fbpx
วิกิพีเดีย

สุเมธ โพธิ์มณี

พลอากาศเอก สุเมธ โพธิ์มณี อดีตรองหัวหน้า พรรคเพื่อธรรม อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตนายทหารราชองครักษ์พิเศษและเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 10 รุ่นเดียวกันกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

พล.อ.อ.สุเมธ โพธิ์มณี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 เมษายน พ.ศ. 2492 (72 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อธรรม

เนื้อหา

สุเมธ โพธิ์มณี เกิดเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2492 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์, โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 10 (ตท.10) และโรงเรียนนายเรืออากาศเมื่อปี พ.ศ. 2516

รับราชการทหาร

พล.อ.อ.สุเมธ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (อ.ย.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ในยศ พลอากาศโท (พล.อ.ท.) และในเหตุการณ์การรัฐประหารเมื่อคืนวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นั้น หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยกำลังพล ภายใต้การบังคับบัญชาการของ พล.อ.อ.สุเมธ ได้ถูกคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ค.ป.ค.) เข้าควบคุม โดยใช้ทหารจากกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ (ร.31 รอ.) จากจังหวัดลพบุรี ด้วยไม่วางใจในตัวของ พล.อ.อ.สุเมธ ซึ่งมีความสนิทสนมกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในเวลานั้น ในฐานะที่เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 10 ด้วยกัน และ พ.ต.ท.ทักษิณ ก็ได้สนับสนุนให้ พล.อ.อ.สุเมธ ดำรงตำแหน่งผู้คุมกำลังพลและมีทีท่าว่าจะสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศต่อไปในอนาคตด้วย โดยถูกทำการควบคุมตัวนานถึง 11 วัน ที่ตึกแปดแฉกของกองบัญชาการกองทัพอากาศ

หลังการรัฐประหารแล้ว ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 พล.อ.อ.สุเมธ ก็ได้พ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ไปเป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จากนั้นได้ถูกย้ายเข้าไปประจำที่กระทรวงกลาโหม ในตำแหน่งหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก่อนจะถูกปรับออกจากตำแหน่งในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2552 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการไปในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

งานการเมือง

ภายหลังจากเกษียณแล้ว ในกลางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 นั้น พล.อ.อ.สุเมธ พร้อมด้วยเพื่อนนายทหารและตำรวจรุ่นเตรียมทหาร 10 อันเป็นรุ่นเดียวกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ก็ได้แถลงข่าวเปิดตัวเข้าสังกัดพรรคเพื่อไทยกว่า 40 คน พร้อมตอบโต้กับทุกประเด็นที่กล่าวหามา โดยมี พล.อ.อ.สุเมธ เป็นแกนนำ

พล.อ.อ.สุเมธ มีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย หลังการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีของพรรคครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2554 และลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 123 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 พลอากาศเอกสุเมธได้ลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยและได้ย้ายมาสมัครเป็นสมาชิก พรรคเพื่อธรรม พร้อมกับได้เลือกให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อธรรม

สุเมธ โพธิ์มณี
เมธ, โพธ, มณ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, พลอากาศเอก, อด, ตรองห, วหน, พรรคเพ, อธรรม, อด, ตรองห, วหน, าพรรคเพ, อไทย, อด, ตผ, ทรงค, ณว, เศษ, สำน, กงานปล, ดกระทรวงกลาโหม, อด, ตนายทหารราชองคร, กษ, เศษ, และเป, นน, กเร, ยนเตร, ยมทหารร, นท, นเด, ยวก, นก, กษ, นว, ตรพล, อม,. suemth ophthimni phasaxun efadu aekikh phlxakasexk suemth ophthimni xditrxnghwhna phrrkhephuxthrrm 1 xditrxnghwhnaphrrkhephuxithy xditphuthrngkhunwuthiphiess sanknganpldkrathrwngklaohm xditnaythharrachxngkhrksphiess 2 aelaepnnkeriynetriymthharrunthi 10 runediywknkb ph t th thksin chinwtrphl x x suemth ophthimnikhxmulswnbukhkhlekid 6 emsayn ph s 2492 72 pi phrrkhkaremuxng ephuxthrrm enuxha 1 prawti 2 karthangan 2 1 rbrachkarthhar 2 2 ngankaremuxng 3 xangxingprawti aekikhsuemth ophthimni ekidemuxwnthi 6 emsayn ph s 2492 cbkarsuksaradbmthymsuksacakorngeriynxanwysilp orngeriynetriymthharrunthi 10 tth 10 aelaorngeriynnayeruxxakasemuxpi ph s 2516karthangan aekikhrbrachkarthhar aekikh phl x x suemth idrbaetngtngihepnphubychakarhnwybychakarxakasoythin x y emuxwnthi 1 tulakhm ph s 2548 inys phlxakasoth phl x th aelainehtukarnkarrthpraharemuxkhunwnthi 19 knyayn ph s 2549 nn hnwybychakarxakasoythin sungthuxidwaepnhnwykalngphl phayitkarbngkhbbychakarkhxng phl x x suemth idthukkhnaptirupkarpkkhrxnginrabxbprachathipityxnmiphramhakstriythrngepnpramukh kh p kh ekhakhwbkhum odyichthharcakkrmthharrabthi 31 rksaphraxngkh r 31 rx cakcnghwdlphburi dwyimwangicintwkhxng phl x x suemth sungmikhwamsnithsnmkb ph t th thksin chinwtr naykrthmntriinewlann inthanathiepnnkeriynetriymthharrunthi 10 dwykn aela ph t th thksin kidsnbsnunih phl x x suemth darngtaaehnngphukhumkalngphlaelamithithawacasnbsnunihdarngtaaehnngphubychakarthharxakastxipinxnakhtdwy odythukthakarkhwbkhumtwnanthung 11 wn thitukaepdaechkkhxngkxngbychakarkxngthphxakas 3 hlngkarrthpraharaelw inwnthi 30 knyayn ph s 2549 phl x x suemth kidphncaktaaehnngphubychakarhnwybychakarxakasoythin ipepnecakrmyuththsuksathharxakas caknnidthukyayekhaippracathikrathrwngklaohm intaaehnnghwhnanaythharfayesnathikarpracarthmntriwakarkrathrwngklaohm kxncathukprbxxkcaktaaehnnginwnthi 27 emsayn ph s 2552 epn phuthrngkhunwuthiphiesssanknganpldkrathrwngklaohm 4 kxnthicaeksiynxayurachkaripinwnthi 30 knyayn ph s 2552 ngankaremuxng aekikh phayhlngcakeksiynaelw inklangeduxntulakhm ph s 2552 nn phl x x suemth phrxmdwyephuxnnaythharaelatarwcrunetriymthhar 10 xnepnrunediywkb ph t th thksin kidaethlngkhawepidtwekhasngkdphrrkhephuxithykwa 40 khn phrxmtxbotkbthukpraednthiklawhama odymi phl x x suemth epnaeknna 5 phl x x suemth mitaaehnngepnrxnghwhnaphrrkhephuxithy hlngkarprachumihywisamypracapikhxngphrrkhkhrngthi 1 inpi ph s 2554 6 aelalngsmkhrrbeluxktng s s inkareluxktng ph s 2554 aebbbychiraychux sngkdphrrkhephuxithy ladbthi 123 7 aetimidrbeluxktng txmainpi ph s 2562 phlxakasexksuemthidlaxxkcaksmachikphrrkhephuxithyaelaidyaymasmkhrepnsmachik phrrkhephuxthrrm phrxmkbideluxkihdarngtaaehnngrxnghwhnaphrrkhephuxthrrmxangxing aekikh prakasnaythaebiynphrrkhkaremuxng eruxng karepliynaeplngkrrmkarbriharphrrkhephuxthrrm http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2562 E 013 T 0001 PDF hnngsux lb lwng phrang ody wasna nanwm sankphimphmtichn ISBN 9789740200871 yay 454naythhar ephuxn aemw tth 10 edngykaephng prawitr xnuphngs dnkhnsnithkhumkalng tng7nayphlhyingihm phl x x suemth ophthimni ikhpm kthinsamkhkhi okhnbllngk thksin phth mtiexkchntheluxk11kk bh chudihm cakedliniws prakaskhnakrrmkarkareluxktng eruxng raychuxphusmkhrrbeluxktngsmachiksphaphuaethnrasdraebbbychiraychux phrrkhephuxithy ekhathungcak https th wikipedia org w index php title suemth ophthimni amp oldid 9245882, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม