fbpx
วิกิพีเดีย

อัครทูต

ลิงก์ข้ามภาษาในบทความนี้ มีไว้ให้ผู้อ่านและผู้ร่วมแก้ไขบทความศึกษาเพิ่มเติมโดยสะดวก เนื่องจากวิกิพีเดียภาษาไทยยังไม่มีบทความดังกล่าว กระนั้น ควรรีบสร้างเป็นบทความโดยเร็วที่สุด

บทความนี้อ้างอิงคริสต์ศักราช/คริสต์ทศวรรษ/คริสต์ศตวรรษ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเนื้อหา

อัครทูต (อังกฤษ:Apostles; Ἀπόστολος, apostolos แปลว่า "ผู้ถูกส่งออกไป" เช่น ข่าวสารหรือตัวแทน) ตามพระวรสารสหทรรศน์และธรรมเนียมทางศาสนาคริสต์ใช้หมายถึงอัครสาวกสิบสองคน ที่พระเยซูทรงเลือก ตั้งชื่อ และฝึกเพื่อจะได้ส่งออกไปทำการประกาศข่าวดี หลังจากยูดาส อิสคาริโอท ทรยศต่อพระเยซู อัครสาวกที่เหลือภายใต้การนำของซีโมนเปโตรจึงจับฉลากเลือกมัทธีอัสซึ่งติดตามพระเยซูมาตั้งแต่ต้นขึ้นเป็นอัครทูตแทน ฉะนั้นเมื่อถึงเทศกาลเพนเทคอสต์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาประทับกับสาวกของพระเยซู จำนวนอัครทูตจึงมีสิบสองคนเท่าเดิม

พระเยซูและอัครทูต

ตามพระวรสารสหทรรศน์ ( , , ) อัครทูตที่เลือกและแต่งตั้งโดยพระเยซูเมื่อเริ่มสั่งสอนเทศนาก็ได้แก่

 1. ซีโมนเปโตร
 2. ยากอบ บุตรเศเบดี
 3. ยอห์นอัครทูต น้องของยากอบ บุตรเศเบดี
 4. อันดรูว์ น้องของซีโมนเปโตร อดีตสาวกของยอห์นผู้ให้บัพติศมา
 5. ฟีลิปอัครทูต จากเบ็ธไซดา ที่กาลิลี
 6. บารโธโลมิวอัครทูต
 7. มัทธิวผู้นิพนธ์พระวรสาร
 8. โธมัสอัครทูต
 9. ยากอบ บุตรอัลเฟอัส
 10. ยูดาอัครทูต
 11. ซีโมนเศโลเท
 12. ยูดาส อิสคาริโอท (ไม่ได้รับการประกาศเป็นนักบุญ)

อัครทูตสิบสองคนนี้พระเยซูเป็นผู้แต่งตั้งเอง เมื่อยูดาส อิสคาริโอททรยศพระเยซูแล้วฆ่าตัวตายไป อัครทูตที่เหลือสิบเอ็ดคนจึงจับสลากเลือกอัครทูตคนใหม่เพิ่ม คือ

นอกจากนี้ยังมีสาวกอื่น ๆ ที่ได้รับยกย่องหรือเรียกตนเองว่าอัครทูตด้วย และเป็นที่ยอมรับจนปรากฏในคัมภีร์ไบเบิล ได้แก่

 1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 59
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
อัครทูต
 • , gotquestions.org
บทความเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

อัครทูต
ครท, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งก, ามภาษา, ในบทความน, ไว, ให, านและผ, วมแก, ไขบทความศ, กษาเพ, มเต, มโดยสะดวก, เน, องจากว, เด, ยภาษาไทยย, งไม, บทความด, งกล, าว, กระน, ควรร, บสร, างเป, นบทความโดยเร, วท, ดบทความน, างอ, งคร, สต, กราช, คร, สต, ทศวรรษ, คร, สต, ศตวรรษ, . xkhrthut phasaxun efadu aekikh lingkkhamphasa inbthkhwamni miiwihphuxanaelaphurwmaekikhbthkhwamsuksaephimetimodysadwk enuxngcakwikiphiediyphasaithyyngimmibthkhwamdngklaw krann khwrribsrangepnbthkhwamodyerwthisudbthkhwamnixangxingkhristskrach khristthswrrs khriststwrrs sungepnsarasakhykhxngenuxha xkhrthut 1 xngkvs Apostles Ἀpostolos apostolos aeplwa phuthuksngxxkip echn khawsarhruxtwaethn tamphrawrsarshthrrsnaelathrrmeniymthangsasnakhristichhmaythungxkhrsawksibsxngkhn 1 thiphraeysuthrngeluxk tngchux aelafukephuxcaidsngxxkipthakarprakaskhawdi hlngcakyudas xiskharioxth thrystxphraeysu xkhrsawkthiehluxphayitkarnakhxngsiomnepotrcungcbchlakeluxkmththixssungtidtamphraeysumatngaettnkhunepnxkhrthutaethn 2 channemuxthungethskalephnethkhxstthiphrawiyyanbrisuththiesdclngmaprathbkbsawkkhxngphraeysu canwnxkhrthutcungmisibsxngkhnethaedimphraeysuaelaxkhrthutxkhrthutsibsxngkhn aekikhtamphrawrsarshthrrsn maraok 3 13 19 mththiw 10 1 4 luka 6 12 16 xkhrthutthieluxkaelaaetngtngodyphraeysuemuxerimsngsxnethsnakidaek siomnepotr yakxb butresebdi yxhnxkhrthut nxngkhxngyakxb butresebdi xndruw nxngkhxngsiomnepotr xditsawkkhxngyxhnphuihbphtisma filipxkhrthut cakebthisda thikalili barotholmiwxkhrthut mththiwphuniphnthphrawrsar othmsxkhrthut yakxb butrxlefxs yudaxkhrthut siomnesoleth yudas xiskharioxth imidrbkarprakasepnnkbuy xkhrthutsibsxngkhnniphraeysuepnphuaetngtngexng emuxyudas xiskharioxththrysphraeysuaelwkhatwtayip xkhrthutthiehluxsibexdkhncungcbslakeluxkxkhrthutkhnihmephim 3 khux mththixs nxkcakniyngmisawkxun thiidrbykyxnghruxeriyktnexngwaxkhrthutdwy aelaepnthiyxmrbcnpraktinkhmphiribebil idaek epaolxkhrthut barnabs yakxbphuchxbthrrmxangxing aekikh 1 0 1 1 rachbnthitysthan phcnanukrmsphthsasnasakl xngkvs ithy chbbrachbnthitysthan phimphkhrngthi 3 rachbnthitysthan 2552 hna 59 kickar 1 15 26 kickar 1 26aehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb xkhrthutikhrkhuxxkhrsawk xkhrthutthng 12 khnkhxngphraeysukhrist gotquestions org bthkhwamekiywkbsasnakhristniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title xkhrthut amp oldid 8544670, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม