fbpx
วิกิพีเดีย

เคมี

เคมี (อังกฤษ:chemistry) เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาในเรื่องของสสาร โดยไม่เพียงแต่ศึกษาเฉพาะในเรื่องของปฏิกิริยาเคมี แต่ยังรวมถึงองค์ประกอบ โครงสร้างและคุณสมบัติของสสารอีกด้วย การศึกษาทางด้านเคมีเน้นไปที่อะตอมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างอะตอมกับอะตอม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติของพันธะเคมี

บางครั้ง เคมีถูกเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ศูนย์กลาง เพราะเป็นวิชาช่วยที่เชื่อมโยงฟิสิกส์เข้ากับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสาขาอื่น เช่น ธรณีวิทยาหรือชีววิทยา ถึงแม้ว่าเคมีจะถือเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์กายภาพแต่ก็มีความแตกต่างจากวิชาฟิสิกส์ค่อนข้างมาก

มีการถกเถียงกันอย่างมากมายถึงต้นกำเนิดของเคมี สันนิษฐานว่าเคมีน่าจะมีต้นกำเนิดมาจากการเล่นแร่แปรธาตุซึ่งเป็นที่นิยมกันมาอย่างยาวนานหลายสหัสวรรษในหลายส่วนของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลาง

เนื้อหา

บทความนี้อาจต้องการตรวจสอบต้นฉบับ ในด้านไวยากรณ์ รูปแบบการเขียน การเรียบเรียง คุณภาพ หรือการสะกด คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความได้
ห้องทดลอง, สถาบันวิจัยชีวเคมี, มหาวิทยาลัยโคโลจญ์

โดยทั่วไปเคมีมักเริ่มต้นด้วยการศึกษาอนุภาคพื้นฐาน, อะตอม, โมเลกุล แล้วนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับสสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารด้วยกันเองหรือปฏิสัมพันธ์ของสสารกับสิ่งที่ไม่ใช่สสารอย่างเช่นพลังงาน แต่หัวใจสำคัญของเคมีโดยทั่วไปคือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีด้วยกันในปฏิกิริยาเคมี โดยสารเคมีนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเป็นสารเคมีอีกชนิดหนึ่ง นี่อาจจะรวมไปถึงการฉายรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าสู่สารเคมีหรือสารผสม (ในเคมีแสง) ในปฏิกิริยาเคมีที่ต้องการแรงกระตุ้นจากแสง อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาเคมีนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเคมีซึ่งศึกษาสสารในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น นักสเปกโตรสโคปีนั้นจะศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างแสงกับสสารโดยที่ไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้น

วิวัฒนาการของวิชาเคมีแบ่งออกเป็นยุคต่าง ๆ ดังนี้

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ - ค.ศ. 500

 • ชาวอียิปต์เป็นชนชาติแรกที่รู้จักใช้วิธีการทางเคมี และคำว่า Chemeia มีปรากฏในภาษาอียิปต์
 • เดโมคริตัส (นักปราชญ์ชาวกรีก) แสดงความคิดเห็นในเรื่องโครงสร้างของสารโดยคิดหาเหตุผลเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ทำการทดลองประกอบให้เห็นจริง
 • อริสโตเติล รวบรวมทฤษฎีเกี่ยวกับสสาร โดยสรุปว่า สสารต่าง ๆ ประกอบขึ้นด้วยธาตุ 4 อย่าง คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ในสัดส่วนที่ต่างกันสำหรับสสารที่ต่างชนิดกัน

ยุคการเล่นแร่แปรธาตุ ค.ศ. 500 - ค.ศ. 1500

ดูบทความหลักที่: การเล่นแร่แปรธาตุ
 • นักเคมีสนใจในเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุให้เป็นทองคำ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ประมาณ ค.ศ. 1100
 • ความรู้ทางเคมีได้แพร่เข้าสู่ยุโรป ในปลายยุคนี้นักเคมีล้มเลิกความสนใจการเล่นแร่แปรธาตุ
 • เริ่มสนใจค้นคว้าหายาอายุวัฒนะที่ใช้รักษาโรค

ยุคการเสาะแสวงหายาอายุวัฒนะ (ค.ศ. 1500 - 1600)

 • เป็นยุค Iatrochemistry
 • นักเคมีพยายามค้นคว้าหายาอายุวัฒนะและบรรดายารักษาโรคต่างๆ

ยุคปัจจุบัน (ค.ศ. 1627 - 1691)

 • เริ่มต้นจาก Robert Boyle "ศึกษาเคมีเพื่อเคมี"
 • Robert Boyle "ศึกษาเคมีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของเคมีโดยเฉพาะ" และ "ใช้วิธีการทดลองประกอบการศึกษาเพื่อทดสอบความจริงและทฤษฎีต่าง ๆ"
 • เลิกล้มทฤษฎีของอริสโตเติลที่เกี่ยวกับดิน น้ำ ลม ไฟ
 • ลาวัวซิเยร์ (ค.ศ. 1743 - 1794) เป็นผู้ริเริ่มเคมียุคปัจจุบัน
 • สตาฮ์ล (Stahl : ค.ศ. 1660 - 1734) ตั้งทฤษฎีฟลอจิสตัน (Phlogiston Theory)
 • ลาวัวซิเยร์ ตั้งทฤษฎีแห่งการเผาไหม้ขึ้น ยังผลให้ทฤษฎีฟลอจิสตันต้องเลิกล้มไป
 • John Dalton (ค.ศ. 1766 - 1844) ตั้งทฤษฎีอะตอม ซึ่งเป็นรากฐานของเคมีสมัยใหม่ แต่ทฤษฎีอะตอมก็ต้องล้มเลิกไป เนื่องจากอะตอมที่แสดงพฤติกรรมได้ทั้งอนุภาคและคลื่น

วิชาเคมีมักแบ่งออกเป็นสาขาย่อยหลัก ๆ ได้หลายสาขา นอกจากนี้ยังมีสาขาทางเคมีที่มีลักษณะที่ข้ามขอบเขตการแบ่งสาขา และบางสาขาก็เป็นสาขาที่เฉพาะทางมาก

เคมีวิเคราะห์
เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry) คือการวิเคราะห์ตัวอย่างสาร เพื่อศึกษาส่วนประกอบทางเคมีและโครงสร้าง.
ชีวเคมี
ชีวเคมี (Biochemistry) คือการศึกษาสารเคมี ปฏิกิริยาเคมี และ ปฏิสัมพันธ์ทางเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต
เคมีอนินทรีย์
เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry) คือการศึกษาคุณสมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบอนินทรีย์ อย่างไรก็ตามการแบ่งแยกระหว่างสาขาทางอินทรีย์และสาขาอนินทรีย์นั้น ไม่ชัดเจน และยังมีการเหลื่อมของขอบเขตการศึกษาอยู่มาก เช่นในสาขา organometallic chemistry
เคมีอินทรีย์
เคมีอินทรีย์(Organic Chemistry) คือการศึกษาโครงสร้าง, สมบัติ, ส่วนประกอบ และปฏิกิริยาเคมี ของสารประกอบอินทรีย์
เคมีฟิสิกส์
เคมีเชิงฟิสิกส์(Physical Chemistry) คือการศึกษารากฐานทางกายภาพของระบบและกระบวนการทางเคมี ตัวอย่างที่เห็นก็เช่น นักเคมีเชิงฟิสิกส์มักสนใจการอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเชิงของพลังงาน สาขาที่สำคัญในกลุ่มนี้รวมถึง
 1. เคมีอุณหพลศาสตร์ (chemical thermodynamics)
 2. เคมีไคเนติกส์ (chemical kinetics)
 3. เคมีควอนตัม (quantum chemistry)
 4. กลศาสตร์สถิติ (statistical mechanics)
 5. สเปกโตรสโคปี (spectroscopy)
สาขาอื่นๆ

โมเลกุล

โมเลกุลเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสารประกอบบริสุทธิ์ ประกอบด้วยอะตอมตั้งแต่ 2 อะตอมขึ้นสร้างพันธะต่อกัน

สารละลาย

สารละลายอาจเป็นธาตุ สารประกอบ หรือของผสมจากธาตุ หรือสารประกอบมากกว่า 1 ชนิด สสารส่วนใหญ่ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันจะอยู่ในรูปของผสม

 1. . Chemweb.ucc.ie. สืบค้นเมื่อ2011-06-12.
 2. . (n.d.). Merriam-Webster's Medical Dictionary. Retrieved August 19, 2007.
 3. Theodore L. Brown, H. Eugene Lemay, Bruce Edward Bursten, H. Lemay. Chemistry: The Central Science. Prentice Hall; 8 edition (1999). ISBN 0-13-010310-1. Pages 3-4.
 4. Chemistry is seen as occupying an intermediate position in a hierarchy of the sciences by "reductive level" between physics and biology. See Carsten Reinhardt. Chemical Sciences in the 20th Century: Bridging Boundaries. Wiley-VCH, 2001. ISBN 3-527-30271-9. Pages 1-2.
 5. [ลิงก์เสีย]
 6. See: Chemistry (etymology) for possible origins of this word.
 7. ^ by Anthony Carpi, Ph.D.

เคมี
เคม, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งกฤษ, chemistry, เป, นว, ทยาศาสตร, สาขาหน, งท, กษาในเร, องของสสาร, โดยไม, เพ, ยงแต, กษาเฉพาะในเร, องของปฏ, ยา, แต, งรวมถ, งองค, ประกอบ, โครงสร, างและค, ณสมบ, ของสสารอ, กด, วย, การศ, กษาทางด, านเน, นไปท, อะตอมและปฏ, มพ, นธ, ระหว, างอ. ekhmi phasaxun efadu aekikh ekhmi xngkvs chemistry epnwithyasastrsakhahnungthisuksaineruxngkhxngssar odyimephiyngaetsuksaechphaaineruxngkhxngptikiriyaekhmi aetyngrwmthungxngkhprakxb okhrngsrangaelakhunsmbtikhxngssarxikdwy 1 2 karsuksathangdanekhmiennipthixatxmaelaptismphnthrahwangxatxmkbxatxm aelaodyechphaaxyangyingkhunsmbtikhxngphnthaekhmi bangkhrng ekhmithukeriykwaepnwithyasastrsunyklang ephraaepnwichachwythiechuxmoyngfisiksekhakbwithyasastrthrrmchatisakhaxun echn thrniwithyahruxchiwwithya 3 4 thungaemwaekhmicathuxepnsakhahnungkhxngwithyasastrkayphaphaetkmikhwamaetktangcakwichafisikskhxnkhangmak 5 mikarthkethiyngknxyangmakmaythungtnkaenidkhxngekhmi 6 snnisthanwaekhminacamitnkaenidmacakkarelnaeraeprthatusungepnthiniymknmaxyangyawnanhlayshswrrsinhlayswnkhxngolk odyechphaaxyangyingintawnxxkklang 7 enuxha 1 thvsdi 2 prawtisastr 2 1 yukhkxnprawtisastr kh s 500 2 2 yukhkarelnaeraeprthatu kh s 500 kh s 1500 2 3 yukhkaresaaaeswnghayaxayuwthna kh s 1500 1600 2 4 yukhpccubn kh s 1627 1691 3 sakhawichayxykhxngwichaekhmi 4 monthsnphunthan 4 1 omelkul 4 2 sarlalay 5 xangxing 6 duephimthvsdi aekikhbthkhwamnixactxngkartrwcsxbtnchbb indaniwyakrn rupaebbkarekhiyn kareriyberiyng khunphaph hruxkarsakd khunsamarthchwyphthnabthkhwamid hxngthdlxng sthabnwicychiwekhmi mhawithyalyokholcy odythwipekhmimkerimtndwykarsuksaxnuphakhphunthan xatxm omelkul 8 aelwnnmkcaekiywkhxngkbssar ptismphnthrahwangssardwyknexnghruxptismphnthkhxngssarkbsingthiimichssarxyangechnphlngngan aethwicsakhykhxngekhmiodythwipkhuxkarptismphnthrahwangsarekhmidwykninptikiriyaekhmi odysarekhminnmikarepliynrupipepnsarekhmixikchnidhnung nixaccarwmipthungkarchayrngsiaemehlkiffasusarekhmihruxsarphsm inekhmiaesng inptikiriyaekhmithitxngkaraerngkratuncakaesng xyangirktam ptikiriyaekhminnepnephiyngswnhnungkhxngekhmisungsuksassarindanxun xikmakmay twxyangechn nksepkotrsokhpinncasuksaptismphnthrahwangaesngkbssarodythiimmiptikiriyaekidkhunprawtisastr aekikhwiwthnakarkhxngwichaekhmiaebngxxkepnyukhtang dngni yukhkxnprawtisastr kh s 500 aekikh chawxiyiptepnchnchatiaerkthiruckichwithikarthangekhmi aelakhawa Chemeia mipraktinphasaxiyipt edomkhrits nkprachychawkrik aesdngkhwamkhidehnineruxngokhrngsrangkhxngsarodykhidhaehtuphlephiyngxyangediyw imidthakarthdlxngprakxbihehncring xrisotetil rwbrwmthvsdiekiywkbssar odysrupwa ssartang prakxbkhundwythatu 4 xyang khux din na lm if insdswnthitangknsahrbssarthitangchnidknyukhkarelnaeraeprthatu kh s 500 kh s 1500 aekikh dubthkhwamhlkthi karelnaeraeprthatu nkekhmisnicineruxngkarelnaeraeprthatuihepnthxngkha aetimprasbkhwamsaerc praman kh s 1100 khwamruthangekhmiidaephrekhasuyuorp inplayyukhninkekhmilmelikkhwamsnickarelnaeraeprthatu erimsnickhnkhwahayaxayuwthnathiichrksaorkhyukhkaresaaaeswnghayaxayuwthna kh s 1500 1600 aekikh epnyukh Iatrochemistry nkekhmiphyayamkhnkhwahayaxayuwthnaaelabrrdayarksaorkhtangyukhpccubn kh s 1627 1691 aekikh erimtncak Robert Boyle suksaekhmiephuxekhmi Robert Boyle suksaekhmiephuxkhwamecriyrungeruxngkhxngekhmiodyechphaa aela ichwithikarthdlxngprakxbkarsuksaephuxthdsxbkhwamcringaelathvsditang eliklmthvsdikhxngxrisotetilthiekiywkbdin na lm if lawwsieyr kh s 1743 1794 epnphurierimekhmiyukhpccubn stahl Stahl kh s 1660 1734 tngthvsdiflxcistn Phlogiston Theory lawwsieyr tngthvsdiaehngkarephaihmkhun yngphlihthvsdiflxcistntxngeliklmip John Dalton kh s 1766 1844 tngthvsdixatxm sungepnrakthankhxngekhmismyihm aetthvsdixatxmktxnglmelikip enuxngcakxatxmthiaesdngphvtikrrmidthngxnuphakhaelakhlunsakhawichayxykhxngwichaekhmi aekikhwichaekhmimkaebngxxkepnsakhayxyhlk idhlaysakha nxkcakniyngmisakhathangekhmithimilksnathikhamkhxbekhtkaraebngsakha aelabangsakhakepnsakhathiechphaathangmak ekhmiwiekhraah ekhmiwiekhraah Analytical Chemistry khuxkarwiekhraahtwxyangsar ephuxsuksaswnprakxbthangekhmiaelaokhrngsrang chiwekhmi chiwekhmi Biochemistry khuxkarsuksasarekhmi ptikiriyaekhmi aela ptismphnththangekhmithiekidkhuninsingmichiwitekhmixninthriy ekhmixninthriy Inorganic Chemistry khuxkarsuksakhunsmbtiaelaptikiriyakhxngsarprakxbxninthriy xyangirktamkaraebngaeykrahwangsakhathangxinthriyaelasakhaxninthriynn imchdecn aelayngmikarehluxmkhxngkhxbekhtkarsuksaxyumak echninsakha organometallic chemistryekhmixinthriy ekhmixinthriy Organic Chemistry khuxkarsuksaokhrngsrang smbti swnprakxb aelaptikiriyaekhmi khxngsarprakxbxinthriyekhmifisiks ekhmiechingfisiks Physical Chemistry khuxkarsuksarakthanthangkayphaphkhxngrabbaelakrabwnkarthangekhmi twxyangthiehnkechn nkekhmiechingfisiksmksnickarxthibaykarepliynaeplngthangekhmiinechingkhxngphlngngan sakhathisakhyinklumnirwmthungekhmixunhphlsastr chemical thermodynamics ekhmiikhentiks chemical kinetics ekhmikhwxntm quantum chemistry klsastrsthiti statistical mechanics sepkotrsokhpi spectroscopy sakhaxunekhmibrryakas Atmospheric chemistry ekhmidarasastr Astrochemistry ekhmikarkhanwn Computational chemistry ekhmiiffa Electrochemistry ekhmisingaewdlxm Environmental chemistry thrniekhmi Geochemistry wsdusastr Materials Science ekhmiewchphnth Medicinal chemistry chiwwithyaomelkul Molecular Biology phnthusastromelkul Molecular genetics ekhminiwekhliyr Nuclear chemistry piotrekhmi Petrochemistry ephschwithya Pharmacology ekhmiphxliemxr Polymer chemistry olhaxinthriyekhmi Organometallic chemistry supraomelkularekhmi Supramolecular chemistry ekhmiphunphiw Surface chemistry ekhmikhwamrxn Thermochemistry monthsnphunthan aekikhomelkul aekikh omelkulepnhnwythielkthisudkhxngsarprakxbbrisuththi prakxbdwyxatxmtngaet 2 xatxmkhunsrangphnthatxkn sarlalay aekikh sarlalayxacepnthatu sarprakxb hruxkhxngphsmcakthatu hruxsarprakxbmakkwa 1 chnid ssarswnihythiphbehninchiwitpracawncaxyuinrupkhxngphsmxangxing aekikh What is Chemistry Chemweb ucc ie subkhnemux 2011 06 12 Chemistry n d Merriam Webster s Medical Dictionary Retrieved August 19 2007 Theodore L Brown H Eugene Lemay Bruce Edward Bursten H Lemay Chemistry The Central Science Prentice Hall 8 edition 1999 ISBN 0 13 010310 1 Pages 3 4 Chemistry is seen as occupying an intermediate position in a hierarchy of the sciences by reductive level between physics and biology See Carsten Reinhardt Chemical Sciences in the 20th Century Bridging Boundaries Wiley VCH 2001 ISBN 3 527 30271 9 Pages 1 2 Is chemistry a branch of physics a paper by Mario Bunge lingkesiy See Chemistry etymology for possible origins of this word http etext lib virginia edu cgi local DHI dhi cgi id dv1 04 Matter Atoms from Democritus to Dalton by Anthony Carpi Ph D duephim aekikh ekhmitarangthatu wiswkrrmekhmiekhathungcak https th wikipedia org w index php title ekhmi amp oldid 9547881, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม