fbpx
วิกิพีเดีย

สงครามชาวนาเยอรมัน

สงครามชาวนาเยอรมัน หรือ การก่อการกำเริบชาวนาครั้งใหญ่ เป็นการลุกฮือของชาวนาในพื้นที่พูดภาษาเยอรมันในยุโรปกลาง ระหว่างค.ศ. 1524–1525 สงครามครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการลุกฮือครั้งก่อน ๆ เช่น สงครามฮุสไซต์ ขบวนการบุนด์ชูห์ และกบฏอัศวิน มีสาเหตุมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจและความเชื่อทางศาสนาของชาวนา โดยได้รับการสนับสนุนจากนักบวชกลุ่มแอนาแบปติสต์อันเป็นโปรเตสแตนต์สายหนึ่ง การสู้รบถึงจุดสูงสุดช่วงกลางปี ค.ศ. 1525 ก่อนจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของทัพชาวนา อย่างไรก็ตาม สงครามชาวนาเยอรมันถือเป็นการลุกฮือครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปจนกระทั่งเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789

สงครามชาวนาเยอรมัน
เป็นส่วนหนึ่งของ สงครามศาสนาในยุโรป และการปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์

แผนที่แสดงพื้นที่ที่เกิดการก่อการกำเริบและยุทธการสำคัญ
วันที่ ค.ศ. 1524–1525
สถานที่ พื้นที่ที่ใช้ภาษาเยอรมันในยุโรปกลาง โดยเฉพาะแคว้นอาลซัส ประเทศเยอรมนี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศออสเตรียปัจจุบัน
ผลลัพธ์ การก่อการกำเริบถูกปราบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถูกประหารชีวิต และส่งผลต่อขบวนการแอนาแบปติสต์
คู่ขัดแย้ง
กองทัพชาวนา สันนิบาตสเวเบีย

บางส่วน:
ดินแดนขุนนางเฮ็สเซิน
อาณาเขตเบราน์ชไวค์-ว็อลเฟินบืทเทิล
รัฐผู้คัดเลือกซัคเซิน
ผู้บัญชาการหรือผู้นำ
โทมัส มึนต์เซอร์
ไมเคิล ไกส์แมร์
ฮันส์ มึลเลอร์ ฟอน บัลเกินบัค
ยากอบ รอฮ์รบาค
เวนเดิล ฮิปเลอร์
ฟลอเรียน เกเยอร์
โบนาเวนทูรา เคิร์ชเนอร์
เกออร์ก ตรุชเซส ฟอน วอลด์บูร์ก
ฟิลิปแห่งเฮ็สเซิน
จอร์จแห่งเว็ตติน
เฮ็นรีแห่งเบราน์ชไวค์-ว็อลเฟินบืทเทิล
เกิตซ์ ฟ็อน แบร์ลิคีเงิน
กำลัง
300,000 6,000–8,500
กำลังพลสูญเสีย
>100,000 เล็กน้อย

ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 พื้นที่หลายส่วนในยุโรปมีความสัมพันธ์ทางการเมืองกับจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงที่เกิดสงครามจักรวรรดิถูกปกครองด้วยจักรพรรดิคาร์ลที่ 5 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โดยมีบรรดาเจ้าชายปกครองดินแดนแบบกึ่งอิสระภายใต้จักรพรรดิอีกที ต่อมาเจ้าชายผู้ปกครองดินแดนพยายามกดดันให้ชาวนาอยู่ใต้อำนาจผ่านการขึ้นภาษีและบังคับใช้กฎหมายแบบโรมัน ซึ่งจะทำให้ที่ดินของชาวนาตกเป็นของเจ้าและทำลายรูปแบบระบบศักดินาที่เจ้าและชาวนาได้ประโยชน์ร่วมกัน ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเกิดการปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์อย่างแพร่หลายในเยอรมนี ส่งผลให้ประชาชนใต้การปกครองมีอิสระในการคิดและตั้งคำถามกับชนชั้นปกครองมากขึ้น นักประวัติศาสตร์ยังคงถกเถียงถึงสาเหตุที่แท้จริงของสงครามครั้งนี้ แต่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเกิดจากความเชื่อทางศาสนา ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

การก่อการกำเริบเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1524 ที่เมือง Stühlingen ทางใต้ของเยอรมนีในปัจจุบัน ก่อนจะลุกลามผ่านดินแดนรอบป่าดำ แม่น้ำไรน์ ทะเลสาบโบเดิน แม่น้ำดานูบตอนบน และรัฐไบเอิร์น ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1525 ชาวเมืองเม็มมิงเงินเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและอื่น ๆ ข้อเรียกร้องดังกล่าวกลายมาเป็นข้อเรียกร้องสิบสองข้อที่ทัพชาวนาเสนอต่อสันนิบาตสเวเบีย และเป็นหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพลเมืองแรก ๆ ในยุโรป ต่อมาเดือนเมษายน ทัพชาวนาปะทะกับทัพสันนิบาตสเวเบียของเกออร์ก ตรุชเซส ฟอน วอลด์บูร์กที่เมือง Leipheim และ Frankenhausen ก่อนจะพ่ายแพ้อย่างหนักในยุทธการที่ Böblingen หลังจากนั้นมีการสูู้รบประปรายก่อนจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน ปีเดียวกัน หลังสงครามยุติ ผู้นำทัพชาวนาหลายคนถูกทรมานและประหารชีวิต ข้อเรียกร้องสิบสองของชาวนาไม่ได้รับการตอบสนอง และชาวนาถูกลดสิทธิเสรีภาพลงหลายอย่าง

  1. . Encyclopedia.com. April 13, 2020. สืบค้นเมื่อApril 25, 2020.
  2. . ThoughtCo. February 11, 2019. สืบค้นเมื่อApril 25, 2020.
  3. Engels 1978, p. 446.
  4. Miller 2003, p. 4.
  5. Nair, P. Sukumar (2011). . New Delhi, India: Gyan Publishing House. p. 22. ISBN 9788178359014.
  6. Lenzerini, Federico (2014). . Oxford, England, UK: Oxford University Press. p. 47. ISBN 9780191641312.
  7. Wald 2010, Böblingen.
  8. . Britannica. สืบค้นเมื่อApril 25, 2020.
บทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:ประวัติศาสตร์

สงครามชาวนาเยอรมัน
สงครามชาวนาเยอรม, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, หร, การก, อการกำเร, บชาวนาคร, งใหญ, เป, นการล, กฮ, อของชาวนาในพ, นท, ดภาษาเยอรม, นในย, โรปกลาง, ระหว, างค, 1524, 1525, สงครามคร, งน, ได, บแรงบ, นดาลใจมาจากการล, กฮ, อคร, งก, อน, เช, สงครามฮ, สไซต, ขบวนการบ, นด, และกบฏอ,. sngkhramchawnaeyxrmn phasaxun efadu aekikh sngkhramchawnaeyxrmn hrux karkxkarkaeribchawnakhrngihy epnkarlukhuxkhxngchawnainphunthiphudphasaeyxrmninyuorpklang rahwangkh s 1524 1525 sngkhramkhrngniidrbaerngbndalicmacakkarlukhuxkhrngkxn echn sngkhramhusist khbwnkarbundchuh aelakbtxswin misaehtumacakpyhadanesrsthkicaelakhwamechuxthangsasnakhxngchawna odyidrbkarsnbsnuncaknkbwchklumaexnaaebptistxnepnopretsaetntsayhnung karsurbthungcudsungsudchwngklangpi kh s 1525 kxncacblngdwykhwamphayaephkhxngthphchawna xyangirktam sngkhramchawnaeyxrmnthuxepnkarlukhuxkhrngihythisudinyuorpcnkrathngekidkarptiwtifrngessinpi kh s 1789sngkhramchawnaeyxrmnepnswnhnungkhxng sngkhramsasnainyuorp aelakarptirupsasnafayopretsaetntaephnthiaesdngphunthithiekidkarkxkarkaeribaelayuththkarsakhywnthi kh s 1524 1525sthanthi phunthithiichphasaeyxrmninyuorpklang odyechphaaaekhwnxalss praethseyxrmni praethsswitesxraelnd aelapraethsxxsetriypccubnphllphth karkxkarkaeribthukprab phumiswnekiywkhxngthukpraharchiwit aelasngphltxkhbwnkaraexnaaebptistkhukhdaeyngkxngthphchawna snnibatsewebiy bangswn dinaednkhunnangehsesin xanaekhtebranchiwkh wxlefinbuthethil rthphukhdeluxkskhesinphubychakarhruxphunaothms muntesxr imekhil iksaemr hns mulelxr fxn blekinbkh yakxb rxhrbakh ewnedil hipelxr flxeriyn ekeyxr obnaewnthura ekhirchenxr ekxxrk truchess fxn wxldburk filipaehngehsesin cxrcaehngewttin ehnriaehngebranchiwkh wxlefinbuthethil ekits fxn aebrlikhienginkalng300 000 6 000 8 500kalngphlsuyesiy gt 100 000 elknxy inkhriststwrrsthi 16 phunthihlayswninyuorpmikhwamsmphnththangkaremuxngkbckrwrrdiormnxnskdisiththi inchwngthiekidsngkhramckrwrrdithukpkkhrxngdwyckrphrrdikharlthi 5 aehngckrwrrdiormnxnskdisiththi odymibrrdaecachaypkkhrxngdinaednaebbkungxisraphayitckrphrrdixikthi txmaecachayphupkkhrxngdinaednphyayamkddnihchawnaxyuitxanacphankarkhunphasiaelabngkhbichkdhmayaebbormn sungcathaihthidinkhxngchawnatkepnkhxngecaaelathalayrupaebbrabbskdinathiecaaelachawnaidpraoychnrwmkn 1 inchwngewlaiklekhiyngknekidkarptirupsasnafayopretsaetntxyangaephrhlayineyxrmni sngphlihprachachnitkarpkkhrxngmixisrainkarkhidaelatngkhathamkbchnchnpkkhrxngmakkhun nkprawtisastryngkhngthkethiyngthungsaehtuthiaethcringkhxngsngkhramkhrngni aetyxmrbknodythwipwaekidcakkhwamechuxthangsasna pyhadanesrsthkic aelakhwamepliynaeplngthangsngkhm 2 karkxkarkaeriberimkhuninpi kh s 1524 thiemuxng Stuhlingen thangitkhxngeyxrmniinpccubn 3 kxncaluklamphandinaednrxbpada aemnairn thaelsabobedin aemnadanubtxnbn aelarthibexirn 4 ineduxnkumphaphnth kh s 1525 chawemuxngemmmingengineriykrxngihmikaraekikhpyhaesrsthkicaelaxun khxeriykrxngdngklawklaymaepnkhxeriykrxngsibsxngkhxthithphchawnaesnxtxsnnibatsewebiy aelaepnhlksiththimnusychnaelaesriphaphphlemuxngaerk inyuorp 5 6 txmaeduxnemsayn thphchawnapathakbthphsnnibatsewebiykhxngekxxrk truchess fxn wxldburkthiemuxng Leipheim aela Frankenhausen kxncaphayaephxyanghnkinyuththkarthi Boblingen 7 hlngcaknnmikarsuurbprapraykxncasinsudineduxnknyayn piediywkn hlngsngkhramyuti phunathphchawnahlaykhnthukthrmanaelapraharchiwit khxeriykrxngsibsxngkhxngchawnaimidrbkartxbsnxng aelachawnathukldsiththiesriphaphlnghlayxyang 8 xangxing aekikh Peasants War Encyclopedia com April 13 2020 subkhnemux April 25 2020 German Peasants War 1524 1525 Uprising of the Poor ThoughtCo February 11 2019 subkhnemux April 25 2020 Engels 1978 p 446 Miller 2003 p 4 Nair P Sukumar 2011 Human Rights In A Changing World New Delhi India Gyan Publishing House p 22 ISBN 9788178359014 Lenzerini Federico 2014 The Culturalization of Human Rights Law Oxford England UK Oxford University Press p 47 ISBN 9780191641312 Wald 2010 Boblingen Peasants War German history Britannica subkhnemux April 25 2020 aehlngkhxmulxun aekikh wikimiediykhxmmxnsmisuxekiywkb sngkhramchawnaeyxrmn wikisxrsmi Peasants War wikisxrsmi War of the Peasants 1524 25 wikisxrsmi Peasant War bthkhwamekiywkbprawtisastrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy prawtisastrekhathungcak https th wikipedia org w index php title sngkhramchawnaeyxrmn amp oldid 9406498, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม