fbpx
วิกิพีเดีย

รายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย

บทความนี้รวบรวมรายนามประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยลำดับประธานสภาในบทความนี้ระบุเฉพาะประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง ไม่นับประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่มาจากการแต่งตั้ง หลังการเกิดรัฐประหาร

เนื้อหา

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ชุดที่
(การเลือกตั้ง)
เริ่มวาระ
(เริ่มต้นโดย)
สิ้นสุดวาระ
(สิ้นสุดโดย)
ที่มา
1
(1)
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
ชั่วคราว 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 1 กันยายน พ.ศ. 2475 แต่งตั้ง
2 เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)
2 กันยายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2476 แต่งตั้ง
1
(2)
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
1
(พ.ศ. 2476)
15 ธันวาคม พ.ศ. 2476 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476 (ตรงกับ ค.ศ. 1934) แต่งตั้ง
3
(1)
พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี
(กระแส ประวาหะนาวิน)
10 มีนาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477 แต่งตั้ง
4
(1-3)
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ
(จิตร ณ สงขลา)
22 กันยายน พ.ศ. 2477 17 ธันวาคม พ.ศ. 2477 แต่งตั้ง
17 ธันวาคม พ.ศ. 2477 2 สิงหาคม พ.ศ. 2478
2 สิงหาคม 2478 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2479
5
(1-8)
พระยามานวราชเสวี
(ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
2
(2480)
3 สิงหาคม พ.ศ. 2479 10 ธันวาคม พ.ศ. 2480
10 ธันวาคม 2480 24 มิถุนายน พ.ศ. 2481
28 มิถุนายน พ.ศ. 2481 10 ธันวาคม พ.ศ. 2481
3
(พ.ศ. 2481)
12 ธันวาคม 2481 24 มิถุนายน 2482
28 มิถุนายน 2482 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2483 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 24 มิถุนายน 2485
30 มิถุนายน 2485 24 มิถุนายน 2486
3
(2)
พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี
(กระแส ประวาหะนาวิน)
6 กรกฎาคม 2486 24 มิถุนายน 2487
5
(9-11)
พระยามานวราชเสวี
(ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
2 กรกฎาคม 2487 24 มิถุนายน 2488
29 มิถุนายน 2488 15 ตุลาคม 2488
4
(2489/1
2489/2)
26 มกราคม 2489 3 มิถุนายน พ.ศ. 2489
6
(1)
เกษม บุญศรี 4 มิถุนายน 2489 10 พฤษภาคม 2490
7 พึ่ง ศรีจันทร์ 13 พฤษภาคม 2490 8 พฤศจิกายน 2490
6
(2)
เกษม บุญศรี 5
(2491), (2492)
20 กุมภาพันธ์ 2491 14 มิถุนายน 2493
8 พระราชธรรมนิเทศ
(เพียร ไตติลานนท์)
15 มิถุนายน 2492 29 พฤศจิกายน 2494
9
(1-2)
พลเอก พระประจนปัจจนึก
(พุก มหาดิลก)
6
(ให้ ส.ส.ประเภทที่ 2 ทำหน้าที่ ส.ส.ประเภทที่ 1)
1 ธันวาคม 2494 26 กุมภาพันธ์ 2495 แต่งตั้ง
7
(2495)
29 มีนาคม 2495 25 กุมภาพันธ์ 2500
8
(2500/1)
15 มีนาคม 2500 20 กันยายน 2500
10 พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร
(สุทธิ สุขะวาที)
- 20 กันยายน 2500 14 ธันวาคม 2500 แต่งตั้ง
9
(3)
พลเอก พระประจนปัจจนึก
(พุก มหาดิลก)
9
(2500/2)
15 ธันวาคม 2500 20 ตุลาคม 2501 แต่งตั้ง
11 พลตรี ศิริ สิริโยธิน 10
(2512)
10 กุมภาพันธ์ 2512 17 พฤศจิกายน 2514 เขต 1 ชลบุรี
พรรคสหประชาไทย
12 ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 11
(2518)
7 กุมภาพันธ์ 2518 12 มกราคม 2519 เขต 1 ฉะเชิงเทรา
พรรคสังคมชาตินิยม
13
(1)
อุทัย พิมพ์ใจชน 12
(2519)
19 เมษายน 2519 6 ตุลาคม 2519 เขต 1 ชลบุรี
พรรคประชาธิปัตย์
14 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ 13
(2522)
9 พฤษภาคม 2522 19 มีนาคม 2526 เขต 2 ลำปาง
พรรคกิจสังคม
13
(2)
อุทัย พิมพ์ใจชน 14
(2526)
27 เมษายน 2526 1 พฤษภาคม 2529 เขต 1 ชลบุรี
พรรคก้าวหน้า
15
(1)
ชวน หลีกภัย 15
(2529)
4 สิงหาคม 2529 29 เมษายน 2531 เขต 1 ตรัง
พรรคประชาธิปัตย์
16 ปัญจะ เกสรทอง 16
(2531)
3 สิงหาคม 2531 23 กุมภาพันธ์ 2534 เขต 1 เพชรบูรณ์
พรรคชาติไทย
17 อาทิตย์ อุไรรัตน์ 17
(2535)
3 เมษายน 2535 30 มิถุนายน 2535 เขต 1 ฉะเชิงเทรา
พรรคสามัคคีธรรม
18 มารุต บุนนาค 18
(2535)
22 กันยายน 2535 19 พฤษภาคม 2538 เขต 2 กรุงเทพมหานคร
พรรคประชาธิปัตย์
19 พลตรี บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ 19
(2538)
11 กรกฎาคม 2538 27 กันยายน 2539 เขต 1 สุพรรณบุรี
พรรคชาติไทย
20 วันมูหะมัดนอร์ มะทา 20
(2539)
24 พฤศจิกายน 2539 27 มิถุนายน 2543 เขต 1 ยะลา
พรรคความหวังใหม่
21 พิชัย รัตตกุล 30 มิถุนายน 2543 9 พฤศจิกายน 2543 เขต 6 กรุงเทพมหานคร
พรรคประชาธิปัตย์
13
(3)
อุทัย พิมพ์ใจชน 21
(2544)
6 กุมภาพันธ์ 2544 5 มกราคม 2548 บัญชีรายชื่อ
พรรคไทยรักไทย
22 โภคิน พลกุล 22
(2548)
8 มีนาคม 2548 24 กุมภาพันธ์ 2549 บัญชีรายชื่อ
พรรคไทยรักไทย
23 ยงยุทธ ติยะไพรัช 23
(2550)
24 มกราคม 2551 30 เมษายน 25511 สัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 1
พรรคพลังประชาชน
24 ชัย ชิดชอบ 15 พฤษภาคม 2551 10 พฤษภาคม 2554 สัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 4
พรรคภูมิใจไทย
(ก่อนหน้านั้นในระหว่างดำรงตำแหน่งสังกัดพรรคพลังประชาชน2)
25 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 24
(2554)
2 สิงหาคม 2554 9 ธันวาคม 2556 เขต 6 ขอนแก่น
พรรคเพื่อไทย
15
(2)
ชวน หลีกภัย 25
(2562)
28 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบัน บัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์

หมายเหตุ

 • 1 ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 หลังจากหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 เมื่อศาลฎีการับคำฟ้องจาก กกต. กรณีทุจริตเลือกตั้ง 23 ธ.ค. 50
 • 2 ก่อนหน้านั้นสังกัดพรรคพลังประชาชน ในระหว่างการเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 2 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 2550 แต่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรคจึงต้องย้ายพรรคสังกัด โดยนายชัย ชิดชอบ ในนามกลุ่มเพื่อนเนวินจึงย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ปัจจุบันมีอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ยังมีชีวิตอยู่ 8 คน

รายนาม วาระ วันเกิด
นายมารุต บุนนาค พ.ศ. 2535 - 2538 21 สิงหาคม พ.ศ. 2467 (96 ปี)
นายพิชัย รัตตกุล พ.ศ. 2543 16 กันยายน พ.ศ. 2469 (94 ปี)
นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ พ.ศ. 2535 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 (83 ปี)
นายอุทัย พิมพ์ใจชน พ.ศ. 2519, พ.ศ. 2526 - 2529, พ.ศ. 2544 - 2548 14 สิงหาคม พ.ศ. 2481 (82 ปี)
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา พ.ศ. 2539 - 2543 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 (77 ปี)
นายโภคิน พลกุล พ.ศ. 2548 - 2549 15 เมษายน พ.ศ. 2495 (69 ปี)
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พ.ศ. 2554 - 2556 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 (67 ปี)
นายยงยุทธ ติยะไพรัช พ.ศ. 2551 3 เมษายน พ.ศ. 2504 (60 ปี)
 1. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๔๙, หน้า ๒๑๖๙, ๒๕ กันยายน ๒๔๗๕
 2. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๕๐, หน้า ๘๒๕, ๑๕​ ธันวาคม ๒๔๗๖
 3. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๕๐, หน้า ๑๐๐๕, ๑๘ มีนาคม ๒๔๗๖
 4. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๕๐, หน้า ๘๑๖, ๙ ธันวาคม ๒๔๗๖
 5. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๕๐, หน้า ๑๐๐๕, ๑๘ มีนาคม ๒๔๗๖
 6. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๕๑, หน้า ๖๔๖, ๒๔ กันยายน ๒๔๗๗
 7. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๕๐, หน้า ๘๑๖, ๙ ธันวาคม ๒๔๗๖
 8. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๕๑, หน้า ๖๔๖, ๒๔ กันยายน ๒๔๗๗
 9. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๕๐, หน้า ๘๑๖, ๙ ธันวาคม ๒๔๗๖
 10. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๕๑, หน้า ๑๑๗๒, ๒๓ ธันวาคม ๒๔๗๗
 11. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๕๒, หน้า ๑๒๑๗, ๒ สิงหาคม ๒๔๗๘
 12. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๕๓, หน้า ๓๑๖, ๙ สิงหาคม ๒๔๗๙
 13. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๕๔, หน้า ๑๓๙๗, ๑๓ ธันวาคม ๒๔๘๐
 14. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๕๕, หน้า ๒๔๗, ๓๐ มิถุนายน ๒๔๘๑
 15. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๕๕, หน้า ๗๐๔, ๑๒​ธันวาคม ๒๔๘๑
 16. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๕๖, หน้า ๖๔๐, ๓ กรกฎาคม ๒๔๘๒
 17. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๕๗, หน้า ๑๗๑, ๒ กรกฎาคม ๒๔๘๓
 18. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๕๘, หน้า ๙๑๘, ๘ กรกฎาคม ๒๔๘๔
 19. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๕๙, ตอนที่ ๕๖, ๗ กรกฎาคม ๒๔๘๕
 20. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๖๐, ตอนที่ ๓๘, หน้า ๑๑๔๕, ๑๓ กรกดาคม ๒๔๘๖
 21. ราชกิจจานุเบกสา เล่ม ๖๑, ตอนที่ ๔๐, 4 กรกดาคม 2487
 22. ราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ ๓๗, เล่ม ๖๒, ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๘๘
 23. ราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ ๘, เล่ม ๖๓, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๙
 24. ราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ ๔๐, เล่ม ๖๓, ๑๑ มิถุนายน ๒๔๘๙
 25. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๙๖, ตอนที่ ๗๘, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๒
 26. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๐๐, ตอนที่ ๖๗, ๒๘ เมษายน ๒๕๒๖
 27. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๐๓, ตอนที่ ๑๓๗, ๕ สิงหาคม ๒๕๒๙
 28. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๐๕, ตอนที่ ๖๙, ๒๙ เมษายน ๒๕๓๑
 29. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๐๕, ตอนที่ ๑๒๖, ๓ สิงหาคม ๒๕๓๑
 30. รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534
 31. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๑๘, ตอนพิเศษ ๙ ง, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
 32. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๒๒, ตอนพิเศษ ๑๙ ง, ๘ มีนาคม ๒๕๔๘
 33. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๐ ก, ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
 34. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๒๕, ตอนพิเศษ ๒๒ ง, ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑
 35. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๒๕, ตอนพิเศษ ๘๒ ง, ๑๖​ พฤษภาคม ๒๕๕๑
 36. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๓๓ ก, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
 37. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๒๘, ตอนพิเศษ ๘๕ ง , ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๑

รายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย
รายช, อประธานสภาผ, แทนราษฎรไทย, บทความรายช, อว, เด, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, รายนามประธานสภาผ, แทนราษฎรไทย, บทความน, รวบรวมรายนามประธานสภาผ, แทนราษฎรไทยต, งแต, อด, ตถ, งป, จจ, โดยลำด, บประธานสภาในบทความน, ระบ, เฉพาะประธานสภาผ, แทนราษฎรท, มาจากการเ. raychuxprathansphaphuaethnrasdrithy bthkhwamraychuxwikimiediy phasaxun efadu aekikh epliynthangcak raynamprathansphaphuaethnrasdrithy bthkhwamnirwbrwmraynamprathansphaphuaethnrasdrithytngaetxditthungpccubn odyladbprathansphainbthkhwamnirabuechphaaprathansphaphuaethnrasdrthimacakkareluxktngaelaaetngtng imnbprathanspharangrththrrmnuy sphanitibyytiaehngchati sphaptirupkarpkkhrxngaephndin thimacakkaraetngtng hlngkarekidrthprahar enuxha 1 raynamprathansphaphuaethnrasdr 2 xditprathansphaphuaethnrasdrthiyngmichiwitxyu 3 duephim 4 xangxingraynamprathansphaphuaethnrasdr aekikhladb smy rup raynam chudthi kareluxktng erimwara erimtnody sinsudwara sinsudody thima1 1 ecaphrayathrrmskdimntri snn ethphhsdin n xyuthya chwkhraw 28 mithunayn ph s 2475 1 knyayn ph s 2475 aetngtng2 ecaphrayaphichyyati dn bunnakh 2 knyayn ph s 2475 1 10 thnwakhm ph s 2476 aetngtng1 2 ecaphrayathrrmskdimntri snn ethphhsdin n xyuthya 1 ph s 2476 15 thnwakhm ph s 2476 2 26 kumphaphnth ph s 2476 trngkb kh s 1934 3 aetngtng 4 3 1 phleruxtri phrayasryuththesni kraaes prawahanawin 10 minakhm ph s 2476 5 22 knyayn ph s 2477 6 aetngtng 7 4 1 3 ecaphrayasrithrrmathiebs citr n sngkhla 22 knyayn ph s 2477 8 17 thnwakhm ph s 2477 aetngtng 9 17 thnwakhm ph s 2477 10 2 singhakhm ph s 24782 singhakhm 2478 11 31 krkdakhm ph s 24795 1 8 phrayamanwracheswi plxd wiechiyr n sngkhla 2 2480 3 singhakhm ph s 2479 12 10 thnwakhm ph s 248010 thnwakhm 2480 13 24 mithunayn ph s 248128 mithunayn ph s 2481 14 10 thnwakhm ph s 24813 ph s 2481 12 thnwakhm 2481 15 24 mithunayn 248228 mithunayn 2482 16 24 mithunayn ph s 24831 krkdakhm ph s 2483 17 24 mithunayn ph s 24841 krkdakhm ph s 2484 18 24 mithunayn 248530 mithunayn 2485 19 24 mithunayn 24863 2 phleruxtri phrayasryuththesni kraaes prawahanawin 6 krkdakhm 2486 20 24 mithunayn 24875 9 11 phrayamanwracheswi plxd wiechiyr n sngkhla 2 krkdakhm 2487 21 24 mithunayn 248829 mithunayn 2488 22 15 tulakhm 24884 2489 1 2489 2 26 mkrakhm 2489 23 3 mithunayn ph s 24896 1 eksm buysri 4 mithunayn 2489 24 10 phvsphakhm 24907 phung sricnthr 13 phvsphakhm 2490 8 phvscikayn 24906 2 eksm buysri 5 2491 2492 20 kumphaphnth 2491 14 mithunayn 24938 phrarachthrrmnieths ephiyr ittilannth 15 mithunayn 2492 29 phvscikayn 24949 1 2 phlexk phrapracnpccnuk phuk mhadilk 6 ih s s praephththi 2 thahnathi s s praephththi 1 1 thnwakhm 2494 26 kumphaphnth 2495 aetngtng7 2495 29 minakhm 2495 25 kumphaphnth 25008 2500 1 15 minakhm 2500 20 knyayn 250010 phlexk hlwngsuththisarrnkr suththi sukhawathi 20 knyayn 2500 14 thnwakhm 2500 aetngtng9 3 phlexk phrapracnpccnuk phuk mhadilk 9 2500 2 15 thnwakhm 2500 20 tulakhm 2501 aetngtng11 phltri siri sirioythin 10 2512 10 kumphaphnth 2512 17 phvscikayn 2514 ekht 1 chlburi phrrkhshprachaithy12 prasiththi kaycnwthn 11 2518 7 kumphaphnth 2518 12 mkrakhm 2519 ekht 1 chaechingethra phrrkhsngkhmchatiniym13 1 xuthy phimphicchn 12 2519 19 emsayn 2519 6 tulakhm 2519 ekht 1 chlburi phrrkhprachathipty14 buyethng thxngswsdi 13 2522 9 phvsphakhm 2522 25 19 minakhm 2526 ekht 2 lapang phrrkhkicsngkhm13 2 xuthy phimphicchn 14 2526 27 emsayn 2526 26 1 phvsphakhm 2529 ekht 1 chlburi phrrkhkawhna15 1 chwn hlikphy 15 2529 4 singhakhm 2529 27 29 emsayn 2531 28 ekht 1 trng phrrkhprachathipty16 pyca eksrthxng 16 2531 3 singhakhm 2531 29 23 kumphaphnth 2534 30 ekht 1 ephchrburn phrrkhchatiithy17 xathity xuirrtn 17 2535 3 emsayn 2535 30 mithunayn 2535 ekht 1 chaechingethra phrrkhsamkhkhithrrm18 marut bunnakh 18 2535 22 knyayn 2535 19 phvsphakhm 2538 ekht 2 krungethphmhankhr phrrkhprachathipty19 phltri buyexux praesrithsuwrrn 19 2538 11 krkdakhm 2538 27 knyayn 2539 ekht 1 suphrrnburi phrrkhchatiithy20 wnmuhamdnxr matha 20 2539 24 phvscikayn 2539 27 mithunayn 2543 ekht 1 yala phrrkhkhwamhwngihm21 phichy rttkul 30 mithunayn 2543 31 9 phvscikayn 2543 ekht 6 krungethphmhankhr phrrkhprachathipty13 3 xuthy phimphicchn 21 2544 6 kumphaphnth 2544 32 5 mkrakhm 2548 bychiraychux phrrkhithyrkithy22 ophkhin phlkul 22 2548 8 minakhm 2548 33 24 kumphaphnth 2549 34 bychiraychux phrrkhithyrkithy23 yngyuthth tiyaiphrch 23 2550 24 mkrakhm 2551 35 30 emsayn 25511 sdswn klumcnghwdthi 1 phrrkhphlngprachachn24 chy chidchxb 15 phvsphakhm 2551 36 10 phvsphakhm 2554 37 sdswn klumcnghwdthi 4 phrrkhphumiicithy kxnhnanninrahwangdarngtaaehnngsngkdphrrkhphlngprachachn2 25 smskdi ekiyrtisurnnth 24 2554 2 singhakhm 2554 38 9 thnwakhm 2556 ekht 6 khxnaekn phrrkhephuxithy15 2 chwn hlikphy 25 2562 28 phvsphakhm 2562 39 pccubn bychiraychux phrrkhprachathipty hmayehtu 1 laxxkcaktaaehnngemuxwnthi 30 emsayn 2551 hlngcakhyudkarptibtihnathitngaetwnthi 19 kumphaphnth 2551 emuxsaldikarbkhafxngcak kkt krnithucriteluxktng 23 th kh 50 2 kxnhnannsngkdphrrkhphlngprachachn inrahwangkarepnprathansphaphuaethnrasdrchwngrahwangwnthi 15 phvsphakhm 2 thnwakhm 2551 sungepnphrrkhaeknnacdtngrthbalhlngcakkareluxktngwnthi 23 thnwakhm 2550 aetthuksalrththrrmnuywinicchyihyubphrrkhcungtxngyayphrrkhsngkd odynaychy chidchxb innamklumephuxnenwincungyayekhasngkdphrrkhphumiicithy sungepnphrrkhrwmrthbalinrthbalnayxphisiththi ewchchachiwaxditprathansphaphuaethnrasdrthiyngmichiwitxyu aekikhpccubnmixditprathansphaphuaethnrasdrthiyngmichiwitxyu 8 khn raynam wara wnekidnaymarut bunnakh ph s 2535 2538 21 singhakhm ph s 2467 96 pi nayphichy rttkul ph s 2543 16 knyayn ph s 2469 94 pi nayxathity xuirrtn ph s 2535 9 phvsphakhm ph s 2481 83 pi nayxuthy phimphicchn ph s 2519 ph s 2526 2529 ph s 2544 2548 14 singhakhm ph s 2481 82 pi naywnmuhamdnxr matha ph s 2539 2543 11 phvsphakhm ph s 2487 77 pi nayophkhin phlkul ph s 2548 2549 15 emsayn ph s 2495 69 pi naysmskdi ekiyrtisurnnth ph s 2554 2556 27 phvsphakhm ph s 2497 67 pi nayyngyuthth tiyaiphrch ph s 2551 3 emsayn ph s 2504 60 pi duephim aekikhraynamprathanrthsphaithy raychuxprathanwuthisphaithy raynamrxngprathansphaphuaethnrasdrkhxngithy raynamnaykrthmntrikhxngithy raynamprathansaldikakhxngithyxangxing aekikh rachkiccanuebksa prakasprathansphaphuaethnrasdr epliynprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdr elm 49 hna 2169 25 knyayn 2475 rachkiccanuebksa prakas tngprathansphaphuaethnrasdr aelarxngprathansphaphuaethnrasdr elm 50 hna 825 15 thnwakhm 2476 rachkiccanuebksa prakas eruxngprathansphaphuaethnrasdrlaxxk aelatngihm elm 50 hna 1005 18 minakhm 2476 rachkiccanuebksa phrarachkvsdika tngsmachiksphaphuaethnrasdrpraephththi 2 phuththskrach 2476 elm 50 hna 816 9 thnwakhm 2476 rachkiccanuebksa prakas eruxngprathansphaphuaethnrasdrlaxxk aelatngihm elm 50 hna 1005 18 minakhm 2476 rachkiccanuebksa prakas eruxngprathansphaphuaethnrasdrlaxxk aelatngprathansphaphuaethnrasdrihm elm 51 hna 646 24 knyayn 2477 rachkiccanuebksa phrarachkvsdika tngsmachiksphaphuaethnrasdrpraephththi 2 phuththskrach 2476 elm 50 hna 816 9 thnwakhm 2476 rachkiccanuebksa prakas eruxngprathansphaphuaethnrasdrlaxxk aelatngprathansphaphuaethnrasdrihm elm 51 hna 646 24 knyayn 2477 rachkiccanuebksa phrarachkvsdika tngsmachiksphaphuaethnrasdrpraephththi 2 phuththskrach 2476 elm 50 hna 816 9 thnwakhm 2476 rachkiccanuebksa prakas tngprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdr elm 51 hna 1172 23 thnwakhm 2477 rachkiccanuebksa prakas tngprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdr elm 52 hna 1217 2 singhakhm 2478 rachkiccanuebksa prakas tngprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdr elm 53 hna 316 9 singhakhm 2479 rachkiccanuebksa prakas tngprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdr elm 54 hna 1397 13 thnwakhm 2480 rachkiccanuebksa prakas tngprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdr elm 55 hna 247 30 mithunayn 2481 rachkiccanuebksa prakas tngprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdr elm 55 hna 704 12 thnwakhm 2481 rachkiccanuebksa prakas tngprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdr elm 56 hna 640 3 krkdakhm 2482 rachkiccanuebksa prakas tngprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdr elm 57 hna 171 2 krkdakhm 2483 rachkiccanuebksa prakas tngprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdr elm 58 hna 918 8 krkdakhm 2484 rachkiccanuebksa prakas tngprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdr elm 59 txnthi 56 7 krkdakhm 2485 rachkiccanuebksa prakas tngprathansphaphuaethnrasdr elm 60 txnthi 38 hna 1145 13 krkdakhm 2486 rachkiccanuebksa prakas tngprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdr elm 61 txnthi 40 4 krkdakhm 2487 rachkiccanuebksa prakas tngprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdr txnthi 37 elm 62 10 krkdakhm 2488 rachkiccanuebksa prakas tngprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdr txnthi 8 elm 63 5 kumphaphnth 2489 rachkiccanuebksa prakas tngprathanaelarxngprathansphaphuaethn txnthi 40 elm 63 11 mithunayn 2489 rachkiccanuebksa prakas aetngtngprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdr elm 96 txnthi 78 12 phvsphakhm 2522 rachkiccanuebksa prakas aetngtngprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdr elm 100 txnthi 67 28 emsayn 2526 rachkiccanuebksa prakas aetngtngprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdr elm 103 txnthi 137 5 singhakhm 2529 rachkiccanuebksa phrarachkvsdika yubsphaphuaethnrasdr ph s 2531 elm 105 txnthi 69 29 emsayn 2531 rachkiccanuebksa prakas aetngtngprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdr elm 105 txnthi 126 3 singhakhm 2531 rthpraharinpraethsithy ph s 2534 http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2543 E 065 1 PDF rachkiccanuebksa prakas aetngtngprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdr elm 118 txnphiess 9 ng 6 kumphaphnth 2544 rachkiccanuebksa prakas aetngtngprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdr elm 122 txnphiess 19 ng 8 minakhm 2548 rachkiccanuebksa phrarachkvsdikayubsphaphuaethnrasdr ph s 2549 elm 123 txnthi 20 k 24 kumphaphnth 2549 rachkiccanuebksa prakas aetngtngprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdr elm 125 txnphiess 22 ng 31 mkrakhm 2551 rachkiccanuebksa prakas aetngtngprathansphaphuaethnrasdr elm 125 txnphiess 82 ng 16 phvsphakhm 2551 rachkiccanuebksa phrarachkvsdika yubsphaphuaethnrasdr ph s 2554 elm 128 txnthi 33 k 10 phvsphakhm 2554 rachkiccanuebksa prakas aetngtngprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdr elm 128 txnphiess 85 ng 2 singhakhm ph s 2554 hna 1 phrabrmrachoxngkar prakas aetngtngprathanaelarxngprathansphaphuaethnrasdrekhathungcak https th wikipedia org w index php title raychuxprathansphaphuaethnrasdrithy amp oldid 9522148, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม