fbpx
วิกิพีเดีย

อุทยานแห่งชาติแหลมสน

อุทยานแห่งชาติแหลมสน (อังกฤษ:Laem Son National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ประกอบไปด้วยป่าชายเลน หาดทราย และแนวปะการัง มีพื้นที่ประมาณ 196,875 ไร่ หรือ 315 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอเมืองระนอง อำเภอกะเปอร์ และอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

อุทยานแห่งชาติแหลมสน
ที่ตั้งจ.ระนอง, จ.พังงา
พื้นที่196,875 ไร่ (315 ตร.กม.)
จัดตั้ง19 สิงหาคม 2526
ผู้เยี่ยมชม14808 (2553)
หน่วยราชการสำนักอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติแหลมสนจะมีลักษณะเป็นชายฝั่งจมตัว ซึ่งก่อให้เกิดชายหาดตลอดแนวฝั่งแคบ มีลำน้ำสายสั้นขนาดเล็กจำนวนมาก เช่น คลองลัดโนด คลองขะนุด และคลองบางเบน ซึ่งลำคลองเหล่านี้จะพัดพาตะกอนดินมาทับถมตามปากแม่น้ำ และชายฝั่ง ทำให้ลักษณะชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำลำคลอง ถูกปกคลุมไปด้วยป่าโกงกาง

ชายฝั่งบริเวณปากคลองมีสภาพเป็นป่าชายเลน พืชที่พบในป่าบริเวณนี้ ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก พังกาหัวสุมดอกขาว ถั่วดำ ถั่วขาว ตะบูนขาว และตะบูนดำ ส่วนป่าชายเลนบนชายฝั่งบริเวณอื่น จะพบพืชประเภทลำแพน แสมขาว และโปรงแดง บนชายหาดบางแห่งมีลักษณะเป็นป่าโปร่ง ซึ่งมีพืชประเภทสนทะเล หยีทะเล และจิกทะเล บริเวณตอนในของเกาะต่างๆ และบนเขาปากเตรียมบนเกาะบางเบน มีลักษณะเป็นป่าดงดิบ พืชที่พบได้แก่ ยาง หวาย และระกำ

ภายในอุทยานจะพบนกได้อย่างน้อย 175 ชนิด โดยเป็นนกประจำถิ่นอย่างน้อย 122 ชนิด เช่น นกยางทะเล เหยี่ยวแดง นกกระแตแต้แว้ดหรือนกต้อยตีวิด นกอพยพที่ไม่ได้มาผสมพันธุ์ประมาณ 60 ชนิด เช่น นกปากแอ่นหางลาย นกสติ๊นท์คอแดง นกเด้าดิน นกนางนวลแกลบธรรมดา และนกอพยพตามฤดูกาล 12 ชนิด เช่น เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น นกจาบคาหัวเขียว นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว ในจำนวนนี้มีนกชนิดหนึ่งที่ถูกจัดให้เป็นสายพันธุ์ที่ถูกคุกคามระดับนานาชาติ คือ นกหัวโตมลายู ซึ่งจัดเป็นนกชนิดหนึ่งในสองชนิดของนกที่พบในเขตอุทยานที่ใกล้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยด้วย โดยอีกชนิดหนึ่งคือ นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ ส่วนนกที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม มีอยู่ชนิดหนึ่งที่พบได้ในเขตอุทยาน คือ นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล และมีนกอีก 2 ชนิดที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม คือ นกออก และนกเงือกกรามช้าง

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในเขตอุทยาน ได้แก่ กระแตธรรมดา บ่าง ลิงลม ลิงกัง ลิงแสม ค่างแว่นถิ่นใต้ อีเห็นธรรมดา หมีขอ หมูป่า กระจงเล็ก พญากระรอกดำ อ้นใหญ่ และเม่นหางพวง

บริเวณหาดแหลมสนและหาดบางเบนเป็นแหล่งอาศัยของนกจำนวนมาก ส่วนแนวปะการังรอบเกาะกำและเกาะค้างคาวเป็นทั้งแหล่งอาศัย แหล่มหลบภัย และแหล่งผสมพันธุ์ของสัตว์ทะเลหลายชนิด และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

 • พื้นที่นี้ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2526
 • เนื่องจากสภาพของพื้นที่นี้เดิมเป็นทุ่งหญ้า จึงมีการนำปศุสัตว์เข้ามาเพาะเลี้ยงภายในอุทยาน และยังมีการลักลอบทำประมงอย่างผิดกฎหมายในเขตอุทยาน
 • นักท่องเที่ยวบางส่วนก่อให้เกิดปัญหาในอุทยาน เช่น เหยียบย่ำแนวปะการังระหว่างดำน้ำ รบกวนที่อยู่อาศัยของนกบนชายหาด
 • การทำประมงด้วยอวนนอกชายฝั่งในเขตอุทยานทำให้เรือประมงที่มีขนาดเล็กกว่าไม่สามารถออกทะเลไปจับสัตว์น้ำได้ และยังอาจทำให้วิถีชีวิตการทำประมงแบบพื้นบ้านถูกลืมเลือนไป
 1. อุทยานแห่งชาติ จากธรรมชาติ สู่เขตอนุรักษ์, สำนักอุทยานแห่งชาติ, กรุงเทพฯ, 2545, 49
 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ อุทยานแห่งชาติแหลมสน
  • ภาพถ่ายดาวเทียมจาก หรือ
  • แผนที่จาก หรือ
  • ภาพถ่ายทางอากาศจาก

พิกัดภูมิศาสตร์:9°36′13″N98°27′59″E /9.603568°N 98.466294°E /9.603568; 98.466294

อุทยานแห่งชาติแหลมสน
ทยานแห, งชาต, แหลมสน, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งกฤษ, laem, national, park, เป, นอ, ทยานแห, งชาต, ทางทะเล, ประกอบไปด, วยป, าชายเลน, หาดทราย, และแนวปะการ, นท, ประมาณ, ไร, หร, ตารางก, โลเมตร, ครอบคล, มอำเภอเม, องระนอง, อำเภอกะเปอร, และอำเภอส, ขสำราญ, งหว, ดระนอง, แ. xuthyanaehngchatiaehlmsn phasaxun efadu aekikh xuthyanaehngchatiaehlmsn xngkvs Laem Son National Park epnxuthyanaehngchatithangthael prakxbipdwypachayeln hadthray aelaaenwpakarng miphunthipraman 196 875 ir hrux 315 tarangkiolemtr khrxbkhlumxaephxemuxngranxng xaephxkaepxr aelaxaephxsukhsaray cnghwdranxng aelaxaephxkhuraburi cnghwdphngngaxuthyanaehngchatiaehlmsnthitngc ranxng c phngngaphunthi196 875 ir 315 tr km 1 cdtng19 singhakhm 2526phueyiymchm14808 2 2553 hnwyrachkarsankxuthyanaehngchati xuthyanaehngchatiaehlmsn enuxha 1 lksnaphumipraeths 2 khwamhlakhlaythangchiwphaph 3 khwamsakhyaelakarichpraoychn 4 pyhaaelakarcdkarphunthi 5 xangxing 6 aehlngkhxmulxunlksnaphumipraeths aekikhxuthyanaehngchatiaehlmsncamilksnaepnchayfngcmtw sungkxihekidchayhadtlxdaenwfngaekhb milanasaysnkhnadelkcanwnmak echn khlxngldond khlxngkhanud aelakhlxngbangebn sunglakhlxngehlanicaphdphatakxndinmathbthmtampakaemna aelachayfng thaihlksnachayfngbriewnpakaemnalakhlxng thukpkkhlumipdwypaokngkangkhwamhlakhlaythangchiwphaph aekikhchayfngbriewnpakkhlxngmisphaphepnpachayeln phuchthiphbinpabriewnni idaek okngkangibihy okngkangibelk phngkahwsumdxkkhaw thwda thwkhaw tabunkhaw aelatabunda swnpachayelnbnchayfngbriewnxun caphbphuchpraephthlaaephn aesmkhaw aelaoprngaedng bnchayhadbangaehngmilksnaepnpaoprng sungmiphuchpraephthsnthael hyithael aelacikthael briewntxninkhxngekaatang aelabnekhapaketriymbnekaabangebn milksnaepnpadngdib phuchthiphbidaek yang hway aelaraka phayinxuthyancaphbnkidxyangnxy 175 chnid odyepnnkpracathinxyangnxy 122 chnid echn nkyangthael ehyiywaedng nkkraaetaetaewdhruxnktxytiwid nkxphyphthiimidmaphsmphnthupraman 60 chnid echn nkpakaexnhanglay nkstinthkhxaedng nkedadin nknangnwlaeklbthrrmda aelankxphyphtamvdukal 12 chnid echn ehyiywnkekhaphnthucin ehyiywnkekhaphnthuyipun nkcabkhahwekhiyw nkcbaemlngsifathxngkhaw incanwnniminkchnidhnungthithukcdihepnsayphnthuthithukkhukkhamradbnanachati khux nkhwotmlayu sungcdepnnkchnidhnunginsxngchnidkhxngnkthiphbinekhtxuthyanthiiklsuyphnthuipcakpraethsithydwy odyxikchnidhnungkhux nknangnwlaeklbhngxnihy swnnkthixyuinphawaesiyngtxkarthukkhukkham mixyuchnidhnungthiphbidinekhtxuthyan khux nkkraetnihypiksinatal aelaminkxik 2 chnidthixyuinphawaesiyngtxkarthukkhukkham khux nkxxk aelankenguxkkramchang stweliynglukdwynmthiphbinekhtxuthyan idaek kraaetthrrmda bang linglm lingkng lingaesm khangaewnthinit xiehnthrrmda hmikhx hmupa kracngelk phyakrarxkda xnihy aelaemnhangphwngkhwamsakhyaelakarichpraoychn aekikhbriewnhadaehlmsnaelahadbangebnepnaehlngxasykhxngnkcanwnmak swnaenwpakarngrxbekaakaaelaekaakhangkhawepnthngaehlngxasy aehlmhlbphy aelaaehlngphsmphnthukhxngstwthaelhlaychnid aelayngepnaehlngthxngethiywthimichuxesiyngpyhaaelakarcdkarphunthi aekikhphunthiniidrbkarprakasihepnxuthyanaehngchatiemuxwnthi 19 singhakhm ph s 2526enuxngcaksphaphkhxngphunthiniedimepnthunghya cungmikarnapsustwekhamaephaaeliyngphayinxuthyan aelayngmikarlklxbthapramngxyangphidkdhmayinekhtxuthyannkthxngethiywbangswnkxihekidpyhainxuthyan echn ehyiybyaaenwpakarngrahwangdana rbkwnthixyuxasykhxngnkbnchayhadkarthapramngdwyxwnnxkchayfnginekhtxuthyanthaiheruxpramngthimikhnadelkkwaimsamarthxxkthaelipcbstwnaid aelayngxacthaihwithichiwitkarthapramngaebbphunbanthuklumeluxnipxangxing aekikh xuthyanaehngchati cakthrrmchati suekhtxnurks sankxuthyanaehngchati krungethph 2545 49 sthitikhxmulnkthxngethiywinxuthyanaehngchatiaehlngkhxmulxun aekikhaephnthiaelaphaphthaythangxakaskhxng xuthyanaehngchatiaehlmsn phaphthaydawethiymcakwikiaemepiy hruxkuekilaemps aephnthicakmltiaemp hruxoklbxlikd phaphthaythangxakascakethxrraesirfewxr phikdphumisastr 9 36 13 N 98 27 59 E 9 603568 N 98 466294 E 9 603568 98 466294ekhathungcak https th wikipedia org w index php title xuthyanaehngchatiaehlmsn amp oldid 9352820, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม