fbpx
วิกิพีเดีย

วังเจ้าเขมร

วังเจ้าเขมร เป็นสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระญาติวงศ์ และข้าราชบริพารของราชสำนักกัมพูชา ตั้งอยู่ติดถนนเจริญกรุง ตำบลสามยอด จังหวัดพระนคร (ปัจจุบันขึ้นกับแขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร) เพราะตามธรรมเนียมราชสำนักกัมพูชาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา พระมหากษัตริย์กัมพูชาทุกพระองค์ (ยกเว้นพระนางเจ้ามี) ทรงเข้ารับการศึกษาที่กรุงเทพมหานคร และเป็นสถานที่ลี้ภัยทางการเมืองของเจ้านายกัมพูชาบางพระองค์

เจ้านายของกัมพูชาเข้ามาพำนักในดินแดนสยามมีมาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาแล้ว กระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีเจ้านายเขมรย้ายเข้ากรุงเทพมหานครหลังเกิดความขัดแย้งภายในราชสำนัก เจ้านายที่อพยพมาในคราวนั้นคือ สมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีศรีสุริโยพรรณ หรือนักองค์เอง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงชุบเลี้ยงนักองค์เอง ส่วนนักองค์อีและนักองค์เภา เข้ารับราชการเป็นบาทบริจาริกาในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท และได้พระราชทานที่ดินสำหรับสร้างวังเจ้าเขมร ณ ตำบลคอกควาย หรือคอกกระบือ (ปัจจุบันคือแขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร) เมื่อราว พ.ศ. 2321 หรือ พ.ศ. 2325 ต่อมาโปรดให้รื้อพระตำหนักที่ตำบลคอกกระบือใน พ.ศ. 2335 ไปสร้างวังเจ้าเขมรขึ้นใหม่บริเวณปากคลองหลอดวัดราชนัดดาบนเกาะรัตนโกสินทร์ ตรงข้ามทางทิศใต้ของวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2329

หลังสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีศรีสุริโยพรรณ หรือนักองค์เอง และสมเด็จพระอุไทยราชาธิราชรามาธิบดี หรือนักองค์จัน กลับไปครองกรุงกัมพูชา ก็พาครอบครัวบางพระองค์กลับไปด้วย แต่ก็ยังเสด็จกลับมาประทับที่กรุงเทพมหานครเพื่อทรงเยี่ยมพระญาติวงศ์ที่ยังรับราชการอยู่ในราชสำนักสยามเป็นระยะ รวมทั้งส่งพระราชโอรสมาเล่าเรียนที่กรุงเทพมหานครตามพระราชธรรมเนียม เช่น พระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ รวมทั้งพระองค์เจ้าวัตถา พระมหากษัตริย์สยามเองก็ให้การอุปการะอย่างพระราชบุตรบุญธรรม ภายในวังเจ้าเขมรจะมีครูสอนภาษาเขมรและไทย แต่พระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตารที่เคยประทับในวังนี้ "...ตรัสแต่ภาษาไทย ถึงกล่าวกันว่าตรัสเขมรมิใคร่คล่อง"

ในเวลาต่อมาหลังกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส วังเจ้าเขมรก็โรยราลง คงหลงเหลือเจ้านายเขมรอยู่ไม่มาก หนึ่งในนั้นคือ พระอินทเบญญา (สะราคำ วัตถา) หรือนักสะราคำ พระนัดดาของพระองค์เจ้าวัตถา เป็นต้นสกุลวัตถา ซึ่งรับราชการอยู่ในประเทศไทยจนสิ้นชีวิต

เชิงอรรถ
 1. . ชมรมสายสกุลบุนนาค. สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2564.Check date values in: |accessdate= (help)
 2. ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ตำนานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอพุทธสาสนสังคหะ แล หอสมุดสำหรับพระนคร. พระนคร : อักษรเจริญทัศน์, 2512, หน้า ก
 3. ธิบดี บัวคำศรี (มกราคม-มิถุนายน 2557). ""ประเทศ" กัมพูชาของพระองค์มจะส์วัตถาและยุคนธร". วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (10:1), หน้า 150
 4. ไกรฤกษ์ นานา (12 กรกฎาคม 2563). . ศิลปวัฒนธรรม. สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2564.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 5. ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา. . วชิรญาณ. สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2564.Check date values in: |accessdate= (help)
 6. . กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2564.Check date values in: |accessdate= (help)
 7. ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา, หน้า 160-161
 8. ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา, หน้า 166-167
 9. ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา. . วชิรญาณ. สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2564.Check date values in: |accessdate= (help)
 10. วลัยลักษณ์ ทรงศิริ (25 มิถุนายน 2561). . มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยพันธุ์. สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2564.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 11. ไกรฤกษ์ นานา (28 เมษายน 2563). . ศิลปวัฒนธรรม. สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2564.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 12. ธิบดี บัวคำศรี (มกราคม-มิถุนายน 2557). ""ประเทศ" กัมพูชาของพระองค์มจะส์วัตถาและยุคนธร". วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (10:1), หน้า 151
 13. ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ตำนานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอพุทธสาสนสังคหะ แล หอสมุดสำหรับพระนคร. พระนคร : อักษรเจริญทัศน์, 2512, หน้า ง
บรรณานุกรม
 • เรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนรัชต์), พันตรี หลวง. ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา. กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2563. 336 หน้า. ISBN 978-616-514-668-5
วังเจ้าเขมร
งเจ, าเขมร, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เป, นสถานท, ประท, บของพระมหากษ, ตร, พระญาต, วงศ, และข, าราชบร, พารของราชสำน, กก, มพ, ชา, งอย, ดถนนเจร, ญกร, ตำบลสามยอด, งหว, ดพระนคร, จจ, นข, นก, บแขวงว, งบ, รพาภ, รมย, เขตพระนคร, กร, งเทพมหานคร, เพราะตามธรรมเน, ยมราชสำน, กก,. wngecaekhmr phasaxun efadu aekikh wngecaekhmr epnsthanthiprathbkhxngphramhakstriy phrayatiwngs aelakharachbripharkhxngrachsankkmphucha tngxyutidthnnecriykrung 1 tablsamyxd cnghwdphrankhr 2 pccubnkhunkbaekhwngwngburphaphirmy ekhtphrankhr krungethphmhankhr ephraatamthrrmeniymrachsankkmphuchatngaetplaykhriststwrrsthi 18 epntnma phramhakstriykmphuchathukphraxngkh ykewnphranangecami thrngekharbkarsuksathikrungethphmhankhr 3 aelaepnsthanthiliphythangkaremuxngkhxngecanaykmphuchabangphraxngkh 4 prawti aekikhecanaykhxngkmphuchaekhamaphankindinaednsyammimatngaetyukhkrungsrixyuthyaaelw krathnginrchsmyphrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharachaehngkrungrtnoksinthr miecanayekhmryayekhakrungethphmhankhrhlngekidkhwamkhdaeyngphayinrachsank ecanaythixphyphmainkhrawnnkhux smedcphranaraynramathibdisrisurioyphrrn hruxnkxngkhexng phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharachthrngchubeliyngnkxngkhexng swnnkxngkhxiaelankxngkhepha ekharbrachkarepnbathbricarikainsmedcphrabwrrachecamhasursinghnath 5 aelaidphrarachthanthidinsahrbsrangwngecaekhmr n tablkhxkkhway hruxkhxkkrabux pccubnkhuxaekhwngyannawa ekhtsathr krungethphmhankhr emuxraw ph s 2321 6 hrux ph s 2325 7 txmaoprdihruxphratahnkthitablkhxkkrabuxin ph s 2335 8 ipsrangwngecaekhmrkhunihmbriewnpakkhlxnghlxdwdrachnddabnekaartnoksinthr trngkhamthangthisitkhxngwdsraeksrachwrmhawihar aelwesrcemux ph s 2329 9 hlngsmedcphranaraynramathibdisrisurioyphrrn hruxnkxngkhexng aelasmedcphraxuithyrachathirachramathibdi hruxnkxngkhcn klbipkhrxngkrungkmphucha kphakhrxbkhrwbangphraxngkhklbipdwy aetkyngesdcklbmaprathbthikrungethphmhankhrephuxthrngeyiymphrayatiwngsthiyngrbrachkarxyuinrachsanksyamepnraya 10 rwmthngsngphrarachoxrsmaelaeriynthikrungethphmhankhrtamphrarachthrrmeniym echn phrabathsmedcphranordm brmramethwawtar phrabathsmedcphrasisuwtthi rwmthngphraxngkhecawttha 3 phramhakstriysyamexngkihkarxupkaraxyangphrarachbutrbuythrrm 11 phayinwngecaekhmrcamikhrusxnphasaekhmraelaithy 2 aetphrabathsmedcphranordm brmramethwawtarthiekhyprathbinwngni trsaetphasaithy thungklawknwatrsekhmrmiikhrkhlxng 12 inewlatxmahlngkmphuchatkepnxananikhmkhxngfrngess wngecaekhmrkoryralng khnghlngehluxecanayekhmrxyuimmak hnunginnnkhux phraxinthebyya sarakha wttha hruxnksarakha phranddakhxngphraxngkhecawttha epntnskulwttha sungrbrachkarxyuinpraethsithycnsinchiwit 13 xangxing aekikhechingxrrth sthanthitang thiesnabdiintrakulbunnakhepnaemkxngsrang chmrmsayskulbunnakh subkhnemux 22 mkrakhm 2564 Check date values in accessdate help 2 0 2 1 darngrachanuphaph smedcphraecabrmwngsethx krmphraya tananhxphrasmud hxphramnethiyrthrrm hxwchiryan hxphuththsasnsngkhha ael hxsmudsahrbphrankhr phrankhr xksrecriythsn 2512 hna k 3 0 3 1 thibdi bwkhasri mkrakhm mithunayn 2557 praeths kmphuchakhxngphraxngkhmcaswtthaaelayukhnthr warsarsilpsastr mhawithyalyxublrachthani 10 1 hna 150 ikrvks nana 12 krkdakhm 2563 saylbekhmr chwngwikvti r s 112 khuxikhr mibthbathxyangirthamklangkhwamaetkaeykinrachsankekhmr silpwthnthrrm subkhnemux 22 mkrakhm 2564 Check date values in accessdate date help thiphakrwngsmhaoksathibdi kha bunnakh ecaphraya phrarachphngsawdarkrungrtnoksinthr rchkalthi 1 phngsawdarekhmr tngaetkhrngkrungthnburicnnkxngexngekhamaxyuinkrungethph wchiryan subkhnemux 22 mkrakhm 2564 Check date values in accessdate help prawtichumchnnangeling krungethphmhankhr krmsngesrimwthnthrrm subkhnemux 22 mkrakhm 2564 Check date values in accessdate help rachphngsawdarkrungkmphucha hna 160 161 rachphngsawdarkrungkmphucha hna 166 167 thiphakrwngsmhaoksathibdi kha bunnakh ecaphraya phrarachphngsawdarkrungrtnoksinthr rchkalthi 1 srangwngecaekhmr wchiryan subkhnemux 22 mkrakhm 2564 Check date values in accessdate help wlylksn thrngsiri 25 mithunayn 2561 emuxngprawtisastrkrungethph aelakaredinthangyxnrxykarcdkaremuxngprawtisastr 2 mulnithielk praiph wiriyphnthu subkhnemux 22 mkrakhm 2564 Check date values in accessdate date help ikrvks nana 28 emsayn 2563 ebuxnghlng phrarachdars r 4 eruxngesiyemuxngekhmr erakhxbxkthandwykhwamecbpwdying silpwthnthrrm subkhnemux 22 mkrakhm 2564 Check date values in accessdate date help thibdi bwkhasri mkrakhm mithunayn 2557 praeths kmphuchakhxngphraxngkhmcaswtthaaelayukhnthr warsarsilpsastr mhawithyalyxublrachthani 10 1 hna 151 darngrachanuphaph smedcphraecabrmwngsethx krmphraya tananhxphrasmud hxphramnethiyrthrrm hxwchiryan hxphuththsasnsngkhha ael hxsmudsahrbphrankhr phrankhr xksrecriythsn 2512 hna ng brrnanukrmeruxngedchxnnt thxngdi thnrcht phntri hlwng rachphngsawdarkrungkmphucha krungethph ithykhwxlitibukhs 2006 2563 336 hna ISBN 978 616 514 668 5ekhathungcak https th wikipedia org w index php title wngecaekhmr amp oldid 9414507, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม