fbpx
วิกิพีเดีย

ทังสเตน

บทความนี้ได้รับแจ้งให้ปรับปรุงหลายข้อ กรุณาช่วยปรับปรุงบทความ หรืออภิปรายปัญหาที่หน้าอภิปราย
ทังสเตน
แทนทาลัม ← → รีเนียม
Mo

W

Sg
ทั่วไป
ชื่อ, สัญลักษณ์, เลขอะตอม ทังสเตน, W, 74
อนุกรมเคมี โลหะทรานซิชัน
หมู่, คาบ, บล็อก 6, 6, d
ลักษณะ grayish white, lustrous
มวลอะตอม 183.84 (1) กรัม/โมล
การจัดเรียงอิเล็กตรอน [Xe] 4f14 5d4 6s2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน 2, 8, 18, 32, 12, 2
คุณสมบัติทางกายภาพ
สถานะ ของแข็ง
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) 19.25 ก./ซม.³
ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. 17.6 ก./ซม.³
จุดหลอมเหลว 3695 K
(3422 °C)
จุดเดือด 5828 K(5555 °C)
ความร้อนของการหลอมเหลว 52.31 กิโลจูล/โมล
ความร้อนของการกลายเป็นไอ 806.7 กิโลจูล/โมล
ความร้อนจำเพาะ (25 °C) 24.27 J/(mol·K)
ความดันไอ
P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
ที่ T K 3477 3773 4137 4579 5127 5823
คุณสมบัติของอะตอม
โครงสร้างผลึก cubic body centered
สถานะออกซิเดชัน 6, 5, 4, 3, 2
(ออกไซด์เป็นกรดปานกลาง)
อิเล็กโตรเนกาติวิตี 2.36 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน ระดับที่ 1: 770 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 2: 1700 กิโลจูล/โมล
รัศมีอะตอม 135 pm
รัศมีอะตอม (คำนวณ) 193 pm
รัศมีโควาเลนต์ 146 pm
อื่น ๆ
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก no data
ความต้านทานไฟฟ้า (20 °C) 52.8 nΩ·m
การนำความร้อน (300 K) 173 W/(m·K)
การขยายตัวจากความร้อน (25 °C) 4.5 µm/(m·K)
อัตราเร็วของเสียง (แท่งบาง) (r.t.) (annealed)
4620 m/s
โมดูลัสของยังก์ 411 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน 161 GPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด 310 GPa
อัตราส่วนปัวซอง 0.28
ความแข็งโมห์ส 7.5
ความแข็งวิกเกอร์ส 3430 MPa
ความแข็งบริเนล 2570 MPa
เลขทะเบียน CAS 7440-33-7
ไอโซโทปเสถียรที่สุด
บทความหลัก: ไอโซโทปของทังสเตน
iso NA ครึ่งชีวิต DM DE (MeV) DP
180W 0.12% 1.8 E18 y α 2.516 176Hf
181W syn 121.2 d ε 0.188 181Ta
182W 26.50% > 1 E21 y α not observed
183W 14.3% > 1 E21 y α not observed
184W 30.64% > 1 E21 y α not observed
185W syn 75.1 d β- 0.433 185Re
186W 28.43% > 1 E21 y α not observed
แหล่งอ้างอิง

ทังสเตน หรือ วุลฟรัม (อังกฤษ:Tungsten) คือธาตุที่มีเลขอะตอม 74 และสัญลักษณ์คือ W (จากภาษาลาตินว่า wolframium)

ทังสเตนเป็นธาตุโลหะทรานซิชันสีขาวเทาแข็งและหนัก พบมากในแร่หลายชนิดประกอบด้วย วุลแฟรไมต์และชีไรต์ ทังสเตนในรูปบริสุทธิ์ใช้ในงานไฟฟ้าโดยเฉพาะไส้หลอดไฟฟ้า และการผลิตโลหะผสม

ทางภาคใต้พบในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อำเภอเมือง ร่อนพิบูลย์ ท่าศาลา สิชล ฉวาง พิปูน และจังหวัดอื่น ๆ เช่น พัทลุง และทางเหนือตอนบนในจังหวัด เชียงราย

ปฏิกิริยา คือ การแยกโลหะทังสเตนออกจากสินแร่ใช้กระบวนการที่ซับซ้อน หลายขั้นตอนซึ่งสุดท้ายจะได้เป็นผงทังสเตน (VI) ออกไซด์ (WO3) จากนั้นให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 550-850◦C เพื่อทำปฏิกิริยากับ H2 ในสภาพที่ไม่มีอากาศเพื่อไม่ให้เกิดการระเบิดของ H2 จะได้ทังสเตนในลักษณะเป็นผงที่นำไปอัดเป็นแท่งต่อไปดังสมการ

WO3(s) + 3H2(g) → W(s) + 3H2O(l)

ประโยชน์ของแร่ทังสเตน คือ โลหะทังสเตน ที่ถลุงแล้วมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมหนัก ใช้ผสมเหล็กกล้าในการทำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทนความร้อนสูง ทำเครื่องจักรกล หัวเจาะเกราะ ใบมีด ตะไบ ใบเลื่อย ไส้หลอดไฟฟ้า และหลอดวิทยุ นอกจากนี้ ยังใช้ในการทำสีอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องแก้ว

  • วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ ทังสเตน
บทความเกี่ยวกับเคมีนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:เคมี

ทังสเตน
งสเตน, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, ลแฟรม, บทความน, ได, บแจ, งให, ปร, บปร, งหลายข, กร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความ, หร, ออภ, ปรายป, ญหาท, หน, าอภ, ปราย, บทความน, นมาก, องการเพ, มเน, อหา, บทความน, งขาดแหล, งอ, างอ, งเพ, อพ, จน, ความถ, กต, อง, แทนทาล, เน, ย. thngsetn phasaxun efadu aekikh epliynthangcak wulaefrm bthkhwamniidrbaecngihprbprunghlaykhx krunachwyprbprungbthkhwam hruxxphipraypyhathihnaxphipray bthkhwamnisnmak txngkarephimenuxha bthkhwamniyngkhadaehlngxangxingephuxphisucnkhwamthuktxngthngsetn aethnthalm rieniymMo W Sgthwipchux sylksn elkhxatxm thngsetn W 74xnukrmekhmi olhathransichnhmu khab blxk 6 6 dlksna grayish white lustrousmwlxatxm 183 84 1 krm omlkarcderiyngxielktrxn Xe 4f14 5d4 6s2xielktrxntxradbphlngngan 2 8 18 32 12 2khunsmbtithangkayphaphsthana khxngaekhngkhwamhnaaenn ikl r t 19 25 k sm khwamhnaaennkhxngkhxngehlwthim p 17 6 k sm cudhlxmehlw 3695 K 3422 C cudeduxd 5828 K 5555 C khwamrxnkhxngkarhlxmehlw 52 31 kiolcul omlkhwamrxnkhxngkarklayepnix 806 7 kiolcul omlkhwamrxncaephaa 25 C 24 27 J mol K khwamdnix P Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 kthi T K 3477 3773 4137 4579 5127 5823khunsmbtikhxngxatxmokhrngsrangphluk cubic body centeredsthanaxxksiedchn 6 5 4 3 2 xxkisdepnkrdpanklang xielkotrenkatiwiti 2 36 phxlingsekl phlngnganixxxineschn radbthi 1 770 kiolcul omlradbthi 2 1700 kiolcul omlrsmixatxm 135 pmrsmixatxm khanwn 193 pmrsmiokhwaelnt 146 pmxun karcderiyngthangaemehlk no datakhwamtanthaniffa 20 C 52 8 nW mkarnakhwamrxn 300 K 173 W m K karkhyaytwcakkhwamrxn 25 C 4 5 µm m K xtraerwkhxngesiyng aethngbang r t annealed 4620 m somdulskhxngyngk 411 GPaomdulskhxngaerngechuxn 161 GPaomdulskhxngaerngbibxd 310 GPaxtraswnpwsxng 0 28khwamaekhngomhs 7 5khwamaekhngwikekxrs 3430 MPakhwamaekhngbrienl 2570 MPaelkhthaebiyn CAS 7440 33 7ixosothpesthiyrthisudbthkhwamhlk ixosothpkhxngthngsetn iso NA khrungchiwit DM DE MeV DP180W 0 12 1 8 E18 y a 2 516 176Hf181W syn 121 2 d e 0 188 181Ta182W 26 50 gt 1 E21 y a not observed183W 14 3 gt 1 E21 y a not observed184W 30 64 gt 1 E21 y a not observed185W syn 75 1 d b 0 433 185Re186W 28 43 gt 1 E21 y a not observedaehlngxangxing thngsetn hrux wulfrm xngkvs Tungsten khuxthatuthimielkhxatxm 74 aelasylksnkhux W cakphasalatinwa wolframium thngsetnepnthatuolhathransichnsikhawethaaekhngaelahnk phbmakinaerhlaychnidprakxbdwy wulaefrimtaelachiirt thngsetninrupbrisuththiichinnganiffaodyechphaaishlxdiffa aelakarphlitolhaphsm thangphakhitphbincnghwdnkhrsrithrrmrach idaek xaephxemuxng rxnphibuly thasala sichl chwang phipun aelacnghwdxun echn phthlung aelathangehnuxtxnbnincnghwd echiyngray ptikiriya khux karaeykolhathngsetnxxkcaksinaerichkrabwnkarthisbsxn hlaykhntxnsungsudthaycaidepnphngthngsetn VI xxkisd WO3 caknnihkhwamrxnthixunhphumi 550 850 C ephuxthaptikiriyakb H2 insphaphthiimmixakasephuximihekidkarraebidkhxng H2 caidthngsetninlksnaepnphngthinaipxdepnaethngtxipdngsmkar WO3 s 3H2 g W s 3H2O l praoychnkhxngaerthngsetn khux olhathngsetn thithlungaelwmikhwamsakhyxyangyingtxxutsahkrrmhnk ichphsmehlkklainkarthaekhruxngmuxhruxxupkrnthithnkhwamrxnsung thaekhruxngckrkl hwecaaekraa ibmid taib ibeluxy ishlxdiffa aelahlxdwithyu nxkcakni yngichinkarthasixutsahkrrmekhruxngpndinephaaelaekhruxngaekw aehlngkhxmul aekikh wikimiediykhxmmxnsmisuxekiywkb thngsetn bthkhwamekiywkbekhminiyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy ekhmiekhathungcak https th wikipedia org w index php title thngsetn amp oldid 8986114, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม