fbpx
วิกิพีเดีย

สถานีย่อย:คณิตศาสตร์

แก้ไข

สถานีย่อยคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับโครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ เรามักนิยามโดยทั่วไปว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ โครงสร้าง การเปลี่ยนแปลง และปริภูมิ

คำว่า "คณิตศาสตร์" มาจากภาษาสันสกฤตคำว่า คณิต (गणित gaṇita จากรากคำ गण् gaṇ แปลว่าการนับหรือคำนวณ) และ ศาสตร์ (शास्त्र śāstra แปลว่าความรู้หรือการศึกษา) ซึ่งรวมกันมีความหมายโดยทั่วไปว่า การศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณ หรือ วิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณ คำนี้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า mathematics มาจากคำภาษากรีก μάθημα (máthema) แปลว่า "วิทยาศาสตร์, ความรู้, และการเรียน" และคำว่า μαθηματικός (mathematikós) แปลว่า "รักที่จะเรียนรู้"


บทความยอดเยี่ยมเดือนนี้ | ภาพยอดเยี่ยมเดือนนี้ | รู้ไหมว่า... | ข่าวคณิตศาสตร์
หัวข้อที่สำคัญ | หมวดหมู่ | คุณทำได้ | คณิตศาสตร์ในโครงการวิกิมีเดียอื่น ๆ | สถานีย่อยอื่น ๆ
แก้ไข

บทความยอดเยี่ยมเดือนนี้

พิกัด หมายถึง ค่าของตัวเลขที่ใช้อธิบายตำแหน่งของจุดบนระนาบหรือปริภูมิ ตัวอย่างเช่น ระดับความสูงจากน้ำทะเลก็เป็นพิกัดอย่างหนึ่งที่อธิบายตำแหน่งของจุดเหนือระดับพื้นผิวโลก ส่วนระบบพิกัดคือวิธีการอย่างเป็นระบบที่มีการให้ค่าคู่อันดับหรือสามสิ่งอันดับแทนตำแหน่งของแต่ละจุดบนระนาบหรือปริภูมิ ซึ่งคู่อันดับหรือสามสิ่งอันดับหนึ่งชุดจะหมายถึงตำแหน่งเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ดังตัวอย่าง สามสิ่งอันดับที่ประกอบด้วย ละติจูด ลองจิจูด และอัลติจูด (ระดับความสูง) เป็นระบบพิกัดที่ใช้ระบุตำแหน่งของจุดเหนือพื้นผิวโลก

พิกัดอาจนิยามได้ในบริบททั่วไป เช่น ถ้าหากเราไม่สนใจความสูง ดังนั้นละติจูดและลองจิจูดจึงสามารถเป็นระบบพิกัดเหนือพื้นผิวโลกก็ได้ โดยสมมติให้โลกมีรูปร่างใกล้เคียงทรงกลม พิกัดเช่นนี้เป็นสิ่งสำคัญในดาราศาสตร์ ซึ่งใช้สำหรับอธิบายตำแหน่งของเทหวัตถุบนท้องฟ้าโดยไม่สนใจระยะทาง อ่านต่อ...


บทความยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้: รูปหกเหลี่ยม - จำนวนฟีโบนัชชี - เกล็ดหิมะค็อค
ที่เก็บถาวร
แก้ไข

ภาพยอดเยี่ยมเดือนนี้

ต้นไม้แฟรกทัลเป็นต้นไม้ที่มีส่วนประกอบที่คล้ายตัวเองไม่รู้จบ
แก้ไข

หมวดหมู่

แก้ไข

รู้ไหมว่า...


แก้ไข

ข่าวคณิตศาสตร์


แก้ไข

หัวข้อที่สำคัญ

ทั่วไป รากฐานของคณิตศาสตร์ ทฤษฎีจำนวน วิยุตคณิตคณิตวิเคราะห์ พีชคณิต เรขาคณิต และ ทอพอโลยี คณิตศาสตร์ประยุกต์
แก้ไข

คุณทำได้


นี่คือส่วนหนึ่งที่ คุณทำได้

ดูเพิ่มที่ โครงการวิกิคณิตศาสตร์
แก้ไข

คณิตศาสตร์ในโครงการวิกิมีเดียอื่น ๆ

วิกิพจนานุกรม
หาความหมาย
วิกิคำคม
คำคม
วิกิตำรา
หนังสือ
วิกิซอร์ซ
ค้นแหล่งเอกสาร
วิกิข่าว
เนื้อหาข่าว
คอมมอนส์
ภาพและสื่อ
แก้ไข

สถานีย่อยอื่น ๆ

สถานีย่อย:คณิตศาสตร์
สถาน, อย, คณ, ตศาสตร, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เว, บย, portal, math, แก, ไข, สถาน, อยคณ, ตศาสตร, คณ, ตศาสตร, เป, นศาสตร, งค, นคว, าเก, ยวก, บโครงสร, างนามธรรมท, กกำหนดข, นผ, านทางกล, มของส, จพจน, งม, การให, เหต, ผลท, แน, นอนโดยใช, ตรรกศาสตร, ญล, กษณ, และส, ญกรณ,. sthaniyxy khnitsastr phasaxun efadu aekikh ewbyx Portal MATH aekikh sthaniyxykhnitsastr khnitsastr epnsastrthimungkhnkhwaekiywkbokhrngsrangnamthrrmthithukkahndkhunphanthangklumkhxngscphcnsungmikarihehtuphlthiaennxnodyichtrrksastrsylksn aelasykrnkhnitsastr eramkniyamodythwipwakhnitsastrepnsakhawichathisuksaekiywkbrupaebb okhrngsrang karepliynaeplng aelapriphumi khawa khnitsastr macakphasasnskvtkhawa khnit गण त gaṇita cakrakkha गण gaṇ aeplwakarnbhruxkhanwn aela sastr श स त र sastra aeplwakhwamruhruxkarsuksa sungrwmknmikhwamhmayodythwipwa karsuksaekiywkbkarkhanwn hrux wichathiekiywkbkarkhanwn khanitrngkbkhaphasaxngkvswa mathematics macakkhaphasakrik ma8hma mathema aeplwa withyasastr khwamru aelakareriyn aelakhawa ma8hmatikos mathematikos aeplwa rkthicaeriynru ephimetimekiywkbkhnitsastr bthkhwamyxdeyiymeduxnni phaphyxdeyiymeduxnni ruihmwa khawkhnitsastr hwkhxthisakhy hmwdhmu khunthaid khnitsastrinokhrngkarwikimiediyxun sthaniyxyxun xpedtkhxmul aekikh bthkhwamyxdeyiymeduxnni phikd hmaythung khakhxngtwelkhthiichxthibaytaaehnngkhxngcudbnranabhruxpriphumi twxyangechn radbkhwamsungcaknathaelkepnphikdxyanghnungthixthibaytaaehnngkhxngcudehnuxradbphunphiwolk swnrabbphikdkhuxwithikarxyangepnrabbthimikarihkhakhuxndbhruxsamsingxndbaethntaaehnngkhxngaetlacudbnranabhruxpriphumi sungkhuxndbhruxsamsingxndbhnungchudcahmaythungtaaehnngephiyngtaaehnngediywethann dngtwxyang samsingxndbthiprakxbdwy laticud lxngcicud aelaxlticud radbkhwamsung epnrabbphikdthiichrabutaaehnngkhxngcudehnuxphunphiwolk phikdxacniyamidinbribththwip echn thahakeraimsnickhwamsung dngnnlaticudaelalxngcicudcungsamarthepnrabbphikdehnuxphunphiwolkkid odysmmtiiholkmiruprangiklekhiyngthrngklm phikdechnniepnsingsakhyindarasastr sungichsahrbxthibaytaaehnngkhxngethhwtthubnthxngfaodyimsnicrayathang xantx bthkhwamyxdeyiymkxnhnani ruphkehliym canwnfiobnchchi ekldhimakhxkh thiekbthawr aekikh phaphyxdeyiymeduxnni tnimaefrkthlepntnimthimiswnprakxbthikhlaytwexngimrucb thiekbthawr aekikh hmwdhmu khnitsastr karsuksakhnitsastr ekmkhnitsastr ekhruxngmuxkhnitsastr nkkhnitsastr thvsdibththangkhnitsastr prawtisastrkhnitsastr khnitsastrechingkarcd khnittrrksastr khnitsastrprayukt aekhlkhuls canwn trioknmiti thxphxolyi thvsdicanwn phichkhnit fngkchnaelakarcbkhu erkhakhnit aekikh ruihmwa xxyelxrkhnphb canwnmitrphaph 59 khu inkhnathiemux 2 000 pithiphanmamikarkhnphbephiyng 3 khu ethann canwnnbthukcanwnsamarthekhiynihxyuinrupkhxngphlbwkkhxngcanwnkalngsxngsmburnimekin 4 canwn canwnechphaathimakthisudthiidkhnphbaelw mikhwamyawkwa 12 9 lanhlk exklksnkhxngxxyelxr epnsutrthiechuxmkhakhngthithisakhythangkhnitsastr 5 khaiwdwykn erasamarthedinmahmakruk ihphanthukchxngbnkradanhmakrukodyimsakn aelaklbmayngchxngaerkidthung 26 534 728 821 064 withithiekbthawr aekikh khawkhnitsastr khnitsastroxlimpikkhrngthi 52 cdkhunthikrungxmsetxrdm praethsenethxraelnd rahwangwnthi 13 24 krkdakhm ph s 2554 odypraethscinidkhaaennrwmsungsudtamdwyshrthxemrika rsesiy singkhopr swnpraethsithyidkhaaennrwmxyuinxndbthi 5 sastracaryniokhls hikaehm inphaph aehngmhawithyalyaemnechsetxr idrbrangwlofrlichpracapi ph s 2551 smedcphrarachathibdiharldthi 5 aehngnxrewy phrarachthanrangwlxaeblpracapi ph s 2551 ihkbcxhn ci thxmpsn nkkhnitsastrchawxemrikn aela aeckhekhws thits nkkhnitsastrchawfrngess withyalykhnitsastr mhawithyalyaemnechsetxr yayipthakarinxakharhlngihmemuxwnthi 30 krkdakhm 2550 odyxakharhlngniidtngchuxtamchuxkhxng aexln thwring nkkhnitsastrchawxngkvs hnunginphubukebikdanwithyakarkhxmphiwetxr aekikh hwkhxthisakhy thwip rakthankhxngkhnitsastr thvsdicanwn wiyutkhnitprawtikhxngkhnitsastr nkkhnitsastr prchyakhnitsastr karsuksakhnitsastr ekhruxnghmaykhnitsastr sakhakhxngkhnitsastr trrksastr karphisucn scphcn thvsdibth khnittrrksastr thvsdikarphisucn thvsdiomedl thvsdiest thvsdipraephth elkhkhnit canwn canwnnb canwnechphaa canwntrrkya canwnphichkhnit thvsdibthmulthankhxngelkhkhnit thvsdicanwnechingphichkhnit thvsdicanwnechingwiekhraah khnitsastrechingkarcd thvsdikraf thvsdiekm thvsdiladbkhnitwiekhraah phichkhnit erkhakhnit aela thxphxolyi khnitsastrprayuktaekhlkhuls thvsdibthmulthankhxngaekhlkhuls karwiekhraahechingcring karwiekhraahechingsxn karwiekhraahechingfngkchn karwiekhraahharomnik smkarechingxnuphnth thvsdiemechxr thvsdioxepxeretxr phichkhnitnamthrrm thvsdikrup thvsdiring thvsdifild erkhakhnitslbthi thvsdikalws phichkhnitechingesn emthriks thvsdibthmulthankhxngphichkhnit erkhakhnitaebbyukhlid erkhakhnitnxkaebbyukhlid erkhakhnitwiekhraah trioknmiti erkhakhnitechingxnuphnth erkhakhnitophreckthif erkhakhnitechingphichkhnit thxphxolyi thxphxolyithwip thxphxolyiechingphichkhnit khwamnacaepn sthitisastr khnitsastrfisiks khnitsastrekhmi khnitsastrchiwwithya khnitsastrkarengin withyakarekharhslb rabbidnamik thvsdirabbkhwbkhum thvsdikhxmul aekikh khunthaid nikhuxswnhnungthi khunthaid bthkhwamthitxngkar prawtikhxngkhnitsastr smmtithankhxngrimnn kareriyngladbaebbphcnanukrm fngkchnthwthung canwnechingxndbthi phunthankhnitsastr phichkhnitechingsakl xxskar mxrekinsetirn canwnihephxrkhxmephlks praednekiywkbkhwamsamarththangkhnitsastraelaephs l okhrng khxkhwamkhadkarnkhxngokldbach thvsdibthelkkhxngaefrmat fngkchnsitakhxngrimnn miti rabbphikdkharthiesiyn twkhunrwmnxy ewketxr karhar karaeyktwprakxb pyhaimmicudsamcuderiyngkn phhunam l xun tidpay bthkhwamkhnitsastr aelacdradbkarekhiynbthkhwamiwinhnaphudkhuykhxngbthkhwamkhnitsastrduephimthi okhrngkarwikikhnitsastr aekikh khnitsastrinokhrngkarwikimiediyxun wikiphcnanukrm hakhwamhmay wikikhakhm khakhm wikitara hnngsuxwikisxrs khnaehlngexksar wikikhaw enuxhakhaw khxmmxns phaphaelasux aekikh sthaniyxyxun karthhar karemuxng karekhiynopraekrm kartunyipun karbinxwkas khnitsastr ekhmi dntri darasastr ethkhonolyisarsneths othrthsn thwipyuorp niyaywithyasastr prchya praethstang ekahli cxreciy cin yipun ithy nxrthmasiodeniy frngess rsesiy law shphaphosewiyt shrth sepn xinediy prawtisastr phrrnphvksa phraphuththsasna phramhakstriyaelaphrabrmwngsanuwngs phayuhmunekhtrxn aephthysastr fisiks futbxl phaphyntr phasa phumisastr mwyplaxachiph rthiffa rabbsuriya ephschkrrm olkkhxngstw olkwrrnsilp widioxekm withyasastr withyusmkhreln ewla wxlelybxl sasna sngkhramklangemuxngsieriy sngkhrameyn sthabnxudmsuksaithy smuniphr sngkhramolkkhrngthihnung ehtukarnpccubn aexfrika aehrri phxtetxr ixdxlyipun ekhathungcak https th wikipedia org w index php title sthaniyxy khnitsastr amp oldid 9790815, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม