fbpx
วิกิพีเดีย

ซูเมอร์

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

ซูเมอร์ (อังกฤษ:Sumer) เป็นอารยธรรมโบราณและเขตบริเวณเมโสโปเตเมียตอนใต้ ชาวซูเมอร์เป็นชนชาติแรกที่สร้างความเจริญขึ้นในบริเวณดังกล่าว เข้ามาอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำไทกริสเมื่อประมาณ 4000 ปีก่อนคริสตกาล บริเวณที่เข้ามาตอนแรกคือ แคว้นซูเมอร์ซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของเมโสโปเตเมียติดกับอ่าวเปอร์เซีย มีลักษณะเป็นนครรัฐ แต่ละนครรัฐมีอิสระไม่ขึ้นต่อกัน เช่น ลากาซ บาบิโลน อูร์ อูรุก นิปเปอร์

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
แม่น้ำไทกริสแม่น้ำยูเฟรทีส
เมือง / จักรวรรดิ
ซูเมอร์
เอลาม
จักรวรรดิแอกแคด
แอเมอไรต์:
บาบิโลเนีย: บาบิโลนแคลเดีย
ฮิตไทต์
อัสซีเรีย
ข้อมูลอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
ประวัติศาสตร์เมโสโปเตเมีย
ประวัติชาวซูเมอร์ • รายพระนามพระมหากษัตริย์ชาวซูเมอร์
รายพระนามพระมหากษัตริย์อัสซีเรีย
รายพระนามพระมหากษัตริย์บาบิโลเนีย
ภาษา
ซูเมอร์แอกแคดฮิตไทต์

เนื้อหา

เส้นทางของเกษตรกรที่ใช้ภาษานีโอลิทิกที่อพยพมาพร้อมกับอารยธรรมซามาราสู่บริเวณนี้เมื่อ ประมาณ 6,000ปีก่อน ค.ศ

การปกครองและกฎหมาย

ผู้ปกครองนครรัฐเมโสโปเตเมียเป็นพระ พระมีอำนาจในการปกครองแผ่นดินและเป็นประมุขสูงสุดเรียกว่า Patesi ทำการปกครองในนามของพระเจ้าดูแลควบคุมกิจการภายในนครรัฐ ปกครองโดยถือว่าเป็นตัวแทนพระเจ้า มีอำนาจในการรบ ทำสงคราม ศาสนา ตลอดจนทางด้านการศาลได้มีประมวลกฎหมายแบบตอบสนอง ทำผิดอย่างไรจะต้องได้รับโทษอย่างนั้น และกลายเป็นรากฐานของกฎหมายที่มีชื่อเสียง

เศรษฐกิจและสังคม

อาชีพหลักคือเกษตรกรรม มีความชำนาญ มีการใช้ระบบชลประทาน ขุดคลองระบายน้ำ ทำการเพาะปลูกโดยเป็นไร่ขนาดใหญ่ ปลูกผลไม้ ประดิษฐ์คันไถ เครื่องหยอดเมล็ด มีการเลี้ยงสัตว์ เครื่องปั้นดินเผา มีมาตราชั่งตวงวัด การทอผ้าและย้อมผ้า มีการแบ่งชนชั้นทางสังคมเป็น 3 กลุ่มคือ

  1. ชนชั้นสูง ได้แก่ กษัตริย์ พระราชวงศ์ พระชั้นผู้ใหญ่ ขุนนาง
  2. ชนชั้นสามัญ เป็นเสรีชน ลูกจ้างของขุนนาง
  3. ทาส ชาวต่างประเทศและเชลยสงคราม หรืออาชญากรที่ถูกลงโทษ

การเขียนหนังสือ

ชาวซูเมอร์เป็นชนชาติแรกในเมโสโปเตเมียที่รู้จักการเขียนหนังสือตั้งแต่ 3000 ปีก่อนคริสตกาล โดยการประดิษฐ์อักษรรูปลิ่ม หรือที่เรียกว่า คูนิฟอร์ม (cuneiform) ภายหลังได้ดัดแปลงแก้ไข มีการคิดเครื่องหมายต่าง ๆ เพื่อใช้แทนภาพ

ศาสนา

ซิกกุรัต

มีส่วนสำคัญมากในชีวิตของชาวซูเมอร์ พระดำรงตำแหน่งในการปกครองและตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ นับถือพระเจ้าหลายองค์พร้อม ๆ กัน มีการสร้างหอวิหารใหญ่โตเรียกว่า ซิกกุรัต (ziggurat) เป็นวัดที่มีรูปร่างคล้ายพีระมิด ทำเป็นชั้น ๆ สร้างขึ้นด้วยอิฐ เพื่อเป็นที่ประทับของเทพเจ้า

สถาปัตยกรรม

ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยอิฐ เนื่องจากมีดินเหนียวบริเวณนี้มาก มีสองประเภทคือ อิฐตากแห้ง (sun dried brick) และอิฐเผาไฟ (baked brick) ซึ่งป้องกันความชื้นได้ดี ใช้สร้างยกพื้น กำแพงและส่วนก่อสร้างที่ต้องการความมั่นคงถาวร

ปฏิทิน

เป็นแบบจันทรคติ เดือนหนึ่งมีประมาณ 29.5 วัน ปีหนึ่งมี 12 เดือน ปีหนึ่งมี 354 วัน เดือนหนึ่งแบ่งออกเป็น 4 สัปดาห์ ๆ ละ 7-8 วัน วันหนึ่งแบ่งเป็นกลางวัน 6 ชั่วโมง กลางคืน 6 ชั่วโมง (1 ช.ม. = 2 ช.ม. ในปัจจุบัน)

วรรณกรรม

มีนิยาย กาพย์ กลอน ซึ่งท่องจำต่อ ๆ กันมา งานส่วนใหญ่เกี่ยวกับศาสนา เช่น บทสวด คำโคลงสดุดีเทพเจ้า ฯลฯ ที่เด่นที่สุดคือ มหากาพย์กิลกาเมช ซึ่งเป็นเรื่องราวของวีรบุรุษกิลกาเมซซึ่งเป็นกษัตริย์ชาวอูรุก

ชาวซูเมอร์มีอำนาจปกครองบริเวณซูเมอร์เกือบพันปี ต่อมาพวกชนเผ่าเซมิติกแทรกซึมทางตะวันตก ผู้นำชนเผ่าคือ พระเจ้าซาร์กอนแห่งแอกแคดได้ยกกำลังกองทัพลงมาในเชตซูเมอร์ ทำให้นครรัฐซูเมอร์ยอมแพ้

คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
ซูเมอร์

ซูเมอร์
เมอร, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, เมเร, ยน, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย,. suemxr phasaxun efadu aekikh epliynthangcak suemeriyn bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir suemxr xngkvs Sumer epnxarythrrmobranaelaekhtbriewnemosopetemiytxnit chawsuemxrepnchnchatiaerkthisrangkhwamecriykhuninbriewndngklaw ekhamaxyuthangtawnxxkkhxngaemnaithkrisemuxpraman 4000 pikxnkhristkal briewnthiekhamatxnaerkkhux aekhwnsuemxrsungxyuthangtxnitsudkhxngemosopetemiytidkbxawepxresiy milksnaepnnkhrrth aetlankhrrthmixisraimkhuntxkn echn lakas babioln xur xuruk nipepxrxarythrrmemosopetemiyaemnaithkris aemnayuefrthisemuxng ckrwrrdisuemxrexlamckrwrrdiaexkaekhdaexemxirt babioleniy babioln aekhlediyhitithtxssieriykhxmulxarythrrmemosopetemiyprawtisastremosopetemiyprawtichawsuemxr rayphranamphramhakstriychawsuemxrrayphranamphramhakstriyxssieriyrayphranamphramhakstriybabioleniyphasasuemxr aexkaekhd hititht enuxha 1 xarythrrmsuemxr 1 1 karpkkhrxngaelakdhmay 1 2 esrsthkicaelasngkhm 1 3 karekhiynhnngsux 1 4 sasna 1 5 sthaptykrrm 1 6 ptithin 1 7 wrrnkrrm 2 duephimxarythrrmsuemxr aekikh esnthangkhxngekstrkrthiichphasanioxlithikthixphyphmaphrxmkbxarythrrmsamarasubriewnniemux praman 6 000pikxn kh s karpkkhrxngaelakdhmay aekikh phupkkhrxngnkhrrthemosopetemiyepnphra phramixanacinkarpkkhrxngaephndinaelaepnpramukhsungsuderiykwa Patesi thakarpkkhrxnginnamkhxngphraecaduaelkhwbkhumkickarphayinnkhrrth pkkhrxngodythuxwaepntwaethnphraeca mixanacinkarrb thasngkhram sasna tlxdcnthangdankarsalidmipramwlkdhmayaebbtxbsnxng thaphidxyangircatxngidrbothsxyangnn aelaklayepnrakthankhxngkdhmaythimichuxesiyng esrsthkicaelasngkhm aekikh xachiphhlkkhuxekstrkrrm mikhwamchanay mikarichrabbchlprathan khudkhlxngrabayna thakarephaaplukodyepnirkhnadihy plukphlim pradisthkhnith ekhruxnghyxdemld mikareliyngstw ekhruxngpndinepha mimatrachngtwngwd karthxphaaelayxmpha mikaraebngchnchnthangsngkhmepn 3 klumkhux chnchnsung idaek kstriy phrarachwngs phrachnphuihy khunnang chnchnsamy epnesrichn lukcangkhxngkhunnang thas chawtangpraethsaelaechlysngkhram hruxxachyakrthithuklngothskarekhiynhnngsux aekikh chawsuemxrepnchnchatiaerkinemosopetemiythiruckkarekhiynhnngsuxtngaet 3000 pikxnkhristkal odykarpradisthxksrruplim hruxthieriykwa khunifxrm cuneiform phayhlngidddaeplngaekikh mikarkhidekhruxnghmaytang ephuxichaethnphaph sasna aekikh sikkurt miswnsakhymakinchiwitkhxngchawsuemxr phradarngtaaehnnginkarpkkhrxngaelataaehnngsakhyxun nbthuxphraecahlayxngkhphrxm kn mikarsranghxwiharihyoteriykwa sikkurt ziggurat epnwdthimiruprangkhlayphiramid thaepnchn srangkhundwyxith ephuxepnthiprathbkhxngethpheca sthaptykrrm aekikh swnihykxsrangdwyxith enuxngcakmidinehniywbriewnnimak misxngpraephthkhux xithtakaehng sun dried brick aelaxithephaif baked brick sungpxngknkhwamchuniddi ichsrangykphun kaaephngaelaswnkxsrangthitxngkarkhwammnkhngthawr ptithin aekikh epnaebbcnthrkhti eduxnhnungmipraman 29 5 wn pihnungmi 12 eduxn pihnungmi 354 wn eduxnhnungaebngxxkepn 4 spdah la 7 8 wn wnhnungaebngepnklangwn 6 chwomng klangkhun 6 chwomng 1 ch m 2 ch m inpccubn wrrnkrrm aekikh miniyay kaphy klxn sungthxngcatx knma nganswnihyekiywkbsasna echn bthswd khaokhlngsdudiethpheca l thiednthisudkhux mhakaphykilkaemch sungepneruxngrawkhxngwirburuskilkaemssungepnkstriychawxuruk chawsuemxrmixanacpkkhrxngbriewnsuemxrekuxbphnpi txmaphwkchnephaesmitikaethrksumthangtawntk phunachnephakhux phraecasarkxnaehngaexkaekhdidykkalngkxngthphlngmainechtsuemxr thaihnkhrrthsuemxryxmaephduephim aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb suemxrxksrkhunifxrmekhathungcak https th wikipedia org w index php title suemxr amp oldid 9091340, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม