fbpx
วิกิพีเดีย

อำเภอเหล่าเสือโก้ก

เหล่าเสือโก้ก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอเหล่าเสือโก้ก
คำขวัญ:
เหล่าเสือโก้ก ยกพระธรรมนำพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
พร้อมใจราษฎร์รัฐ ร่วมขจัดภัยแล้ง แพงใหญ่ชัยอุดม
ชื่นชมโพนเมือง รุ่งเรืองหนองบก
พิกัดภูมิศาสตร์:15°24′24″N104°55′24″E /15.40667°N 104.92333°E /15.40667; 104.92333
อักษรไทยอำเภอเหล่าเสือโก้ก
อักษรโรมันAmphoe Lao Suea Kok
จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่
• ทั้งหมด284.0 ตร.กม. (109.7 ตร.ไมล์)
ประชากร
(2563)
• ทั้งหมด27,964 คน
• ความหนาแน่น98.47 คน/ตร.กม. (255.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์34000
รหัสภูมิศาสตร์3431
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

อำเภอเหล่าเสือโก้กตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

พื้นที่ที่ชาวบ้านมาตั้งรกรากทำมาหากินครั้งแรกในท้องที่อำเภอเหล่าเสือโก้กนั้นมีสภาพเป็น "เหล่า" (ไร่ร้าง) มีชื่อเดิมว่า "บ้านเหล่านาชี" อุดมไปด้วยแหล่งน้ำและป่าไม้ เสือเป็นสัตว์ป่าชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ชุกชุมในพื้นที่และมักจะเข้ามาลักจับสัตว์เลี้ยงกินเป็นอาหารอยู่เสมอ มีเรื่องเล่าขานกันมาว่า เช้ามืดวันหนึ่งมีคนเดินไปเจอเสือโดยบังเอิญ เสือจึงร้อง "โก้ก" (โฮก) ด้วยความตกใจและวิ่งหนีไป นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ชาวบ้านจึงได้พากันตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้เสียใหม่ว่า "บ้านเหล่าเสือโก้ก"

ท้องที่อำเภอเหล่าเสือโก้กเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองอุบลราชธานี ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน ต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเหล่าเสือโก้ก โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเหล่าเสือโก้กแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 55 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เหล่าเสือโก้ก (Lao Suea Kok) 12 หมู่บ้าน
2. โพนเมือง (Phon Mueang) 17 หมู่บ้าน
3. แพงใหญ่ (Phaeng Yai) 13 หมู่บ้าน
4. หนองบก (Nong Bok) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเหล่าเสือโก้กประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าเสือโก้กทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนเมืองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแพงใหญ่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบกทั้งตำบล
  1. นามานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือ
  2. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (42 ง): 28. 26 พฤษภาคม 2537.Check date values in: |date= (help)
  3. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550.Check date values in: |date= (help)


บทความเกี่ยวกับเขตการปกครองของประเทศไทยนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:ประเทศไทย

อำเภอเหล่าเสือโก้ก
อำเภอเหล, าเส, อโก, อำเภอในจ, งหว, ดอ, บลราชธาน, ประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เหล, าเส, อโก, เป, นอำเภอหน, งของจ, งหว, ดอ, บลราชธาน, อำเภอคำขว, เหล, าเส, อโก, ยกพระธรรมนำพ, ฒนา, กษาส, งแวดล, อม, พร, อมใจราษฎร, วมขจ, ดภ, ยแล, แพงใหญ, ยอ, ดม, นชมโพนเม, อง, . xaephxehlaesuxokk xaephxincnghwdxublrachthani praethsithy phasaxun efadu aekikh ehlaesuxokk epnxaephxhnungkhxngcnghwdxublrachthanixaephxehlaesuxokkxaephxkhakhwy ehlaesuxokk ykphrathrrmnaphthna rksasingaewdlxm phrxmicrasdrrth rwmkhcdphyaelng aephngihychyxudm chunchmophnemuxng rungeruxnghnxngbkphikdphumisastr 15 24 24 N 104 55 24 E 15 40667 N 104 92333 E 15 40667 104 92333xksrithyxaephxehlaesuxokkxksrormnAmphoe Lao Suea Kokcnghwdxublrachthaniphunthi thnghmd284 0 tr km 109 7 tr iml prachakr 2563 thnghmd27 964 khn khwamhnaaenn98 47 khn tr km 255 0 khn tr iml rhsiprsniy 34000rhsphumisastr3431thitngthiwakarthiwakarxaephxehlaesuxokk hmuthi 6 tablehlaesuxokk xaephxehlaesuxokk cnghwdxublrachthani 34000swnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 thitngaelaxanaekht 2 thimakhxngchuxxaephx 3 prawti 4 karaebngekhtkarpkkhrxng 4 1 karpkkhrxngswnphumiphakh 4 2 karpkkhrxngswnthxngthin 5 orngeriyninxaephx 6 xangxingthitngaelaxanaekht aekikhxaephxehlaesuxokktngxyuthangtxnklangkhxngcnghwd mixanaekhttidtxkbekhtkarpkkhrxngkhangekhiyng dngni thisehnux tidtxkbxaephxphna cnghwdxanacecriy aelaxaephxtrakarphuchphl thistawnxxk tidtxkbxaephxdxnmdaedng thisit tidtxkbxaephxemuxngxublrachthani thistawntk tidtxkbxaephxmwngsamsibthimakhxngchuxxaephx aekikhphunthithichawbanmatngrkrakthamahakinkhrngaerkinthxngthixaephxehlaesuxokknnmisphaphepn ehla irrang michuxedimwa banehlanachi xudmipdwyaehlngnaaelapaim esuxepnstwpachnidhnungthixasyxyuchukchuminphunthiaelamkcaekhamalkcbstweliyngkinepnxaharxyuesmx mieruxngelakhanknmawa echamudwnhnungmikhnedinipecxesuxodybngexiy esuxcungrxng okk ohk dwykhwamtkicaelawinghniip nbepnnimithmaythidi chawbancungidphakntngchuxhmubanaehngniesiyihmwa banehlaesuxokk 1 prawti aekikhthxngthixaephxehlaesuxokkedimepnswnhnungkhxngxaephxemuxngxublrachthani thangrachkaridaebngphunthikarpkkhrxngxxkmatngepn kingxaephxehlaesuxokk tamprakaskrathrwngmhadithylngwnthi 31 minakhm ph s 2537 odymiphlbngkhbtngaetwnthi 30 emsayn piediywkn 2 txmainwnthi 24 singhakhm ph s 2550 idmiphrarachkvsdikaykthanakhunepn xaephxehlaesuxokk odymiphlbngkhbtngaetwnthi 8 knyayn piediywkn 3 karaebngekhtkarpkkhrxng aekikhkarpkkhrxngswnphumiphakh aekikh xaephxehlaesuxokkaebngekhtkarpkkhrxngyxyxxkepn 4 tabl 55 hmuban idaek 1 ehlaesuxokk Lao Suea Kok 12 hmuban2 ophnemuxng Phon Mueang 17 hmuban3 aephngihy Phaeng Yai 13 hmuban4 hnxngbk Nong Bok 13 hmubankarpkkhrxngswnthxngthin aekikh thxngthixaephxehlaesuxokkprakxbdwyxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin 4 aehng idaek ethsbaltablehlaesuxokk khrxbkhlumphunthitablehlaesuxokkthngtabl xngkhkarbriharswntablophnemuxng khrxbkhlumphunthitablophnemuxngthngtabl xngkhkarbriharswntablaephngihy khrxbkhlumphunthitablaephngihythngtabl xngkhkarbriharswntablhnxngbk khrxbkhlumphunthitablhnxngbkthngtablorngeriyninxaephx aekikhorngeriynhksibphrrsawithyakhm xublrachthanixangxing aekikh namanukrmphumisastrcnghwdxublrachthani sanksilpwthnthrrm mhawithyalyrachphtxublrachthani hrux http www lib ubu ac th html ub info other name laosuekok html prakaskrathrwngmhadithy eruxng aebngekhtthxngthixaephxemuxngxublrachthani cnghwdxublrachthani tngepnkingxaephxehlaesuxokk PDF rachkiccanuebksa 111 42 ng 28 26 phvsphakhm 2537 Check date values in date help phrarachkvsdikatngxaephxkhxngchy aelaxaephxehlaesuxokk ph s 2550 PDF rachkiccanuebksa 124 46 k 14 21 24 singhakhm 2550 Check date values in date help bthkhwamekiywkbekhtkarpkkhrxngkhxngpraethsithyniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy praethsithyekhathungcak https th wikipedia org w index php title xaephxehlaesuxokk amp oldid 9356557, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม