fbpx
วิกิพีเดีย

อำเภอบ้านแฮด

บ้านแฮด เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น เป็นที่ตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคผิวหนังประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ โรงพยาบาลสิรินธร

อำเภอบ้านแฮด
คำขวัญ:
พญาแรดศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรผลิตภัณฑ์ไหม น้ำใสแก่งละว้า ก้าวหน้าเกษตรกรรม ล้ำค่าต้นยางใหญ่ นำชัยเหรียญทองโอลิมปิก
พิกัดภูมิศาสตร์:16°12′9″N102°45′3″E /16.20250°N 102.75083°E /16.20250; 102.75083
อักษรไทยอำเภอบ้านแฮด
อักษรโรมันAmphoe Ban Haet
จังหวัดขอนแก่น
พื้นที่
• ทั้งหมด205.2 ตร.กม. (79.2 ตร.ไมล์)
ประชากร
(2563)
• ทั้งหมด32,784 คน
• ความหนาแน่น159.77 คน/ตร.กม. (413.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์40110
รหัสภูมิศาสตร์4024
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด เลขที่ 317 หมู่ที่ 2 ถนนศูนย์ราชการ ตำบล
บ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ท้องที่อำเภอบ้านแฮดเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านไผ่ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอบ้านแฮด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบ้านแฮด โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

อำเภอบ้านแฮดตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอบ้านแฮดมีเขตการปกครองรวม 4 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวม 45 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านแฮด (Ban Haet) 11 หมู่บ้าน
2. โคกสำราญ (Khok Samran) 16 หมู่บ้าน
3. โนนสมบูรณ์ (Non Sombun) 12 หมู่บ้าน
4. หนองแซง (Nong Saeng) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอบ้านแฮดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลบ้านแฮด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแฮด (เฉพาะหมู่ที่ 4–6, 10 และบางส่วนของหมู่ที่ 1–3, 9)
  • เทศบาลตำบลโคกสำราญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสำราญทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลวังสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแฮด (เฉพาะหมู่ที่ 7, 8, 11 และบางส่วนของหมู่ที่ 1–3, 9)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแซงทั้งตำบล
  1. [ลิงก์เสีย]
  2. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (พิเศษ 9 ง): 64. 22 มีนาคม 2538.Check date values in: |date= (help)
  3. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550.Check date values in: |date= (help)
บทความเกี่ยวกับเขตการปกครองของประเทศไทยนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:ประเทศไทย

อำเภอบ้านแฮด
อำเภอบ, านแฮด, อำเภอในจ, งหว, ดขอนแก, ประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, านแฮด, เป, นอำเภอหน, งของจ, งหว, ดขอนแก, เป, นท, งโรงพยาบาลเฉพาะทางด, านโรคผ, วหน, งประจำภาคตะว, นออกเฉ, ยงเหน, โรงพยาบาลส, นธรอำเภอคำขว, พญาแรดศ, กด, ทธ, งามว, ตรผล, ตภ, ณฑ, ไหม, ำใสแก, ง. xaephxbanaehd xaephxincnghwdkhxnaekn praethsithy phasaxun efadu aekikh banaehd epnxaephxhnungkhxngcnghwdkhxnaekn epnthitngorngphyabalechphaathangdanorkhphiwhnngpracaphakhtawnxxkechiyngehnux khux orngphyabalsirinthrxaephxbanaehdxaephxkhakhwy phyaaerdskdisiththi ngamwicitrphlitphnthihm naisaeknglawa kawhnaekstrkrrm lakhatnyangihy nachyehriyythxngoxlimpikphikdphumisastr 16 12 9 N 102 45 3 E 16 20250 N 102 75083 E 16 20250 102 75083xksrithyxaephxbanaehdxksrormnAmphoe Ban Haetcnghwdkhxnaeknphunthi thnghmd205 2 tr km 79 2 tr iml prachakr 2563 thnghmd32 784 khn khwamhnaaenn159 77 khn tr km 413 8 khn tr iml rhsiprsniy 40110rhsphumisastr4024thitngthiwakarthiwakarxaephxbanaehd elkhthi 317 hmuthi 2 thnnsunyrachkar tabl banaehd xaephxbanaehd cnghwdkhxnaekn 40110swnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 prawti 2 thitng 3 karaebngekhtkarpkkhrxng 3 1 karpkkhrxngswnphumiphakh 3 2 karpkkhrxngswnthxngthin 4 xangxingprawti aekikhthxngthixaephxbanaehdedimepnswnhnungkhxngxaephxbaniph thangrachkaridaebngphunthikarpkkhrxngxxkmacdtngepn kingxaephxbanaehd tamprakaskrathrwngmhadithyemuxwnthi 7 kumphaphnth ph s 2538 odymiphlbngkhbtngaetwnthi 1 emsayn piediywkn 1 2 aelatxmaidmiphrarachkvsdikalngwnthi 24 singhakhm ph s 2550 ykthanakhunepn xaephxbanaehd odymiphlbngkhbtngaetwnthi 8 knyayn piediywkn 3 thitng aekikhxaephxbanaehdtngxyuthangtxnklangkhxnipthangthistawnxxkechiyngitkhxngcnghwd mixanaekhttidtxkbekhtkarpkkhrxngkhangekhiyng dngni thisehnux tidtxkbxaephxphrayunaelaxaephxemuxngkhxnaekn thistawnxxk tidtxkbxaephxoksumphisy cnghwdmhasarkham thisit tidtxkbxaephxbaniph thistawntk tidtxkbxaephxbaniphaelaxaephxmycakhirikaraebngekhtkarpkkhrxng aekikhkarpkkhrxngswnphumiphakh aekikh xaephxbanaehdmiekhtkarpkkhrxngrwm 4 tabl aetlatablaebngxxkepnhmubanrwm 45 hmuban idaek 1 banaehd Ban Haet 11 hmuban2 okhksaray Khok Samran 16 hmuban3 onnsmburn Non Sombun 12 hmuban4 hnxngaesng Nong Saeng 7 hmubankarpkkhrxngswnthxngthin aekikh thxngthixaephxbanaehdprakxbdwyxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin 5 aehng idaek ethsbaltablbanaehd khrxbkhlumphunthitablbanaehd echphaahmuthi 4 6 10 aelabangswnkhxnghmuthi 1 3 9 ethsbaltablokhksaray khrxbkhlumphunthitablokhksaraythngtabl ethsbaltablwngswrrkh khrxbkhlumphunthitablbanaehd echphaahmuthi 7 8 11 aelabangswnkhxnghmuthi 1 3 9 xngkhkarbriharswntablonnsmburn khrxbkhlumphunthitablonnsmburnthngtabl xngkhkarbriharswntablhnxngaesng khrxbkhlumphunthitablhnxngaesngthngtablxangxing aekikh khonkaen doae go th lingkesiy prakaskrathrwngmhadithy eruxng aebngekhtthxngthixaephxbaniph cnghwdkhxnaekn tngepnkingxaephxbanaehd PDF rachkiccanuebksa 112 phiess 9 ng 64 22 minakhm 2538 Check date values in date help phrarachkvsdikatngxaephxkhxngchy aelaxaephxehlaesuxokk ph s 2550 PDF rachkiccanuebksa 124 46 k 14 21 24 singhakhm 2550 Check date values in date help bthkhwamekiywkbekhtkarpkkhrxngkhxngpraethsithyniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy praethsithyekhathungcak https th wikipedia org w index php title xaephxbanaehd amp oldid 9546088, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม