fbpx
วิกิพีเดีย

ศาสนายูดาห์

ศาสนายูดาห์ หรือศาสนายิว (อังกฤษ:Judaism; ฮีบรู:יהדות‎) คือวิถีชีวิต ปรัชญา และศาสนาประเภทเอกเทวนิยม ตามความเชื่อของชาวยิว มีต้นกำเนิดในคัมภีร์ฮีบรู (หรือคัมภีร์ทานัค) รวมถึงคัมภีร์ชั้นหลัง เช่น คัมภีร์ทาลมุด ศาสนิกชนยูดาห์ถือว่าวิถีนี้ เป็นพันธสัญญาระหว่างพระยาห์เวห์กับวงศ์วานอิสราเอล ศาสนายูดาห์แบบรับบีถือว่าพระยาห์เวห์ได้ประทานธรรมบัญญัติที่เรียกว่าคัมภีร์โทราห์แก่โมเสสที่ภูเขาซีนาย

ศาสนายูดาห์มีพระเจ้าสูงสุด คือ พระยาห์เวห์ โดยชาวยิวมีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกและมนุษย์คู่แรกเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล และถือว่าโมเสสคือศาสดา ให้กำเนิดศาสนายูดาห์เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล และยังมีบุคคลสำคัญ เช่น อับราฮัม อิสอัค ยาโคบ ยูดาห์ ผู้เผยพระวจนะท่านอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ฯลฯ เป็นต้น ศาสนายูดาห์มีความเป็นมายาวนานกว่าสี่พันปี (นับจากสมัยอับราฮัม) จึงถือเป็นศาสนาเอกเทวนิยมที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังดำรงอยู่ในปัจจุบัน ในคัมภีร์ทานัคที่เขียนขึ้นในยุคหลัง เช่น หนังสือเอสเธอร์ เรียกชาวฮีบรูหรือวงศ์วานอิสราเอลว่าชาวยิว คัมภีร์ของศาสนายูดาห์ยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อกลุ่มศาสนาอับราฮัมยุคหลังด้วย คือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาบาไฮ รวมทั้งมีอิทธิพลต่อจริยธรรมและระบบซีวิลลอว์ตะวันตกทั้งทางตรงและทางอ้อม

ชาวยิวเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนา ซึ่งหมายรวมทั้งที่เป็นชาวยิวโดยกำเนิดและและคนที่เข้ารีตยิว ในปี ค.ศ. 2010 ประชากรยิวทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 13.4 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.2 ของประชากรโลกทั้งหมด ชาวยิว 42% อาศัยอยู่ที่ประเทศอิสราเอล อีก 42% อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ที่เหลือส่วนมากอาศัยอยู่ในทวีปยุโรป ขบวนการศาสนายูดาห์ที่ใหญ่ที่สุดคือศาสนายูดาห์ออร์ทอดอกซ์ ศาสนายูดาห์อนุรักษนิยม และศาสนายูดาห์ปฏิรูป แต่ละกลุ่มมีการตีความธรรมบัญญัติแตกต่างกันไป ศาสนายูดาห์ออร์ทอดอกซ์ถือว่าคัมภีร์โทราห์และธรรมบัญญัติมาจากพระเป็นเจ้า เป็นนิรันดร์ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ จึงต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ศาสนายูดาห์อนุรักษนิยมและศาสนายูดาห์ปฏิรูปจะมีแนวคิดแบบเสรีนิยมมากกว่า ศาสนายูดาห์ปฏิรูปถือว่าธรรมบัญญัติต่าง ๆ เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไป ไม่ใช่ข้อบังคับหรือพันธะ การตีความคำสอนและข้อบัญญัติต่าง ๆ ในศาสนายูดาห์ไม่เป็นสิทธิ์ขาดแก่บุคคลหรือองค์การใดโดยเฉพาะ แต่ยึดตามตัวบทในพระคัมภีร์และตามแต่รับบีหรือนักวิชาการจะตีความกันโดยเฉพาะ

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 281
  2. Lewis (1984), pp.10, 20
  3. . Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs. สืบค้นเมื่อ2011-11-22.
  4. PBS
  5. Heribert Busse (1998). Islam, Judaism, and Christianity: Theological and Historical Affiliations. Markus Wiener Publishers. pp. 63–112. ISBN 978-1-55876-144-5.
  6. Sergio Della Pergola, Hebrew University of Jerusalem
  7. . ReligionFacts. สืบค้นเมื่อ2010-08-22.
  8. . Jewfaq.org. สืบค้นเมื่อ2010-08-22.
บทความเกี่ยวกับศาสนานี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:ศาสนา

ศาสนายูดาห์
ศาสนาย, ดาห, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, หร, อศาสนาย, งกฤษ, judaism, บร, יהדות, อว, ปร, ชญา, และศาสนาประเภทเอกเทวน, ยม, ตามความเช, อของชาวย, นกำเน, ดในค, มภ, บร, หร, อค, มภ, ทาน, รวมถ, งค, มภ, นหล, เช, มภ, ทาลม, ศาสน, กชนย, ดาห, อว, าว, เป, นพ, นธส, ญญาระหว, างพระย. sasnayudah phasaxun efadu aekikh sasnayudah 1 hruxsasnayiw 1 xngkvs Judaism hibru יהדות khuxwithichiwit prchya aelasasnapraephthexkethwniym tamkhwamechuxkhxngchawyiw 2 mitnkaenidinkhmphirhibru hruxkhmphirthankh rwmthungkhmphirchnhlng echn khmphirthalmud sasnikchnyudahthuxwawithini epnphnthsyyarahwangphrayahewhkbwngswanxisraexl 3 sasnayudahaebbrbbithuxwaphrayahewhidprathanthrrmbyytithieriykwakhmphirothrahaekomessthiphuekhasinay sasnayudahmiphraecasungsud khux phrayahewh odychawyiwmikhwamechuxwaphraecathrngsrangolkaelamnusykhuaerkemuxpraman 4 000 pikxnkhristkal aelathuxwaomesskhuxsasda ihkaenidsasnayudahemuxpraman 2 000 pikxnkhristkal aelayngmibukhkhlsakhy echn xbrahm xisxkh yaokhb yudah phuephyphrawcnathanxun xikcanwnmak l epntn sasnayudahmikhwamepnmayawnankwasiphnpi nbcaksmyxbrahm cungthuxepnsasnaexkethwniymthiekaaekthisudthiyngdarngxyuinpccubn 4 inkhmphirthankhthiekhiynkhuninyukhhlng echn hnngsuxexsethxr eriykchawhibruhruxwngswanxisraexlwachawyiw khmphirkhxngsasnayudahyngmixiththiphlxyangmaktxklumsasnaxbrahmyukhhlngdwy khux sasnakhrist sasnaxislam aelasasnabaih 5 rwmthngmixiththiphltxcriythrrmaelarabbsiwillxwtawntkthngthangtrngaelathangxxm chawyiwepnklumchatiphnthusasna sunghmayrwmthngthiepnchawyiwodykaenidaelaaelakhnthiekharityiw inpi kh s 2010 prachakryiwthwolkmixyupraman 13 4 lankhn hruxkhidepnpramanrxyla 0 2 khxngprachakrolkthnghmd chawyiw 42 xasyxyuthipraethsxisraexl xik 42 xasyxyuthishrthxemrikaaelapraethsaekhnada thiehluxswnmakxasyxyuinthwipyuorp 6 khbwnkarsasnayudahthiihythisudkhuxsasnayudahxxrthxdxks sasnayudahxnurksniym aelasasnayudahptirup aetlaklummikartikhwamthrrmbyytiaetktangknip 7 sasnayudahxxrthxdxksthuxwakhmphirothrahaelathrrmbyytimacakphraepneca epnnirndr epliynaeplngimid cungtxngthuxptibtitamxyangekhrngkhrd sasnayudahxnurksniymaelasasnayudahptirupcamiaenwkhidaebbesriniymmakkwa sasnayudahptirupthuxwathrrmbyytitang epnaenwthangptibtithwip imichkhxbngkhbhruxphntha kartikhwamkhasxnaelakhxbyytitang insasnayudahimepnsiththikhadaekbukhkhlhruxxngkhkaridodyechphaa aetyudtamtwbthinphrakhmphiraelatamaetrbbihruxnkwichakarcatikhwamknodyechphaa 8 xangxing aekikh 1 0 1 1 rachbnthitysthan phcnanukrmsphthsasnasakl chbbrachbnthitysthan phimphkhrngthi 3 rachbnthitysthan 2552 hna 281 Lewis 1984 pp 10 20 Knowledge Resources Judaism Berkley Center for Religion Peace and World Affairs subkhnemux 2011 11 22 Religion Three Religions One God PBS Heribert Busse 1998 Islam Judaism and Christianity Theological and Historical Affiliations Markus Wiener Publishers pp 63 112 ISBN 978 1 55876 144 5 World Jewish Population 2010 Sergio Della Pergola Hebrew University of Jerusalem Jewish Denominations ReligionFacts subkhnemux 2010 08 22 Judaism 101 Rabbis Priests and Other Religious Functionaries Jewfaq org subkhnemux 2010 08 22 bthkhwamekiywkbsasnaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy sasnaekhathungcak https th wikipedia org w index php title sasnayudah amp oldid 8459734, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม