fbpx
วิกิพีเดีย

หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ

หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ เป็นแห่งแรกของโครงการหอสมุดแห่งชาติ 4 มุมเมือง ตั้งอยู่บริเวณถนนหลวงพรตพิทยพยัต เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ

เนื้อหา

ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดตั้งหอสมุดแห่งชาติ 4 มุมเมือง เนื่องจากตระหนักถึงการขยายตัวของกรุงเทพมหานครที่ทำให้มีประชากรเพิ่มมากขึ้น การคมนาคมเริ่มมีความคับคั่งประกอบกับจำนวนผู้ที่มาใช้บริการหอสมุดแห่งชาติมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี เริ่มมีปัญหาความแออัดในเรื่องของสถานที่

หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ จึงได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนที่อยู่ในเขตปริมณฑล มีสถานที่ศึกษาค้นคว้า

หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ 280/8 หมู่ 2 ถนนหลวงพรตพิทยพยัต เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

ในการก่อตั้งหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพรตพิทยพยัต ได้มีส่วนร่วมในด้านสถานที่ตั้งโดยโรงเรียนพรตพิทยพยัตได้มอบที่ดิน จำนวน 5 ไร่ ให้กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเป็นที่ตั้งของหอสมุดดังกล่าว

ผู้ออกแบบอาคาร คือ ฉลอง สมิตะมาน สถาปนิก ระดับ 8 สถาบันศิลปกรรม โดยลักษณะอาคารเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ มี 3 ชั้น ขนาดกว้าง 39.6 เมตร ยาว 54 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 3,455 ตารางเมตร จัดแบ่งเป็นพื้นที่บริการดังนี้

  • ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องบริการหนังสือพิมพ์และวารสาร ห้องบริการหนังสือเด็กและเยาวชน และห้องบริการหนังสือทั่วไป
  • ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องหนังสือศิลปะ ห้องเก็บตู้พระธรรม ตู้ลายทอง สำหรับเป็นที่ศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ห้องหนังสือนวนิยาย และห้องประชุมขนาด 250 ที่นั่ง
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง ถ่ายจากโรงเรียนพรตพิทยพยัต
  • ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องบริการหนังสือวิจัยและหนังสือรายงานต่างๆ ห้องหนังสือวิทยานิพนธ์ ห้องบริการโสตทัศนศึกษา และห้องบริการข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

  • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ
    • ภาพถ่ายดาวเทียมจาก หรือ
    • แผนที่จาก หรือ
    • ภาพถ่ายทางอากาศจาก

พิกัดภูมิศาสตร์:13°43′42″N100°47′10″E /13.728255°N 100.785974°E /13.728255; 100.785974

หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ
หอสม, ดแห, งชาต, เขตลาดกระบ, เฉล, มพระเก, ยรต, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เป, นแห, งแรกของโครงการหอสม, ดแห, งชาต, มเม, อง, งอย, บร, เวณถนนหลวงพรตพ, ทยพย, เขตลาดกระบ, กร, งเทพมหานคร, เน, อหา, ประว, สถานท, แบบอาคาร, างอ, เพ, แหล, งข, อม, ลอ, นประว, แก, ไขในว, นท, นา. hxsmudaehngchatiekhtladkrabng echlimphraekiyrti phasaxun efadu aekikh hxsmudaehngchatiekhtladkrabng echlimphraekiyrti epnaehngaerkkhxngokhrngkarhxsmudaehngchati 4 mumemuxng tngxyubriewnthnnhlwngphrtphithyphyt ekhtladkrabng krungethphmhankhrhxsmudaehngchatiekhtladkrabng echlimphraekiyrti enuxha 1 prawti 2 sthanthitng 3 aebbxakhar 4 xangxing 5 duephim 6 aehlngkhxmulxunprawti aekikhinwnthi 1 mithunayn ph s 2536 khnarthmntriehnchxbihsankhxsmudaehngchati cdtnghxsmudaehngchati 4 mumemuxng enuxngcaktrahnkthungkarkhyaytwkhxngkrungethphmhankhrthithaihmiprachakrephimmakkhun karkhmnakhmerimmikhwamkhbkhngprakxbkbcanwnphuthimaichbrikarhxsmudaehngchatimiephimmakkhunthukpi erimmipyhakhwamaexxdineruxngkhxngsthanthi 1 hxsmudaehngchatiekhtladkrabng echlimphraekiyrti cungiderimcdtngkhunephuxaekikhpyhadngklaw aelaepidoxkasiheyawchn aelaprachachnthixyuinekhtprimnthl misthanthisuksakhnkhwasthanthitng aekikhhxsmudaehngchatiekhtladkrabng echlimphraekiyrti tngxyuthi 280 8 hmu 2 thnnhlwngphrtphithyphyt ekhtladkrabng krungethph 10520 inkarkxtnghxsmudaehngchatiekhtladkrabng echlimphraekiyrti orngeriynphrtphithyphyt idmiswnrwmindansthanthitngodyorngeriynphrtphithyphytidmxbthidin canwn 5 ir ihkbsankhxsmudaehngchati ephuxepnthitngkhxnghxsmuddngklaw 2 aebbxakhar aekikhphuxxkaebbxakhar khux chlxng smitaman sthapnik radb 8 sthabnsilpkrrm odylksnaxakharepnxakharthrngithyprayukt mi 3 chn khnadkwang 39 6 emtr yaw 54 emtr rwmphunthiichsxy 3 455 tarangemtr cdaebngepnphunthibrikardngni 3 chnthi 1 prakxbdwy hxngbrikarhnngsuxphimphaelawarsar hxngbrikarhnngsuxedkaelaeyawchn aelahxngbrikarhnngsuxthwip chnthi 2 prakxbdwy hxnghnngsuxsilpa hxngekbtuphrathrrm tulaythxng sahrbepnthisuksakhnkhwakhxngnksuksadansilpwthnthrrmkhxngchati hxnghnngsuxnwniyay aelahxngprachumkhnad 250 thinng hxsmudaehngchatiekhtladkrabng thaycakorngeriynphrtphithyphyt chnthi 3 prakxbdwy hxngbrikarhnngsuxwicyaelahnngsuxrayngantang hxnghnngsuxwithyaniphnth hxngbrikarostthsnsuksa aelahxngbrikarkhxmulkhawsarthangethkhonolyirabbkhxmphiwetxrxangxing aekikh http www nlt go th ld index html http www nlt go th ld address html http www nlt go th ld building htmlduephim aekikhorngeriynphrtphithyphytaehlngkhxmulxun aekikhechlimphraekiyrtisankhxsmudaehngchati krmsilpak aephnthiaelaphaphthaythangxakaskhxng hxsmudaehngchatiekhtladkrabng echlimphraekiyrti phaphthaydawethiymcakwikiaemepiy hruxkuekilaemps aephnthicakmltiaemp hruxoklbxlikd phaphthaythangxakascakethxrraesirfewxr phikdphumisastr 13 43 42 N 100 47 10 E 13 728255 N 100 785974 E 13 728255 100 785974ekhathungcak https th wikipedia org w index php title hxsmudaehngchatiekhtladkrabng echlimphraekiyrti amp oldid 7041311, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม