fbpx
วิกิพีเดีย

สุเนตร ชุตินธรานนท์

ศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ เป็นนักประวัติศาสตร์ เป็นอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเขียนบทภาพยนตร์ชาวไทย

ศาสตราจารย์
สุเนตร ชุตินธรานนท์
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 47 พ.ศ. 2562
การศึกษาสูงสุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศศ.บ.)
มหาวิทยาลัยคอร์เนล (ศศ.ม.)
มหาวิทยาลัยคอร์เนล (ปร.ด.)
อาชีพนักประวัติศาสตร์, นักเขียนบทภาพยนตร์
อดีตอาจารย์

เนื้อหา

ศาสตราจารย์สุเนตรจบการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต สาขา ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สุเนตรเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ และดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (2557-ปัจจุบัน) เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา (2550-2557) และผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สนใจและศึกษาประวัติศาสตร์โบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า จนเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พม่า

มีผลงานการเขียนด้านบทความมากมายตามนิตยสารต่าง ๆ เช่น เมืองโบราณ, ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น มีผลงานด้านหนังสือ เช่น

 • สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๓๑๐): ศึกษาจากพงศาวดารพม่าฉบับราชวงศ์คองบอง (พ.ศ. 2531)
 • พม่ารบไทย (พ.ศ. 2537)
 • สู่ลุ่มอิระวดี (2537)
 • บุเรงนอง กะยอดินนรธา กษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย (พ.ศ. 2538)
 • พระสุพรรณกัลยาจากตำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์ (พ.ศ. 2542)
 • พม่าอ่านไทย: ว่าด้วยประวัติศาสตร์และศิลปะไทยในทรรศนะพม่า (พ.ศ. 2544)
 • เรือ: วัฒนธรรมชาวน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา (2545)
 • ชาตินิยมในแบบเรียนไทย (2552)
 • จากศึกบางกุ้งถึงศึกอะแซหวุ่นกี้: เผยโฉมยุทธศาสตร์พม่ารบไทยยุคกรุงธนบุรี (2562)


สำหรับผลงานวิจัย ในปี พ.ศ. 2552 คือ ไทยในการรับรู้และความเข้าใจของประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นโครงการที่ศึกษามุมมองของประเทศเพื่อนบ้านอันได้แก่ พม่า, ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา, และมาเลเซีย ว่ามีมุมมอง ทัศนคติต่อไทยอย่างไร ซึ่ง ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการ

นอกจากนี้ ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ยังเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ตามโอกาสต่าง ๆ เช่น การพูดคุยกับวีระ ธีรภัทรทางวิทยุคลื่น F.M.96.5 MHz เป็นต้น และยังเป็นที่ปรึกษาทางประวัติศาสตร์แก่หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ในการเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง สุริโยไท (พ.ศ. 2544) ภาพยนตร์ชุด ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. 2550-2557) "พันท้ายนรสิงห์" (พ.ศ. 2558) โดยในเครดิตภาพยนตร์ปรากฏชื่อของ ดร. สุเนตร เป็นผู้เขียนบทร่วมกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ด้วย

 1. IMDb
 2. ราชกิจจานุเบกษา, , เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๖๔, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 3. ราชกิจจานุเบกษา, , เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๑๒๑, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
 4. ราชกิจจานุเบกษา, , เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข หน้า ๒๔๐, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
 5. ราชกิจจานุเบกษา, , เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข หน้า ๒๓, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

สุเนตร ชุตินธรานนท์
เนตร, นธรานนท, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ศาสตราจารย, ดร, เป, นน, กประว, ศาสตร, เป, นอด, ตอาจารย, ประจำภาคว, ชาประว, ศาสตร, คณะอ, กษรศาสตร, ฬาลงกรณ, มหาว, ทยาล, และน, กเข, ยนบทภาพยนตร, ชาวไทยศาสตราจารย, ในงานส, ปดาห, หน, งส, อแห, งชาต, คร, งท, 2562การศ, กษาส, งส, . suentr chutinthrannth phasaxun efadu aekikh sastracary dr suentr chutinthrannth epnnkprawtisastr epnxditxacarypracaphakhwichaprawtisastr khnaxksrsastr culalngkrnmhawithyaly aelankekhiynbthphaphyntrchawithysastracary suentr chutinthrannthinnganspdahhnngsuxaehngchatikhrngthi 47 ph s 2562karsuksasungsudmhawithyalythrrmsastr ss b mhawithyalykhxrenl ss m mhawithyalykhxrenl pr d xachiphnkprawtisastr nkekhiynbthphaphyntr xditxacary enuxha 1 prawti 2 phlngan 3 ekhruxngrachxisriyaphrn 4 xangxingprawti aekikhsastracarysuentrcbkarsuksapriyyatrisilpsastrbnthit prawtisastr ekiyrtiniymxndb 1 ehriyythxng cakmhawithyalythrrmsastr aelamhabnthit aela dusdibnthit sakha prawtisastrexechiyxakheny cakmhawithyalykhxraenl praethsshrthxemrika pccubnepnsastracary pracaphakhwichaprawtisastr khnaxksrsastr culalngkrnmhawithyaly suentrepnnkwichakardanprawtisastr aeladarngtaaehnngkhnbdibnthitwithyaly 2557 pccubn ekhydarngtaaehnngphuxanwykarsthabnexechiysuksa 2550 2557 aelaphuxanwykarhlksutrpriyyamhabnthit nanachati sakhaexechiytawnxxkechiyngitsuksakhxngculalngkrnmhawithyaly epnphusnicaelasuksaprawtisastrobran odyechphaaxyangyingkhwamsmphnthrahwangithykbphma cnepnphuechiywchayekiywkbprawtisastrphmaphlngan aekikhmiphlngankarekhiyndanbthkhwammakmaytamnitysartang echn emuxngobran silpwthnthrrm epntn miphlngandanhnngsux echn sngkhramkhrawesiykrungsrixyuthyakhrngthi 2 ph s 2310 suksacakphngsawdarphmachbbrachwngskhxngbxng ph s 2531 phmarbithy ph s 2537 sulumxirawdi 2537 buerngnxng kayxdinnrtha kstriyphmainolkthsnithy ph s 2538 phrasuphrrnklyacaktanansuhnaprawtisastr ph s 2542 phmaxanithy wadwyprawtisastraelasilpaithyinthrrsnaphma ph s 2544 erux wthnthrrmchawnalumnaecaphraya 2545 chatiniyminaebberiynithy 2552 caksukbangkungthungsukxaaeshwunki ephyochmyuththsastrphmarbithyyukhkrungthnburi 2562 sahrbphlnganwicy inpi ph s 2552 khux ithyinkarrbruaelakhwamekhaickhxngpraethsephuxnban phayitkarsnbsnuncaksankngankxngthunephuxsnbsnunkarwicy skw epnokhrngkarthisuksamummxngkhxngpraethsephuxnbanxnidaek phma law ewiydnam kmphucha aelamaelesiy wamimummxng thsnkhtitxithyxyangir sung s dr suentr chutinthrannth thahnathiepnhwhnaokhrngkar nxkcakni s dr suentr chutinthrannth yngepnwithyakrihkhwamruthangprawtisastrtamoxkastang echn karphudkhuykbwira thirphthrthangwithyukhlun F M 96 5 MHz epntn aelayngepnthipruksathangprawtisastraekhmxmecachatriechlim yukhl inkarekhiynbthphaphyntreruxng surioyith ph s 2544 phaphyntrchud tanansmedcphranerswrmharach ph s 2550 2557 phnthaynrsingh ph s 2558 odyinekhrditphaphyntrpraktchuxkhxng dr suentr epnphuekhiynbthrwmkbhmxmecachatriechlim yukhl dwy 1 2 ekhruxngrachxisriyaphrn aekikhph s 2556 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk chnthi 1 prathmaphrnchangephuxk p ch 3 ph s 2553 ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chnthi 1 prathmaphrnmngkudithy p m 4 ph s 2563 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthisrresriyyingdierkkhunaphrn chnthi 4 ctutthdierkkhunaphrn c ph 5 ph s 2550 ehriyyckrphrrdimala r c ph 6 xangxing aekikh prawti dr suentr chutinthrannth cakIMDb xacary dr suentr chutinthrannth rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxkaelaekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy pracapi 2556 elm 130 txnthi 30 kh hna 64 6 thnwakhm 2556 rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxkaelaekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy pracapi 2553 elm 127 txnthi 14 kh hna 121 8 thnwakhm 2553 rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthisrresriyyingdierkkhunaphrn pracapi 2563 elm 138 txnphiess 2 kh hna 240 29 mkrakhm 2564 rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxngphrarachthanehriyyckrmalaaelaehriyyckrphrrdimala elm 125 txnthi 13 kh hna 23 25 mithunayn 2551ekhathungcak https th wikipedia org w index php title suentr chutinthrannth amp oldid 9542165, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม