fbpx
วิกิพีเดีย

อำเภอรามัน

อำเภอรามัน ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา

อำเภอรามัน
คำขวัญ:
ถิ่นช้างเผือกคู่บารมี สับปะรดดีเกะรอ
ตะโละหะลอกริชงาม ลือนามปลามังกร อนุสรณ์เมืองเก่า
พิกัดภูมิศาสตร์:6°28′42″N101°25′27″E /6.47833°N 101.42417°E /6.47833; 101.42417
อักษรไทยอำเภอรามัน
อักษรโรมันAmphoe Raman
จังหวัดยะลา
พื้นที่
• ทั้งหมด516.1 ตร.กม. (199.3 ตร.ไมล์)
ประชากร
(2563)
• ทั้งหมด97,465 คน
• ความหนาแน่น188.85 คน/ตร.กม. (489.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์95140
รหัสภูมิศาสตร์9506
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอรามัน ถนนจรูญวิถี ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ในอดีตรามันเป็น 1 ใน 7 หัวเมืองมลายูที่ถูกแบ่งออกมาจากเมืองปัตตานี ชื่ออำเภอ รามัน เป็นคำมลายู แปลว่า ชุมชนใหญ่ มาจากคำว่า รามา (มลายู: Rama) หมายถึง "ผู้คนจำนวนมาก"

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองรามันจึงเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอรามัน (ยาวี:رمان; รูมี: Reman) จนถึงทุกวันนี้

 • วันที่ 29 เมษายน 2460 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็น อำเภอโกตาบารู
 • วันที่ 1 เมษายน 2480 เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดยะลา กับจังหวัดนราธิวาส โอนพื้นที่ตำบลโตนด ตำบลมะนังปันยัง และตำบลสาวอ อำเภอโกตาบารู จังหวัดยะลา ไปขึ้นกับ กิ่งอำเภอรือเสาะ อำเภอตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2481 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอโกตาบารู จังหวัดยะลา เป็น อำเภอรามัน อีกครั้ง
 • วันที่ 13 สิงหาคม 2489 ย้ายที่ว่าการอำเภอรามัน ซึ่งตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลโกตาบารู มาตั้งที่หมู่ 1 ตำบลกายูบอเกาะ แทน
 • วันที่ 3 กันยายน 2489 เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอรามัน กับอำเภอเมืองยะลา โอนพื้นที่ตำบลบุดี อำเภอรามัน ไปขึ้นกับ อำเภอเมืองยะลา
 • วันที่ 30 กันยายน 2490 ตั้งตำบลกาลูปัง แยกออกจากตำบลกายูบอเกาะ และตำบลโกตาบารู ตั้งตำบลบาโงย แยกออกจากตำบลเนินงาม และตำบลโกตาบารู ตั้งตำบลยะต๊ะ แยกออกจากตำบลกาลอ ตำบลบือมัง และตำบลกายูบอเกาะ ตั้งตำบลกอตอตือร๊ะ แยกออกจากตำบลเนินงาม ตำบลวังพญา และตำบลกายูบอเกาะ
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2491 เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอรามัน (1,2,3,4,5,6,7)
  • (1) โอนพื้นที่หมู่ 3 (ในขณะนั้น) ของตำบลกาลอ ไปขึ้นกับตำบลยะต๊ะ
  • (2) โอนพื้นที่หมู่ 6 (ในขณะนั้น) ของตำบลบือมัง ไปขึ้นกับตำบลกาลอ
  • (3) โอนพื้นที่หมู่ 5 (ในขณะนั้น) ของตำบลโกตาบารู ไปขึ้นกับตำบลกาลูปัง
  • (4) โอนพื้นที่บางส่วนของหมู่ 2,4 (ในขณะนั้น) ของตำบลเนินงาม ไปขึ้นกับตำบลกอตอตือร๊ะ
  • (5) โอนพื้นที่บางส่วนของหมู่ 3,4 (ในขณะนั้น) ของตำบลโกตาบารู ไปขึ้นกับตำบลยะต๊ะ
  • (6) โอนพื้นที่หมู่ 1 (ในขณะนั้น) ของตำบลบาโงย ไปขึ้นกับตำบลเนินงาม
  • (7) โอนพื้นที่หมู่ 2 (ในขณะนั้น) ของตำบลยะต๊ะ ไปขึ้นกับตำบลบือมัง
 • วันที่ 23 ธันวาคม 2495 โอนพื้นที่หมู่ 5 บ้านปุตะ (ในขณะนั้น) ของตำบลกาลอ อำเภอรามัน ไปขึ้นกับตำบลยะต๊ะ
 • วันที่ 17 กันยายน 2498 จัดตั้งสุขาภิบาลกายูบอเกาะ ในท้องที่บางส่วนของตำบลกายูบอเกาะ
 • วันที่ 26 มีนาคม 2506 จัดตั้งสุขาภิบาลโกตาบารู ในท้องที่บางส่วนของตำบลโกตาบารู
 • วันที่ 20 กันยายน 2526 ตั้งตำบลตะโล๊ะหะลอ แยกออกจากตำบลจะกว๊ะ
 • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2529 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลกายูบอเกาะ เพื่อความเหมาะสมในการบริหารกิจการและการทะนุบำรุงท้องถิ่น
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะสุขาภิบาลกายูบอเกาะ และสุขาภิบาลโกตาบารู เป็นเทศบาลตำบลกายูบอเกาะ และเทศบาลตำบลโกตาบารู ตามลำดับ
 • วันที่ 15 กันยายน 2547 ยุบสภาตำบลโกตาบารู รวมกับเทศบาลตำบลโกตาบารู
 • วันที่ 24 มิถุนายน 2553 เปลี่ยนแปลงชื่อเทศบาลตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน เป็น เทศบาลตำบลเมืองรามันห์

อำเภอรามันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 1. พระยารามันห์ (ต่วนมันโซร์ Tuan Mansur)
 2. พระยารามันห์ (ต่วนกุนดูร์ Tuan Kundur) หรือ ต่วนโตะนิก โตะและห์ (Tuan tok nik tok leh)
 3. พระยารัตนภักดี ศรีราชบดินทร์ สุรินทรวิวังศา พระยารามันห์ (ต่วนติมุน Tuan Timun) หรือ ต่วน นิก อูลู (Tuan Nik Ulu)
 4. พระยารัตนภักดี ศรีราชบดินทร์ สุรินทรวิวังศา พระยารามันห์ (ต่วนยากง Tuan Jagung) หรือ ตวนกู อับดุล กันดิส (Tengku Abdul Kandis)
 5. หลวงรายาภักดี (ต่วนลือเบะ Tuan Lebeh) รักษาการแทน
 6. พระยารัตนภักดี ศรีราชบดินทร์ สุรินทรวิวังศา พระยารามันห์ (ตวนมาลาแลยาวอ)

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอรามันแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 ตำบล 88 หมู่บ้าน ได้แก่

1. กายูบอเกาะ (Kayu Boko) 9. เนินงาม (Noen Ngam)
2. กาลูปัง (Kalupang) 10. บาลอ (Balo)
3. กาลอ (Kalo) 11. บาโงย (Ba-ngoi)
4. กอตอตือร๊ะ (Koto Tuera) 12. บือมัง (Buemang)
5. โกตาบารู (Kota Baru) 13. ยะต๊ะ (Yata)
6. เกะรอ (Kero) 14. วังพญา (Wang Phaya)
7. จะกว๊ะ (Cha-kwa) 15. อาซ่อง (Asong)
8. ท่าธง (Tha Thong) 16. ตะโล๊ะหะลอ (Talo Halo)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอรามันประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกายูบอเกาะ
 • เทศบาลตำบลโกตาบารู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโกตาบารูทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบาลอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบาลอทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกายูบอเกาะ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกาลูปังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกาลอทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกอตอตือร๊ะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกะรอทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจะกว๊ะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าธงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเนินงามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบาโงยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบือมังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยะต๊ะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังพญาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอาซ่องทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะโล๊ะหะลอทั้งตำบล
 1. ประพนธ์ เรืองณรงค์. "บทผนวกเกียรติยศ". ใน รัฐปัตตานีใน "ศรีวิชัย" เก่าแก่กว่ารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร์. สุจิตต์ วงษ์เทศ (บรรณาธิการ). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:มติชน. 2547, หน้า 347
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ
 3. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๗๙
 4. พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามจังหวัด และอำเภอบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๑
 5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ย้ายที่ว่าการอำเภอรามันท์ จังหวัดยะลา
 6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอในจังหวัดยะลา
 7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ
 8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอรามันฑ์ จังหวัดยะลา
 9. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอรามันห์ จังหวัดยะลา
 10. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลกายูบอเกาะ อำเภอรามัณห์ จังหวัดยะลา
 11. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลโกตาบารู อำเภอรามันห์ จังหวัดยะลา
 12. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอยะหา อำเภอรามัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 13. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 14. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒
 15. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับเทศบาลตำบล
 16. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเทศบาลตำบลเมืองรามันห์


บทความเกี่ยวกับเขตการปกครองของประเทศไทยนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:ประเทศไทย

อำเภอรามัน
อำเภอราม, อำเภอในจ, งหว, ดยะลา, ประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งอย, ในจ, งหว, ดยะลาอำเภอคำขว, นช, างเผ, อกค, บารม, บปะรดด, เกะรอ, ตะโละหะลอกร, ชงาม, อนามปลาม, งกร, อน, สรณ, เม, องเก, าพ, ดภ, ศาสตร, 47833, 42417, 47833, 42417อ, กษรไทยอ, กษรโรม, นamphoe, rama. xaephxramn xaephxincnghwdyala praethsithy phasaxun efadu aekikh xaephxramn tngxyuincnghwdyalaxaephxramnxaephxkhakhwy thinchangephuxkkhubarmi sbparddiekarx taolahalxkrichngam luxnamplamngkr xnusrnemuxngekaphikdphumisastr 6 28 42 N 101 25 27 E 6 47833 N 101 42417 E 6 47833 101 42417xksrithyxaephxramnxksrormnAmphoe Ramancnghwdyalaphunthi thnghmd516 1 tr km 199 3 tr iml prachakr 2563 thnghmd97 465 khn khwamhnaaenn188 85 khn tr km 489 1 khn tr iml rhsiprsniy 95140rhsphumisastr9506thitngthiwakarthiwakarxaephxramn thnncruywithi tablkayubxekaa xaephxramn cnghwdyala 95140swnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 prawti 2 thitngaelaxanaekht 3 raynamecaemuxngramn 4 karaebngekhtkarpkkhrxng 4 1 karpkkhrxngswnphumiphakh 4 2 karpkkhrxngswnthxngthin 5 xangxing 6 aehlngkhxmulxunprawti aekikhinxditramnepn 1 in 7 hwemuxngmlayuthithukaebngxxkmacakemuxngpttani chuxxaephx ramn epnkhamlayu aeplwa chumchnihy macakkhawa rama mlayu Rama hmaythung phukhncanwnmak 1 smyphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw idepliynaeplngkarpkkhrxngepnaebbmnthlethsaphibal emuxngramncungepliynchuxepn xaephxramn yawi رمان rumi Reman cnthungthukwnni wnthi 29 emsayn 2460 epliynaeplngchuxxaephxramn cnghwdyala epn xaephxoktabaru 2 wnthi 1 emsayn 2480 epliynaeplngekhtcnghwdyala kbcnghwdnrathiwas oxnphunthitablotnd tablmanngpnyng aelatablsawx xaephxoktabaru cnghwdyala ipkhunkb kingxaephxruxesaa xaephxtnhyngms cnghwdnrathiwas 3 wnthi 14 phvscikayn 2481 epliynaeplngchuxxaephxoktabaru cnghwdyala epn xaephxramn 4 xikkhrng wnthi 13 singhakhm 2489 yaythiwakarxaephxramn sungtngxyuhmu 1 tabloktabaru matngthihmu 1 tablkayubxekaa 5 aethn wnthi 3 knyayn 2489 epliynaeplngekhtxaephxramn kbxaephxemuxngyala oxnphunthitablbudi xaephxramn ipkhunkb xaephxemuxngyala 6 wnthi 30 knyayn 2490 tngtablkalupng aeykxxkcaktablkayubxekaa aelatabloktabaru tngtablbaongy aeykxxkcaktableninngam aelatabloktabaru tngtablyata aeykxxkcaktablkalx tablbuxmng aelatablkayubxekaa tngtablkxtxtuxra aeykxxkcaktableninngam tablwngphya aelatablkayubxekaa 7 wnthi 2 phvscikayn 2491 epliynaeplngekhttablinthxngthixaephxramn 1 2 3 4 5 6 7 8 1 oxnphunthihmu 3 inkhnann khxngtablkalx ipkhunkbtablyata 2 oxnphunthihmu 6 inkhnann khxngtablbuxmng ipkhunkbtablkalx 3 oxnphunthihmu 5 inkhnann khxngtabloktabaru ipkhunkbtablkalupng 4 oxnphunthibangswnkhxnghmu 2 4 inkhnann khxngtableninngam ipkhunkbtablkxtxtuxra 5 oxnphunthibangswnkhxnghmu 3 4 inkhnann khxngtabloktabaru ipkhunkbtablyata 6 oxnphunthihmu 1 inkhnann khxngtablbaongy ipkhunkbtableninngam 7 oxnphunthihmu 2 inkhnann khxngtablyata ipkhunkbtablbuxmng wnthi 23 thnwakhm 2495 oxnphunthihmu 5 banputa inkhnann khxngtablkalx xaephxramn ipkhunkbtablyata 9 wnthi 17 knyayn 2498 cdtngsukhaphibalkayubxekaa inthxngthibangswnkhxngtablkayubxekaa 10 wnthi 26 minakhm 2506 cdtngsukhaphibaloktabaru inthxngthibangswnkhxngtabloktabaru 11 wnthi 20 knyayn 2526 tngtabltaolahalx aeykxxkcaktablcakwa 12 wnthi 6 phvscikayn 2529 epliynaeplngekhtsukhaphibalkayubxekaa ephuxkhwamehmaasminkarbriharkickaraelakarthanubarungthxngthin 13 wnthi 25 phvsphakhm 2542 ykthanasukhaphibalkayubxekaa aelasukhaphibaloktabaru epnethsbaltablkayubxekaa aelaethsbaltabloktabaru tamladb 14 wnthi 15 knyayn 2547 yubsphatabloktabaru rwmkbethsbaltabloktabaru 15 wnthi 24 mithunayn 2553 epliynaeplngchuxethsbaltablkayubxekaa xaephxramn epn ethsbaltablemuxngramnh 16 thitngaelaxanaekht aekikhxaephxramntngxyuthangthistawnxxkechiyngehnuxkhxngcnghwd mixanaekhttidtxkbekhtkarpkkhrxngkhangekhiyngdngtxipni thisehnux tidtxkbxaephxyarng xaephxthungyangaedng aelaxaephxkaphx cnghwdpttani thistawnxxk tidtxkbxaephxbaecaa aelaxaephxruxesaa cnghwdnrathiwas thisit tidtxkbxaephxruxesaa cnghwdnrathiwas aelaxaephxbnnngsta thistawntk tidtxkbxaephxbnnngsta xaephxkrngpinng aelaxaephxemuxngyalaraynamecaemuxngramn aekikhphrayaramnh twnmnosr Tuan Mansur phrayaramnh twnkundur Tuan Kundur hrux twnotanik otaaelah Tuan tok nik tok leh phrayartnphkdi srirachbdinthr surinthrwiwngsa phrayaramnh twntimun Tuan Timun hrux twn nik xulu Tuan Nik Ulu phrayartnphkdi srirachbdinthr surinthrwiwngsa phrayaramnh twnyakng Tuan Jagung hrux twnku xbdul kndis Tengku Abdul Kandis hlwngrayaphkdi twnluxeba Tuan Lebeh rksakaraethn phrayartnphkdi srirachbdinthr surinthrwiwngsa phrayaramnh twnmalaaelyawx karaebngekhtkarpkkhrxng aekikhkarpkkhrxngswnphumiphakh aekikh xaephxramnaebngphunthikarpkkhrxngxxkepn 16 tabl 88 hmuban idaek 1 kayubxekaa Kayu Boko 9 eninngam Noen Ngam 2 kalupng Kalupang 10 balx Balo 3 kalx Kalo 11 baongy Ba ngoi 4 kxtxtuxra Koto Tuera 12 buxmng Buemang 5 oktabaru Kota Baru 13 yata Yata 6 ekarx Kero 14 wngphya Wang Phaya 7 cakwa Cha kwa 15 xasxng Asong 8 thathng Tha Thong 16 taolahalx Talo Halo karpkkhrxngswnthxngthin aekikh thxngthixaephxramnprakxbdwyxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin 17 aehng idaek ethsbaltablemuxngramnh khrxbkhlumphunthibangswnkhxngtablkayubxekaa ethsbaltabloktabaru khrxbkhlumphunthitabloktabaruthngtabl ethsbaltablbalx khrxbkhlumphunthitablbalxthngtabl xngkhkarbriharswntablkayubxekaa khrxbkhlumphunthitablkayubxekaa echphaanxkekhtethsbaltablemuxngramnh xngkhkarbriharswntablkalupng khrxbkhlumphunthitablkalupngthngtabl xngkhkarbriharswntablkalx khrxbkhlumphunthitablkalxthngtabl xngkhkarbriharswntablkxtxtuxra khrxbkhlumphunthitablkxtxtuxrathngtabl xngkhkarbriharswntablekarx khrxbkhlumphunthitablekarxthngtabl xngkhkarbriharswntablcakwa khrxbkhlumphunthitablcakwathngtabl xngkhkarbriharswntablthathng khrxbkhlumphunthitablthathngthngtabl xngkhkarbriharswntableninngam khrxbkhlumphunthitableninngamthngtabl xngkhkarbriharswntablbaongy khrxbkhlumphunthitablbaongythngtabl xngkhkarbriharswntablbuxmng khrxbkhlumphunthitablbuxmngthngtabl xngkhkarbriharswntablyata khrxbkhlumphunthitablyatathngtabl xngkhkarbriharswntablwngphya khrxbkhlumphunthitablwngphyathngtabl xngkhkarbriharswntablxasxng khrxbkhlumphunthitablxasxngthngtabl xngkhkarbriharswntabltaolahalx khrxbkhlumphunthitabltaolahalxthngtablxangxing aekikh praphnth eruxngnrngkh bthphnwkekiyrtiys in rthpttaniin sriwichy ekaaekkwarthsuokhthyinprawtisastr sucitt wngseths brrnathikar phimphkhrngthi 2 krungethph mtichn 2547 hna 347 1 prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynchuxxaephx 2 phrarachbyytiepliynaeplngekhtcnghwd phuththskrach 2479 3 phrarachkvsdikaepliynnamcnghwd aelaxaephxbangaehng phuththskrach 2481 4 prakaskrathrwngmhadithy eruxng yaythiwakarxaephxramnth cnghwdyala 5 prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngekhtxaephxincnghwdyala 6 prakaskrathrwngmhadithy eruxng tngtablincnghwdtang 7 prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngekhttablinthxngthixaephxramnth cnghwdyala 8 prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngekhttablinthxngthixaephxramnh cnghwdyala 9 prakaskrathrwngmhadithy eruxng cdtngsukhaphibalkayubxekaa xaephxramnh cnghwdyala 10 prakaskrathrwngmhadithy eruxng cdtngsukhaphibaloktabaru xaephxramnh cnghwdyala 11 prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngekhttablinthxngthixaephxyaha xaephxramn xaephxbnnngsta cnghwdyala 12 prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngekhtsukhaphibalkayubxekaa xaephxramn cnghwdyala 13 phrarachbyytiepliynaeplngthanakhxngsukhaphibalepnethsbal ph s 2542 14 prakaskrathrwngmhadithy eruxng karyubrwmsphatablkbethsbaltabl 15 prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynchuxethsbaltablkayubxekaa xaephxramn cnghwdyala epnethsbaltablemuxngramnhaehlngkhxmulxun aekikhphikdphumisastr 6 29 25 N 101 26 02 E 6 49017 N 101 43402 E 6 49017 101 43402 aephnthiaelaphaphthaythangxakaskhxng xaephxramn aephnthi cak mltiaemp oklbxlikd hrux kuekilaephnthi phaphthaythangxakas cak ethxrraesirfewxr phaphthaydawethiym cak wikiaemepiy bthkhwamekiywkbekhtkarpkkhrxngkhxngpraethsithyniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy praethsithyekhathungcak https th wikipedia org w index php title xaephxramn amp oldid 9365277, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม