fbpx
วิกิพีเดีย

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ (ตัวย่อ: หสช.) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2448 โดยปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ท่าวาสุกรี ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเริ่มเปิดทำการมาตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา เป็นหน่วยงานสังกัด กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักหอสมุดแห่งชาติ
ชื่ออังกฤษNational Library of Thailand
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
ประเภทหอสมุดแห่งชาติ
ก่อตั้งพ.ศ. 2448
สถานที่ตั้งกรุงเทพมหานคร
พิกัดภูมิศาสตร์13°46′20″N100°30′18″E /13.772337°N 100.505094°E /13.772337; 100.505094พิกัดภูมิศาสตร์:13°46′20″N100°30′18″E /13.772337°N 100.505094°E /13.772337; 100.505094
การเก็บรวบรวม
ขนาด3.2 ล้านเล่ม(2013)
ข้อมูลอื่น
งบ86,840,300 บาท(2013)
ผู้อำนวยการกนกอร ศักดาเดช(2013)
บุคลากร197(2013)
เว็บไซต์

เนื้อหา

หอพระสมุดวชิรญาณ

หอพระสมุดวชิรญาณนั้น เดิมพระราชโอรสธิดา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมพระหฤทัยกันตั้งขึ้นเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมชนกนาถ เมื่อปีมะแม พ.ศ. 2426 แต่แรกอาศัยตั้งที่ห้องชั้นต่ำมุขกระสันพระที่นั่งจักรีมหาปราสาททางตวันตก แล้วมาตั้งที่ตึกทิมดาบตรงหน้าพระที่นั่งจักรี เมื่อปี พ.ศ. 2430 แล้วย้ายออกมาตั้งที่ตึกอันเป็นหอสหทัยสมาคม เมื่อปี พ.ศ. 2434 หอพระสมุดวชิรญาณเป็นหอสมุดของสโมสรสมาชิกอยู่ตลอดสมัยที่กล่าวมา รวมเวลา 21 ปี

ในปีพุทธศักราช 2440 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัติพระนครกลับจากเสด็จประพาสยุโรป พระองค์ได้มีพระราชดำริว่า ในประเทศสยามนี้ยังไม่มีหอสมุดสำหรับพระนคร ประจวบกับวาระที่พระบรมราชสมภพแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกำลังจะเวียนมามาครบ 100 ปี ใน พ.ศ. 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์จะทรงสถาปนาอนุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรดิสมเด็จพระบรมชนกนาถให้เป็นของถาวรสักอย่างหนึ่ง จึงทรงชักชวนพระราชวงศานุวงศ์ให้ทรงอุทิศถวายหอพระสมุดวชิรญาณเป็นหอพระสมุดสำหรับพระนคร ให้ขยายกิจการหอพระสมุดวชิรญาณซึ่งแต่เดิมทีเป็นหอพระสมุดสำหรับราชสกุล ให้เป็นหอสมุดสำหรับบริการประชาชนทั่วไป และพระราชทานนามว่า "หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร" โดยได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2448

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯให้ย้ายหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครจากเดิมที่ตั้งอยู่ที่ศาลาสหทัยสมาคม มาไว้ที่ตึกใหญ่ริมถนนหน้าพระธาตุซึ่งเรียกว่าตึกถาวรวัตถุ และพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2459

ในปีพุทธศักราช 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯให้แยกหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครออกเป็น 2 หอ คือ หอพระสมุดวชิราวุธ ตั้งอยู่ที่ตึกถาวรวัตถุเช่นเดิมให้เป็นที่เก็บหนังสือฉบับพิมพ์และ หอพระสมุดวชิรญาณ ให้ใช้เป็นที่เก็บหนังสือตัวเขียนและตู้พระธรรม

ปีพุทธศักราช 2476 รัฐบาลจัดตั้งกรมศิลปากรขึ้นและมีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกำหนดให้หอพระสมุดสำหรับพระนคร มีฐานะเป็นกองหนึ่งในกรมศิลปากรเรียกว่า กองหอสมุดและได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหอพระสมุดสำหรับพระนครเป็นหอสมุดแห่งชาติในเวลาต่อมา จนถึงพุทธศักราช 2505 รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารหอสมุดแห่งชาติเป็นอาคารทรงไทย สูง 5 ชั้นขึ้น ที่บริเวณท่าวาสุกรี ถนนสามเสน และได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2509 สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นอาคารทรงไทย 5 ชั้น บนเนื้อที่ประมาณ 17 ไร่ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ท่าวาสุกรี ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

หอพระมณเฑียรธรรมก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 1 ใช้เป็นที่เก็บรวบรวมพระไตรปิฎกฉบับหลวง ต่อมาจึงขยายไปสู่การรวบรวมฉบับมอญ สิงหล และหนังสืออื่นเนื่องในพุทธศาสนาด้วย สำหรับหอพุทธศาสนสังคหะก่อตั้งในรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2443 เพื่อเก็บงานเกี่ยวกับพุทธศาสนาไว้ในที่เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกในภาษาต่าง ๆ อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิชาการ ไวยากรณ์บาลี งานแปล หนังสือเทศนา หนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาในภาษาลาว มอญ สิงหล ญี่ปุ่น และสันสกฤต ฯลฯ

ในปี พ.ศ. 2448 หลังจากที่หอสมุดวชิรญาณ หอพระมณเฑียรธรรม และหอพุทธศาสนสังคหะ รวมเข้าเป็นชื่อ หอพระสมุดสำหรับพระนคร ภายใต้การดูแลของกระทรวงธรรมการ ก็ได้มีประกาศของทางหอสมุดฯ แจ้งไปยังเทศาภิบาล ว่าประสงค์จะรวบรวมคัมภีร์พระไตรปิฎก และหนังสือไทย ขอให้คนนำหนังสือมาบริจาค ให้ยืมคัดลอกหรือขายแก่หอสมุดฯ เมื่อหนังสือหลั่งไหลเข้ามาก็พบกับหนังสือแปลก เช่น หนังสือที่เขียนโดยเจ้านายและขุนนางในอดีต อย่าง พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ ซึ่งพบขณะที่ยายแก่คนหนึ่งกำลังจะเอาไปเผาไฟรวมกับเอกสารอื่น พบว่าหนังสือฉบับนี้เก่าแก่กว่าฉบับอื่น ๆ เท่าที่พบมา ยังมีหนังสือแปลก ๆ ที่พบมาจากทางวังหน้า เป็นบันทึกประวัติศาสตร์สมัยต้นราชวงศ์จักรีชิ้นหนึ่ง คือ จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี ซึ่งทำให้พบมุมมองประวัติศาสตร์ใหม่ ๆ ของบ้านเมือง หนังสือแปลกอีกประเภทคือ หนังสือใบลาน ที่อธิบายเรื่องราวแปลก ๆ เช่น การบรรยายถึงพิธีกรรมแปลก ๆ คาถาอาคม ลายแทง

สำหรับหมวดหนังสือต่างประเทศ เริ่มแรกได้มอบหมายให้บรรณารักษ์ชาวตะวันตกชาลส์ สไวสตรัป ทำรายชื่อหนังสือของหอสมุดวชิรญาณออกมาในปี พ.ศ. 2435 ชื่อว่า Catalogue of the Books of the Royal Vajirajan Library by Order of H.R.H. Krom Hmun Damrong Rachanphap จำแนกหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ความรู้ตามมาตรฐานตะวันตก โดยแบ่งออกเป็นเรื่อง แพทย์ศาสตร์ ปรัชญาธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ กฎหมาย สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์การเมืองและสถิติ การเงินและการพาณิชย์ การทหาร นาวิกศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วรรณคดีบริสุทธิ์ โบราณคดี วิศวกรรมศาสตร์ การค้าและอุตสาหกรรม เทววิทยา เป็นต้น

สำหรับการแบ่งหมวดหมู่หนังสือของไทยที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2448 แบ่งออกเป็น 3 แผนกกว้าง ๆ คือ แผนกหนังสือพระศาสนา แผนกหนังสือต่างประเทศ และแผนกหนังสือไทย นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2448 หอพระสมุดฯ ยังจัดแบ่งหนังสือแผนกไทยออกเป็น 3 หมวดหมู่ย่อย ได้แก่ โบราณคดี วรรณคดี และตำรา

ในปัจจุบันหอพระสมุดฯ มีคลังสิ่งพิมพ์ มีมาตั้งแต่หอสมุดสำหรับพระนคร จัดแบ่งหอสมุดออกเป็น 2 หอ คือ หอพระสมุดวชิรญาณ หอหนึ่ง สำหรับเก็บหนังสือตัวเขียน และหอพระสมุดวชิราวุธหอหนึ่ง สำหรับเป็นที่เก็บหนังสือตัวพิมพ์ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่อดีต ไม่ว่าโรงพิมพ์จะตีพิมพ์หนังสือเรื่องใด ต้องส่งหอพระสมุดเรื่องละ 2 เล่ม เล่มหนึ่งเก็บไว้ที่หอพระสมุดฯ อีกเล่มหนึ่งเก็บไว้ในห้องหนังสือพิสูจน์ สำหรับเป็นหลักฐานอ้างอิง เมื่อเกิดคดีขึ้นในโรงศาล เมื่อศาลสั่ง ห้องหนังสือพิสูจน์ได้เปลี่ยนเป็นงานคลังสิ่งพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2538 และในปี พ.ศ. 2553 ได้เปลี่ยนเป็นคลังสิ่งพิมพ์ขึ้นกับกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จนถึงปัจจุบัน โดยทำหน้าที่จัดเก็บสิ่งพิมพ์ทุกประเภทที่จัดพิมพ์ในประเทศที่กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศได้รับตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 อย่างละ 1 เล่ม/ฉบับ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โดยทำการลงทะเบียนในฐานข้อมูล และทำบัตรหลักฐาน

นอกจากจะรวบรวมหนังสือจากทั่วราชอาณาจักรแล้ว พอในสมัยรัชกาลที่ 6 หอสมุดฯ ได้ตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือ เกณฑ์การตีพิมพ์คือ งานนั้นควรเกี่ยวด้วยวิชาความรู้ มากกว่าที่จะเป็นหนังสือธรรมดาสามัญที่ราษฎรนิยมชมชอบ งานเหล่านี้ได้แก่บรรดาวรรณคดีและประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองและงานแปลทางพุทธศาสนา เช่น วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน อิเหนา เวสสันดรชาดก ฯลฯ หรือประชุมพงศาวดาร ซึ่งเริ่มตีพิมพ์ต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2441 และกลายเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับการเขียนประวัติศาสตร์ไทย

ในช่วงทศวรรษ 2420-2430 มีการพิมพ์หนังสือพิมพ์ วชิรญาณ วารสารที่ให้สมาชิกของหอสมุดฯ เขียนเรื่องราวความรู้หรือวรรณคดี ประวัติศาสตร์ นิทาน รวมสุภาษิตคำพังเพย วิทยาศาสตร์ ศาสนา กิจกรรมเศรษฐกิจและการพาณิชย์ ข่าวต่างประเทศและท้องถิ่น และงานแปลจากภาษายุโรป นอกจากนี้ยังมีการพิมพ์งานประวัติศาสตร์และวรรณคดีฉบับสมบูรณ์ด้วยงบประมาณของตนเอง แต่เนื่องจากงบประมาณจำกัด จึงให้โรงพิมพ์เอกชนเข้ามาช่วยจัดพิมพ์ โดยมีสัญญาว่าจะมอบหนังสือร้อยละ 20 ให้หอสมุดฯ อย่างไรก็ดี ส่วนใหญ่แล้วการจัดพิมพ์และแจกจ่ายหนังสือของหอสมุดฯ ทำผ่านระบบการพิมพ์แจกเป็นหนังสืองานศพ

การตีพิมพ์ที่สำคัญของหอสมุดฯ เช่น ใน พ.ศ. 2423 รัชกาลที่ 5 ทรงสั่งให้พิมพ์คู่มือหนังสือสวดมนต์ฉบับแรก พิมพ์แจกจ่ายไปยังวัดทั่วประเทศจำนวน 1 หมื่นฉบับ ในคำนำมีคำอธิบายว่าจะอ่านภาษาบาลีที่เขียนด้วยอักษรไทยอย่างไร เนื่องจากไม่เคยใช้อักษรไทยแปลบาลีมาก่อน และการพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์ที่เขียนด้วยอักษรไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2436 ยังเป็นการสร้างความเป็นไทยให้กับระบบการเขียน

อิทธิพลของหนังสือฉบับหอพระสมุดฯ ยังคงมีสืบเนื่องถึงปัจจุบัน งานแต่ละชิ้นถูกนำมาตีพิมพ์ซ้ำหลายครั้งโดยมักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากต้นฉบับเดิม หนังสือเหล่านี้มีใช้ในการเรียนการสอนตามโรงเรียนไปจนถึงมหาวิทยาลัย และวางรากฐานงานตีพิมพ์ภายใต้การอุปถัมน์ของหอพระสมุดฯ เกือบทั้งสิ้น

หนังสือทั่วไป

หนังสือทั่วไป ประกอบด้วย หนังสือนานาชาติ ภาษาญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส ลาว อารบิค สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เบ็ดเตล็ด ศิลปะ วรรณคดี ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ส่วนภายในห้องสมุดหลวงวิจิตรวาทการ มีหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย หนังสือจีน งานนิพนธ์ของหลวงวิจิตรวาทการ หนังสือและต้นฉบับลายมือ เครื่องใช้หลวงวิจิตรวาทการ และภายในห้องสมุดพระยาอนุมานราชธน มีหนังสือศิลปะ วรรณคดี ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ นวนิยาย และหนังสือ สิ่งของเครื่องใช่ส่วนตัว ของที่ระลึกของพระยาอนุมานราชธน

เอกสารโบราณ

ห้องบริการเอกสารโบราณ มีเอกสารโบราณประเภทจารึก หนังสือสมุดไทย คัมภีร์ใบลาน ยังมีคัมภีร์ใบลานฉบับหลวง สร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีบางส่วนเก็บไว้ที่ห้องเอกสารโบราณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ แต่เอกสารส่วนใหญ่เก็บไว้ที่หอมนเฑียรธรรม ในพระบรมมหาราชวัง และภายในหอสมุดยังมีพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐ นอกเหนือจากเอกสารโบราณยังเก็บ ตู้ปิดทองลาดรดน้ำ ศิลาจารึก อีกด้วย

หนังสือหายาก

หนังสือหายากและเอกสารที่มีคุณค่าเป็นมรดกทรัพย์สินทางปัญญาของชาติทั้งด้านเนื้อหาและด้านการพิมพ์ คือหนังสือและเอกสารที่มีอายุประมาณ 50-150 ปี ได้แก่ หนังสือหายากเช่น พระราชนิพนธ์ พระนิพนธ์ หนังสือส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น ๆ หนังสือที่พิมพ์ในระยะเริ่มแรก หนังสือฉบับพิมพ์ครั้งแรก และพิมพ์ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ รวมทั้งหนังสือที่มีความโดดเด่น มีรูปเล่มสวยงาม และมีภาพประกอบที่ทรงคุณค่า

ตัวอย่างของหนังสือหายากเช่น หนังสือบางกอกรีคอร์เดอร์ ซึ่งถือเป็นหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกพิมพ์ปี พ.ศ. 2483 หรือหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ปี ร.ศ.93 หรือปี พ.ศ. 2417

 • อาคาร 1 หอสมุดแห่งชาติ มีห้องบริการหนังสือความรู้ทั่วไป ปรัชญา ศาสนา สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มุมทรัพยากรสารสนเทศเกาหลี ศิลปะ วรรณคดี ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย ทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีน และเก็บวารสารและหนังสือพิมพ์เย็บเล่ม และฉบับล่วงเวลา
 • อาคาร 2 หอสมุดแห่งชาติ เก็บวิทยานิพนธ์และวิจัย หนังสือหายาก หนังสือตัวเขียนและจารึก (เอกสารโบราณ)
 • หอวชิราวุธานุสรณ์ สร้างขึ้นเพื่อฉลองวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2524 เป็นอาคารทรงไทย 3 ชั้น
 • หอสมุดดนตรี ประกอบด้วยหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่รวบรวมเพลงพระราชนิพนธ์ทุกรูปแบบ เป็นศูนย์ค้นคว้างานวิชาการทางด้านดนตรี และ ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการทางดนตรีสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า วิจัยดนตรีไทย ไทยสากล ไทยลูกทุ่ง และเพลงพื้นเมืองดนตรีต่างประเทศ
 • หอสมุดดำรงราชานุภาพ ตั้งอยู่บริเวณวังวรดิศ มีหนังสือส่วนพระองค์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และหนังสือพระราชนิพนธ์ตลอดจนหนังสือที่เกี่ยงข้องโดยเน้นในสาขาประวัติศาสตร์โบราณคดี วรรณคดี การเมืองการปกครอง การท่องเที่ยว ศาสนาและขนบประเพณี ฯลฯ รวมถึงจัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์
 • ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ หนังสือและเอกสารส่วนพระองค์ของพระเจ้าวรวงค์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงค์ประพันธ์ เช่น บทละครพระราชนิพนธ์พระเจ้าวรวงค์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงค์ประพันธ์ หนังสือหายากเกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หนังสือกฎหมาย การเมืองการปกครอง ภาษาและวรรณคดี ทั้งที่เป็นงานนิพนธ์ และหนังสือส่วนพระองค์
 • หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
 1. หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ
 2. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
 3. หอสมุดแห่งชาติ ลำพูน
 4. หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา
 5. หอสมุดแห่งชาติประโคนชัย บุรีรัมย์
 6. หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นครพนม
 7. หอสมุดแห่งชาติอินทร์บุรี สิงห์บุรี
 8. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี
 9. หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
 10. หอสมุดแห่งชาติ ชลบุรี
 11. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี
 12. หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช
 13. หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา
 14. หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา
 15. หอสมุดแห่งชาติวัดดอนรัก สงขลา
 16. หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง
 17. หอสมุดแห่งชาติวัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต
 1. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
 2. Patrick Jory. "Books and the Nation : The Making of Thailand's National Library" Journal of Southeast Asian Studies 31:2 (September 2000,) p.351-373
 • ที่เฟซบุ๊ก
 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ สำนักหอสมุดแห่งชาติ
  • ภาพถ่ายดาวเทียมจาก หรือ
  • แผนที่จาก หรือ
  • ภาพถ่ายทางอากาศจาก

พิกัดภูมิศาสตร์:13°45′08″N100°30′19″E /13.752097°N 100.505344°E /13.752097; 100.505344{{#coordinates:}}: ไม่สามารถมีป้ายกำกับหลักมากกว่าหนึ่งป้ายต่อหน้าได้

บทความเกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กรนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

สำนักหอสมุดแห่งชาติ
สำน, กหอสม, ดแห, งชาต, ไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, หอสม, ดแห, งชาต, วย, หสช, อต, งเม, อป, 2448, โดยป, จจ, นต, งอย, าวาส, กร, ถนนสามเสน, แขวงวช, รพยาบาล, เขตด, กร, งเทพมหานคร, งเร, มเป, ดทำการมาต, งแต, นท, พฤษภาคม, 2509, เป, นต, นมา, เป, นหน, วยง. sankhxsmudaehngchati sankhxsmudaehngchatiithy phasaxun efadu aekikh epliynthangcak hxsmudaehngchati sankhxsmudaehngchati twyx hsch kxtngemuxpi ph s 2448 odypccubntngxyuthi thawasukri thnnsamesn aekhwngwchirphyabal ekhtdusit krungethphmhankhr sungerimepidthakarmatngaetwnthi 5 phvsphakhm ph s 2509 epntnma epnhnwyngansngkd krmsilpakr krathrwngwthnthrrmsankhxsmudaehngchatichuxxngkvsNational Library of Thailandsankhxsmudaehngchatipraephthhxsmudaehngchatikxtngph s 2448sthanthitngkrungethphmhankhrphikdphumisastr13 46 20 N 100 30 18 E 13 772337 N 100 505094 E 13 772337 100 505094 phikdphumisastr 13 46 20 N 100 30 18 E 13 772337 N 100 505094 E 13 772337 100 505094karekbrwbrwmkhnad3 2 lanelm 2013 khxmulxunngb86 840 300 bath 2013 phuxanwykarknkxr skdaedch 2013 bukhlakr197 2013 ewbistwww wbr nlt wbr go wbr th enuxha 1 prawti 1 1 hxphrasmudwchiryan 2 karrwbrwmhnngsux 3 karcdphimphhnngsux 4 hnngsux 4 1 hnngsuxthwip 4 2 exksarobran 4 3 hnngsuxhayak 5 xakhar 6 hxsmudaehngchatiswnphumiphakh 7 xangxing 8 aehlngkhxmulxunprawti aekikhhxphrasmudwchiryan aekikh hxphrasmudwchiryannn edimphrarachoxrsthida inphrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw phrxmphrahvthykntngkhunechlimphraekiyrtiyssmedcphrabrmchnknath emuxpimaaem ph s 2426 aetaerkxasytngthihxngchntamukhkrasnphrathinngckrimhaprasaththangtwntk aelwmatngthitukthimdabtrnghnaphrathinngckri emuxpi ph s 2430 aelwyayxxkmatngthitukxnepnhxshthysmakhm emuxpi ph s 2434 hxphrasmudwchiryanepnhxsmudkhxngsomsrsmachikxyutlxdsmythiklawma rwmewla 21 pi inpiphuththskrach 2440 hlngcakthiphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhwesdcniwtiphrankhrklbcakesdcpraphasyuorp phraxngkhidmiphrarachdariwa inpraethssyamniyngimmihxsmudsahrbphrankhr pracwbkbwarathiphrabrmrachsmphphaehngphrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhwkalngcaewiynmamakhrb 100 pi in ph s 2447 phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw miphrarachprasngkhcathrngsthapnaxnusawriyechlimphraekiyrdismedcphrabrmchnknathihepnkhxngthawrskxyanghnung cungthrngchkchwnphrarachwngsanuwngsihthrngxuthisthwayhxphrasmudwchiryanepnhxphrasmudsahrbphrankhr ihkhyaykickarhxphrasmudwchiryansungaetedimthiepnhxphrasmudsahrbrachskul ihepnhxsmudsahrbbrikarprachachnthwip aelaphrarachthannamwa hxphrasmudwchiryansahrbphrankhr odyidcdtngkhunxyangepnthangkarinwnthi 12 tulakhm ph s 2448 txmainpiphuththskrach 2459 phrabathsmedcphramngkudeklaecaxyuhw rchkalthi 6 oprdeklaihyayhxphrasmudwchiryansahrbphrankhrcakedimthitngxyuthisalashthysmakhm maiwthitukihyrimthnnhnaphrathatusungeriykwatukthawrwtthu aelaphraxngkhidesdcphrarachdaeninthrngprakxbphithiepid emuxwnthi 6 mkrakhm 2459 inpiphuththskrach 2469 phrabathsmedcphrapkeklaecaxyuhw rchkalthi 7 oprdeklaihaeykhxphrasmudwchiryansahrbphrankhrxxkepn 2 hx khux hxphrasmudwchirawuth tngxyuthitukthawrwtthuechnedimihepnthiekbhnngsuxchbbphimphaela hxphrasmudwchiryan ihichepnthiekbhnngsuxtwekhiynaelatuphrathrrm piphuththskrach 2476 rthbalcdtngkrmsilpakrkhunaelamiphrarachkvsdikaaebngswnrachkarkahndihhxphrasmudsahrbphrankhr mithanaepnkxnghnunginkrmsilpakreriykwa kxnghxsmudaelaidmikarepliynaeplngchuxhxphrasmudsahrbphrankhrepnhxsmudaehngchatiinewlatxma cnthungphuththskrach 2505 rthbalidxnumtingbpramankxsrangxakharhxsmudaehngchatiepnxakharthrngithy sung 5 chnkhun thibriewnthawasukri thnnsamesn aelaidmiphithiepidxyangepnthangkar emuxwnthi 5 phvsphakhm 2509 sankhxsmudaehngchati epnxakharthrngithy 5 chn bnenuxthipraman 17 ir pccubntngxyuthithawasukri thnnsamesn ekhtdusit krungethphmhankhr sngkdkrmsilpakr krathrwngwthnthrrm 1 karrwbrwmhnngsux aekikhhxphramnethiyrthrrmkxtnginsmyrchkalthi 1 ichepnthiekbrwbrwmphraitrpidkchbbhlwng txmacungkhyayipsukarrwbrwmchbbmxy singhl aelahnngsuxxunenuxnginphuththsasnadwy sahrbhxphuththsasnsngkhhakxtnginrchkalthi 5 emux ph s 2443 ephuxekbnganekiywkbphuththsasnaiwinthiediywkn imwacaepnphraitrpidkinphasatang xrrthktha dika xnudika nganwichakar iwyakrnbali nganaepl hnngsuxethsna hnngsuxekiywkbphuththsasnainphasalaw mxy singhl yipun aelasnskvt l inpi ph s 2448 hlngcakthihxsmudwchiryan hxphramnethiyrthrrm aelahxphuththsasnsngkhha rwmekhaepnchux hxphrasmudsahrbphrankhr phayitkarduaelkhxngkrathrwngthrrmkar kidmiprakaskhxngthanghxsmud aecngipyngethsaphibal waprasngkhcarwbrwmkhmphirphraitrpidk aelahnngsuxithy khxihkhnnahnngsuxmabricakh ihyumkhdlxkhruxkhayaekhxsmud emuxhnngsuxhlngihlekhamakphbkbhnngsuxaeplk echn hnngsuxthiekhiynodyecanayaelakhunnanginxdit xyang phrarachphngsawdarkrungeka chbbhlwngpraesrithxksrniti sungphbkhnathiyayaekkhnhnungkalngcaexaipephaifrwmkbexksarxun phbwahnngsuxchbbniekaaekkwachbbxun ethathiphbma yngmihnngsuxaeplk thiphbmacakthangwnghna epnbnthukprawtisastrsmytnrachwngsckrichinhnung khux cdhmayehtukhwamthrngcakhxngkrmhlwngnrinthrethwi sungthaihphbmummxngprawtisastrihm khxngbanemuxng hnngsuxaeplkxikpraephthkhux hnngsuxiblan thixthibayeruxngrawaeplk echn karbrryaythungphithikrrmaeplk khathaxakhm layaethng sahrbhmwdhnngsuxtangpraeths erimaerkidmxbhmayihbrrnarkschawtawntkchals siwstrp tharaychuxhnngsuxkhxnghxsmudwchiryanxxkmainpi ph s 2435 chuxwa Catalogue of the Books of the Royal Vajirajan Library by Order of H R H Krom Hmun Damrong Rachanphap caaenkhnngsuxxxkepnhmwdhmukhwamrutammatrthantawntk odyaebngxxkepneruxng aephthysastr prchyathrrmchati prawtisastrthrrmchati phumisastr prawtisastr kdhmay sngkhmwithya esrsthsastrkaremuxngaelasthiti karenginaelakarphanichy karthhar nawiksastr phasasastr wrrnkhdibrisuththi obrankhdi wiswkrrmsastr karkhaaelaxutsahkrrm ethwwithya epntn sahrbkaraebnghmwdhmuhnngsuxkhxngithythiephingekidkhunemux ph s 2448 aebngxxkepn 3 aephnkkwang khux aephnkhnngsuxphrasasna aephnkhnngsuxtangpraeths aelaaephnkhnngsuxithy nxkcakniinpi ph s 2448 hxphrasmud yngcdaebnghnngsuxaephnkithyxxkepn 3 hmwdhmuyxy idaek obrankhdi wrrnkhdi aelatara 2 inpccubnhxphrasmud mikhlngsingphimph mimatngaethxsmudsahrbphrankhr cdaebnghxsmudxxkepn 2 hx khux hxphrasmudwchiryan hxhnung sahrbekbhnngsuxtwekhiyn aelahxphrasmudwchirawuthhxhnung sahrbepnthiekbhnngsuxtwphimph thngthiepnphasaithyaelaphasatangpraeths tngaetxdit imwaorngphimphcatiphimphhnngsuxeruxngid txngsnghxphrasmuderuxngla 2 elm elmhnungekbiwthihxphrasmud xikelmhnungekbiwinhxnghnngsuxphisucn sahrbepnhlkthanxangxing emuxekidkhdikhuninorngsal emuxsalsng hxnghnngsuxphisucnidepliynepnngankhlngsingphimph inpi ph s 2538 aelainpi ph s 2553 idepliynepnkhlngsingphimphkhunkbklumphthnathrphyakrsarsneths cnthungpccubn odythahnathicdekbsingphimphthukpraephththicdphimphinpraethsthiklumphthnathrphyakrsarsnethsidrbtamphrarachbyyticdaecngkarphimph ph s 2550 xyangla 1 elm chbb idaek hnngsux warsar hnngsuxphimph odythakarlngthaebiyninthankhxmul aelathabtrhlkthankarcdphimphhnngsux aekikhnxkcakcarwbrwmhnngsuxcakthwrachxanackraelw phxinsmyrchkalthi 6 hxsmud idtiphimphephyaephrhnngsux eknthkartiphimphkhux ngannnkhwrekiywdwywichakhwamru makkwathicaepnhnngsuxthrrmdasamythirasdrniymchmchxb nganehlaniidaekbrrdawrrnkhdiaelaprawtisastrkhxngbanemuxngaelanganaeplthangphuththsasna echn wrrnkhdieruxngphraxphymni khunchangkhunaephn xiehna ewssndrchadk l hruxprachumphngsawdar sungerimtiphimphtxenuxngtngaet ph s 2441 aelaklayepnaehlngkhxmulhlksahrbkarekhiynprawtisastrithy 2 inchwngthswrrs 2420 2430 mikarphimphhnngsuxphimph wchiryan warsarthiihsmachikkhxnghxsmud ekhiyneruxngrawkhwamruhruxwrrnkhdi prawtisastr nithan rwmsuphasitkhaphngephy withyasastr sasna kickrrmesrsthkicaelakarphanichy khawtangpraethsaelathxngthin aelanganaeplcakphasayuorp nxkcakniyngmikarphimphnganprawtisastraelawrrnkhdichbbsmburndwyngbpramankhxngtnexng aetenuxngcakngbpramancakd cungihorngphimphexkchnekhamachwycdphimph odymisyyawacamxbhnngsuxrxyla 20 ihhxsmud 2 xyangirkdi swnihyaelwkarcdphimphaelaaeckcayhnngsuxkhxnghxsmud thaphanrabbkarphimphaeckepnhnngsuxngansph kartiphimphthisakhykhxnghxsmud echn in ph s 2423 rchkalthi 5 thrngsngihphimphkhumuxhnngsuxswdmntchbbaerk phimphaeckcayipyngwdthwpraethscanwn 1 hmunchbb inkhanamikhaxthibaywacaxanphasabalithiekhiyndwyxksrithyxyangir enuxngcakimekhyichxksrithyaeplbalimakxn aelakarphimphphraitrpidkchbbsmburnthiekhiyndwyxksrithykhrngaerkinpi ph s 2436 yngepnkarsrangkhwamepnithyihkbrabbkarekhiyn xiththiphlkhxnghnngsuxchbbhxphrasmud yngkhngmisubenuxngthungpccubn nganaetlachinthuknamatiphimphsahlaykhrngodymkcaimmikarepliynaeplngcaktnchbbedim hnngsuxehlanimiichinkareriynkarsxntamorngeriynipcnthungmhawithyaly aelawangrakthanngantiphimphphayitkarxupthmnkhxnghxphrasmud ekuxbthngsin 2 hnngsux aekikhhnngsuxthwip aekikh hnngsuxthwip prakxbdwy hnngsuxnanachati phasayipun eyxrmn frngess law xarbikh sngkhmsastr phasasastr withyasastr aelawithyasastrprayukt ebdetld silpa wrrnkhdi phumisastr aelaprawtisastr swnphayinhxngsmudhlwngwicitrwathkar mihnngsuxekiywkbpraethsithy hnngsuxcin nganniphnthkhxnghlwngwicitrwathkar hnngsuxaelatnchbblaymux ekhruxngichhlwngwicitrwathkar aelaphayinhxngsmudphrayaxnumanrachthn mihnngsuxsilpa wrrnkhdi phumisastraelaprawtisastrphasaxngkvs nwniyay aelahnngsux singkhxngekhruxngichswntw khxngthiralukkhxngphrayaxnumanrachthn 3 exksarobran aekikh hxngbrikarexksarobran miexksarobranpraephthcaruk hnngsuxsmudithy khmphiriblan yngmikhmphiriblanchbbhlwng srangkhuninrchkalphrabathsmedcphraphuththelishlanphaly mibangswnekbiwthihxngexksarobran sankhxsmudaehngchati aetexksarswnihyekbiwthihxmnethiyrthrrm inphrabrmmharachwng aelaphayinhxsmudyngmiphngsawdarkrungsrixyuthya chbbhlwngpraesrith nxkehnuxcakexksarobranyngekb tupidthxngladrdna silacaruk xikdwy 4 hnngsuxhayak aekikh hnngsuxhayakaelaexksarthimikhunkhaepnmrdkthrphysinthangpyyakhxngchatithngdanenuxhaaeladankarphimph khuxhnngsuxaelaexksarthimixayupraman 50 150 pi idaek hnngsuxhayakechn phrarachniphnth phraniphnth hnngsuxswnphraxngkhkhxngphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw phrabathsmedcphramngkudeklaecaxyuhw phrabathsmedcphrapineklaecaxyuhw aelaphrabrmwngsanuwngsphraxngkhxun hnngsuxthiphimphinrayaerimaerk hnngsuxchbbphimphkhrngaerk aelaphimphinoxkasphiesstang rwmthnghnngsuxthimikhwamoddedn mirupelmswyngam aelamiphaphprakxbthithrngkhunkha 5 twxyangkhxnghnngsuxhayakechn hnngsuxbangkxkrikhxredxr sungthuxepnhnngsuxphimphithychbbaerkphimphpi ph s 2483 hruxhnngsuxphrarachniphntheruxngiklban chbbphimphkhrngaerk pi r s 93 hruxpi ph s 2417 6 xakhar aekikhxakhar 1 hxsmudaehngchati mihxngbrikarhnngsuxkhwamruthwip prchya sasna sngkhmsastr phasasastr withyasastr ethkhonolyi mumthrphyakrsarsnethsekahli silpa wrrnkhdi phumisastr prawtisastr hnngsuxekiywkbpraethsithy thrphyakrsarsnethsphasacin aelaekbwarsaraelahnngsuxphimpheybelm aelachbblwngewla xakhar 2 hxsmudaehngchati ekbwithyaniphnthaelawicy hnngsuxhayak hnngsuxtwekhiynaelacaruk exksarobran hxwchirawuthanusrn srangkhunephuxchlxngwnphrabrmrachsmphphkhrb 100 pi khxngphrabathsmedcphramngkudeklaecaxyuhw inwnthi 1 mkrakhm ph s 2524 epnxakharthrngithy 3 chn 7 hxsmuddntri prakxbdwyhxsmuddntriphrabathsmedcphraecaxyuhw rchkalthi 9 thirwbrwmephlngphrarachniphnththukrupaebb epnsunykhnkhwanganwichakarthangdandntri aela hxngsmuddntrithulkrahmxmsirinthr epnsunykhxmulthangwichakarthangdntrisahrbichsuksakhnkhwa wicydntriithy ithysakl ithylukthung aelaephlngphunemuxngdntritangpraeths hxsmuddarngrachanuphaph tngxyubriewnwngwrdis mihnngsuxswnphraxngkhkhxngsmedc krmphrayadarngrachanuphaph aelahnngsuxphrarachniphnthtlxdcnhnngsuxthiekiyngkhxngodyenninsakhaprawtisastrobrankhdi wrrnkhdi karemuxngkarpkkhrxng karthxngethiyw sasnaaelakhnbpraephni l rwmthungcdaesdngkhxngichswnphraxngkh sunynrathipephuxkarwicythangsngkhmsastr hnngsuxaelaexksarswnphraxngkhkhxngphraecawrwngkhethx krmhmunnrathipphngkhpraphnth echn bthlakhrphrarachniphnthphraecawrwngkhethx krmhmunnrathipphngkhpraphnth hnngsuxhayakekiywkbpraethsithy thngphasaithyaelaphasatangpraeths hnngsuxkdhmay karemuxngkarpkkhrxng phasaaelawrrnkhdi thngthiepnnganniphnth aelahnngsuxswnphraxngkh hxechlimphraekiyrtiphrabathsmedcphraecaxyuhwphumiphlxdulyedch hnngsuxekiywkbphrabathsmedcphraecaxyuhwaelaphrabrmwngsanuwngshxsmudaehngchatiswnphumiphakh aekikhhxsmudaehngchatiekhtladkrabng echlimphraekiyrti hxsmudaehngchatirchmngkhlaphiesk echiyngihm hxsmudaehngchati laphun hxsmudaehngchatiechlimphraekiyrti r 9 nkhrrachsima hxsmudaehngchatipraokhnchy burirmy hxsmudaehngchatiechlimphraekiyrtismedcphranangecasirikitiphrabrmrachininath nkhrphnm hxsmudaehngchatixinthrburi singhburi hxsmudaehngchatirchmngkhlaphiesk kaycnburi hxsmudaehngchaticnghwdsuphrrnburi echlimphraekiyrti hxsmudaehngchati chlburi hxsmudaehngchatirchmngkhlaphiesk cnthburi hxsmudaehngchatinkhrsrithrrmrach hxsmudaehngchatikaycnaphiesk sngkhla hxsmudaehngchatiechlimphraekiyrtismedcphranangecasirikitiphrabrmrachininath sngkhla hxsmudaehngchatiwddxnrk sngkhla hxsmudaehngchatiechlimphraekiyrtismedcphranangecasirikitiphrabrmrachininath trng hxsmudaehngchatiwdecriysmnkic phuektxangxing aekikh khwamepnmakhxngsankhxsmudaehngchati cakewbisthxsmudaehngchati ekhathungkhxmulemuxwnthi 12 krkdakhm ph s 2553 2 0 2 1 2 2 2 3 Patrick Jory Books and the Nation The Making of Thailand s National Library Journal of Southeast Asian Studies 31 2 September 2000 p 351 373 hnngsuxthwip exksarobran hnngsuxhayak thum 438 lanprbochmhxsmudchatihwngdungnkxan hxwchirawuthanusrnaehlngkhxmulxun aekikhwikisxrs mingantnchbbekiywkb hnngsuxhxhlwng ody krmphrayadarngrachanuphaphhxsmudaehngchati sankhxsmudaehngchati thiefsbuk aephnthiaelaphaphthaythangxakaskhxng sankhxsmudaehngchati phaphthaydawethiymcakwikiaemepiy hruxkuekilaemps aephnthicakmltiaemp hruxoklbxlikd phaphthaythangxakascakethxrraesirfewxr phikdphumisastr 13 45 08 N 100 30 19 E 13 752097 N 100 505344 E 13 752097 100 505344 coordinates imsamarthmipaykakbhlkmakkwahnungpaytxhnaid bthkhwamekiywkbhnwynganhruxxngkhkrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title sankhxsmudaehngchati amp oldid 9471301, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม