fbpx
วิกิพีเดีย

อำเภอภูผาม่าน

ภูผาม่าน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น

อำเภอภูผาม่าน
คำขวัญ:
ภูผาม่าน อุทยานขุนเขา ฝูงค้างคาว
นับล้าน แลละลานถั่วเหลือง ลือเลื่อง
เครื่องดื่มสมุนไพร ตรุษไทเทศกาล
พิกัดภูมิศาสตร์:16°38′42″N101°54′14″E /16.64500°N 101.90389°E /16.64500; 101.90389
อักษรไทยอำเภอภูผาม่าน
อักษรโรมันAmphoe Phu Pha Man
จังหวัดขอนแก่น
พื้นที่
• ทั้งหมด284.6 ตร.กม. (109.9 ตร.ไมล์)
ประชากร
(2563)
• ทั้งหมด23,157 คน
• ความหนาแน่น81.37 คน/ตร.กม. (210.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์40350
รหัสภูมิศาสตร์4020
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน เลขที่ 37
หมู่ที่ 1 ถนนหนองเขียด-วังสวาบ ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

อำเภอภูผาม่านตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประมาณปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา นายภูมิ บิดาเป็นกรมการเมืองนครไทย (อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก) ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ควบคุมสมัครพรรคพวกไปซ่องสุมคอยดักจับเอาพวกจรจัดที่หลบหนีอยู่ตามป่าในเขตเมืองเพชรบูรณ์และเมืองหล่มสักมารวมไว้ ท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นผลดีแก่ทางราชการมาก จึงได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็น หมื่นอร่ามกำแหง และต่อมาท่านได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น หลวงวิชิตสงคราม และได้รับใช้บ้านเมืองด้วยความอุตสาหะวิริยะ และซื่อสัตย์ สุจริต จึงเป็นที่โปรดปรานเป็นอย่างยิ่ง จนเป็นที่อิจฉาริษยาของข้าราชการในสมัยนั้นหลายคน จนในที่สุดถูกใส่ร้ายจึ่งถูกถอดยศลดตำแหน่งหลวงวิชิตสงครามลงเป็นไพร่หลวง สังกัดกองด่านเมืองเพชรบูรณ์ ท่านจึงพาพรรคพวกอพยพหาทำเลที่เหมาะสมสำหรับตั้งบ้านเรือนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านเป้า ซึ่งเป็นที่ว่าง (บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ) เป็นที่มีดินอุดมสมบูรณ์และมีลำห้วย ลำคลองหลายสาย น้ำพุ น้ำซับหลายแห่งเพียงพอที่จะทำการทดหรือระบายเข้าสู่ไร่นาในอนาคตได้ ประกอบกับพื้นที่มีพืชพันธุ์นานาชนิด ทั้งที่ใช้เป็นอาหารมนุษย์ได้และใช้ทำเป็นเครื่องใช้สอยขึ้นอยู่หนาแน่น คล้ายคลึงกับภูมิภาคบ้านเดิมของท่าน ดังนั้นท่านจึงตั้งบ้านเมืองอยู่ที่บ้านคอนสาร และได้ทำหน้าที่ขุดร่อนทองคำเป็นอากรส่วยทูลเกล้าถวายเป็นประจำทุกปี เมืองคอนสารมีเจ้าเมืองปกครองมาเรื่อย ๆ จนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กองบ้านคอนสารถูกยุบเป็นตำบลได้ 3 ตำบล คือ

1. ตำบลคอนสาร ขึ้นอยู่กับอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ปัจจุบันคืออำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ)
2. ตำบลโนนหัวนา ขึ้นอยู่กับอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ต่อมาเมื่อมีประชากรมากขึ้น ทางราชการจึงแยกออกเป็นตำบลทุ่งพระ (ปัจจุบันคือตำบลโนนหัวนา และตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ)
3. ตำบลโนนคอม ขึ้นอยู่กับอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เมื่อทางราชการตั้งอำเภอชุมแพขึ้น ก็ถูกยุบไปรวมกับตำบลโนนหัน ขึ้นกับอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ต่อมาจึงยกฐานะขึ้นเป็น กิ่งอำเภอภูผาม่าน และ อำเภอภูผาม่าน ในลำดับต่อมา

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอภูผาม่านแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 41 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โนนคอม (Non Khom) 8 หมู่บ้าน
2. นาฝาย (Na Fai) 6 หมู่บ้าน
3. ภูผาม่าน (Phu Pha Man) 9 หมู่บ้าน
4. วังสวาบ (Wang Sawap) 10 หมู่บ้าน
5. ห้วยม่วง (Huai Muang) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอภูผาม่านประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลภูผาม่าน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโนนคอมและบางส่วนของตำบลภูผาม่าน
 • เทศบาลตำบลโนนคอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนคอม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลภูผาม่าน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาฝายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูผาม่าน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลภูผาม่าน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังสวาบทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยม่วงทั้งตำบล

ประเพณีตรุษไท หรือบุญเดือนสี่ กิจกรรมสำคัญ คือ การขอขมาผู้สูงอายุ มีการแข่งกีฬาพื้นบ้านที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือ การแข่งขันสะบ้า

 1. ถ้ำค้างคาว
 2. ถ้ำภูตาหลอ
 3. จุดชมวิวดงสะคร่าน
 4. น้ำตกตาดฟ้า
 5. ถ้ำพระ
 6. อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
 7. อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง
บทความเกี่ยวกับเขตการปกครองของประเทศไทยนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:ประเทศไทย

อำเภอภูผาม่าน
อำเภอภ, ผาม, าน, อำเภอในจ, งหว, ดขอนแก, ประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ผาม, าน, เป, นอำเภอหน, งของจ, งหว, ดขอนแก, นอำเภอคำขว, ผาม, าน, ทยานข, นเขา, งค, างคาว, บล, าน, แลละลานถ, วเหล, อง, อเล, อง, เคร, องด, มสม, นไพร, ตร, ษไทเทศกาลพ, ดภ, ศาสตร, 64500, 90389,. xaephxphuphaman xaephxincnghwdkhxnaekn praethsithy phasaxun efadu aekikh phuphaman epnxaephxhnungkhxngcnghwdkhxnaeknxaephxphuphamanxaephxkhakhwy phuphaman xuthyankhunekha fungkhangkhaw nblan aellalanthwehluxng luxeluxng ekhruxngdumsmuniphr trusithethskalphikdphumisastr 16 38 42 N 101 54 14 E 16 64500 N 101 90389 E 16 64500 101 90389xksrithyxaephxphuphamanxksrormnAmphoe Phu Pha Mancnghwdkhxnaeknphunthi thnghmd284 6 tr km 109 9 tr iml prachakr 2563 thnghmd23 157 khn khwamhnaaenn81 37 khn tr km 210 7 khn tr iml rhsiprsniy 40350rhsphumisastr4020thitngthiwakarthiwakarxaephxphuphaman elkhthi 37 hmuthi 1 thnnhnxngekhiyd wngswab tablphuphaman xaephxphuphaman cnghwdkhxnaekn 40350swnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 thitngaelaxanaekht 2 prawti 3 karaebngekhtkarpkkhrxng 3 1 karpkkhrxngswnphumiphakh 3 2 karpkkhrxngswnthxngthin 4 praephnithisakhy 5 sthanthithxngethiywsakhythitngaelaxanaekht aekikhxaephxphuphamantngxyuthangthistawntkechiyngehnuxsudkhxngcnghwd mixanaekhttidtxkbekhtkarpkkhrxngkhangekhiyngdngtxipni thisehnux tidtxkbxaephxphukradung cnghwdely thistawnxxk tidtxkbxaephxchumaeph thisit tidtxkbxaephxkhxnsar cnghwdchyphumi thistawntk tidtxkbxaephxnahnaw cnghwdephchrburn prawti aekikhpramanplaysmykrungsrixyuthya nayphumi bidaepnkrmkaremuxngnkhrithy xaephxnkhrithy cnghwdphisnuolk idrbaetngtngihmihnathikhwbkhumsmkhrphrrkhphwkipsxngsumkhxydkcbexaphwkcrcdthihlbhnixyutampainekhtemuxngephchrburnaelaemuxnghlmskmarwmiw thanptibtihnathiepnphldiaekthangrachkarmak cungidrbkarphicarnaaetngtngihepn hmunxramkaaehng aelatxmathanideluxnbrrdaskdiepn hlwngwichitsngkhram aelaidrbichbanemuxngdwykhwamxutsahawiriya aelasuxsty sucrit cungepnthioprdpranepnxyangying cnepnthixiccharisyakhxngkharachkarinsmynnhlaykhn cninthisudthukisraycungthukthxdysldtaaehnnghlwngwichitsngkhramlngepniphrhlwng sngkdkxngdanemuxngephchrburn thancungphaphrrkhphwkxphyphhathaelthiehmaasmsahrbtngbaneruxnsungxyuthangthistawntkechiyngehnuxkhxngbanepa sungepnthiwang banepa tablbanepa xaephxphuekhiyw cnghwdchyphumi epnthimidinxudmsmburnaelamilahwy lakhlxnghlaysay naphu nasbhlayaehngephiyngphxthicathakarthdhruxrabayekhasuirnainxnakhtid prakxbkbphunthimiphuchphnthunanachnid thngthiichepnxaharmnusyidaelaichthaepnekhruxngichsxykhunxyuhnaaenn khlaykhlungkbphumiphakhbanedimkhxngthan dngnnthancungtngbanemuxngxyuthibankhxnsar aelaidthahnathikhudrxnthxngkhaepnxakrswythuleklathwayepnpracathukpi emuxngkhxnsarmiecaemuxngpkkhrxngmaeruxy cnthungsmyepliynaeplngkarpkkhrxnginsmyphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw rchkalthi 5 kxngbankhxnsarthukyubepntablid 3 tabl khux 1 tablkhxnsar khunxyukbxaephxphuekhiyw cnghwdchyphumi pccubnkhuxxaephxkhxnsar cnghwdchyphumi 2 tablonnhwna khunxyukbxaephxphuekhiyw cnghwdchyphumi txmaemuxmiprachakrmakkhun thangrachkarcungaeykxxkepntablthungphra pccubnkhuxtablonnhwna aelatablthungphra xaephxkhxnsar cnghwdchyphumi 3 tablonnkhxm khunxyukbxaephxphuewiyng cnghwdkhxnaekn emuxthangrachkartngxaephxchumaephkhun kthukyubiprwmkbtablonnhn khunkbxaephxchumaeph cnghwdkhxnaekn txmacungykthanakhunepn kingxaephxphuphaman aela xaephxphuphaman inladbtxmakaraebngekhtkarpkkhrxng aekikhkarpkkhrxngswnphumiphakh aekikh xaephxphuphamanaebngphunthikarpkkhrxngxxkepn 5 tabl 41 hmuban idaek 1 onnkhxm Non Khom 8 hmuban2 nafay Na Fai 6 hmuban3 phuphaman Phu Pha Man 9 hmuban4 wngswab Wang Sawap 10 hmuban5 hwymwng Huai Muang 9 hmubankarpkkhrxngswnthxngthin aekikh thxngthixaephxphuphamanprakxbdwyxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin 6 aehng idaek ethsbaltablphuphaman khrxbkhlumphunthibangswnkhxngtablonnkhxmaelabangswnkhxngtablphuphaman ethsbaltablonnkhxm khrxbkhlumphunthitablonnkhxm echphaanxkekhtethsbaltablphuphaman xngkhkarbriharswntablnafay khrxbkhlumphunthitablnafaythngtabl xngkhkarbriharswntablphuphaman khrxbkhlumphunthitablphuphaman echphaanxkekhtethsbaltablphuphaman xngkhkarbriharswntablwngswab khrxbkhlumphunthitablwngswabthngtabl xngkhkarbriharswntablhwymwng khrxbkhlumphunthitablhwymwngthngtablpraephnithisakhy aekikhpraephnitrusith hruxbuyeduxnsi kickrrmsakhy khux karkhxkhmaphusungxayu mikaraekhngkilaphunbanthisakhyaelaepnexklksnthioddedn khux karaekhngkhnsabasthanthithxngethiywsakhy aekikhthakhangkhaw thaphutahlx cudchmwiwdngsakhran natktadfa thaphra xuthyanaehngchatiphuphaman xangekbnahwymwng bthkhwamekiywkbekhtkarpkkhrxngkhxngpraethsithyniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy praethsithyekhathungcak https th wikipedia org w index php title xaephxphuphaman amp oldid 9355233, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม