fbpx
วิกิพีเดีย

วัดวารีบรรพต

วัดวารีบรรพต เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางนอน บ้านบางนอน ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

เนื้อหา

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับลำห้วย
 • ทิศใต้ ติดต่อกับลำห้วย
 • ทิศตวันออก ติดต่อกับภูเขา , ป่าสงวนแห่งชาติ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับถนนเพชรเกษม

สภาพแวดล้อม พื้นที่ตั้งเป็นที่เนินเขา สภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นภูเขามีป่าไม้และลำธาร

วัดวารีบรรพต สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 สร้างขึ้นโดยเหตุที่มีพระธุดงค์คือ พระด่วน ถามวโร (พระครูประภัสรวิริยคุณ) ได้จาริกมาจากจังหวัดสงขลา มาปักกลดอยู่บริเวณที่ตั้งนี้ซึ่งแต่เดิมเป็นที่ป่าช้า ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสนิมนต์ให้อยู่จำพรรษา ต่อมานายไป๋ จุลเขตต์ ได้ติดต่อขอที่ดินจากทางราชการและดำเนินการสร้างวัด โดยได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. 2514 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2515 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2518 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2522

 1. อุโบสถ กว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตร สร้าง พ.ศ. 2513 - 2522 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ ทรงยกช่อฟ้าเมื่อ พ.ศ. 2521
 2. วิหารพระพุทธไสยาสน์
 3. ทุติยเจดีย์
 1. พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ยาว 22 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของบ้านบางนอน ประดิษฐานอยู่ในวิหารพระพุทธไสยาสน์บนเนินเขาบางนอน โดยมีนายช่างจากกรมศิลปากรเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เมื่อการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ กรมศิลปากรแนะนำให้พระครูประภัสรวิริยะคุณทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานดวงพระเนตรพระพุทธรูปปางไสยาสน์ผ่านทางสำนักพระราชวัง เมื่อทางสำนักพระราชวังนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานดวงพระเนตรพระพุทธไสยาสน์ทั้งสองดวง
 1. พระครูประภัสรวิริยคุณ (ด่วน ถามวโร) พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2550
 2. พระครูสุนทรปริยัติคุณ (บุญเยี่ยม สิริปุญฺโญ) พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
 1. กรมการศาสนา,กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๒๗). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๓. กรุงเทพฯ : การศาสนา

วัดวารีบรรพต
ดวาร, บรรพต, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เป, นว, ดราษฎร, งอย, ในเขตเทศบาลตำบลบางนอน, านบางนอน, ถนนเพชรเกษม, หม, ตำบลบางนอน, อำเภอเม, องระนอง, งหว, ดระนอง, งก, ดคณะสงฆ, มหาน, กาย, เน, อหา, สภาพฐานะและท, งว, เสนาสนะ, ชน, ยว, ตถ, ลำด, บเจ, าอาวาส, างอ, งสภาพฐานะและท, . wdwaribrrpht phasaxun efadu aekikh wdwaribrrpht epnwdrasdr tngxyuinekhtethsbaltablbangnxn banbangnxn thnnephchreksm hmuthi 1 tablbangnxn xaephxemuxngranxng cnghwdranxng sngkdkhnasngkhmhanikay enuxha 1 sphaphthanaaelathitngwd 2 esnasna 3 puchniywtthu 4 ladbecaxawas 5 xangxingsphaphthanaaelathitngwd aekikhxanaekht thisehnux tidtxkblahwy thisit tidtxkblahwy thistwnxxk tidtxkbphuekha pasngwnaehngchati thistawntk tidtxkbthnnephchreksm sphaphaewdlxm phunthitngepnthieninekha sphaphaewdlxmthwipepnphuekhamipaimaelalathar wdwaribrrpht srangkhunemux ph s 2502 srangkhunodyehtuthimiphrathudngkhkhux phradwn thamwor phrakhrupraphsrwiriykhun idcarikmacakcnghwdsngkhla mapkkldxyubriewnthitngnisungaetedimepnthipacha chawbanekidkhwameluxmisnimntihxyucaphrrsa txmanayip culekhtt idtidtxkhxthidincakthangrachkaraeladaeninkarsrangwd odyidrbxnuyatihsrangwdemuxwnthi 27 krkdakhm ph s 2514 krathrwngsuksathikarprakastngepnwdemuxwnthi 10 emsayn ph s 2515 idrbphrarachthanwisungkhamsimaemuxwnthi 16 emsayn ph s 2518 ekhtwisungkhamsimakwang 40 emtr yaw 80 emtr phukphththsimaemuxwnthi 16 mkrakhm ph s 2522esnasna aekikhxuobsth kwang 7 emtr yaw 20 emtr srang ph s 2513 2522 smedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchiralngkrn syammkudrachkumar idesdc thrngykchxfaemux ph s 2521 wiharphraphuththisyasn thutiyecdiypuchniywtthu aekikhphraphuththisyasn hruxphranxn epnphraphuththisyasnthiihythisudinphakhit yaw 22 emtr srangkhunephuxepnsylksnkhxngbanbangnxn pradisthanxyuinwiharphraphuththisyasnbneninekhabangnxn odyminaychangcakkrmsilpakrepnphukhwbkhumkarkxsrang emuxkarkxsrangiklaelwesrc krmsilpakraenanaihphrakhrupraphsrwiriyakhunthulekla khxphrarachthandwngphraentrphraphuththruppangisyasnphanthangsankphrarachwng emuxthangsankphrarachwngnakhwamkrabbngkhmthulphrabathsmedcphraecaxyuhw idphrarachthandwngphraentrphraphuththisyasnthngsxngdwngladbecaxawas aekikhphrakhrupraphsrwiriykhun dwn thamwor ph s 2505 ph s 2550 phrakhrusunthrpriytikhun buyeyiym siripuy oy ph s 2551 pccubnxangxing aekikhkrmkarsasna krathrwngsuksathikar 2527 prawtiwdthwrachxanackr elm 3 krungethph karsasnaekhathungcak https th wikipedia org w index php title wdwaribrrpht amp oldid 5375102, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม