fbpx
วิกิพีเดีย

สแตนดาร์ดเกจ

สแตนดาร์ดเกจ หรือ รางขนาดมาตรฐานยุโรป (อังกฤษ:European standard gauge)เป็นขนาดความกว้างรางรถไฟที่มีการใช้กันมากที่สุด โดยคิดเป็นประมาณ 60% ของรางรถไฟทั่วโลก ระยะห่างภายในของรางรถไฟมีขนาด 1.435 เมตร (4 ฟุต 8 1/2 นิ้ว) สแตนดาร์ดเกจยังมีชื่อเรียกว่า สตีเฟนซันเกจ ตั้งชื่อตาม จอร์จ สตีเฟนซัน

ความกว้าง 1.435 นี้เป็นระยะห่างของล้อรถม้าและเกวียนในสมัยโรมันโบราณ ซึ่งเป็นระยะที่กว้างพอที่จะทำให้ม้า 2 ตัวแบบเรียงหน้ากระดาน สามารถลากจูงรถได้โดยที่ลำตัวไม่เบียดกันเวลาม้าวิ่ง

ในอดีตสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้มีการใช้รางรถไฟหลากหลายขนาด 4 ฟุต ถึง 6 ฟุต โดยเฉพาะในตอนใต้ของอเมริกาจะนิยมใช้ขนาด 5 ฟุต ที่เหมาะสมสำหรับขนส่งฝ้ายซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักทางตอนใต้ ขนาดของรางที่ไม่เท่ากันส่งผลให้เกิดปัญหาในการต้องถ่ายรถจากขบวนหนึ่งไปอีกขบวนหนึ่งในบริเวณเชื่อมต่อรถไฟที่มีขนาดรางไม่เท่ากัน ซึ่งเกิดจากปัญหา break-of-gauge ทำให้เสียค่าใช้จ่าย และเวลาที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้น ทำให้ทางรถไฟในแคนาดาได้เปลี่ยนมาใช้รางสแตนดาร์ดเกจทั้งหมดในปี ค.ศ. 1880 และบริษัทรถไฟอิลลินอยส์เซนทรัลได้เปลี่ยนมาใช้รางสแตนดาร์ดเกจสำหรับเส้นทางสายใต้วิ่งไปนิวออร์ลีนส์ในปี ค.ศ. 1881 ทำให้เกิดแรงกดดันต่อผู้ให้บริการรถไฟในตอนใต้

บริษัทรถไฟอีรีเรลโรด (Erie Railroad) แต่เดิมใช้เกจขนาด 6 ฟุต โดยได้มีการเชื่อมตัวกับโอไฮโอเกจที่มีขนาด 4 ฟุต 10 นิ้ว และทางบริษัทอีรีไม่ต้องการเปลี่ยนมาใช้รางสแตนดาร์ดเกจ ซึ่งเกรงว่าจะทำให้ไม่มีการพักรถในบริเวณจุดเชื่อมตัว ส่งผลให้ธุรกิจขาดรายได้

ในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1886 บริษัทรถไฟทางตอนใต้ได้มีข้อตกลงว่าจะเปลี่ยนขนาดรางทั้งหมดจากขนาดเดิม 5 ฟุต เป็น 4 ฟุต 9 นิ้ว โดยในช่วงเวลา 36 ชั่วโมงจากวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม คนงานกว่าหลายหมื่นคนได้ขยับรางรถไฟให้แคบลง 3 นิ้ว ซึ่งทำให้มีขนาดใกล้เคียงกับรางสแตนดาร์ดเกจ และรถสามารถวิ่งได้โดยไม่มีปัญหา โดยในเดือนมิถุนายน ในปีเดียวกัน ทางรถไฟสายหลักทั้งหมดในอเมริกาเหนือได้ใช้ขนาดรางเดียวกันทั้งหมด โดยปัจจุบันขนาดรางทั้งหมดในอเมริกาได้ปรับขนาดมาเป็นรางสแตนดาร์ดเกจที่ 4 ฟุต 8 1/2 นิ้ว ในระหว่างที่มีการซ่อมแซมบำรุงรักษารางนั้นๆ

ในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีการสร้างทางรถไฟสายแรก สยามเลือกใช้ความกว้างทางรถไฟขนาดรางมาตรฐานยุโรปทั้งหมด เนื่องจากอาณานิคมเพื่อนบ้านทั้งพม่าของอังกฤษและอินโดจีนของฝรั่งเศสต่างใช้ทางรถไฟกว้างหนึ่งเมตร ความกว้างทางรถไฟที่แตกต่างกันนี้เองเชื่อว่าจะทำให้การรุกรานสยามจากอาณานิคมรอบข้างลำบากมากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อสยามสร้างเส้นทางรถไฟลงภาคใต้ สยามเลือกใช้เส้นทางรถไฟขนาดเมตรเดียวเพื่อเชื่อมต่อกับอาณานิคมมลายูของอังกฤษ ทำให้ทางรถไฟสยามมีสองขนาดความกว้างในเวลานั้น คือรางมาตรฐานยุโรปตั้งแต่ฝั่งพระนคร ถึงภาคเหนือและภาคอีสาน และขนาดความกว้าง 1 เมตรจากฝั่งธนถึงภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2462 เมื่อยุคล่าอาณานิคมสิ้นสุดลงและเศรษฐกิจโลกซบเซา สยามจึงเปลี่ยนเส้นทางรถไฟรางขนาดมาตรฐานยุโรปเป็นขนาดความกว้างเมตรเดียว และเชื่อมเส้นทางรถไฟฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนครเข้าด้วยกัน

ในปัจจุบัน ประเทศไทยใช้รางสแตนดาร์ดเกจในการขนส่งระบบรางอยู่สี่ระบบ ได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส ,รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล, รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมและรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ยังใช้ในระบบรถไฟความเร็วสูงที่อยู่ในแผนปรับปรุงระบบขนส่งทางรางของไทยด้วย

  1. John F. Stover (1995). History of the Baltimore and Ohio Railroad. Purdue University Press.
บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

สแตนดาร์ดเกจ
สแตนดาร, ดเกจ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, หร, รางขนาดมาตรฐานย, โรป, งกฤษ, european, standard, gauge, เป, นขนาดความกว, างรางรถไฟท, การใช, นมากท, โดยค, ดเป, นประมาณ, ของรางรถไฟท, วโลก, ระยะห, างภายในของรางรถไฟม, ขนาด, เมตร, งม, อเร, ยกว, สต, เฟนซ, นเกจ, งช, อตาม, จอ. saetndardekc phasaxun efadu aekikh saetndardekc hrux rangkhnadmatrthanyuorp xngkvs European standard gauge epnkhnadkhwamkwangrangrthifthimikarichknmakthisud odykhidepnpraman 60 khxngrangrthifthwolk rayahangphayinkhxngrangrthifmikhnad 1 435 emtr 4 fut 8 1 2 niw saetndardekcyngmichuxeriykwa stiefnsnekc tngchuxtam cxrc stiefnsn khwamkwang 1 435 niepnrayahangkhxnglxrthmaaelaekwiyninsmyormnobran sungepnrayathikwangphxthicathaihma 2 twaebberiynghnakradan samarthlakcungrthidodythilatwimebiydknewlamawingkarepliynmaichrangrthifkhnadsaetndardekcinshrthxemrika aelaaekhnada aekikhinxditshrthxemrikaaelaaekhnadaidmikarichrangrthifhlakhlaykhnad 4 fut thung 6 fut odyechphaaintxnitkhxngxemrikacaniymichkhnad 5 fut thiehmaasmsahrbkhnsngfaysungepnxutsahkrrmhlkthangtxnit khnadkhxngrangthiimethaknsngphlihekidpyhainkartxngthayrthcakkhbwnhnungipxikkhbwnhnunginbriewnechuxmtxrthifthimikhnadrangimethakn sungekidcakpyha break of gauge thaihesiykhaichcay aelaewlathiimcaepnekidkhun thaihthangrthifinaekhnadaidepliynmaichrangsaetndardekcthnghmdinpi kh s 1880 aelabristhrthifxillinxysesnthrlidepliynmaichrangsaetndardekcsahrbesnthangsayitwingipniwxxrlinsinpi kh s 1881 thaihekidaerngkddntxphuihbrikarrthifintxnit bristhrthifxirierlord Erie Railroad aetedimichekckhnad 6 fut odyidmikarechuxmtwkboxihoxekcthimikhnad 4 fut 10 niw aelathangbristhxiriimtxngkarepliynmaichrangsaetndardekc sungekrngwacathaihimmikarphkrthinbriewncudechuxmtw sngphlihthurkickhadrayid 1 inwnthi 31 phvsphakhm kh s 1886 bristhrthifthangtxnitidmikhxtklngwacaepliynkhnadrangthnghmdcakkhnadedim 5 fut epn 4 fut 9 niw odyinchwngewla 36 chwomngcakwncnthrthi 31 phvsphakhm khnngankwahlayhmunkhnidkhybrangrthifihaekhblng 3 niw sungthaihmikhnadiklekhiyngkbrangsaetndardekc aelarthsamarthwingidodyimmipyha odyineduxnmithunayn inpiediywkn thangrthifsayhlkthnghmdinxemrikaehnuxidichkhnadrangediywknthnghmd 2 odypccubnkhnadrangthnghmdinxemrikaidprbkhnadmaepnrangsaetndardekcthi 4 fut 8 1 2 niw inrahwangthimikarsxmaesmbarungrksarangnnrangkhnadmatrthanyuorpinpraethsithy aekikhinsmyrchsmyphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw sungmikarsrangthangrthifsayaerk syameluxkichkhwamkwangthangrthifkhnadrangmatrthanyuorpthnghmd enuxngcakxananikhmephuxnbanthngphmakhxngxngkvsaelaxinodcinkhxngfrngesstangichthangrthifkwanghnungemtr khwamkwangthangrthifthiaetktangknniexngechuxwacathaihkarrukransyamcakxananikhmrxbkhanglabakmakkhun xyangirktamemuxsyamsrangesnthangrthiflngphakhit syameluxkichesnthangrthifkhnademtrediywephuxechuxmtxkbxananikhmmlayukhxngxngkvs thaihthangrthifsyammisxngkhnadkhwamkwanginewlann khuxrangmatrthanyuorptngaetfngphrankhr thungphakhehnuxaelaphakhxisan aelakhnadkhwamkwang 1 emtrcakfngthnthungphakhit inpi ph s 2462 emuxyukhlaxananikhmsinsudlngaelaesrsthkicolksbesa syamcungepliynesnthangrthifrangkhnadmatrthanyuorpepnkhnadkhwamkwangemtrediyw aelaechuxmesnthangrthiffngthnburiaelafngphrankhrekhadwykn inpccubn praethsithyichrangsaetndardekcinkarkhnsngrabbrangxyusirabb idaek rthiffabithiexs rthiffamhankhr sayechlimrchmngkhl rthiffamhankhr saychlxngrchthrrmaelarthiffaechuxmthaxakasyansuwrrnphumi nxkcakniyngichinrabbrthifkhwamerwsungthixyuinaephnprbprungrabbkhnsngthangrangkhxngithydwyxangxing aekikh John F Stover 1995 History of the Baltimore and Ohio Railroad Purdue University Press Southern railfan bthkhwamniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title saetndardekc amp oldid 7635269, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม