fbpx
วิกิพีเดีย

สุเมธ ตันติเวชกุล

สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2482 ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของนาย อารีย์ ตันติเวชกุล อดีต ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา 3 สมัย เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล ต้นเครื่องพระกระยาหารไทยในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สมรสกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงจินตนา ตันติเวชกุล อาจารย์ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีบุตร 2 คน ชื่อ นายณิชศีล ตันติเวชกุล และ นายอรวัต ตันติเวชกุล

สุเมธ ตันติเวชกุล
ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ภ.ป.ร.3
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
14 มิถุนายน 2531
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 สิงหาคม พ.ศ. 2482 (81 ปี)
จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย
บิดา อารีย์ ตันติเวชกุล
มารดา ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล
คู่สมรส คุณหญิงจินตนา ตันติเวชกุล
บุตร 2 คน

เนื้อหา

 • รางวัลบุคคลตัวอย่างประจำปี 2537
 • รางวัลผู้บริหารราชการ ดีเด่น ประจำปี 2538
 • รางวัลบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 • รางวัลบุคคล ดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2541
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2541
 • ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2552 จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ใต้เบื้องพระยุคลบาท ,2543
 • หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท ,2549
 • ข้าแผ่นดินสอนลูก ,2549
 • อะไรกันละหว่า?,2561
 1. ราชกิจจานุเบกษา, , เล่ม ๑๑๙, ตอน ๗ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕, หน้า ๑
 2. ราชกิจจานุเบกษา
 3. เล่ม ๑๐๘ ตอน ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ หน้า ๑
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ] , เล่ม ๑๒๒, ตอน ๒๒ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๒
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕ เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๑๐๔, ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑
 6. เล่ม ๑๑๓, ตอน ๔ ข, ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๓๖๑
 7. ราชกิจจานุเบกษา, , เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๖ ง หน้า ๘๑๙๕, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
 8. ราชกิจจานุเบกษา,
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ฉบับพิเศษ หน้า ๘ เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๕, ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕

สุเมธ ตันติเวชกุล
เมธ, นต, เวชก, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เลขาธ, การม, ลน, ยพ, ฒนา, เก, ดเม, อว, นท, งหาคม, 2482, งหว, ดเพชรบ, เป, นบ, ตรของนาย, อาร, นต, เวชก, อด, งหว, ดนครราชส, มา, สม, เคยดำรงตำแหน, งร, ฐมนตร, วยว, าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ, และ, านผ, หญ, งประสานส, นต, เวชก, นเค. suemth tntiewchkul phasaxun efadu aekikh suemth tntiewchkul elkhathikarmulnithichyphthna ekidemuxwnthi 26 singhakhm ph s 2482 thicnghwdephchrburi epnbutrkhxngnay xariy tntiewchkul xdit s s cnghwdnkhrrachsima 3 smy ekhydarngtaaehnngrthmntrichwywakarkrathrwngekstraelashkrn aela thanphuhyingprasansukh tntiewchkul tnekhruxngphrakrayaharithyinphratahnkcitrldarohthan smrskb rxngsastracary dr khunhyingcintna tntiewchkul xacaryphakhwichaphasafrngess mhawithyalyramkhaaehng mibutr 2 khn chux naynichsil tntiewchkul aela nayxrwt tntiewchkulsuemth tntiewchkul p c m p ch m w m p ph ph p r 3elkhathikarmulnithichyphthnaxyuinwaraerimdarngtaaehnng 14 mithunayn 2531kstriy phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr phrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhwkhxmulswnbukhkhlekid 26 singhakhm ph s 2482 81 pi cnghwdephchrburi praethsithybida xariy tntiewchkulmarda thanphuhyingprasansukh tntiewchkulkhusmrs khunhyingcintna tntiewchkulbutr 2 khn enuxha 1 karsuksa 2 karthangan 3 rangwlekiyrtikhun 4 hnngsuxthiaetng 5 ekhruxngrachxisriyaphrn 6 xangxing 7 aehlngkhxmulxunkarsuksa aekikhprathmsuksa orngeriynxssmchy eriynephiyngpiediyw wchirawuthwithyaly radbmthymaelaxnupriyya thipraethsewiydnamaelapraethslaw thunrthbalfrngess priyyatrithangrthsastr mhawithyalyekrxnxb praethsfrngess priyyaoth exkthangrthsastr mhawithyalymxngaeplliey Universite de Montpellier praethsfrngess prakasniybtr karphthnaesrsthkic EDI thnakharolk wxchingtn di si shrthxemrika prakasniybtr karwangaephnesrsthkic IIAP sthabnbriharrahwangpraeths paris praethsfrngess withyalypxngknrachxanackr wpx runthi 28 withyalykarthphbk runthi 23karthangan aekikhph s 2512 ekhathanganthikxngwangaephnetriymphrxmdanesrsthkic sankngankhnakrrmkarphthnakaresrsthkicaelasngkhmaehngchati ph s 2523 rxngelkhathikarsankngansphakhwammnkhngaehngchati smch ph s 2524 2542 elkhathikarkhnakrrmkarphiessephuxprasannganokhrngkarxnenuxngmacakphrarachdari kpr ph s 2537 2539 elkhathikarsankngankhnakrrmkarphthnakaresrsthkicaelasngkhmaehngchati sphaphthn ph s 2540 2542 krrmkarrangkdhmay khnakrrmkarkvsdika sankngankhnakrrmkarkvsdika ph s 2548 2554 nayksphamhawithyaly mhawithyalythrrmsastr ph s 2531 pccubn krrmkaraelaelkhathikarmulnithichyphthna ph s 2554 pccubn thipruksakhnakrrmkaryuththsastrephuxwangrabbkarbriharthrphyakrna kyn aela khnakrrmkarnoybaynaaelaxuthkphyaehngchati knxch prathanmulnithipraethsithyissaxadrangwlekiyrtikhun aekikhrangwlbukhkhltwxyangpracapi 2537 rangwlphubriharrachkar diedn pracapi 2538 rangwlbukhkhlphupraphvtiptibtitnchxbdwykhwamsuxstysucrit rangwlbukhkhl diednaehngchati sakhaphthnaesrsthkic ph s 2541 withyasastrdusdibnthitkittimskdi sakhathrphyakrthrrmchati mhawithyalykhxnaekn pracapikarsuksa 2541 idrbpriyyaprchyadusdibnthitkittimskdi sakhawichacitwithya pracapikarsuksa 2552 cakmhawithyalyeksmbnthithnngsuxthiaetng aekikhitebuxngphrayukhlbath 2543 hlkthrrm hlktha tamrxyphrayukhlbath 2549 khaaephndinsxnluk 2549 xairknlahwa 2561ekhruxngrachxisriyaphrn aekikhph s 2545 ekhruxngrachxisriyaphrnculcxmekla chnthi 1 pthmculcxmekla p c fayhna 1 ph s 2537 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk chnsungsud mhaprmaphrnchangephuxk m p ch 2 ph s 2534 ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chnsungsud mhawchirmngkud m w m 3 ph s 2548 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthisrresriyyingdierkkhunaphrn chnthi 1 pthmdierkkhunaphrn p ph 4 ph s 2521 ehriyyphithksesrichn chnthi 2 praephththi 2 s ch 5 ph s 2538 ehriyyckrphrrdimala r c ph 6 ph s 2530 ehriyylukesuxsdudi chnthi 1 7 ph s 2543 ehriyyrtnaphrn rchkalthi 9 chnthi 3 ph p r 3 8 ph s 2534 ehriyyrachrucithxng rchkalthi 9 r c th 9 9 xangxing aekikh rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnculcxmeklainworkasphrarachphithichtrmngkhl wnthi 5 phvsphakhm 2545 elm 119 txn 7 kh chbbthaebiynthanndr 4 phvsphakhm ph s 2545 hna 1 rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn chntakwasaysaphay chnsaysaphay smachikwuthispha enuxnginworkasphrarachphithiechlimphrachnmphrrsr wnthi 5 thnwakhm 2537 prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn canwn 3 082 ray elm 108 txn 208 ng chbbphiess 29 phvscikayn ph s 2534 hna 1 rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthisrresriyyingdierkkhunaphrn pracapi 2548 phukrathakhunpraoychnaekpraeths sasna aelaprachachn elm 122 txn 22 kh chbbthaebiynthanndr 3 thnwakhm ph s 2548 hna 2 rachkiccanuebksa aecngsanknaykrthmntri eruxngphrarachthanehriyyphithksesrichn chbbphiess hna 35 elm 95 txnthi 104 29 knyayn ph s 2521 prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanehriyyckrmalaaelackrphrrdimala elm 113 txn 4 kh 15 minakhm ph s 2539 hna 361 rachkiccanuebksa aecngkhwamkrathrwngsuksathikar eruxng phrarachthanehriyylukesuxsdudi pracapi 2530 elm 104 txnthi 246 ng hna 8195 1 thnwakhm 2530 rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanehriyyrtnaphrn rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanehriyyrachruci chbbphiess hna 8 elm 109 txnthi 55 20 emsayn ph s 2535aehlngkhxmulxun aekikhekhruxsiemntithyekhathungcak https th wikipedia org w index php title suemth tntiewchkul amp oldid 9448604, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม