fbpx
วิกิพีเดีย

เทศบาลนครในประเทศไทย

ในประเทศไทย เทศบาลนคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปและมีรายได้พอเพียงต่อการให้บริการสาธารณะตามหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ การจัดตั้งเทศบาลนครกระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนครตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ฉบับล่าสุด) ปัจจุบันมีเทศบาลนครอยู่ 30 แห่งทั่วประเทศ (ไม่นับรวมกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) เทศบาลนครแห่งแรกของไทย 3 แห่งคือเทศบาลนครกรุงเทพ เทศบาลนครธนบุรี และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2478 ต่อมาเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรีได้ถูกยุบรวมกันเป็นเทศบาลนครหลวงในปี พ.ศ. 2514 และในปี พ.ศ. 2515 เทศบาลนครหลวงได้ถูกยุบพร้อมกับจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเพื่อจัดตั้งกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นเทศบาลนครจึงเหลือแต่เพียงเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเทศบาลนครแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จนกระทั่งปี พ.ศ. 2537 จึงมีการจัดตั้งเทศบาลนครแห่งที่สองในส่วนภูมิภาคคือเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเทศบาลนครอื่น ๆ มาตามลำดับ

เทศบาลนครประกอบด้วยนายกเทศมนตรีทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลที่มีสมาชิกจำนวน 24 คนมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในเขตเทศบาลทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรในเขตเทศบาลและมีรองนายกเทศมนตรีมาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี นอกจากนี้ยังมีสำนักงานเทศบาลนครซึ่งมีปลัดเทศบาลเป็นหัวหน้าพนักงานเทศบาล ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการและหน่วยงานให้บริการประชาชนภายใต้การบังคับบัญชาของนายกเทศมนตรี

เนื้อหา

อันดับของเทศบาลนครในประเทศไทยตามจำนวนประชากรเป็นดังนี้

ลำดับ
ที่
ชื่อเมือง ชื่อเทศบาล/
องค์กรปกครองท้องถิ่น
ตรา/สัญลักษณ์ จังหวัด เนื้อที่
เฉพาะพื้นดิน
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
เมื่อสิ้นปี 2562
(คน)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม)
วันที่ได้รับการจัดตั้ง
- กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 1,568.74 5,666,264 3,611.98 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515
1 นนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี นนทบุรี 38.90 254,375 6,539.20 25 กันยายน พ.ศ. 2538
2 ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด นนทบุรี 36.04 190,272 5,279.47 20 เมษายน พ.ศ. 2543
3 หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา 21.00 156,802 7,466.76 25 กันยายน พ.ศ. 2538
4 เจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ชลบุรี 276.98 143,024 516.37 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
5 สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 68.97 132,040 1,914.46 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
6 อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี 47.70 130,531 2,736.50 25 กันยายน พ.ศ. 2538
7 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 40.22 127,240 3,163.60 1 เมษายน พ.ศ. 2479
8 นครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา นครราชสีมา 37.50 126,391 3,370.43 25 กันยายน พ.ศ. 2538
- พัทยา เมืองพัทยา ชลบุรี 53.44 119,532 2,236.75 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
9 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น 46.00 114,459 2,488.24 25 กันยายน พ.ศ. 2538
10 นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 22.56 102,152 4,528.01 8 ตุลาคม พ.ศ. 2537
11 แหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง ชลบุรี 88.59 88,271 996.40 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
12 รังสิต เทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี 20.80 85,260 4,099.04 29 เมษายน พ.ศ. 2554
13 นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ นครสวรรค์ 27.87 82,305 2,953.18 25 กันยายน พ.ศ. 2538
14 ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 12.00 79,308 6,609.00 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
15 เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 60.85 77,672 1,276.45 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
16 อุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี อุบลราชธานี 29.04 74,977 2,581.85 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
17 นครปฐม เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม 19.85 74,446 3,750.43 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
18 เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 252.00 70,059 278.01 14 กันยายน พ.ศ. 2555
19 สมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร สมุทรสาคร 10.33 67,515 6,535.82 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
20 พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก 18.26 66,106 3,620.26 9 มีนาคม พ.ศ. 2542
21 ระยอง เทศบาลนครระยอง ระยอง 16.95 63,565 3,750.15 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
22 สงขลา เทศบาลนครสงขลา สงขลา 9.27 61,758 6,662.14 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
23 ยะลา เทศบาลนครยะลา ยะลา 19.00 60,617 3,190.37 25 กันยายน พ.ศ. 2538
24 ตรัง เทศบาลนครตรัง ตรัง 14.77 59,304 4,015.17 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
25 อ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย สมุทรสาคร 30.40 53,978 1,775.59 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
26 สกลนคร เทศบาลนครสกลนคร สกลนคร 54.54 53,100 973.60 8 มีนาคม พ.ศ. 2555
27 ลำปาง เทศบาลนครลำปาง ลำปาง 22.17 52,124 2,351.11 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
28 สมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ สมุทรปราการ 7.33 50,843 6,936.29 24 มีนาคม พ.ศ. 2542
29 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 14.84 50,830 3,425.20 16 ธันวาคม พ.ศ. 2542
30 แม่สอด เทศบาลนครแม่สอด ตาก 27.20 41,424 1,522.94 28 มกราคม พ.ศ. 2553
 1. กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดเช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ถือว่าพื้นที่ทั้งหมดเป็นเขตเมืองทำนองเดียวกับเทศบาล กรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นฝ่ายบริหาร มีสภากรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและมีสภาเขตเป็นที่ปรึกษาอีกด้วย
 2. เมืองพัทยาเป็นเทศบาลพิเศษซึ่งเดิมมีรูปแบบ "สภา-ผู้จัดการนคร" อันแตกต่างจากเทศบาลทั่วไปที่ใช้รูปแบบ "นายกเทศมนตรี-สภา" แต่ปัจจุบันเมืองพัทยาได้หันมาใช้รูปแบบ "นายกเทศมนตรี-สภา" เหมือนเทศบาลนครแห่งอื่น ๆ แต่ยังเรียกนายกเทศมนตรีว่า "นายกเมืองพัทยา" และสภาว่า "สภาเมืองพัทยา" เหมือนเดิม
 3. ขณะที่กำลังยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลนคร ในเขตเทศบาลเมืองแม่สอดมีจำนวนราษฎรเฉพาะจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (ของกรมการปกครอง) ไม่ถึงเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กำหนดไว้ แต่มีการตีความหมายของคำว่า "ราษฎร" ในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลอย่างถูกกฎหมายด้วย เป็นผลให้มีจำนวน "ราษฎร" ทั้งหมดเกินห้าหมื่นคน ประกอบกับมีการพิจารณาความเหมาะสมด้านอื่น ๆ แล้วเข้าเกณฑ์ที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลนครได้ ในที่นี้จะระบุจำนวนราษฎรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเท่านั้น เพื่อให้เป็นแบบแผนเดียวกับข้อมูลของเทศบาลนครแห่งอื่น ๆ
 1. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ระบบสถิติทางการทะเบียน : รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้านประจำปี พ.ศ. 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [ม.ป.ป.]. สืบค้น 12 กุมภาพันธ์ 2563.
 2. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (พิเศษ 190 ก): 187–201. 13 ธันวาคม 2515.Check date values in: |date= (help)
 3. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (40 ก): 29–32. 24 กันยายน 2538.Check date values in: |date= (help)
 4. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 117 (10 ก): 25–28. 20 กุมภาพันธ์ 2543.Check date values in: |date= (help)
 5. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (40 ก): 19–23. 24 กันยายน 2538.Check date values in: |date= (help)
 6. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (พิเศษ 88 ง): 28. 25 กรกฎาคม 2556.Check date values in: |date= (help)
 7. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (พิเศษ 67 ง): 15. 4 มิถุนายน 2550.Check date values in: |date= (help)
 8. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (40 ก): 6–9. 24 กันยายน 2538.Check date values in: |date= (help)
 9. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 2136–2141. 29 มีนาคม 2478.Check date values in: |date= (help)
 10. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (40 ก): 33–36. 24 กันยายน 2538.Check date values in: |date= (help)
 11. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (พิเศษ 120): 1–44. 30 ตุลาคม 2521.Check date values in: |date= (help)
 12. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (40 ก): 24–28. 24 กันยายน 2538.Check date values in: |date= (help)
 13. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (36 ก): 30–34. 24 สิงหาคม 2537.Check date values in: |date= (help)
 14. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 127 (พิเศษ 79 ง): 19. 25 มิถุนายน 2553.Check date values in: |date= (help)
 15. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (61 ง): 42. 1 มิถุนายน 2554.Check date values in: |date= (help)
 16. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (40 ก): 10–14. 24 กันยายน 2538.Check date values in: |date= (help)
 17. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (พิเศษ 20 ง): 11–12. 20 กุมภาพันธ์ 2547.Check date values in: |date= (help)
 18. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (14 ก): 1–4. 8 มีนาคม 2542.Check date values in: |date= (help)
 19. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (110 ก): 6–9. 10 พฤศจิกายน 2542.Check date values in: |date= (help)
 20. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 131 (พิเศษ 18 ง): 28. 27 มกราคม 2557.Check date values in: |date= (help)
 21. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (110 ก): 2–5. 10 พฤศจิกายน 2542.Check date values in: |date= (help)
 22. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (14 ก): 5–10. 8 มีนาคม 2542.Check date values in: |date= (help)
 23. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (110 ก): 25–28. 10 พฤศจิกายน 2542.Check date values in: |date= (help)
 24. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (110 ก): 22–24. 10 พฤศจิกายน 2542.Check date values in: |date= (help)
 25. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (40 ก): 15–18. 24 กันยายน 2538.Check date values in: |date= (help)
 26. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (110 ก): 16–21. 10 พฤศจิกายน 2542.Check date values in: |date= (help)
 27. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 127 (พิเศษ 149 ง): 45. 27 ธันวาคม 2553.Check date values in: |date= (help)
 28. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (พิเศษ 64 ง): 12. 5 เมษายน 2555.Check date values in: |date= (help)
 29. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (110 ก): 10–15. 10 พฤศจิกายน 2542.Check date values in: |date= (help)
 30. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (19 ก): 1–4. 23 มีนาคม 2542.Check date values in: |date= (help)
 31. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (127 ก): 1–4. 15 ธันวาคม 2542.Check date values in: |date= (help)
 32. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 127 (พิเศษ 50 ง): 7. 21 เมษายน 2553.Check date values in: |date= (help)

เทศบาลนครในประเทศไทย
เทศบาลนครในประเทศไทย, องค, กรปกครองส, วนท, องถ, นของประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, รายช, ในประเทศไทย, เทศบาลนคร, เป, นองค, กรปกครองส, วนท, องถ, นสำหร, บเม, องขนาดใหญ, ประชากรต, งแต, คนข, นไปและม, รายได, พอเพ, ยงต, อการให, บร, การสาธารณะตามหน,. ethsbalnkhrinpraethsithy xngkhkrpkkhrxngswnthxngthinkhxngpraethsithy phasaxun efadu aekikh epliynthangcak raychuxethsbalnkhrinpraethsithy inpraethsithy ethsbalnkhr epnxngkhkrpkkhrxngswnthxngthinsahrbemuxngkhnadihythimiprachakrtngaet 50 000 khnkhunipaelamirayidphxephiyngtxkarihbrikarsatharnatamhnathithikdhmaybyytiiw karcdtngethsbalnkhrkrathaodyprakaskrathrwngmhadithyykthanaepnethsbalnkhrtamphrarachbyytiethsbal ph s 2496 chbblasud pccubnmiethsbalnkhrxyu 30 aehngthwpraeths imnbrwmkrungethphmhankhraelaemuxngphthya ethsbalnkhraehngaerkkhxngithy 3 aehngkhuxethsbalnkhrkrungethph ethsbalnkhrthnburi aelaethsbalnkhrechiyngihm cdtngkhuninpi ph s 2478 txmaethsbalnkhrkrungethphaelaethsbalnkhrthnburiidthukyubrwmknepnethsbalnkhrhlwnginpi ph s 2514 aelainpi ph s 2515 ethsbalnkhrhlwngidthukyubphrxmkbcnghwdnkhrhlwngkrungethphthnburiephuxcdtngkrungethphmhankhr hlngcaknnethsbalnkhrcungehluxaetephiyngethsbalnkhrechiyngihm sungepnethsbalnkhraehngaerkinswnphumiphakh cnkrathngpi ph s 2537 cungmikarcdtngethsbalnkhraehngthisxnginswnphumiphakhkhuxethsbalnkhrnkhrsrithrrmrach aelaethsbalnkhrxun matamladb ethsbalnkhrprakxbdwynaykethsmntrithahnathihwhnafaybriharaelasphaethsbalthimismachikcanwn 24 khnmacakkareluxktngkhxngrasdrinekhtethsbalthahnathiepnfaynitibyyti naykethsmntrimacakkareluxktngodytrngkhxngrasdrinekhtethsbalaelamirxngnaykethsmntrimacakkaraetngtngkhxngnaykethsmntri nxkcakniyngmisanknganethsbalnkhrsungmipldethsbalepnhwhnaphnknganethsbal thahnathiepnhnwynganthurkaraelahnwynganihbrikarprachachnphayitkarbngkhbbychakhxngnaykethsmntri enuxha 1 raychuxnkhraelaethsbalnkhrinpraethsithy 2 hmayehtu 3 duephim 4 xangxingraychuxnkhraelaethsbalnkhrinpraethsithyxndbkhxngethsbalnkhrinpraethsithytamcanwnprachakrepndngni ladb thi chuxemuxng chuxethsbal xngkhkrpkkhrxngthxngthin tra sylksn cnghwd enuxthi echphaaphundin tr km canwnprachakr emuxsinpi 2562 khn 1 khwamhnaaenn khn tr km wnthiidrbkarcdtng krungethphmhankhr krungethphmhankhr 1 1 568 74 5 666 264 3 611 98 14 thnwakhm ph s 2515 2 1 nnthburi ethsbalnkhrnnthburi nnthburi 38 90 254 375 6 539 20 25 knyayn ph s 2538 3 2 pakekrd ethsbalnkhrpakekrd nnthburi 36 04 190 272 5 279 47 20 emsayn ph s 2543 4 3 hadihy ethsbalnkhrhadihy sngkhla 21 00 156 802 7 466 76 25 knyayn ph s 2538 5 4 ecaphrayasurskdi ethsbalnkhrecaphrayasurskdi chlburi 276 98 143 024 516 37 1 phvsphakhm ph s 2556 6 5 surasdrthani ethsbalnkhrsurasdrthani surasdrthani 68 97 132 040 1 914 46 4 phvsphakhm ph s 2550 7 6 xudrthani ethsbalnkhrxudrthani xudrthani 47 70 130 531 2 736 50 25 knyayn ph s 2538 8 7 echiyngihm ethsbalnkhrechiyngihm echiyngihm 40 22 127 240 3 163 60 1 emsayn ph s 2479 9 8 nkhrrachsima ethsbalnkhrnkhrrachsima nkhrrachsima 37 50 126 391 3 370 43 25 knyayn ph s 2538 10 phthya emuxngphthya 2 chlburi 53 44 119 532 2 236 75 29 phvscikayn ph s 2521 11 9 khxnaekn ethsbalnkhrkhxnaekn khxnaekn 46 00 114 459 2 488 24 25 knyayn ph s 2538 12 10 nkhrsrithrrmrach ethsbalnkhrnkhrsrithrrmrach nkhrsrithrrmrach 22 56 102 152 4 528 01 8 tulakhm ph s 2537 13 11 aehlmchbng ethsbalnkhraehlmchbng chlburi 88 59 88 271 996 40 24 phvsphakhm ph s 2553 14 12 rngsit ethsbalnkhrrngsit pthumthani 20 80 85 260 4 099 04 29 emsayn ph s 2554 15 13 nkhrswrrkh ethsbalnkhrnkhrswrrkh nkhrswrrkh 27 87 82 305 2 953 18 25 knyayn ph s 2538 16 14 phuekt ethsbalnkhrphuekt phuekt 12 00 79 308 6 609 00 13 kumphaphnth ph s 2547 17 15 echiyngray ethsbalnkhrechiyngray echiyngray 60 85 77 672 1 276 45 13 kumphaphnth ph s 2547 17 16 xublrachthani ethsbalnkhrxublrachthani xublrachthani 29 04 74 977 2 581 85 7 phvsphakhm ph s 2542 18 17 nkhrpthm ethsbalnkhrnkhrpthm nkhrpthm 19 85 74 446 3 750 43 11 phvscikayn ph s 2542 19 18 ekaasmuy ethsbalnkhrekaasmuy surasdrthani 252 00 70 059 278 01 14 knyayn ph s 2555 20 19 smuthrsakhr ethsbalnkhrsmuthrsakhr smuthrsakhr 10 33 67 515 6 535 82 11 phvscikayn ph s 2542 21 20 phisnuolk ethsbalnkhrphisnuolk phisnuolk 18 26 66 106 3 620 26 9 minakhm ph s 2542 22 21 rayxng ethsbalnkhrrayxng rayxng 16 95 63 565 3 750 15 11 phvscikayn ph s 2542 23 22 sngkhla ethsbalnkhrsngkhla sngkhla 9 27 61 758 6 662 14 11 phvscikayn ph s 2542 24 23 yala ethsbalnkhryala yala 19 00 60 617 3 190 37 25 knyayn ph s 2538 25 24 trng ethsbalnkhrtrng trng 14 77 59 304 4 015 17 11 phvscikayn ph s 2542 26 25 xxmnxy ethsbalnkhrxxmnxy smuthrsakhr 30 40 53 978 1 775 59 11 phvscikayn ph s 2553 27 26 sklnkhr ethsbalnkhrsklnkhr sklnkhr 54 54 53 100 973 60 8 minakhm ph s 2555 28 27 lapang ethsbalnkhrlapang lapang 22 17 52 124 2 351 11 11 phvscikayn ph s 2542 29 28 smuthrprakar ethsbalnkhrsmuthrprakar smuthrprakar 7 33 50 843 6 936 29 24 minakhm ph s 2542 30 29 phrankhrsrixyuthya ethsbalnkhrphrankhrsrixyuthya phrankhrsrixyuthya 14 84 50 830 3 425 20 16 thnwakhm ph s 2542 31 30 aemsxd ethsbalnkhraemsxd tak 27 20 41 424 3 1 522 94 28 mkrakhm ph s 2553 32 hmayehtu krungethphmhankhr kthm epnxngkhkrpkkhrxngswnthxngthinthimilksnakhrxbkhlumphunthithngcnghwdechnediywkbxngkhkarbriharswncnghwd aetthuxwaphunthithnghmdepnekhtemuxngthanxngediywkbethsbal krungethphmhankhrmiphuwarachkarkrungethphmhankhrthimacakkareluxktngodytrngepnfaybrihar misphakrungethphmhankhrepnfaynitibyytiaelamisphaekhtepnthipruksaxikdwy emuxngphthyaepnethsbalphiesssungedimmirupaebb spha phucdkarnkhr xnaetktangcakethsbalthwipthiichrupaebb naykethsmntri spha aetpccubnemuxngphthyaidhnmaichrupaebb naykethsmntri spha ehmuxnethsbalnkhraehngxun aetyngeriyknaykethsmntriwa naykemuxngphthya aelasphawa sphaemuxngphthya ehmuxnedim khnathikalngyuneruxngkhxepliynaeplngthanaepnethsbalnkhr inekhtethsbalemuxngaemsxdmicanwnrasdrechphaacakthankhxmulthaebiynrasdr khxngkrmkarpkkhrxng imthungeknththiphrarachbyytiethsbal ph s 2496 kahndiw aetmikartikhwamhmaykhxngkhawa rasdr inphrarachbyytichbbdngklawihkhrxbkhlumthungbukhkhlthiimmisychatiithyaelaimmisiththieluxktngthixasyxyuinekhtethsbalxyangthukkdhmaydwy epnphlihmicanwn rasdr thnghmdekinhahmunkhn prakxbkbmikarphicarnakhwamehmaasmdanxun aelwekhaeknththicaykthanaepnethsbalnkhrid 1 inthinicarabucanwnrasdrtamthankhxmulthaebiynrasdrethann ephuxihepnaebbaephnediywkbkhxmulkhxngethsbalnkhraehngxun duephimethsbalemuxng ethsbaltablxangxing sankbriharkarthaebiyn krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy rabbsthitithangkarthaebiyn rayngansthiticanwnprachakraelabanpracapi ph s 2562 xxniln ekhathungidcak http stat dopa go th stat statnew statTDD m p p subkhn 12 kumphaphnth 2563 prakaskhxngkhnaptiwti chbbthi 335 PDF rachkiccanuebksa 89 phiess 190 k 187 201 13 thnwakhm 2515 Check date values in date help phrarachkvsdikacdtngethsbalnkhrnnthburi cnghwdnnthburi ph s 2538 PDF rachkiccanuebksa 112 40 k 29 32 24 knyayn 2538 Check date values in date help phrarachkvsdikacdtngethsbalnkhrpakekrd cnghwdnnthburi ph s 2543 PDF rachkiccanuebksa 117 10 k 25 28 20 kumphaphnth 2543 Check date values in date help phrarachkvsdikacdtngethsbalnkhrhadihy cnghwdsngkhla ph s 2538 PDF rachkiccanuebksa 112 40 k 19 23 24 knyayn 2538 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngthanaethsbaltablecaphrayasurskdi xaephxsriracha cnghwdchlburi epnethsbalnkhrecaphrayasurskdi PDF rachkiccanuebksa 130 phiess 88 ng 28 25 krkdakhm 2556 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngthanaethsbalemuxngsurasdrthani xaephxemuxngsurasdrthani cnghwdsurasdrthani epnethsbalnkhrsurasdrthani PDF rachkiccanuebksa 124 phiess 67 ng 15 4 mithunayn 2550 Check date values in date help phrarachkvsdikacdtngethsbalnkhrxudrthani cnghwdxudrthani ph s 2538 PDF rachkiccanuebksa 112 40 k 6 9 24 knyayn 2538 Check date values in date help phrarachbyyticdtngethsbalnkhrechiyngihm phuththskrach 2478 PDF rachkiccanuebksa 52 2136 2141 29 minakhm 2478 Check date values in date help phrarachkvsdikacdtngethsbalnkhrnkhrrachsima cnghwdnkhrrachsima ph s 2538 PDF rachkiccanuebksa 112 40 k 33 36 24 knyayn 2538 Check date values in date help phrarachbyytiraebiybbriharrachkaremuxngphthya ph s 2521 PDF rachkiccanuebksa 95 phiess 120 1 44 30 tulakhm 2521 Check date values in date help phrarachkvsdikacdtngethsbalnkhrkhxnaekn cnghwdkhxnaekn ph s 2538 PDF rachkiccanuebksa 112 40 k 24 28 24 knyayn 2538 Check date values in date help phrarachkvsdikacdtngethsbalnkhrnkhrsrithrrmrach cnghwdnkhrsrithrrmrach ph s 2537 PDF rachkiccanuebksa 111 36 k 30 34 24 singhakhm 2537 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngthanaethsbaltablaehlmchbng xaephxsrirachaaelaxaephxbanglamung cnghwdchlburi epnethsbalnkhraehlmchbng PDF rachkiccanuebksa 127 phiess 79 ng 19 25 mithunayn 2553 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngthanaethsbalemuxngrngsit xaephxthyburi cnghwdpthumthani epnethsbalnkhrrngsit PDF rachkiccanuebksa 128 61 ng 42 1 mithunayn 2554 Check date values in date help phrarachkvsdikacdtngethsbalnkhrnkhrswrrkh cnghwdnkhrswrrkh ph s 2538 PDF rachkiccanuebksa 112 40 k 10 14 24 knyayn 2538 Check date values in date help 17 0 17 1 prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngthanaethsbalemuxngepnethsbalnkhr PDF rachkiccanuebksa 121 phiess 20 ng 11 12 20 kumphaphnth 2547 Check date values in date help phrarachkvsdikacdtngethsbalnkhrxublrachthani cnghwdxublrachthani ph s 2542 PDF rachkiccanuebksa 116 14 k 1 4 8 minakhm 2542 Check date values in date help phrarachkvsdikacdtngethsbalnkhrnkhrpthm cnghwdnkhrpthm ph s 2542 PDF rachkiccanuebksa 116 110 k 6 9 10 phvscikayn 2542 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngthanaethsbalemuxngekaasmuy xaephxekaasmuy cnghwdsurasdrthani epnethsbalnkhrekaasmuy PDF rachkiccanuebksa 131 phiess 18 ng 28 27 mkrakhm 2557 Check date values in date help phrarachkvsdikacdtngethsbalnkhrsmuthrsakhr cnghwdsmuthrsakhr ph s 2542 PDF rachkiccanuebksa 116 110 k 2 5 10 phvscikayn 2542 Check date values in date help phrarachkvsdikacdtngethsbalnkhrphisnuolk cnghwdphisnuolk ph s 2542 PDF rachkiccanuebksa 116 14 k 5 10 8 minakhm 2542 Check date values in date help phrarachkvsdikacdtngethsbalnkhrrayxng cnghwdrayxng ph s 2542 PDF rachkiccanuebksa 116 110 k 25 28 10 phvscikayn 2542 Check date values in date help phrarachkvsdikacdtngethsbalnkhrsngkhla cnghwdsngkhla ph s 2542 PDF rachkiccanuebksa 116 110 k 22 24 10 phvscikayn 2542 Check date values in date help phrarachkvsdikacdtngethsbalnkhryala cnghwdyala ph s 2538 PDF rachkiccanuebksa 112 40 k 15 18 24 knyayn 2538 Check date values in date help phrarachkvsdikacdtngethsbalnkhrtrng cnghwdtrng ph s 2542 PDF rachkiccanuebksa 116 110 k 16 21 10 phvscikayn 2542 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngthanaethsbalemuxngxxmnxy xaephxkrathumaebn cnghwdsmuthrsakhr epnethsbalnkhrxxmnxy PDF rachkiccanuebksa 127 phiess 149 ng 45 27 thnwakhm 2553 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngthanaethsbalemuxngsklnkhr xaephxemuxngsklnkhr cnghwdsklnkhr epnethsbalnkhrsklnkhr PDF rachkiccanuebksa 129 phiess 64 ng 12 5 emsayn 2555 Check date values in date help phrarachkvsdikacdtngethsbalnkhrlapang cnghwdlapang ph s 2542 PDF rachkiccanuebksa 116 110 k 10 15 10 phvscikayn 2542 Check date values in date help phrarachkvsdikacdtngethsbalnkhrsmuthrprakar cnghwdsmuthrprakar ph s 2542 PDF rachkiccanuebksa 116 19 k 1 4 23 minakhm 2542 Check date values in date help phrarachkvsdikacdtngethsbalnkhrnkhrsrixyuthya cnghwdphrankhrsrixyuthya ph s 2542 PDF rachkiccanuebksa 116 127 k 1 4 15 thnwakhm 2542 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngthanaethsbalemuxngaemsxd xaephxaemsxd cnghwdtak epnethsbalnkhraemsxd PDF rachkiccanuebksa 127 phiess 50 ng 7 21 emsayn 2553 Check date values in date help ekhathungcak https th wikipedia org w index php title ethsbalnkhrinpraethsithy amp oldid 9531780, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม