fbpx
วิกิพีเดีย

อัครทูตสวรรค์

อัครทูตสวรรค์ (อังกฤษ:Archangel) ในนิกายโรมันคาทอลิก หรือ หัวหน้าทูตสวรรค์ ในนิกายโปรเตสแตนต์ หมายถึงทูตสวรรค์ระดับสูง มีที่มาจากคำในภาษากรีก αρχάγγελος (arch- + angel) พบในความเชื่อของหลายศาสนาทั้งศาสนายูดาห์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ในศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์ส่วนมากถือเหมือนกันว่า อัครทูตสวรรค์ประกอบด้วย มีคาเอล และ กาเบรียล ส่วนหนังสือโทบิตได้นับรวม ราฟาเอล เป็นอัครทูตสวรรค์ด้วย แต่หนังสือเล่มนี้เป็นที่ยอมรับเข้าในสารบบคัมภีร์ไบเบิลเฉพาะในคริสตจักรโรมันคาทอลิกและออร์ทอดอกซ์เท่านั้น ส่วนคริสตจักรในนิกายโปรเตสแตนต์ไม่ยอมรับ

อัครทูตสวรรค์ทั้งสามในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

ชาวโรมันคาทอลิกนิยมฉลองอัครทูตสวรรค์ทั้งมีคาเอล, กาเบรียล และราฟาเอล ในวันที่ 29 กันยายน (ในอดีตวันฉลองทูตสวรรค์กาเบรียลเป็นวันที่ 24 มีนาคม และฉลองทูตสวรรค์ราฟาเอลในวันที่ 24 ตุลาคม) อัครทูตสวรรค์ที่เป็นที่รู้จักในศาสนาอิสลาม คือ กาเบรียล, มีคาเอล, ราฟาเอล และอิสรออีล ส่วนจารีตอื่น ๆ ถือว่าอัครทูตสวรรค์มี 7 องค์ โดยนามจะแตกต่างกันไปตามแหล่งที่มา

เนื้อหา

ภาพ อัครทูตสวรรค์มีคาเอลกำราบพญามาร

คัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่พูดถึงทูตสวรรค์อยู่หลายครั้ง (เช่น ทูตสวรรค์ได้แจ้งสารแก่นางมารีย์ โยเซฟ และเหล่าคนเลี้ยงแกะ และมีทูตสวรรค์อยู่บริการพระเยซูหลังจากทรงถูกมารทดลองในถิ่นทุรกันดาร มีทูตสวรรค์เยี่ยมพระเยซูขณะทรงรับพระทรมาน ทูตสวรรค์ที่ถ้ำฝังพระศพของพระเยซู ทูตสวรรค์ที่ปล่อยนักบุญเปาโลอัครทูตและนักบุญซีโมนเปโตรอัครทูตออกจากคุก) แต่มีการเอ่ยถึง “อัครทูตสวรรค์” เพียงแค่สองครั้งเท่านั้น คือ "อัครทูตสวรรค์มีคาเอล" ในจดหมายของนักบุญยูดา 1:9 และในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 1 4:16 ระบุว่าเราจะได้ยิน "เสียงหัวหน้าทูตสวรรค์" ในเวลาที่พระคริสต์เสด็จกลับมา

โรมันคาทอลิก

ศาสนจักรโรมันคาทอลิกนับถืออัครทูตสวรรค์ 3 องค์ และยกย่องให้เป็นนักบุญ ได้แก่

ชื่อสุดท้าย ราฟาเอล ถูกระบุไว้ในหนังสือโทบิต บท 12:15 "เราคือราฟาเอล หนึ่งในทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดผู้ยืนและรับใช้อยู่เบื้องหน้าพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเป็นเจ้า"

ในหนังสือเอดราสที่สี่ ได้รวมอูรีเอลเป็นอัครทูตสวรรค์ด้วย อย่างไรก็ตามหนังสือเอดราสนี้ไม่เป็นที่ยอมรับในสารบบไบเบิลของคาทอลิก

โปรเตสแตนต์

คัมภีร์ไบเบิลฉบับของโปรเตสแตนต์ระบุชื่อทูตสวรรค์เพียง 2 องค์ คือ อัครทูตสวรรค์มีคาเอล และ ทูตสวรรค์กาเบรียล ชาวโปรเตสแตนต์เห็นว่าอัครทูตสวรรค์มีเพียงองค์เดียวเท่านั้นคือมีคาเอล ดังที่ปรากฏคำว่า “อัครทูตสวรรค์มีคาเอล” อย่างชัดเจนเพียงองค์เดียวในสารบบคัมภีร์ฝ่ายโปรเตสแตนต์ () ส่วนกาเบรียลไม่เคยถูกเรียกว่าอัครทูตสวรรค์เลยแม้แต่ในพระวรสาร

มีชาวโปรเตสแตนต์บางกลุ่ม เช่น เซเวนต์เดย์แอดเวนทิสต์ มีทัศนะคล้ายๆ กันนี้ และมีแมทธิว เฮนรี นักเขียนอรรถาธิบายคัมภีร์คณะเพรสไบทีเรียน ซึ่งเชื่อว่าอัครทูตสวรรค์มีคาเอลจริง ๆ แล้วไม่ใช่ทูตสวรรค์ แต่มีฐานะเป็นพระบุตรพระเป็นเจ้า ตามทรรศนะนี้เห็นว่าคำว่าอัครทูตสวรรค์หมายถึง “ผู้เป็นหัวหน้าของทูตสวรรค์” ไม่น่าใช่ “ทูตสวรรค์ที่เป็นหัวหน้า” และถือว่าเป็นตำแหน่งเดียวกับ “หัวหน้าดวงดาว” (ที่ปรากฏในหนังสือดาเนียล 8:11) แม้ว่าคริสตจักรเซเวนต์เดย์แอดเวนทิสต์โดยทั่วไปจะยอมรับแนวคิดนี้ แต่ฝ่ายนิกายแบปทิสต์กลับมีแค่ไม่กี่กลุ่มที่ยอมรับ

ในศาสนาอิสลาม ปรากฏชื่อมลาอิกะฮ์ที่มีบทบาทสำคัญหรืออัครทูตสวรรค์ ดังนี้

 • กาเบรียล (หรือญิบรีลในภาษาอาหรับ) เป็นอัครทูตสวรรค์ที่มีหน้าที่เปิดเผยกุรอานแก่นบีมุฮัมมัดและสอนท่านอ่าน กาเบรียลมักเป็นที่รู้จักเพราะได้เป็นผู้ติดต่อกับเหล่าผู้เผยพระวจนะ ทูตสวรรค์องค์นี้จึงมีบทบาทสำคัญมากในศาสนาอิสลามดังเห็นได้จากหะดีษหลายเล่มได้เล่าถึงบทบาทของท่านว่าเป็นผู้ถ่ายทอดพระวจนะหลายบทของพระเจ้าสู่บรรดาผู้เผยพระวจนะ
 • มีคาเอล (หรือมีกาอีลในภาษาอาหรับ) ถือว่าเป็นอัครทูตสวรรค์แห่งความกรุณา และทำให้เกิดฝนและสายฟ้าบนโลก
 • ราฟาเอล (หรืออิสรอฟิล) ตามหะดีษถือว่าเป็นทูตสวรรค์ที่เป่าเขาและแตรเพื่อประกาศสัญญาณของวันพิพากษา ในภาษาฮีบรูมีการแปลชื่อท่านว่าราฟาเอล
 • อัศราอีล เป็นทูตสวรรค์แห่งความตาย ส่วนในกุรอาน (Surah al-Sajdah [อัลกุรอาน ]) ระบุว่าเป็นผู้แยกวิญญาณจากร่าง
 • ริดวาน เป็นผู้เฝ้าสวรรค์ทั้ง 7 ชั้น โดยเฉพาะชั้น 'Jannathul Firdaus' ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดสำหรับผู้ที่ทำความดีมากที่สุด และละเว้นจากความชั่วทั้งทางกายและใจ ชื่อของทูตสวรรค์องค์นี้มักถูกนำไปตั้งเป็นชื่อของเด็กชายมุสลิมในหลายประเทศเพราะเป็นชื่อที่แสดงคุณธรรมอันยิ่งใหญ่
 • มาลิก เป็นผู้เฝ้าขุมนรกทั้ง 7 ขุม
 • มุนกัรและนกีร เชื่อกันว่าทูตสวรรค์สององค์นี้มีหน้าที่สอบถามผู้ตายเมื่อศพลงหลุมทันทีเกี่ยวกับความศรัทธาต่อศาสนา ว่าเขาผู้นั้นเชื่อถึงองค์อำนาจสูงสุดอย่างไร ผู้นำด้านศีลธรรมที่เขาถือเป็นแบบอย่างคือใคร และคัมภีร์อะไรที่เขายึดถือ
 • รกิบและอติ๊ด ทูตสวรรค์สององค์นี้มีหน้าที่บันทึกความดีความชั่วที่แต่ละคนทำมาตลอดชีวิต เชื่อว่ารกิบจะสถิตอยู่บนใหล่ขวาของมนุษย์แล้วบันทึกเฉพาะความดีที่คนนั้นทำ ส่วนอติ๊ดจะสถิตบนใหล่ซ้ายบันทึกเฉพาะเรื่องความชั่ว
 1. พระคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 3, คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนรรม แผนกพระคัมภีร์: กรุงเทพฯ, 2550, หน้า 801
 2. กีรติ บุญเจือ, แก่นปรัชญายุคกลาง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: กรุงเทพฯ, หน้า 131
 3. . Newadvent.org. 1909-05-01. สืบค้นเมื่อ2014-03-11.
 4. Graham, Billy (1975), Angels: God's Secret Agents, ISBN 0-8499-5074-0
 5. at , commentary on Daniel 12

อัครทูตสวรรค์
ครท, ตสวรรค, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งกฤษ, archangel, ในน, กายโรม, นคาทอล, หร, วหน, าท, ตสวรรค, ในน, กายโปรเตสแตนต, หมายถ, งท, ตสวรรค, ระด, บส, มาจากคำในภาษากร, αρχάγγελος, arch, angel, พบในความเช, อของหลายศาสนาท, งศาสนาย, ดาห, ศาสนาคร, สต, และศาสนาอ, สลาม, ในศ. xkhrthutswrrkh phasaxun efadu aekikh xkhrthutswrrkh 1 2 xngkvs Archangel innikayormnkhathxlik hrux hwhnathutswrrkh innikayopretsaetnt 3 hmaythungthutswrrkhradbsung mithimacakkhainphasakrik arxaggelos arch angel phbinkhwamechuxkhxnghlaysasnathngsasnayudah sasnakhrist aelasasnaxislam insasnayudahaelasasnakhristswnmakthuxehmuxnknwa xkhrthutswrrkhprakxbdwy mikhaexl aela kaebriyl swnhnngsuxothbitidnbrwm rafaexl epnxkhrthutswrrkhdwy aethnngsuxelmniepnthiyxmrbekhainsarbbkhmphiribebilechphaainkhristckrormnkhathxlikaelaxxrthxdxksethann swnkhristckrinnikayopretsaetntimyxmrbxkhrthutswrrkhthngsaminsasnakhristnikayormnkhathxlik chawormnkhathxlikniymchlxngxkhrthutswrrkhthngmikhaexl kaebriyl aelarafaexl inwnthi 29 knyayn inxditwnchlxngthutswrrkhkaebriylepnwnthi 24 minakhm aelachlxngthutswrrkhrafaexlinwnthi 24 tulakhm xkhrthutswrrkhthiepnthiruckinsasnaxislam khux kaebriyl mikhaexl rafaexl aelaxisrxxil swncaritxun thuxwaxkhrthutswrrkhmi 7 xngkh odynamcaaetktangkniptamaehlngthima enuxha 1 insasnakhrist 1 1 ormnkhathxlik 1 2 opretsaetnt 2 insasnaxislam 3 xangxinginsasnakhrist aekikh phaph xkhrthutswrrkhmikhaexlkarabphyamar khmphiribebilphakhphnthsyyaihmphudthungthutswrrkhxyuhlaykhrng echn thutswrrkhidaecngsaraeknangmariy oyesf aelaehlakhneliyngaeka aelamithutswrrkhxyubrikarphraeysuhlngcakthrngthukmarthdlxnginthinthurkndar mithutswrrkheyiymphraeysukhnathrngrbphrathrman thutswrrkhthithafngphrasphkhxngphraeysu thutswrrkhthiplxynkbuyepaolxkhrthutaelankbuysiomnepotrxkhrthutxxkcakkhuk aetmikarexythung xkhrthutswrrkh ephiyngaekhsxngkhrngethann khux xkhrthutswrrkhmikhaexl incdhmaykhxngnkbuyyuda 1 9 aelaincdhmaykhxngnkbuyepaolthungchawethsaolnika chbbthi 1 4 16 rabuwaeracaidyin esiynghwhnathutswrrkh inewlathiphrakhristesdcklbma ormnkhathxlik aekikh sasnckrormnkhathxliknbthuxxkhrthutswrrkh 3 xngkh aelaykyxngihepnnkbuy idaek mikhaexl kaebriyl rafaexl chuxsudthay rafaexl thukrabuiwinhnngsuxothbit bth 12 15 erakhuxrafaexl hnunginthutswrrkhthngecdphuyunaelarbichxyuebuxnghnaphrasirirungorcnkhxngphraepneca inhnngsuxexdrasthisi idrwmxuriexlepnxkhrthutswrrkhdwy xyangirktamhnngsuxexdrasniimepnthiyxmrbinsarbbibebilkhxngkhathxlik 4 opretsaetnt aekikh khmphiribebilchbbkhxngopretsaetntrabuchuxthutswrrkhephiyng 2 xngkh khux xkhrthutswrrkhmikhaexl aela thutswrrkhkaebriyl chawopretsaetntehnwaxkhrthutswrrkhmiephiyngxngkhediywethannkhuxmikhaexl dngthipraktkhawa xkhrthutswrrkhmikhaexl xyangchdecnephiyngxngkhediywinsarbbkhmphirfayopretsaetnt 5 Jude 1 9 swnkaebriylimekhythukeriykwaxkhrthutswrrkhelyaemaetinphrawrsar michawopretsaetntbangklum echn esewntedyaexdewnthist mithsnakhlay knni 6 aelamiaemththiw ehnri nkekhiynxrrthathibaykhmphirkhnaephrsibthieriyn 7 sungechuxwaxkhrthutswrrkhmikhaexlcring aelwimichthutswrrkh aetmithanaepnphrabutrphraepneca tamthrrsnaniehnwakhawaxkhrthutswrrkhhmaythung phuepnhwhnakhxngthutswrrkh imnaich thutswrrkhthiepnhwhna aelathuxwaepntaaehnngediywkb hwhnadwngdaw thipraktinhnngsuxdaeniyl 8 11 aemwakhristckresewntedyaexdewnthistodythwipcayxmrbaenwkhidni aetfaynikayaebpthistklbmiaekhimkiklumthiyxmrbinsasnaxislam aekikhinsasnaxislam praktchuxmlaxikahthimibthbathsakhyhruxxkhrthutswrrkh dngni kaebriyl hruxyibrilinphasaxahrb epnxkhrthutswrrkhthimihnathiepidephykurxanaeknbimuhmmdaelasxnthanxan kaebriylmkepnthiruckephraaidepnphutidtxkbehlaphuephyphrawcna thutswrrkhxngkhnicungmibthbathsakhymakinsasnaxislamdngehnidcakhadishlayelmidelathungbthbathkhxngthanwaepnphuthaythxdphrawcnahlaybthkhxngphraecasubrrdaphuephyphrawcna mikhaexl hruxmikaxilinphasaxahrb thuxwaepnxkhrthutswrrkhaehngkhwamkruna aelathaihekidfnaelasayfabnolk rafaexl hruxxisrxfil tamhadisthuxwaepnthutswrrkhthiepaekhaaelaaetrephuxprakassyyankhxngwnphiphaksa inphasahibrumikaraeplchuxthanwarafaexl xsraxil epnthutswrrkhaehngkhwamtay swninkurxan Surah al Sajdah xlkurxan 32 11 rabuwaepnphuaeykwiyyancakrang ridwan epnphuefaswrrkhthng 7 chn odyechphaachn Jannathul Firdaus sungepnchnsungsudsahrbphuthithakhwamdimakthisud aelalaewncakkhwamchwthngthangkayaelaic chuxkhxngthutswrrkhxngkhnimkthuknaiptngepnchuxkhxngedkchaymusliminhlaypraethsephraaepnchuxthiaesdngkhunthrrmxnyingihy malik epnphuefakhumnrkthng 7 khum munkraelankir echuxknwathutswrrkhsxngxngkhnimihnathisxbthamphutayemuxsphlnghlumthnthiekiywkbkhwamsrththatxsasna waekhaphunnechuxthungxngkhxanacsungsudxyangir phunadansilthrrmthiekhathuxepnaebbxyangkhuxikhr aelakhmphirxairthiekhayudthux rkibaelaxtid thutswrrkhsxngxngkhnimihnathibnthukkhwamdikhwamchwthiaetlakhnthamatlxdchiwit echuxwarkibcasthitxyubnihlkhwakhxngmnusyaelwbnthukechphaakhwamdithikhnnntha swnxtidcasthitbnihlsaybnthukechphaaeruxngkhwamchwxangxing aekikh phrakhmphir phakhphnthsyyaihm phimphkhrngthi 3 khnakrrmkarkhathxlikephuxkhristsasnrrm aephnkphrakhmphir krungethph 2550 hna 801 kirti buyecux aeknprchyayukhklang culalngkrnmhawithyaly krungethph hna 131 yuda 1 9 Souvay Charles Esdras The Catholic Encyclopedia Vol 5 New York Robert Appleton Company 1909 5 Aug 2013 Newadvent org 1909 05 01 subkhnemux 2014 03 11 Graham Billy 1975 Angels God s Secret Agents ISBN 0 8499 5074 0 Questions on Doctrine Christ and Michael the Archangel Matthew Henry s Concise Commentary at Christnotes org commentary on Daniel 12ekhathungcak https th wikipedia org w index php title xkhrthutswrrkh amp oldid 8328979, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม