fbpx
วิกิพีเดีย

อุทยานแห่งชาติโกโมโด

อุทยานแห่งชาติโกโมโด (อินโดนีเซีย: Taman Nasional Komodo) เป็นอุทยานแห่งชาติในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ใกล้หมู่เกาะซุนดาน้อย ระหว่างจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกกับจังหวัดนูซาเติงการาตะวันตก อุทยานประกอบด้วยเกาะใหญ่ 3 เกาะ คือ เกาะโกโมโด เกาะรินจา และเกาะปาดาร์ รวมทั้งยังมีเกาะเล็ก ๆ อีกมากมาย ซึ่งเกาะเหล่านี้กำเนิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 1,817 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,135,625 ไร่ (ส่วนที่เป็นแผ่นดิน 603 ตารางกิโลเมตร หรือ 376,875 ไร่) มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 คน ก่อตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2523 เพื่ออนุรักษ์มังกรโกโมโด ซึ่งเป็นสัตว์เฉพาะถิ่น ภายหลังยังจัดเป็นพื้นที่สำหรับอนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์ทะเลชนิดอื่น ๆ อีกด้วย ใน พ.ศ. 2534 อุทยานได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก และถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติยุคใหม่อีกด้วย

อุทยานแห่งชาติโกโมโด *
แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
มังกรโกโมโดในเขตอุทยาน
พิกัด8°36′00.1″S119°25′16.3″E /8.600028°S 119.421194°E /-8.600028; 119.421194พิกัดภูมิศาสตร์:8°36′00.1″S119°25′16.3″E /8.600028°S 119.421194°E /-8.600028; 119.421194
ประเทศอินโดนีเซีย
ภูมิภาค **เอเชียและแปซิฟิก
ประเภทมรดกทางธรรมชาติ
เกณฑ์พิจารณา(vii), (x)
อ้างอิง
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2534 (คณะกรรมการสมัยที่ 15)
*
**
อุทยานแห่งชาติโกโมโด
ที่ตั้งอินโดนีเซีย
พื้นที่1,735 กม² , 2,193.22 กม² (มรดกโลก)
จัดตั้งพ.ศ. 2523

กิจกรรมดำน้ำเป็นที่นิยมในอุทยานแห่งชาติโกโมโด เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลสูง มีสัตว์ทะเลอาศัยอยู่หลายชนิด เช่น ฉลามวาฬ ปลาแสงอาทิตย์ กระเบนราหู กระเบนนก ม้าน้ำแคระ ปลากบตัวตลก ทากเปลือย หมึกวงแหวนสีน้ำเงิน ฟองน้ำ เพรียงหัวหอม และปะการัง

รวมถึงเส้นทางเดินสำรวจธรรมชาติ ทางอุทยานได้แบ่งเส้นทางเดินออกเป็น 3 สาย คือ สายไกล, สายกลาง และสายสั้น โดยมากนักท่องเที่ยวจะนิยมดูและถ่ายภาพมังกรโกโมโด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานจะเดินตามไปด้วยเพื่อป้องกันอันตรายจากมังกรโกโมโดที่จะทำร้ายนักท่องเที่ยว โดยใช้เพียงไม้ง่ามเพียงชิ้นเดียว หากมังกรโกโมโดเข้าใกล้จะใช้ไม้นี้แยงตา ก็จะล่าถอยไป

ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ทางอุทยานได้รับการสนับสนุนจาก The Nature Conservancy (TNC) ซึ่งเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมจากสหรัฐอเมริกา มีการวางแผนการจัดการอุทยานใหม่ร่วมกัน และนำไปใช้ในปี พ.ศ. 2543 เพื่อรับมือกับปัญหาการใช้ทรัพยากรทั้งทางบกและทางทะเลที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัญหาของทรัพยากรทางทะเลส่วนใหญ่เริ่มมาจากชุมชนชาวประมงและบริษัทเชิงพาณิชย์ภายนอกอุทยาน แต่อย่างไรก็ตาม การควบคุมและจำกัดการใช้ทรัพยากรจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณอุทยาน ซึ่งมีทางเลือกในการดำรงชีวิตน้อยนอกจากต้องรอรับสิ่งที่ทางอุทยานจัดหาให้ จึงมีแผนการวางแนวทางเลือกในการดำรงชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการอุทยาน แต่ชุมชนภายในอุทยานยังต้องการได้รับผลประโยชน์ตามมาตรฐานที่ตรงกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย

อุทยานแห่งชาติโกโมโดได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 เมื่อปี พ.ศ. 2534 ที่เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

  • (vii) - เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่าง ๆ ในอดีตของโลก เช่น ยุคสัตว์เลื้อยคลาน ยุคน้ำแข็ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความหลากหลายทางธรรมชาติบนพื้นโลก
  • (x) - เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย
  1. . ช่อง 3. 29 November 2014. สืบค้นเมื่อ29 November 2014.
  2. , retrieved 29 December 2011
  3. Novia D. Rulistia, 'Under the seas in Komodo,' The Jakarta Post, 26 June 2013.
  4. WALHI 2003, Dhume, 2000, Jurassic Showdown’, Far Eastern Economic Review, March 16th, pp.50-52
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
อุทยานแห่งชาติโกโมโด

อุทยานแห่งชาติโกโมโด
ทยานแห, งชาต, โกโมโด, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, นโดน, เซ, taman, nasional, komodo, เป, นอ, ทยานแห, งชาต, ในประเทศอ, นโดน, เซ, งอย, ใกล, หม, เกาะซ, นดาน, อย, ระหว, างจ, งหว, ดน, ซาเต, งการาตะว, นออกก, บจ, งหว, ดน, ซาเต, งการาตะว, นตก, ทยานประกอบด, วยเกาะใหญ, เกาะ,. xuthyanaehngchatiokomod phasaxun efadu aekikh xuthyanaehngchatiokomod xinodniesiy Taman Nasional Komodo epnxuthyanaehngchatiinpraethsxinodniesiy tngxyuiklhmuekaasundanxy rahwangcnghwdnusaetingkaratawnxxkkbcnghwdnusaetingkaratawntk xuthyanprakxbdwyekaaihy 3 ekaa khux ekaaokomod ekaarinca aelaekaapadar rwmthngyngmiekaaelk xikmakmay sungekaaehlanikaenidkhuncakkarraebidkhxngphuekhaif miphunthirwmthnghmd 1 817 tarangkiolemtr hrux 1 135 625 ir swnthiepnaephndin 603 tarangkiolemtr hrux 376 875 ir miprachakrxasyxyupraman 4 000 khn kxtngepnxuthyanaehngchatiemux ph s 2523 ephuxxnurksmngkrokomod sungepnstwechphaathin phayhlngyngcdepnphunthisahrbxnurksstwpaaelastwthaelchnidxun xikdwy in ph s 2534 xuthyanidrbkarkhunthaebiyncakxngkhkaryuensokihepnmrdkolk 1 aelathukcdihepnhnunginecdsingmhscrrykhxngolkthangthrrmchatiyukhihmxikdwy 1 2 xuthyanaehngchatiokomod aehlngmrdkolkodyyuensokmngkrokomodinekhtxuthyanphikd8 36 00 1 S 119 25 16 3 E 8 600028 S 119 421194 E 8 600028 119 421194 phikdphumisastr 8 36 00 1 S 119 25 16 3 E 8 600028 S 119 421194 E 8 600028 119 421194praeths xinodniesiyphumiphakh exechiyaelaaepsifikpraephthmrdkthangthrrmchatieknthphicarna vii x xangxing609prawtikarkhunthaebiynkhunthaebiyn2534 khnakrrmkarsmythi 15 chuxtamthiidkhunthaebiyninbychiaehlngmrdkolk phumiphakhthicdaebngodyyuensokxuthyanaehngchatiokomodixyusiexnklum 2 xuthyanaehngchati thitngxinodniesiyphunthi1 735 km 1 2 193 22 km mrdkolk cdtngph s 2523 kickrrmdanaepnthiniyminxuthyanaehngchatiokomod enuxngcakepnsthanthithimikhwamhlakhlaythangchiwphaphthangthaelsung mistwthaelxasyxyuhlaychnid echn chlamwal plaaesngxathity kraebnrahu kraebnnk manaaekhra plakbtwtlk thakepluxy hmukwngaehwnsinaengin fxngna ephriynghwhxm aelapakarng 3 rwmthungesnthangedinsarwcthrrmchati thangxuthyanidaebngesnthangedinxxkepn 3 say khux sayikl sayklang aelasaysn odymaknkthxngethiywcaniymduaelathayphaphmngkrokomod sungthangecahnathixuthyancaedintamipdwyephuxpxngknxntraycakmngkrokomodthicatharaynkthxngethiyw odyichephiyngimngamephiyngchinediyw hakmngkrokomodekhaiklcaichimniaeyngta kcalathxyip 1 tngaet ph s 2538 thangxuthyanidrbkarsnbsnuncak The Nature Conservancy TNC sungepnxngkhkrdansingaewdlxmcakshrthxemrika mikarwangaephnkarcdkarxuthyanihmrwmkn aelanaipichinpi ph s 2543 ephuxrbmuxkbpyhakarichthrphyakrthngthangbkaelathangthaelthiephimmakkhun sungpyhakhxngthrphyakrthangthaelswnihyerimmacakchumchnchawpramngaelabristhechingphanichyphaynxkxuthyan aetxyangirktam karkhwbkhumaelacakdkarichthrphyakrcasngphlkrathbxyangmaktxphuthixasyxyuinbriewnxuthyan sungmithangeluxkinkardarngchiwitnxynxkcaktxngrxrbsingthithangxuthyancdhaih cungmiaephnkarwangaenwthangeluxkinkardarngchiwitthiepnswnhnungkhxngaephnkarcdkarxuthyan aetchumchnphayinxuthyanyngtxngkaridrbphlpraoychntammatrthanthitrngkbkhwamtxngkarkhxngphuxyuxasy 4 mrdkolk aekikhxuthyanaehngchatiokomodidrbkhunthaebiynepnmrdkolkinkarprachumkhnakrrmkarmrdkolksmysamykhrngthi 15 emuxpi ph s 2534 thiemuxngkharethc praethstuniesiy dwykhxkahndaelahlkeknthinkarphicarna dngni vii epntwxyangthiednchdkhxngkarepntwaethninwiwthnakarsakhytang inxditkhxngolk echn yukhstweluxykhlan yukhnaaekhng sungsathxnihehnthungkarphthnakhwamhlakhlaythangthrrmchatibnphunolk x epnthinthixyuxasykhxngchnidstwaelaphnthuphuchthihayakhruxthitkxyuinsphawaxntray aetyngkhngsamarthdarngchiwitxyuid sungrwmthungrabbniewsxnepnaehlngrwmkhwamxudmsmburnkhxngphuchaelastwthithwolkihkhwamsnicdwyxangxing aekikh 1 0 1 1 1 2 sudhlafaekhiyw Indonesia chxng 3 29 November 2014 subkhnemux 29 November 2014 New 7 Wonders of the world retrieved 29 December 2011 Novia D Rulistia Under the seas in Komodo The Jakarta Post 26 June 2013 WALHI 2003 Dhume 2000 Jurassic Showdown Far Eastern Economic Review March 16th pp 50 52aehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb xuthyanaehngchatiokomodekhathungcak https th wikipedia org w index php title xuthyanaehngchatiokomod amp oldid 9187332, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม