fbpx
วิกิพีเดีย

สัตว์ขาปล้อง

สัตว์ขาปล้อง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Arthropoda) หรือที่รู้จักกันดีและนิยมเรียกว่า "อาร์โธพอด" เป็นไฟลัมหลักของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ที่มีขนาดของลำตัวแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ซึ่งสัตว์ขาปล้องบางจำพวกอาจจะมีส่วนหัวและส่วนอกที่เชื่อต่อกันเป็นส่วนเดียวกันด้วยก็ได้ จะมีเปลือกแข็งหุ้มบริเวณลำตัวสำหรับทำหน้าที่ป้องกันและช่วยพยุงร่างกายที่อ่อนนิ่มที่ซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกแข็ง ชั้นคิวติเคิลเปลี่ยนไปตามรายละเอียดของรูปร่าง ประกอบด้วยสามชั้นคือ ชั้นผิวนอก (epicuticle) เป็นชั้นนอกที่บาง มีขี้ผึ้งเคลือบเพื่อป้องกันความชื้น ชั้นนอก (exocuticle) ประกอบด้วยไคติน และโปรตีนที่ทำให้แข็ง และชั้นใน (endocuticle) ที่ประกอบด้วยไคตินและโปรตีนที่ไม่ทำให้แข็ง ชั้นนอกและชั้นในเรียกรวมกันว่า procuticle และที่สำคัญคือช่วยพยุงให้ร่างกายของพวกสัตว์ขาปล้องมีรูปร่างที่แน่นอน

สัตว์ขาปล้อง
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่:540–0Ma
สัตว์ขาปล้องที่สูญพันธุ์และสมัยใหม่. ภาพจากบนไปซ้าย: ไทรโลไบต์, †Stylonurus, แมงป่อง, ปู, ตะขาบ, และ ผีเสื้อ
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: สัตว์
ไม่ได้จัดลำดับ: แทกโทโพดา
ไฟลัม: สัตว์ขาปล้อง
Latreille, 1829
ไฟลัมย่อย และ ชั้น

เนื้อหา

สัตว์ขาปล้องจะมีลักษณะของลำตัวเป็นปล้อง ๆ บางจำพวกนั้นสามารถแยกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนหัว ส่วนอกและส่วนท้อง แต่ก็มีสัตว์ขาปล้องบางจำพวกที่มีส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพียงแค่ 2 ส่วน คือมีเพียงแค่ส่วนหัวกับส่วนอกติดกันและส่วนท้องเท่านั้นเอง

สัตว์ขาปล้องจะมีช่องเปิดที่สำคัญ มีลักษณะเป็นรูจำนวน 2 รู และมีอวัยวะรับความรู้สึกที่ดี เคลื่อนที่ไปมาได้อย่างรวดเร็ว และหาอาหารได้อย่างง่ายดาย อาศัยอยู่เกือบทุกแห่งของโลก หรืออาจเรียกได้ว่าสัตว์ขาปล้องนั้นมีถิ่นอาศัยอยู่ทุกแห่งในโลก เรียกได้ว่าประมาณ 3 ใน 4 ของสัตว์ทั้งหลายภายในโลก คือสัตว์จำพวกสัตว์ขาปล้อง

ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของอาร์โทรพอดใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมจากดีเอ็นเอจากไมโทคอนเดรีย ซึ่งแบ่งย่อยได้เป็น 5 ไฟลัมย่อย คือ

  • เพทาย บุณยรัตพันธุ์ และ รัตน์สุณี สุขพณิชนันท์. ชีววิทยา 1 (แอคทีฟพริ้นท์, กรุงเทพฯ; 2557; หน้า 150)
  1. Wainwright, S. A., Biggs, W. D., and Gosline, J. M. (1982), Mechanical Design in Organisms, Princeton University Press, pp. 162–163, ISBN 0691083088CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  2. Alexandre Hassanin (2006). (PDF). Molecular Phylogenetics and Evolution. 38 (1): 100–116. doi:. PMID . คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก (PDF) เมื่อ 2012-10-09. สืบค้นเมื่อ2012-02-23.

สัตว์ขาปล้อง
ตว, ขาปล, อง, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, อว, ทยาศาสตร, arthropoda, หร, อท, กก, นด, และน, ยมเร, ยกว, อาร, โธพอด, เป, นไฟล, มหล, กของส, ตว, ไม, กระด, กส, นหล, ขนาดของลำต, วแบ, งเป, วน, ได, แก, วนห, วนอก, และส, วนท, อง, งบางจำพวกอาจจะม, วนห, วและส, วนอกท, เช, อต, อก,. stwkhaplxng phasaxun efadu aekikh stwkhaplxng chuxwithyasastr Arthropoda hruxthiruckkndiaelaniymeriykwa xarothphxd epniflmhlkkhxngstwimmikraduksnhlng thimikhnadkhxnglatwaebngepn 3 swn idaek swnhw swnxk aelaswnthxng sungstwkhaplxngbangcaphwkxaccamiswnhwaelaswnxkthiechuxtxknepnswnediywkndwykid camiepluxkaekhnghumbriewnlatwsahrbthahnathipxngknaelachwyphyungrangkaythixxnnimthisxnxyuphayitepluxkaekhng chnkhiwtiekhilepliyniptamraylaexiydkhxngruprang prakxbdwysamchnkhux chnphiwnxk epicuticle epnchnnxkthibang mikhiphungekhluxbephuxpxngknkhwamchun chnnxk exocuticle prakxbdwyikhtin aelaoprtinthithaihaekhng aelachnin endocuticle thiprakxbdwyikhtinaelaoprtinthiimthaihaekhng chnnxkaelachnineriykrwmknwa procuticle 1 aelathisakhykhuxchwyphyungihrangkaykhxngphwkstwkhaplxngmiruprangthiaennxnstwkhaplxng chwngewlathimichiwitxyu 540 0Ma PreYe Ye O S D C P T J K Pg NEarliest Cambrian Fortunian Recentstwkhaplxngthisuyphnthuaelasmyihm phaphcakbnipsay ithrolibt Stylonurus aemngpxng pu takhab aela phiesuxkarcaaenkchnthangwithyasastrxanackr stwimidcdladb aethkothophdaiflm stwkhaplxng Latreille 1829iflmyxy aela chniflmyxy Trilobitomorpha Trilobita suyphnthuaelw iflmyxy Chelicerata Arachnida Merostomata Pycnogonida Eurypterid suyphnthuaelw iflmyxy Myriapoda Chilopoda Diplopoda Pauropoda Symphyla iflmyxy Hexapoda Insecta Collembola Diplura Protura iflmyxy Crustacea Branchiopoda Remipedia Cephalocarida Maxillopoda Ostracoda Malacostraca enuxha 1 lksnathwip 2 karcdcaaenk 3 xangxing 4 aehlngkhxmulxunlksnathwip aekikhstwkhaplxngcamilksnakhxnglatwepnplxng bangcaphwknnsamarthaeykswntang khxngrangkayxxkepn 3 swn khuxswnhw swnxkaelaswnthxng aetkmistwkhaplxngbangcaphwkthimiswntang khxngrangkayephiyngaekh 2 swn khuxmiephiyngaekhswnhwkbswnxktidknaelaswnthxngethannexng stwkhaplxngcamichxngepidthisakhy milksnaepnrucanwn 2 ru aelamixwywarbkhwamrusukthidi ekhluxnthiipmaidxyangrwderw aelahaxaharidxyangngayday xasyxyuekuxbthukaehngkhxngolk hruxxaceriykidwastwkhaplxngnnmithinxasyxyuthukaehnginolk eriykidwapraman 3 in 4 khxngstwthnghlayphayinolk khuxstwcaphwkstwkhaplxngkarcdcaaenk aekikhkhwamsmphnththangphnthukrrmkhxngxarothrphxdichkhxmulthangphnthukrrmcakdiexnexcakimothkhxnedriy 2 sungaebngyxyidepn 5 iflmyxy khux iflmyxyithrolbiotmxrfa suyphnthuiphmdaelw phbaetinsakchiwitobran thuxwaepnstwkhaplxngklumaerk iflmyxyechliesxrata latwaebngepnsxngswnkhuxswnhwaelaxkrwmepnchinediyweriykesfaolthxaerks kbswnthxng miryangkhsakhy 1 khukhanghna ichhaxahar aebngyxyepn chnemorsotmata mikhaedin 5 khu ichehnguxkhayic book gill echn aemngdathael chnxaaerknida mikhaedin 4 khu ichpxd book lung hayic echn aemngmum aemngpxng ehb ir aekhnginsunkh iflmyxykhrstaechiy esfaolthxaerksmirayangkh 5 khu aetlakhumi 2 kan swnthaymirayangkhxik 8 khu xwywarbkhwamrusukmitaprakxbepnkan khnaekhngthwtwichrbsmphsaelaxwywaekiywkbkarthrngtw rabbsubphnthuaeykephskn ptisnthiphayin twxxnlxkkhrabhlaykhrngkwacaepntwetmwy chnthisakhyidaek chnaebrngkhioxophda echn irna iraedng irsinatal chnokhphiophda echn ehapla chnesxrriphiediy echn ephriyngkhxhan ephriynghin chnmalakhxstraka echn kungkamkram kng kungetn ckcnthael puma iflmyxyyuniraemiy mirayangkhsungimmiaekhnng miaexnethnnakhuediyw kramimaebngepnplxng aebngepn chnikholophda echntakhab chnsimifla echn takhabfxy chndiophlophda echn kingkux krasunphraxinthr chnpworophda lksnaodythwipkhlaychnsimifla chnxineskhta idaek aemlng echn tkaetn md plwk eha chipakhaw aemlngsabxangxing aekikhephthay bunyrtphnthu aela rtnsuni sukhphnichnnth chiwwithya 1 aexkhthifphrinth krungethph 2557 hna 150 aehlngkhxmulxun aekikh Wainwright S A Biggs W D and Gosline J M 1982 Mechanical Design in Organisms Princeton University Press pp 162 163 ISBN 0691083088 CS1 maint multiple names authors list link Alexandre Hassanin 2006 Phylogeny of Arthropoda inferred from mitochondrial sequences Strategies for limiting the misleading effects of multiple changes in pattern and rates of substitution PDF Molecular Phylogenetics and Evolution 38 1 100 116 doi 10 1016 j ympev 2005 09 012 PMID 16290034 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim PDF emux 2012 10 09 subkhnemux 2012 02 23 ekhathungcak https th wikipedia org w index php title stwkhaplxng amp oldid 9597448, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม