fbpx
วิกิพีเดีย

สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา

สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา (เกิด มีนาคม 2481) เป็นสถาปนิก จิตรกร ศิลปินชาวไทย และศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย) ประจำปี 2541 สุเมธเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสถาปนิกที่นำเสนองานออกแบบสมัยใหม่ ที่มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็น "ตึกหุ่นยนต์" (ธนาคารยูโอบี ที่ถนนสาทรใต้) อาคารและผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต อาคารเนชั่น อาคารอาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เป็นต้น

สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา
เกิดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2481 (83 ปี)
ไทย
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่า
รางวัลนักอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) ประจำปี 2541
ผลงานสำคัญ

สุเมธเกิดและเติบโตในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นพี่ชายแท้ๆของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา สุเมธได้เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ต่อมาเข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนกรุงปารีส แล้วจึงย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนเวลลิ่งบาเร่อร์ ที่ประเทศอังกฤษ ต่อมาได้เข้ารับการศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ตั้งแต่ปริญญาตรีจนจบปริญญาเอก รวมอยู่ในยุโรปกว่า 17 ปี แล้วจึงเข้ารับราชการที่กรมโยธาธิการและสำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จนกระทั่งลาออกมาก่อตั้งบริษัทสถาปนิกเป็นของตนเอง

เนื้อหา

สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา หรือ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา มีชื่อเล่นว่า "แอ๊ะ" เป็นบุตรของหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย กับเฉลิมขวัญ ชุมสาย ณ อยุธยา (ธิดา พระปทุมเทวาภิบาล เจ้าเมืองหนองคาย) มีพี่น้องร่วมบิดามารดา

งานด้านอนุรักษ์

 • ริเริ่มแนวความคิดอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
 • ริเริ่มโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 • ริเริ่มโครงการอนุรักษ์จวนเจ้าเมืองเก่าสงขลา
 • รณรงค์อนุรักษ์สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของกรุงเทพมหานคร
 • ร่วมริเริ่มโครงการอนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์ อันได้แก่การย้ายตลาดนัดออกไปจากสนามหลวง รื้อฟื้นหอระฆัง หอกลองประจำเมือง สะพานโซ่ และรถรางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ อนุรักษ์ป้อมพระสุเมรุ ติดตามด้วยการวางผังลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 3 ซึ่งผลจากโครงการนี้ ทำให้มีการรื้อโรงภาพยนตร์เฉลิมไทย ซึ่งเคยบดบังความงามของโลหะปราสาทวัดราชนัดดาฯ อันเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมไทยชิ้นงามมาเป็นเวลายาวนานหลายสิบปีออก เปิดเผยให้เห็นเป็นศรีสง่าขึ้นมาโดยทันทีดังที่ปรากฏอยู่เช่นทุกวันนี้
 • ริเริ่มโครงการอนุรักษ์นิวาสสถานเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 • รณรงค์การอนุรักษ์โบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกหลายแห่งทั่วประเทศตลอดจนสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป

งานสถาปัตยกรรม

ผลงานออกแบบของท่านมีมากมายกว่า 200 โครงการ อาทิ

 • 2532: Bye Fellow, Robinson College, Cambridge
 • 2533: นักอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น (ASA)
 • 2534: Faculty Member of the Dept. of Architecture, Cambridge
 • 2536: เกียรติบัตรบุคคลตัวอย่างด้านส่งเสริมงานอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม
 • 2541: รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • 2542: Crystal Award, World Economic Forum
 • 2544: AIA Honorary Fellow (USA)
 • 2545: Professorial Fellow of the University of Melbourne
 • 2545: Member of the French Académie d'Architecture
 • 2546: Fellow Commoner, St.John's College, Cambridge
 • 2551: Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres (France)
 1. , สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม .สืบค้นเมื่อ 12/07/2559
 2. สานุพันธ์ ตันติศิริวัฒน์. อัจฉริยะบนทางสีขาว ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ฟรีมายด์, พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548. หน้า หน้าที่. ISBN 974-93482-8-1
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา


สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา
เมธ, มสาย, อย, ธยา, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เก, นาคม, 2481, เป, นสถาปน, ตรกร, ลป, นชาวไทย, และศ, ลป, นแห, งชาต, สาขาศ, ลปะสถาป, ตยกรรม, สถาป, ตยกรรมแบบร, วมสม, ประจำป, 2541, เมธเป, นท, กก, นด, ในฐานะสถาปน, กท, นำเสนองานออกแบบสม, ยใหม, ความโดดเด, นไม, าจะเป, กห,. suemth chumsay n xyuthya phasaxun efadu aekikh suemth chumsay n xyuthya ekid minakhm 2481 epnsthapnik citrkr silpinchawithy aelasilpinaehngchati sakhasilpasthaptykrrm sthaptykrrmaebbrwmsmy pracapi 2541 suemthepnthiruckkndiinthanasthapnikthinaesnxnganxxkaebbsmyihm thimikhwamoddednimwacaepn tukhunynt thnakharyuoxbi thithnnsathrit xakharaelaphngaembthmhawithyalythrrmsastr rngsit xakharenchn xakharxakharsriswrinthira orngphyabalsirirach sunywithyasastrephuxkarsuksa orngaermexs 31 sukhumwith epntnsuemth chumsay n xyuthyaekideduxnminakhm ph s 2481 83 pi ithysychatiithysisyekamhawithyalyekhmbridcorngeriynswnkuhlabwithyalyrangwlnkxnurksmrdkithydiedn silpinaehngchati sakhasilpasthaptykrrm sthaptykrrmrwmsmy pracapi 2541phlngansakhytukhunyntxakharaelaphngaembthmhawithyalythrrmsastrxakharenchnsunywithyasastrephuxkarsuksaxakharsriswrinthira orngphyabalsirirachxakharthaeniybxngkhmntriorngaermexs 31 sukhumwith suemthekidaelaetibotinkrungethphmhankhr odyepnphichayaethkhxng dr xacxng chumsay n xyuthya suemthidekhasuksaradbmthymsuksacakorngeriynswnkuhlabwithyaly txmaekharbkarsuksatxthiorngeriynkrungparis aelwcungyayipsuksathiorngeriynewllingbaerxr thipraethsxngkvs txmaidekharbkarsuksainkhnasthaptykrrmsastr cakmhawithyalyekhmbridc tngaetpriyyatricncbpriyyaexk 1 rwmxyuinyuorpkwa 17 pi aelwcungekharbrachkarthikrmoythathikaraelasankphngemuxng krathrwngmhadithy cnkrathnglaxxkmakxtngbristhsthapnikepnkhxngtnexng enuxha 1 prawti 2 phlngan 2 1 ngandanxnurks 2 2 ngansthaptykrrm 3 taaehnng 4 xangxing 5 aehlngkhxmulxunprawti aekikhsuemth chumsay n xyuthya hrux dr suemth chumsay n xyuthya michuxelnwa aexa epnbutrkhxnghmxmhlwngmanic chumsay kbechlimkhwy chumsay n xyuthya thida phrapthumethwaphibal ecaemuxnghnxngkhay 2 miphinxngrwmbidamarda naysuemth chumsay n xyuthya nayxacxng chumsay n xyuthya nangsuchada chumsay n xyuthya sthitphithyayuthth thungaekkrrm nangsawparichati chumsay n xyuthya 2 phlngan aekikhngandanxnurks aekikh rierimaenwkhwamkhidxuthyanprawtisastrphrankhrsrixyuthya rierimokhrngkarxuthyanprawtisastrsuokhthy rierimokhrngkarxnurkscwnecaemuxngekasngkhla rnrngkhxnurkssphaphaewdlxmodythwipkhxngkrungethphmhankhr rwmrierimokhrngkarxnurksekaartnoksinthr xnidaekkaryaytladndxxkipcaksnamhlwng ruxfunhxrakhng hxklxngpracaemuxng saphanos aelarthrangrxbekaartnoksinthr xnurkspxmphrasuemru tidtamdwykarwangphnglanphrabrmrachanusawriy rchkalthi 3 sungphlcakokhrngkarni thaihmikarruxorngphaphyntrechlimithy sungekhybdbngkhwamngamkhxngolhaprasathwdrachndda xnepnmrdkthangsthaptykrrmithychinngammaepnewlayawnanhlaysibpixxk epidephyihehnepnsrisngakhunmaodythnthidngthipraktxyuechnthukwnni rierimokhrngkarxnurksniwassthanedimkhxngphrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharach rnrngkhkarxnurksobransthanaelasthanthisakhythangprawtisastrxikhlayaehngthwpraethstlxdcnsphaphaewdlxmodythwipngansthaptykrrm aekikh phlnganxxkaebbkhxngthanmimakmaykwa 200 okhrngkar xathi xakharorngeriynnanachati thnnaecngwthna xakharsmakhmcdkarthurkicaehngpraethsithy xakharsanknganihy thnakharexechiy tukhunynt xakharphiphithphnthwithyasastr phayinbriewnthxngfacalxng krungethph xakharenchn orngnganesramikhkhmphana thisraburi xakharorngaermedltaaekrnd aepsifik xakharphlngngan sthabnethkhonolyiaehngexechiy AIT xakharaelaphngaembthmhawithyalythrrmsastr rngsit xakharkngsulithy xakharthaeniybxngkhmntri xakharhxsmudihmkhxngthrrmsastr xakharinklumxakhar thiephlsedsenchn khxngxngkhkarshprachachati thiswitesxraelnd cioxedsikhodmphvksastrphuchthaelthray swnhlwng r 9 l tukhunynt thnakharyuoxbi thnnsathr xakharenchn xakharthaeniybxngkhmntri trngkhamphrabrmmharachwng sunywithyasastrephuxkarsuksa taaehnng aekikh2532 Bye Fellow Robinson College Cambridge 2533 nkxnurksmrdkithydiedn ASA 2534 Faculty Member of the Dept of Architecture Cambridge 2536 ekiyrtibtrbukhkhltwxyangdansngesrimnganxnurkssilpasthaptykrrm 2541 rangwl silpinaehngchati sakhathsnsilp sthaptykrrm sankngankhnakrrmkarwthnthrrmaehngchati 2542 Crystal Award World Economic Forum 2544 AIA Honorary Fellow USA 2545 Professorial Fellow of the University of Melbourne 2545 Member of the French Academie d Architecture 2546 Fellow Commoner St John s College Cambridge 2551 Chevalier de l Ordre des Arts et des Lettres France xangxing aekikh dr suemth chumsay n xyuthya sankngansilpwthnthrrmrwmsmy krathrwngwthnthrrm subkhnemux 12 07 2559 2 0 2 1 sanuphnth tntisiriwthn xcchriyabnthangsikhaw dr xacxng chumsay n xyuthya krungethph sankphimphfrimayd phimphkhrngthi 2 ph s 2548 hna hnathi ISBN 974 93482 8 1aehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb suemth chumsay n xyuthyasilpinaehngchatiekhathungcak https th wikipedia org w index php title suemth chumsay n xyuthya amp oldid 9488208, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม