fbpx
วิกิพีเดีย

ราชการส่วนท้องถิ่น (ประเทศไทย)

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 ตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) คือ รัฐบาลกลางได้กระจายอำนาจทางการปกครองและการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ เพื่อดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

ราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย มี 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ

 1. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัด มี 3 ประเภท ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
 2. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีการบริหารจัดการไม่เหมือนกับรูปแบบทั่วไป จะมีขึ้นเป็นกรณีๆ ไป ส่วนใหญ่จะเป็นเขตเมืองใหญ่ เช่น เมืองหลวงหรือเมืองท่องเที่ยว ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะใช้รูปแบบทั่วไปมาใช้ในการปกครอง ปัจจุบันมีกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่เป็นประเภทนี้

เนื้อหา

ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 7,850 แห่ง แยกประเภทได้ ดังนี้

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง
 • เทศบาล 2,472 แห่ง
  • เทศบาลนคร 30 แห่ง
  • เทศบาลเมือง 195 แห่ง
  • เทศบาลตำบล 2,247 แห่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบล 5,300 แห่ง
 • องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง
  • กรุงเทพมหานคร
  • เมืองพัทยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีจังหวัดละหนึ่งแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด ตลอดทั้งช่วยเหลือพัฒนางานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวมทั้งการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อไม่ให้งานซ้ำซ้อนคับ

เทศบาล โดยทั่วไปหมายถึงท้องถิ่นที่มีความเป็นเมือง หรือมีศูนย์กลางของความเป็นเมืองอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งไม่มีความจำเป็นจะต้องเป็นท้องที่ ตามเขตการปกครองส่วนภูมิภาคแต่อย่างใด ท้องที่เทศบาลนั้น อยู่ภายใต้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชื่อว่า เทศบาล โดยองค์กรของเทศบาล ต้องมีสภาเทศบาล และมีคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี ซึ่งเทศบาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็นสามระดับ คือ

 • เทศบาลนคร คือเขตท้องถิ่นชุมชนที่มีประชากรรวมกัน 50,000 คนขึ้นไป ทั้งมีรายได้อันสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
 • เทศบาลเมือง คือเขตท้องถิ่นชุมชนที่เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นที่มีประชากรรวมกัน 10,000 คนขึ้นไป ทั้งมีรายได้อันสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
 • เทศบาลตำบล คือเขตท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล และระบุชื่อพร้อมอาณาเขตของเทศบาลตำบลไว้ด้วย ทั้งมีรายได้อันสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล หรือ เป็นสุขาภิบาลเดิมมาก่อนการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล และแม้ว่า "เทศบาลตำบล" จะมีชื่อเรียกคล้ายกันหรือชื่อเดียวกันกับ "ตำบล" แต่เทศบาลตำบลไม่จำเป็นจะต้องครอบคลุมตำบลเพียงตำบลเดียว หรือไม่จำเป็นต้องครอบคลุมตำบลตามชื่อเทศบาลนั้น เช่น เทศบาลตำบลแม่สาย ครอบคลุมบริเวณเมืองต่อเนื่องระหว่างตำบลเวียงพางคำ และตำบลแม่สาย พื้นที่นอกเหนือท้องที่เทศบาลนี้ มีฐานะเป็นท้องที่ตำบล ซึ่งต่อมาก็ยกขึ้นเป็นเทศบาลภายหลัง

โดยท้องที่เทศบาลทั้งสามรูปแบบนี้ จำเป็นจะต้องมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเขตชุมชนนั้นๆ ขึ้นเป็นเทศบาลในแต่ละระดับชั้นด้วย ดังนั้น ในทางปฏิบัติ ท้องถิ่นบางแห่งอาจจะผ่านเกณฑ์ทั้งด้านประชากร และรายได้แล้ว แต่ยังมีสถานะเป็นองค์กรในระดับที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอยู่ เนื่องด้วยยังไม่มีการยกฐานะ

สำหรับ เขตเทศบาลเมือง (บางแห่ง) และ เขตเทศบาลนคร จะแบ่งเขตการปกครองย่อยลงเป็น ชุมชน ซึ่งมีฐานะเท่ากับ หมู่บ้าน ในระบบการปกครองส่วนภูมิภาค โดยชุมชนจะไม่มีตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และกำนัน ซึ่งเป็นตำแหน่งของระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค และพิเศษสำหรับเขตเทศบาลนครขนาดใหญ่หลายแห่งเช่น นครเชียงใหม่ นครหาดใหญ่ เมืองพัทยา และ นครนนทบุรี มีเขตการปกครองในระดับ แขวง ซึ่งเป็นการรวมชุมชนหลายๆ ชุมชนเข้าด้วยกัน โดยแขวงนี้ ไม่ได้มีอาณาเขตตามเขตตำบลแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนตำบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 โดยยกฐานะจากสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

สภาท้องถิ่น หรือ สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ปกติ สภาท้องถิ่นจะมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง มีอำนาจหน้าที่หลายประการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น

ในบางระบบ สภาท้องถิ่นมีอำนาจในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น แต่สำหรับในประเทศไทย การได้มาซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น ใช้ระบบการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปกติแล้ว ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีที่มา 2 ประการ คือ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง และ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยลักษณะอ้อม

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำงานภายใต้การตรวจสอบและถ่วงดุลโดย สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สภาท้องถิ่น) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำหน้าที่บริหารงานภายในขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนด และรับผิดชอบต่อสภาท้องถิ่นและประชาชนในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง

การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงมีขึ้นเป็นครั้งแรกของไทยเมื่อ พ.ศ. 2521 ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบแรกที่นำระบบดังกล่าวมาใช้ อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีอยู่เพียงแห่งแรกของไทยในขณะนั้น การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงจึงไม่เป็นที่คุ้นเคยนักสำหรับคนไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 มีการประกาศใช้กฎหมายเทศบาลฉบับใหม่ ทำให้เทศบาลซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปที่มีอยู่ในทุกจังหวัด ได้เริ่มทดลองใช้ระบบการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง และใช้จริงเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 และเรียกระบบการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงในเทศบาลว่า เทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรี ในขณะที่เทศบาลในรูปแบบเดิมเรียกว่า เทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี ภายหลังต่อมา มีการแก้ไขกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายฉบับ หลายรูปแบบ ในปี พ.ศ. 2546 - 2547 ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดของไทยใช้ระบบการเลือกตั้งบริหารท้องถิ่นโดยตรงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา ดังนั้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบของไทย กำหนดให้ใช้วิธีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงแล้วทั้งสิ้น

ผู้บริหารท้องถิ่นกับสภาท้องถิ่นแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการยุบสภาท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการลงมติไม่ไว้วางใจผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระในการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนชัดเจน และไม่ขึ้นอยู่กับวาระของสภาท้องถิ่น นอกจากนี้ คณะผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี) จะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยมิได้

ในปี 2563 จะมีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศรวม 97,740 ตำแหน่งหลังจากถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติสั่งห้ามเลือกตั้งมากว่า 5 ปี โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวว่าจะแบ่งการเลือกตั้งออกเป็นสามรูปแบบ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและพัทยา, เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล คาดว่าจะเริ่มจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและพัทยาในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นลำดับแรก และจะเว้นแต่ละรูปแบบละ 3 เดือน

 1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหาดไทย. "สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 2556. สืบค้น 8 กันยายน พ.ศ. 2563.
 2. มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

ราชการส่วนท้องถิ่น (ประเทศไทย)
ราชการส, วนท, องถ, ประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, องค, กรปกครองส, วนท, องถ, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออ. rachkarswnthxngthin praethsithy phasaxun efadu aekikh epliynthangcak xngkhkrpkkhrxngswnthxngthin bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir rachkarswnthxngthin hmaythung rupaebbkarcdraebiybbriharrachkaraephndintamphrarachbyytiraebiybbriharrachkaraephndin ph s 2534 aelathiaekikhephimetimthung chbbthi 8 ph s 2553 tamhlkkarkracayxanackarpkkhrxng Decentralization khux rthbalklangidkracayxanacthangkarpkkhrxngaelakarbriharihaekxngkhkrpkkhrxngswnthxngthinrupaebbtang ephuxdaeninkarcdthabrikarsatharnaihaekprachachnphayitkhxbekhtkhxngkdhmay rachkarswnthxngthininpraethsithy mi 2 rupaebbihy khux karpkkhrxngswnthxngthinrupaebbthwip epnrupaebbkarpkkhrxngswnthxngthinthimixyuthwpraethsthukcnghwd mi 3 praephth idaek ethsbal xngkhkarbriharswntabl xbt aelaxngkhkarbriharswncnghwd xbc karpkkhrxngswnthxngthinrupaebbphiess mikarbriharcdkarimehmuxnkbrupaebbthwip camikhunepnkrni ip swnihycaepnekhtemuxngihy echn emuxnghlwnghruxemuxngthxngethiyw sungimehmaasmthicaichrupaebbthwipmaichinkarpkkhrxng pccubnmikrungethphmhankhraelaemuxngphthyathiepnpraephthnienuxha 1 khxmulcanwnxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin 2 xngkhkarbriharswncnghwd 3 ethsbal 4 xngkhkarbriharswntabl 5 sphathxngthin 6 phubriharxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin 6 1 kareluxktngphubriharthxngthinodytrng 7 xangxing 8 aehlngkhxmulxunkhxmulcanwnxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin aekikhn wnthi 8 knyayn ph s 2563 mixngkhkrpkkhrxngswnthxngthinthngsin 7 850 aehng aeykpraephthid 1 dngni xngkhkarbriharswncnghwd 76 aehng ethsbal 2 472 aehng ethsbalnkhr 30 aehng ethsbalemuxng 195 aehng ethsbaltabl 2 247 aehng xngkhkarbriharswntabl 5 300 aehng xngkhkrpkkhrxngthxngthinrupaebbphiess 2 aehng krungethphmhankhr emuxngphthyaxngkhkarbriharswncnghwd aekikhxngkhkarbriharswncnghwd xbc khuxxngkhkrpkkhrxngswnthxngthinthimikhnadihythisudkhxngpraethsithy micnghwdlahnungaehng ykewnkrungethphmhankhrsungepnkarpkkhrxngswnthxngthinrupaebbphiess xngkhkarbriharswncnghwd miekhtphunthirbphidchxbkhrxbkhlumthngcnghwd cdtngkhunephuxbrikarsatharnpraoychninekhtcnghwd tlxdthngchwyehluxphthnangankhxngethsbalaelaxngkhkarbriharswntabl xbt rwmthngkarprasanaephnphthnathxngthinephuximihngansasxnkhbethsbal aekikhethsbal odythwiphmaythungthxngthinthimikhwamepnemuxng hruxmisunyklangkhxngkhwamepnemuxngxyangehnidchdecn sungimmikhwamcaepncatxngepnthxngthi tamekhtkarpkkhrxngswnphumiphakhaetxyangid thxngthiethsbalnn xyuphayitkarbriharkhxngxngkhkrpkkhrxngswnthxngthinthichuxwa ethsbal odyxngkhkrkhxngethsbal txngmisphaethsbal aelamikhnaethsmntrihruxnaykethsmntri aelwaetkrni sungethsbalinpraethsithyaebngxxkepnsamradb khux ethsbalnkhr khuxekhtthxngthinchumchnthimiprachakrrwmkn 50 000 khnkhunip thngmirayidxnsmkhwrinkarptibtihnathitamphrarachbyytiethsbal ethsbalemuxng khuxekhtthxngthinchumchnthiepnthitngkhxngsalaklangcnghwd hruxthxngthinthimiprachakrrwmkn 10 000 khnkhunip thngmirayidxnsmkhwrinkarptibtihnathitamphrarachbyytiethsbal ethsbaltabl khuxekhtthxngthinsungmiprakaskrathrwngmhadithyykthanakhunepnethsbaltabl aelarabuchuxphrxmxanaekhtkhxngethsbaltabliwdwy 2 thngmirayidxnsmkhwrinkarptibtihnathitamphrarachbyytiethsbal hrux epnsukhaphibaledimmakxnkarykthanasukhaphibalepnethsbaltabl aelaaemwa ethsbaltabl camichuxeriykkhlayknhruxchuxediywknkb tabl aetethsbaltablimcaepncatxngkhrxbkhlumtablephiyngtablediyw hruximcaepntxngkhrxbkhlumtabltamchuxethsbalnn echn ethsbaltablaemsay khrxbkhlumbriewnemuxngtxenuxngrahwangtablewiyngphangkha aelatablaemsay phunthinxkehnuxthxngthiethsbalni mithanaepnthxngthitabl sungtxmakykkhunepnethsbalphayhlng odythxngthiethsbalthngsamrupaebbni caepncatxngmiphrarachkvsdikaykthanaekhtchumchnnn khunepnethsbalinaetlaradbchndwy dngnn inthangptibti thxngthinbangaehngxaccaphaneknththngdanprachakr aelarayidaelw aetyngmisthanaepnxngkhkrinradbthitakwathikhwrcaepnxyu enuxngdwyyngimmikarykthana sahrb ekhtethsbalemuxng bangaehng aela ekhtethsbalnkhr caaebngekhtkarpkkhrxngyxylngepn chumchn sungmithanaethakb hmuban inrabbkarpkkhrxngswnphumiphakh odychumchncaimmitaaehnngphuihyban aelakann sungepntaaehnngkhxngrabbbriharrachkarswnphumiphakh aelaphiesssahrbekhtethsbalnkhrkhnadihyhlayaehngechn nkhrechiyngihm nkhrhadihy emuxngphthya aela nkhrnnthburi miekhtkarpkkhrxnginradb aekhwng sungepnkarrwmchumchnhlay chumchnekhadwykn odyaekhwngni imidmixanaekhttamekhttablaetxyangidxngkhkarbriharswntabl aekikhxngkhkarbriharswntabl michuxyxepnthangkarwa xbt mithanaepnnitibukhkhl aelaepnrachkarbriharswnthxngthinrupaebbhnung sungcdtngkhuntamphrarachbyytisphatablaelaxngkhkarbriharswntabl ph s 2537 aelathiaekikhephimetimcnthungchbbthi 7 ph s 2562 odyykthanacaksphatablthimirayidodyimrwmenginxudhnuninpingbpramanthilwngmatidtxknsampiechliyimtakwapilahnungaesnhahmunbathsphathxngthin aekikhsphathxngthin hrux sphaxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin prakxbdwyxngkhkarbriharswncnghwd ethsbal krungethphmhankhr emuxngphthya xngkhkarbriharswntabl thahnathiinkartrwcsxbthwngdulkarthangankhxngfaybriharkhxngxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin hrux phubriharthxngthin pkti sphathxngthincamacakkareluxktngcakprachachninthxngthinodytrng mixanachnathihlayprakartamthikdhmaykahnd echn xxkkhxbyytithxngthin trwcsxbkarthangankhxngphubriharthxngthin epntn inbangrabb sphathxngthinmixanacinkareluxktngphubriharthxngthin aetsahrbinpraethsithy karidmasungphubriharthxngthin ichrabbkareluxktngphubriharthxngthinodytrngphubriharxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin aekikhphubriharxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin khux bukhkhlthithahnathiepnfaybriharinxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin odypktiaelw phubriharkhxngxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin mithima 2 prakar khux kareluxktngphubriharthxngthinodytrng aela kareluxktngphubriharthxngthinodylksnaxxm in xngkhkarbriharswncnghwd miphubriharkhux naykxngkhkarbriharswncnghwd in ethsbal miphubriharkhux naykethsmntri in xngkhkarbriharswntabl miphubriharkhux naykxngkhkarbriharswntabl in krungethphmhankhr miphubriharkhux phuwarachkarkrungethphmhankhr in emuxngphthya miphubriharkhux naykemuxngphthya phubriharxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin cathanganphayitkartrwcsxbaelathwngdulody sphakhxngxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin sphathxngthin phubriharxngkhkrpkkhrxngswnthxngthincathahnathibriharnganphayinkhxbekhttamthikdhmaykahnd aelarbphidchxbtxsphathxngthinaelaprachachninekhtkhxngxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin kareluxktngphubriharthxngthinodytrng aekikh kareluxktngphubriharthxngthinodytrngmikhunepnkhrngaerkkhxngithyemux ph s 2521 sungkrungethphmhankhrepnxngkhkrpkkhrxngswnthxngthinrupaebbaerkthinarabbdngklawmaich xyangirktam krungethphmhankhrepnxngkhkrpkkhrxngswnthxngthinrupaebbphiessthimixyuephiyngaehngaerkkhxngithyinkhnann kareluxktngphubriharthxngthinodytrngcungimepnthikhunekhynksahrbkhnithy txmainpi ph s 2543 mikarprakasichkdhmayethsbalchbbihm thaihethsbalsungepnkarpkkhrxngthxngthinrupaebbthwipthimixyuinthukcnghwd iderimthdlxngichrabbkareluxktngphubriharthxngthinodytrng aelaichcringepnkhrngaerkinpi ph s 2544 aelaeriykrabbkareluxktngphubriharthxngthinodytrnginethsbalwa ethsbalinrupaebbnaykethsmntri inkhnathiethsbalinrupaebbedimeriykwa ethsbalinrupaebbkhnaethsmntri phayhlngtxma mikaraekikhkdhmayxngkhkrpkkhrxngswnthxngthinxikhlaychbb hlayrupaebb inpi ph s 2546 2547 thaihxngkhkrpkkhrxngswnthxngthinthnghmdkhxngithyichrabbkareluxktngbriharthxngthinodytrngthukrupaebb imwacaepn ethsbal xngkhkarbriharswncnghwd xngkhkarbriharswntabl krungethphmhankhr aela emuxngphthya dngnn nbtngaetpi ph s 2547 epntnma kdhmayxngkhkrpkkhrxngswnthxngthinthukrupaebbkhxngithy kahndihichwithikareluxktngphubriharthxngthinodytrngaelwthngsin phubriharthxngthinkbsphathxngthinaebngaeykxxkcakknxyangchdecn klawkhux phubriharthxngthinimmixanacinkaryubsphathxngthin aelasphathxngthinimmixanacinkarlngmtiimiwwangicphubriharthxngthin phubriharthxngthinmiwarainkardarngtaaehnngthiaennxnchdecn aelaimkhunxyukbwarakhxngsphathxngthin nxkcakni khnaphubriharthxngthin naykethsmntri rxngnaykethsmntri elkhanukarnaykethsmntri caepnsmachiksphathxngthindwymiid inpi 2563 camikareluxktngsmachikxngkhkarpkkhrxngswnthxngthinthwpraethsrwm 97 740 taaehnnghlngcakthukkhnarksakhwamsngbaehngchatisnghameluxktngmakwa 5 pi odykrmsngesrimkarpkkhrxngthxngthinklawwacaaebngkareluxktngxxkepnsamrupaebb idaek krungethphmhankhraelaphthya ethsbal aelaxngkhkarbriharswntabl khadwacaerimcdkareluxktngkrungethphmhankhraelaphthyaineduxnkumphaphnth 2563 epnladbaerk aelacaewnaetlarupaebbla 3 eduxn 3 xangxing aekikh krmsngesrimkarpkkhrxngthxngthin krathrwngmhadithy srupkhxmul xpth thwpraeths xxniln ekhathungidcak http www dla go th work abt index jsp 2556 subkhn 8 knyayn ph s 2563 matra 9 aehngphrarachbyytiethsbal ph s 2496 kangaephnmhkrrmeluxktngthxngthin khadkhntuntwsungkhrngprawtisastraehlngkhxmulxun aekikhkrmsngesrimkarpkkhrxngswnthxngthinekhathungcak https th wikipedia org w index php title rachkarswnthxngthin praethsithy amp oldid 9367729, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม