fbpx
วิกิพีเดีย

สำราญ เกิดผล

สำราญ เกิดผล (22 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560) เป็นนักดนตรีชาวไทย ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี พ.ศ. 2548

สำราญ เกิดผล เกิดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 ปีเถาะ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 7 ณ บ้านเลขที่ 57 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนายหงษ์ เกิดผล กับนางสังวาลย์ เกิดผล แม่เพลงพื้นบ้านผู้มีความสามารถทั้งเพลงเรือ เพลงแอ่ว และเพลงเกี่ยวข้าว มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันทั้งหมด 7 คน คือ นางศิริ บุญจำเริญ, นายสวง เกิดผล, นางสมถวิลย์ กลิ่นสุคนธ์ , นางแสวง ตัณฑะตะนัย, สำราญ เกิดผล, นางลออ มีวีรสม และนายจำลอง เกิดผล

เรียนดนตรีครั้งแรกกับครูจำรัส เกิดผล และครูสังเวียน เกิดผล ในเวลาต่อมาซึ่งครูทั้งสองมีศักดิ์เป็นอาของครูสำราญเอง ภายหลังได้มีโอกาสได้เรียนกับครูหลายท่าน เช่น ครูเพชร จรรนาฏย์ ครูเทียบ คงลายทอง ครูฉัตร สุนทรวาทิน ครูช่อ สุนทรวาทิน และครูอาจ สุนทร เป็นต้น ผลงานด้านการแต่งเพลงของครูสำราญ เกิดผล ที่สำคัญ เช่น เพลงกลางพนาเถา เพลงลอยประทีปเถา และเพลงไอยราชูงวงเถา ที่แต่งขึ้นเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น

ครูสำราญ เกิดผล ได้ถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีให้กับลูกศิษย์ผู้มีความสนใจทั้งที่บ้าน “พาทยรัตน์” สถาบันการศึกษา เช่น วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ครูสำราญ เกิดผล ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 สิริอายุได้ 90 ปี 2 เดือน 12 วัน

บทความเกี่ยวกับชีวประวัตินี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล สำราญ เกิดผล
สำราญ, เก, ดผล, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, กรกฎาคม, 2470, ลาคม, 2560, เป, นน, กดนตร, ชาวไทย, ได, บยกย, องให, เป, นศ, ลป, นแห, งชาต, สาขาศ, ลปะการแสดง, ดนตร, ไทย, ประจำป, 2548, เก, ดเม, อว, นท, กรกฎาคม, 2470, เถาะ, ตรงก, บสม, ยร, ชกาลท, านเลขท, หม, ตำบลบ, านใหม, อำ. saray ekidphl phasaxun efadu aekikh saray ekidphl 22 krkdakhm ph s 2470 1 tulakhm ph s 2560 epnnkdntrichawithy idrbykyxngihepnsilpinaehngchati sakhasilpakaraesdng dntriithy pracapi ph s 2548 saray ekidphl ekidemuxwnthi 22 krkdakhm ph s 2470 piethaa trngkbsmyrchkalthi 7 n banelkhthi 57 hmu 4 tablbanihm xaephxphrankhrsrixyuthya cnghwdphrankhrsrixyuthya epnbutrkhxngnayhngs ekidphl kbnangsngwaly ekidphl aemephlngphunbanphumikhwamsamarththngephlngerux ephlngaexw aelaephlngekiywkhaw miphinxngrwmthxngediywknthnghmd 7 khn khux nangsiri buycaeriy nayswng ekidphl nangsmthwily klinsukhnth nangaeswng tnthatany saray ekidphl nanglxx miwirsm aelanaycalxng ekidphl eriyndntrikhrngaerkkbkhrucars ekidphl aelakhrusngewiyn ekidphl inewlatxmasungkhruthngsxngmiskdiepnxakhxngkhrusarayexng phayhlngidmioxkasideriynkbkhruhlaythan echn khruephchr crrnaty khruethiyb khnglaythxng khruchtr sunthrwathin khruchx sunthrwathin aelakhruxac sunthr epntn phlngandankaraetngephlngkhxngkhrusaray ekidphl thisakhy echn ephlngklangphnaetha ephlnglxyprathipetha aelaephlngixyrachungwngetha thiaetngkhunephuxthwayaedsmedcphraethphrtnrachsuda syambrmrachkumari epntn khrusaray ekidphl idthaythxdkhwamruthangdntriihkbluksisyphumikhwamsnicthngthiban phathyrtn sthabnkarsuksa echn withyalyduriyangkhsilp mhawithyalymhidl aela mhawithyalyrachphtphrankhrsrixyuthya khrusaray ekidphl thungaekkrrmemuxwnthixathitythi 1 tulakhm 2560 sirixayuid 90 pi 2 eduxn 12 wn bthkhwamekiywkbchiwprawtiniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title saray ekidphl amp oldid 8583904, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม