาเซลเซียส

ข้อมูลภูมิอากาศของเทศบาลนครปากเกร็ด
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 28.3
(83)
30
(86)
30.6
(87)
31.7
(89)
31.7
(89)
31.7
(89)
31.7
(89)
31.7
(89)
31.1
(88)
31.1
(88)
29.4
(85)
27.8
(82)
30.6
(87)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 22.2
(72)
22.2
(72)
22.8
(73)
23.3
(74)
23.9
(75)
23.3
(74)
22.8
(73)
23.3
(74)
22.8
(73)
23.3
(74)
22.8
(73)
22.8
(73)
22.8
(73)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 300
(11.81)
170
(6.69)
180
(7.09)
170
(6.69)
190
(7.48)
160
(6.3)
160
(6.3)
170
(6.69)
230
(9.06)
270
(10.63)
310
(12.2)
440
(17.32)
2,860
(112.6)
[ต้องการอ้างอิง]

ประชากรปัจจุบันในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดมีประชากรทั้งสิ้น 189,458 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ของเทศบาลเท่ากับ 5,256.88 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งนับว่าเป็นเขตเทศบาลนครที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากนครนนทบุรี

ประชากรในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดประกอบไปด้วยชนชาวไทยที่สืบเชื้อสายมาจากหลายเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน มอญ แขก เป็นต้น โดยชาวไทยเชื้อสายมลายูและชาวไทยเชื้อสายมอญ อพยพมาอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งปรากฏหลักฐานในหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยดังนี้

มีชาวไทยที่สืบเชื้อสายมาจากมอญอยู่มากแถวอำเภอปากเกร็ด ตั้งแต่ปากคลองบางตลาด ฝั่งเหนือลำแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านตะวันออกและตะวันตก ตำบลอ้อมเกร็ด เหนือคลองบางภูมิขึ้นไป รวมทั้งเกาะเกร็ดด้วย— ไม่ทราบผู้แต่ง จากหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย

การศึกษา

  • โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12 แห่ง
  • โรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 15 แห่ง
  • โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง
  • โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง
  • โรงเรียนนานาชาติ จำนวน 5 แห่ง
  • มหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสนา

ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดมีวัด 15 แห่ง, โบสถ์ 2 แห่ง, มัสยิด 2 แห่ง และศาลเจ้า 4 แห่ง

ทางบก

สะพานพระราม 4 ในเชื่อมเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์เข้ากับเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
เส้นทางหลัก
เส้นทางลัดและสายรอง
ระบบขนส่งมวลชน

ในอนาคต จะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูวิ่งผ่าน โดยจะมีสถานีรถไฟฟ้าทั้งสิ้น 6 สถานีที่อยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

ทางน้ำ

ท่าปากเกร็ด

ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ได้ก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหัวถนนแจ้งวัฒนะ จำนวน 1 แห่ง คือ ท่าเทียบเรือเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นท่าเทียบเรือหลักในพื้นที่ นอกจากนั้นยังมีท่าเทียบเรือเอกชนและท่าเทียบเรือวัดสนามเหนือและวัดกลางเกร็ดที่ใช้เป็นท่าเรือเดินทางไปเกาะเกร็ด แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกด้วย

  1. . เทศบาลนครปากเกร็ด. สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2555.Check date values in: |accessdate= (help)

เทศบาลนครปากเกร็ด
เทศบาลนครปากเกร, เทศบาลนครในจ, งหว, ดนนทบ, ประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, เก, ยวก, บเทศบาลนคร, สำหร, บความหมายอ, ปากเกร, แก, ความกำกวม, เป, นเทศบาลนครขนาดใหญ, งอย, ทางฝ, งตะว, นออกของแม, ำเจ, าพระยา, ในอำเภอปากเกร, งหว, ดนนทบ, ครอบคล, มพ, นท, ตำบล,. ethsbalnkhrpakekrd ethsbalnkhrincnghwdnnthburi praethsithy phasaxun efadu aekikh bthkhwamniekiywkbethsbalnkhr sahrbkhwamhmayxun duthi pakekrd aekkhwamkakwm ethsbalnkhrpakekrd epnethsbalnkhrkhnadihy tngxyuthangfngtawnxxkkhxngaemnaecaphraya inxaephxpakekrd cnghwdnnthburi khrxbkhlumphunthi 5 tabl khux tablpakekrd tablbangtlad tablkhlxngeklux tablbangphud aelatablbanihm tidtxkbkrungethphmhankhrthangthistawnxxk aelaethsbalnkhrnnthburithangthisit miprachakrthnghmdpraman 180 000 khn thaihpakekrdepnethsbalnkhrthimiprachakrmakthisudepnxndb 2 khxngpraethsithy rxngcakethsbalnkhrnnthburiethsbalnkhrpakekrdethsbalnkhrcaksaybniplangkhwa saphanphraram 4 phaphthaythangxakas mhawithyalysuokhthythrrmathirach ximaephkh emuxngthxngthani aelathaeruxpakekrdtraethsbalnkhrpakekrdthitngsanknganethsbalnkhrpakekrdaesdngaephnthicnghwdnnthburiethsbalnkhrpakekrdethsbalnkhrpakekrd praethsithy aesdngaephnthipraethsithyphikdphumisastr 13 54 44 4 N 100 29 52 3 E 13 912333 N 100 497861 E 13 912333 100 497861 phikdphumisastr 13 54 44 4 N 100 29 52 3 E 13 912333 N 100 497861 E 13 912333 100 497861cnghwdnnthburixaephxpakekrdcdtng 31 singhakhm 2498 sukhaphibalpakekrd 1 mkrakhm 2535 tht pakekrd ykthana 5 kumphaphnth 2539 thm pakekrd 20 emsayn 2543 thn pakekrd phunthi thnghmd36 04 tr km 13 92 tr iml prachakr 2563 thnghmd189 458 khn khwamhnaaenn5 256 88 khn tr km 13 615 3 khn tr iml rhs xpth 03120601thixyu sanknganelkhthi 1 hmuthi 5 thnnaecngwthna tablpakekrd xaephxpakekrd cnghwdnnthburi 11120ewbistwww wbr pakkretcity wbr go wbr thswnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy sphaphphunthiinekhtethsbaledimepnphunthiekstrkrrm aetinpccubnidepliynsphaphepnthirxngrbkarkhyaytwepnthiphkxasy xutsahkrrm hangsrrphsinkha orngphaphyntr suepxrmarekt aelahnwynganrachkarswnklang enuxngmacakkarkhyaytwkhxngekhtemuxngkhxngkrungethphmhankhr ethsbalnkhrpakekrd ethsbalnkhrnnthburi epnethsbalnkhr 2 aehngthixyuiklknmakthisudinpraethsithy rxnglngmakhux ethsbalnkhrhadihy ethsbalnkhrsngkhla enuxha 1 prawti 2 phumisastr 2 1 thitngaelaxanaekht 2 2 lksnaphumipraeths 2 3 lksnaphumixakas 3 prachakr 3 1 karsuksa 3 2 sasna 4 karkhnsng 4 1 thangbk 4 2 thangna 5 duephim 6 xangxing 7 aehlngkhxmulxunprawti aekikhedimthxngthiethsbalnkhrpakekrdmithanaepnsukhaphibal eriykwa sukhaphibalpakekrd cdtngkhunodyprakaskrathrwngmhadithyemuxwnthi 31 singhakhm ph s 2498 rwmewlakarepnsukhaphibal 36 pi 4 eduxn odymiphunthikhrxbkhlumphunthirimfngaemnaecaphrayafngtawnxxkthnghmdin 5 tabl 34 hmuban aeladwykhwamecriythiekhamaxyangrwderwphunthikarekstrcungidaeprepliynepnthixyuxasy prakxbkbnoybaykhxngcnghwdnnthburiinchwngpi ph s 2535 sukhaphibalpakekrdcungidrbkarcdtngepn ethsbaltablpakekrd tamphrarachkvsdikacdtngethsbaltablpakekrd xaephxpakekrd cnghwdnnthburi sungprakasinrachkiccanuebksa elmthi 108 txnthi 245 lngwnthi 31 thnwakhm ph s 2534 miphlbngkhbichtngaetwnthi 1 mkrakhm ph s 2535 hlngcakthisukhaphibalpakekrdidrbkarykthanaepnethsbaltablpakekrd idephiyng 3 piess ethsbaltablpakekrdcungidrbkarepliynaeplngthanaepn ethsbalemuxngpakekrd thngnienuxngcaksphaphkhwamecriykhxngphunthiaelacanwnprachakrtlxdcnrayidinkarphthnathxngthin epniptamhlkeknthkhxngkrathrwngmhadithy prakxbkbkhnaethsmntriminoybayinkarkhyaykarphthnakhxngethsbalihsxdkhlxngkbsphaphkhxethccringkhxngemuxngthitxngkarxngkhkarthimiskyphaphinkarbriharephimkhun ethsbaltablpakekrdcungidrbkarepliynaeplngthanaepnethsbalemuxngpakekrd tamphrarachkvsdikacdtngethsbalemuxngpakekrd xaephxpakekrd cnghwdnnthburi sungprakasinrachkiccanuebksa elmthi 112 txnthi 32 k lngwnthi 8 singhakhm ph s 2538 sungmiphlbngkhbichmatngaetwnthi 5 kumphaphnth ph s 2539 dwyskyphaphkhxngemuxngpakekrdnnmikhwamphrxmephiyngphxinkarthicaepliynaeplngthanaepnethsbalnkhrid prakxbkbkraaesnoybayinkarkracayxanacaelakarykthanasukhaphibalthwpraethsepnethsbaltabl khnaphubriharethsbalemuxngpakekrdcungidphicarnaepliynaeplngthanakhxngethsbalemuxngpakekrdxikkhrngepn ethsbalnkhrpakekrd 1 nbwacnghwdnnthburiepnhnungincnghwdinpraethsthimiethsbalnkhr thung 2 aehng xikcnghwdkhuxcnghwdsngkhlaaelacnghwdsmuthrsakhr xnaesdngihehnthungkhwamphrxmkhxngxngkhkrinkarehnthungkhwamsakhykhxngxngkhkrpkkhrxngswnthxngthinthiepnhnwyngansungiklchidkbprachachnmakthisud caidbriharnganephuxprachachnidxyangmiprasiththiphaph pccubn phunthinimikhwamhnaaennmakkwabangekhtkhxngkrungethphmhankhr misingxanwykhwamsadwkthithnsmyethiybethatwxaephxemuxngnnthburi echn hnwynganrachkar hangsrrphsinkha orngphaphyntr sunyaesdngsinkhaaelakarprachumsungmixyuthiximaephkh emuxngthxngthani mhawithyalyinkakbkhxngrth orngeriynnanachati khxnodmieniym thnnbxndsungcalxngmacaktangpraeths swnsmedcphrasrinkhrinthrsahrbphkphxnhyxnic xikthngaemna 2 say khuxaemnaecaphrayaaelaaemnaldekrd aelakaredinthangekhasukrungethphmhankhrkmikhwamsadwk ephraamixanaekhttidtxknphumisastr aekikhthitngaelaxanaekht aekikh ekhtethsbalnkhrpakekrdkhrxbkhlumphunthitablpakekrd tablbangtlad tablkhlxngeklux tablbangphud aelatablbanihm rwm 5 tabl 34 hmuban miphunthithnghmd 36 04 tarangkiolemtrhrux 22 525 ir mixanaekhttidtxkbekhtxngkhkrpkkhrxngswnthxngthinkhangekhiyngdngni thisehnux tidtxkbekhtethsbaltablbanihm xaephxemuxngpthumthani cnghwdpthumthani mikhlxngbanihmtladenuxepnesnaebngekht thistawnxxk tidtxkbkrungethphmhankhr mikhlxngprapaepnesnaebngekht thisit tidtxkbekhtethsbalnkhrnnthburi xaephxemuxngnnthburi mikhlxngbangtladepnesnaebngekht thistawntk tidtxkbekhtxngkhkarbriharswntablthaxith ekhtxngkhkarbriharswntablekaaekrd ekhtxngkhkarbriharswntablbangtainy xaephxpakekrd ekhtethsbalemuxngbangkhuwd aelaekhtethsbaltablbangkhaaeyng xaephxemuxngpthumthani miaemnaecaphrayaaelaaemnaldekrdepnesnaebngekhtlksnaphumipraeths aekikh sphaphphunthiethsbalnkhrpakekrd epnthirablumaemnaecaphraya ehmaaaekkarekstr echn karthaswnphlim phlimthiluxchux khux thueriyn smox mngkhud klwynawa aetenuxngcakethsbalnkhrpakekrdmikhwamecriymixanaekhttidtxkbkrungethphmhankhr miesnthangkarkhmnakhmthisadwk samarthedinthangidthngthangbkaelathangna phunthiekuxbthnghmdcungaeprsphaphcakkarekstripepnkarcdsrrthidinephuxkarxyuxasy xakharphanichyprakxbthurkicaelakarlngthun odyechphaakickarbancdsrraelaxakharsankngansung sphaphphumipraethsswnihyyngkhngmikhlxngsatharnaechuxmtxinphunthihlaysayaelaepncudrabaynacakphunthilngsuaemnaecaphraya aelacakkarthimiphunthiepnthilumcungthaihprasbpyhanathwminchwngvdufnaelavdunahlak khlxngsayhlkthirabaynacakfngtawnxxklngsuaemnaecaphraya mi 10 say idaek khlxngbanihmtladenux khlxngbaneka khlxngthxnghlang khlxngaewa khlxngwdchxnglm khlxngklangekrd khlxngbangphng khlxngbangphud khlxngbangtlad aelakhlxngbangtladnxy aelamikhlxngxik 7 saythiihlewiyninaenwthisehnuxitaelarabaynalngkhlxnghlk idaek khlxngthirabaynalngkhlxngbangphud khux khlxngeklux khlxngthirabaynalngkhlxngbangphng khux khlxngophthi aelakhlxngthirabaynalngkhlxngbangtlad khux khlxngswy khlxnghnxngtaekin khlxngdngtal khlxnghwsingh aelakhlxngkhiehlk phaphprithsnekhtethsbalnkhrpakekrd lksnaphumixakas aekikh cdidwaepnbriewnthichumchun mifntkinvdufn aelamkcaekidxuthkphyxyuesmx invduaelngsphaphkhxngphunthiimaehngaelng ephraaphunthixudmsmburnipdwyimyuntn thaihsamarthekbkhwamchumchunidtlxdip xunhphumiodyechliytlxdthngpi xyuinrahwang 25 35 xngsaeslesiys khxmulphumixakaskhxngethsbalnkhrpakekrdeduxn m kh k ph mi kh em y ph kh mi y k kh s kh k y t kh ph y th kh thngpixunhphumisungsudechliy C F 28 3 83 30 86 30 6 87 31 7 89 31 7 89 31 7 89 31 7 89 31 7 89 31 1 88 31 1 88 29 4 85 27 8 82 30 6 87 xunhphumitasudechliy C F 22 2 72 22 2 72 22 8 73 23 3 74 23 9 75 23 3 74 22 8 73 23 3 74 22 8 73 23 3 74 22 8 73 22 8 73 22 8 73 hyadnafa mm niw 300 11 81 170 6 69 180 7 09 170 6 69 190 7 48 160 6 3 160 6 3 170 6 69 230 9 06 270 10 63 310 12 2 440 17 32 2 860 112 6 txngkarxangxing prachakr aekikhprachakrpccubninekhtethsbalnkhrpakekrdmiprachakrthngsin 189 458 khn khwamhnaaennkhxngprachakrechliytxphunthikhxngethsbalethakb 5 256 88 khntxtarangkiolemtr sungnbwaepnekhtethsbalnkhrthimiprachakrmakepnxndb 2 khxngpraethsithy rxngcaknkhrnnthburi prachakrinekhtethsbalnkhrpakekrdprakxbipdwychnchawithythisubechuxsaymacakhlayechuxchati thngithy cin mxy aekhk epntn odychawithyechuxsaymlayuaelachawithyechuxsaymxy xphyphmaxyuinphunthitngaetsmyxyuthyacnthungsmykrungthnburi sungprakthlkthaninhnngsuxxkkhranukrmphumisastrithydngni michawithythisubechuxsaymacakmxyxyumakaethwxaephxpakekrd tngaetpakkhlxngbangtlad fngehnuxlaaemnaecaphraya dantawnxxkaelatawntk tablxxmekrd ehnuxkhlxngbangphumikhunip rwmthngekaaekrddwy imthrabphuaetng cakhnngsuxxkkhranukrmphumisastrithy karsuksa aekikh phunthiphayinmhawithyalysuokhthythrrmathirach orngeriynprathmsuksa sngkdsankngankhnakrrmkarkarsuksakhnphunthan canwn 12 aehng orngeriynprathmsuksakhxngexkchn sngkdsanknganpldkrathrwngsuksathikar canwn 15 aehng orngeriynprathmsuksakhyayoxkas sngkdsankngankhnakrrmkarkarsuksakhnphunthan canwn 4 aehng orngeriynmthymsuksasngkdsankngankhnakrrmkarkarsuksakhnphunthan canwn 4 aehng orngeriynnanachati canwn 5 aehng mhawithyalykhxngrth canwn 1 aehng idaek mhawithyalysuokhthythrrmathirachsasna aekikh phayinekhtethsbalnkhrpakekrdmiwd 15 aehng obsth 2 aehng msyid 2 aehng aelasaleca 4 aehngkarkhnsng aekikhthangbk aekikh saphanphraram 4 inechuxmekhtxngkhkarbriharswntablbangtainyekhakbekhtethsbalnkhrpakekrd esnthanghlkthnntiwannth chwngsaphankhlxngbangtladthungsaphankhlxngbanihm xyuinkhwamrbphidchxbkhxngaekhwngthanghlwngnnthburi thnnaecngwthna chwngrahwanghaaeykpakekrdthungsaphanphraram 4 xyuinkhwamrbphidchxbkhxngethsbalnkhrpakekrd chwnghaaeykpakekrdthungkhlxngprapaxyuinkhwamrbphidchxbkhxngaekhwngthanghlwngnnthburi thnnnnthburi pthumthani chwngrahwangaeykswnsmedc thungsaphannnthburi xyuinkhwamrbphidchxbkhxngaekhwngthanghlwngnnthburiesnthangldaelasayrxngthnneliyngemuxngpakekrd xyuinkhwamrbphidchxbkhxngkrmthanghlwngchnbth thnnsrisman thnnesnthangldrahwangthnntiwannthkbthnnprachachunaelathnnsrngprapha thnnsukhaprachasrrkh 2 thnnesnthangldrahwangthnnaecngwthnakbthnntiwannth odyphanthnnsukhaprachasrrkh 3 thnnbxndstrith sxyaecngwthna pakekrd 33 aelasxytiwannth pakekrd 36 thnnsayhlkinokhrngkaremuxngthxngthani thnntnsn sxytiwannth pakekrd 20 thnnesnthangldrahwangthnnaecngwthnakbthnntiwannth thnnphraaemmhakaruny sxytiwannth pakekrd 56 thnnesnthangldrahwangthnntiwannthkbthnnprachachun thnnsrisman aelathnnaecngwthna thnnsxyinekhtethsbal micanwn 53 say rwmkhwamyawthngsin 64 52 kiolemtr odyaeykepnthnnkhxnkrit canwn 46 say yawpraman 55 93 kiolemtr thnnladyang 3 say yawpraman 2 47 kiolemtr thnnlukrng 4 say yawpraman 6 12 kiolemtrrabbkhnsngmwlchn inxnakht camirthiffasaysichmphuwingphan odycamisthanirthiffathngsin 6 sthanithixyuinekhtethsbalnkhrpakekrd thangna aekikh thapakekrd inekhtethsbalnkhrpakekrd idkxsrangthaethiyberuxodysarsatharnainaemnaecaphrayabriewnhwthnnaecngwthna canwn 1 aehng khux thaethiyberuxethsbalnkhrpakekrd epnthaethiyberuxhlkinphunthi nxkcaknnyngmithaethiyberuxexkchnaelathaethiyberuxwdsnamehnuxaelawdklangekrdthiichepnthaeruxedinthangipekaaekrd aehlngthxngethiywsakhyxikdwy thapakekrd thaekaaekrd thawdklangekrd thawdsnamehnuxduephim aekikhekaaekrd xaephxpakekrd cnghwdnnthburi krathrwngyutithrrm mhawithyalysuokhthythrrmathirach ekhtxutsahkrrmsxftaewraehngpraethsithy sunyaesdngsinkhaaelakarprachum ximaephkh emuxngthxngthanixangxing aekikh prawtikhwamepnma ethsbalnkhrpakekrd subkhnemux 22 kumphaphnth 2555 Check date values in accessdate help aehlngkhxmulxun aekikhewbistethsbalnkhrpakekrdekhathungcak https th wikipedia org w index php title ethsbalnkhrpakekrd amp oldid 9308146, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม