fbpx
วิกิพีเดีย

รายพระนามเทวดาจีน

เทพเจ้าจีนแบ่งเป็นสองประเภท คือ เทพเจ้าและบุคคลศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากพระพุทธศาสนาแบบจีนและทิเบตซึ่งรับมาจากชมพูทวีปและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นภาษาจีนและ เทพเจ้าบุคคลศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมซึ่งมีที่มาจากศาสนาพื้นบ้านจีน ลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเต๋า.


เนื้อหา

เทพยมบาลทางพุทธศาสนานิกายมหายานของจีนจะมีเทพประจำทั้งสิบขุมสิบตำหนัก

บางครั้งในพิธีโยคะตันตระเปรตพลีกรรมตามวัดจีนจะพบพระโพธิสัตว์กวนอิมแบ่งภาคเป็นยมทูตโพธิสัตว์ เรียกว่า กวนอิมไต่สือ (觀音大士) หรือไต่สื่อเอี๊ย (大士爺)

พระรูป พระนาม บทบาท
พระแม่ลักษมี (大吉祥天) เทพีแห่งสิริมงคลและโชคลาภ (พระลักษมีในศาสนาฮินดู)
พระแม่สุรัสวดี (大辦才天) เทพีแห่งศิลปวิทยาการ (พระสุรัสวดีในศาสนาฮินดู)
ท้าวมหาพรหม (大梵天) เทพแห่งความเจริญและการสรรค์สร้าง (พระพรหมในศาสนาฮินดู)
ท้าวสักกะ (帝釋天王) เจ้าแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (พระอินทร์ในศาสนาฮินดู)
จาตุมหาราชิกา ทั้งสี่องค์ได้แก่ ท้าวธตรฐ(持國天王)(เจ้าแห่งคนธรรพ์)
ท้าววิรุฬหก(เจ้าแห่งกุมภัณฑ์)(增長天王)
ท้าววิรูปักษ์(เจ้าแห่งนาค)(廣目天王)
ท้าวเวสสุวรรณ(多聞天王)หรือ ท้าวกุเวรในศาสนาฮินดู)(เจ้าแห่งยักษ์)
พระอาทิตย์ เทพดวงอาทิตย์(พระอาทิตย์ในศาสนาฮินดู)
พระจันทร์ เทพแห่งดวงจันทร์ (พระจันทร์ในศาสนาฮินดู)
พระวัชรปาณีโพธิสัตว์คุยหบดี(密跡金剛天) เทพธรรมบาลผู้ปราบมารศาสนา
พระอิศวร(摩醯首羅天) เทพแห่งการทำลายล้างอธรรม (พระศิวะในศาสนาฮินดู)
ท้าวปัญจิกมหาเสนา (散脂天) เสนายักษ์บริวารของท้าวเวสสุวรรณ
พระขันธกุมาร(韋馱天)-(韋陀菩薩) เทพการยุทธนาสงคราม (พระขันทกุมารในศาสนาฮินดู)
พระแม่ธรณี (堅牢地天) เทพธิดาพื้นปฐพี หรือ (พระแม่ธรณีในเถรวาท) (พระภูเทวีหรือพระแม่ปฤถวีในศาสนาฮินดู)
พระอภิรดี (訶利帝喃天) เทพเทพีแห่งความปีติรื่นรมย์
พระมรีจิเทวี ((摩利支天, 金光明天母) พระมารดาแห่งดาราฤกษ์ (อุษาเทวีหรือพระแม่วาราหีในศาสนาฮินดู
พระนางหาริตีเทวี(阿利帝母天 , 歡喜母天 , 鬼子母天) ยักษินีผู้อภิบาลทารก
ท้าวสาครนาคราช (娑揭羅龍王天) เจ้าแห่งหมู่นาคราชและมหาสมุทร
ท้าวพญายมราช(閻羅天) เจ้าแห่งนรก พระยมในศาสนาฮินดู
ท้าวกินนรราชา(緊那羅王天) เจ้าแห่งไฟและหมู่กินนรกินนรี
เทพนักษัตร (星宮天子) พระดารกาเทพ เทพแห่งดวงดาวจักรราศรี
พระโพธิทรุมพฤกษเทวี(菩提樹天) เทวีผู้อารักขาต้นพระศรีมหาโพธิ์
ท้าวไตรตรึงษ์เทพเตียนเสียนไต่เต (三十三天) เทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ลุ่ยกง(雷公)
ซำกวนไต่ตี่ (三官大帝 )
เด็กแดง หง ไหเอ๋อร์ (紅孩兒)
หง่อฮู้อ๋องเอี๋ย (五府王爺)
รูป นาม
เจ็ดนางฟ้า (七仙女)
เจ้าแม่เก้าเทียงเหี่ยงนึ่ง (九天玄女)
เจ้าแม่ฉางเอ๋อ (嫦娥)
เจ้าแม่มั่วโกว (麻姑娘娘)
เจ้าแม่ตี่บ้อเนี้ย (地母娘娘)
เจ้าแม่จุ้ยบ้อเนี้ย (水尾聖娘)
เจ้าแม่จูแซเนี้ย (註生娘娘)
เจ้าแม่โหงวก๊กบ้อเนี่ยเนี้ย (五穀母娘娘)
เจ้าแม่กิมฮวยเนี่ยเนี้ย (金花娘娘)
เจ้าแม่ซำไน้ฮูหยิน (三奶夫人)
เจ้าแม่ไท้ซัวเนี่ยเนี้ย (泰山娘娘)
เจ้าแม่เทียนมู่ (電母)
ไท้อิมแชกุน (太陰星君)
ธิดาพญามังกร (小龍女)
เทพธิดาไหม ()
เทพธิดารักษาชุมชน(ปึงเถ้าม่า) (本頭媽)
บทความเกี่ยวกับความเชื่อนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

รายพระนามเทวดาจีน
รายพระนามเทวดาจ, บทความรายช, อว, เด, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, รายช, อเทพเจ, าของจ, เทพเจ, าจ, นแบ, งเป, นสองประเภท, เทพเจ, าและบ, คคลศ, กด, ทธ, มาจากพระพ, ทธศาสนาแบบจ, นและท, เบตซ, งร, บมาจากชมพ, ทว, ปและเปล, ยนช, อใหม, เป, นภาษาจ, นและ, เทพเจ, าบ. rayphranamethwdacin bthkhwamraychuxwikimiediy phasaxun efadu aekikh epliynthangcak raychuxethphecakhxngcin ethphecacinaebngepnsxngpraephth khux ethphecaaelabukhkhlskdisiththithimacakphraphuththsasnaaebbcinaelathiebtsungrbmacakchmphuthwipaelaepliynchuxihmepnphasacinaela ethphecabukhkhlskdisiththidngedimsungmithimacaksasnaphunbancin lththikhngcux lththieta enuxha 1 phraphuththaaelaphramhaophthistw 2 opyesiyn 3 ethphinprawtisastr 4 prmacary 5 cawaehngymolk 6 ethphymbal 7 ethphinethskal 8 ethphecacakisxiw 9 ethphrksaphuththsasnatamkhwamechuxkhxngcin 10 ethphthidatang 11 ethphecacakhxngsinphraphuththaaelaphramhaophthistw aekikhphraophthistwkwnxim 觀音菩薩 phramhasthampraptophthistw 大勢至菩薩 phraxrhntcikng 濟公活佛 ethphecakwnxu 關羽 hruxphrasngkharampalophthistw 伽藍菩薩 huyehning 惠能 phraksitikhrrphmhaophthistwhruxphraophthistwticngxwng 地藏菩薩 phraxmitaphatthakht 阿彌陀佛 phrasakymuniphuththeca 釋迦牟尼 phraiphschykhuruphuththeca 藥師佛 phrawchrpaniophthistw 金剛手菩薩 phrartnpaniophthistw 寶手菩薩 phrasrixriyemtitry 彌勒菩薩 phraophthistwbungsu mychusri 文殊菩薩 phraophthistwophwexiyng smntphthr 普賢菩薩 etabxhngwnkun 斗姆元君 phramhamyuriophthistw 孔雀明王 phracunthiophthistw 準提觀音 phranangtara 多羅菩薩 phrasuriypraphaophthistw 日光菩薩 phracnthrpraphaophthistw 月光菩薩 opyesiyn aekikhhliethkkwy 鐵拐李 hngcnghli 鐘离權 litngping 呂洞賓 hxesiynokw 何仙姑 cangkwehla 張果老 hlnichehx 藍采和 hngesiyngcux 韓湘子 echakkku 曹國舅 rup nam liethkkwy litngping hxesiynokw hngcnghli cangkwehla hlnichehx hngesiyngcux echakkkuethphinprawtisastr aekikhrup nam macxop 天上聖母 epabuncin 包文拯 ngkhuy 岳飛 chingsuyocwsux 清水祖師 hlimithsux 林太师 tiching etkechng 狄青 siyinkuy 薛仁貴 hlimkxehniyw 林府姑娘 ithngocwsux 大峰祖师 kwnesngtikung 關聖帝君 okyesngxxng 廣澤尊王 bunechiyngtikun 文昌帝君 etiynhuhngwnosy 田都元帥 prmacary aekikhkhngcux 孔子 elacux 老子 emngcux 孟子 phraophthithrrm 達摩祖師 etiywhuethiynsux 張府天师 ithesiyngehlakun 太上老君 cawaehngymolk aekikhehngiymlxxxng 阎罗王 ethphymbal aekikhethphymbalthangphuththsasnanikaymhayankhxngcincamiethphpracathngsibkhumsibtahnk tahnkaerk thanchingkwngxwng eciyng 秦廣王 秦廣王 蔣 tahnksxng thanchxkngxwng hli 楚江王 楚江王歷 tahnkthisam thansngtixwng xwi 宋帝王 宋 帝王余 tahnkthisi thanohngwkwxwng hliw 五官王 五官王呂 tahnkthiha thanaehynhlawhwang epa 閻羅王 包 阎罗王 包 tahnkthihk thanepiyngesiyxwng pi 卞城王 卞城王畢 tahnkthiecd thanithswxwng tng 泰山王 泰山王董 tahnkthiaepd thanotwsixwng hwng 都市王 都市王黃 tahnkthieka thanephngetngxwng lu 平等王 平等王陸 tahnkthisib thancwnghlungxwng echw 轉輪王 轉輪王薛 ymthutxniccngdakhaw chikexiya opyexiya 黑白無常 ymthuthwwwhnama hnguethaebcuk 牛頭馬面 yayeming emingoph 孟婆 kimciaepa 金钱伯 hawcuxexiy 孝子爺 cngkhuy 鍾馗 ecaphxhlkemuxng esiyxungkng 城隍公 ecathi othwtikng 土地公 bangkhrnginphithioykhatntraeprtphlikrrmtamwdcincaphbphraophthistwkwnximaebngphakhepnymthutophthistw eriykwa kwnximitsux 觀音大士 hruxitsuxexiy 大士爺 ethphinethskal aekikhhksing 福神 lksing 祿神 siwsing 壽神 ithswyexiy 太歲爺 ethphetaif siebngcawkung 司命灶君 hrux ecasing 灶神 ichsingexiy 財神爺 hisingexiy 喜神爺 kuysingexiy 貴神爺 hwhasingexiy 和合神爺 phraphumi ticuexiy 地主爺 aepakng 伯公 phraphumiithy eciywtiexiy 昭帝爺 ecaphxhlkemuxng esiyxungkng 城隍公 sakwitet 三官大帝 kiwxxngitet 九皇大帝 hrux kiwxwnghukocw 九皇佛祖 ethphecacakisxiw aekikhphrayuil 如来佛祖 phraophthistwkwnxim praktinbangtxn 觀音菩薩 phrathngsmcng 唐三藏 sunhngxkhng 孫悟空 hrux ehngeciy 行者 tuxopykay 豬八戒 swecng 沙僧 engkesiynhxnget 玉皇大帝 ecaaemsihwanghmu 西王母 ethiychankngcu 鐵扇公主 exxhlang 二郎神 naca 哪吒 xngihyi 紅孩兒 hlicing 李靖 ithipcingsing 太白金星 ithesiyngehlakun 太上老君 ethphrksaphuththsasnatamkhwamechuxkhxngcin aekikhphrarup phranam bthbath phraaemlksmi 大吉祥天 ethphiaehngsirimngkhlaelaochkhlaph phralksmiinsasnahindu phraaemsurswdi 大辦才天 ethphiaehngsilpwithyakar phrasurswdiinsasnahindu thawmhaphrhm 大梵天 ethphaehngkhwamecriyaelakarsrrkhsrang phraphrhminsasnahindu thawskka 帝釋天王 ecaaehngswrrkhchndawdungs phraxinthrinsasnahindu catumharachika thngsixngkhidaek thawthtrth 持國天王 ecaaehngkhnthrrph thawwirulhk ecaaehngkumphnth 增長天王 thawwirupks ecaaehngnakh 廣目天王 thawewssuwrrn 多聞天王 hrux thawkuewrinsasnahindu ecaaehngyks phraxathity ethphdwngxathity phraxathityinsasnahindu phracnthr ethphaehngdwngcnthr phracnthrinsasnahindu phrawchrpaniophthistwkhuyhbdi 密跡金剛天 ethphthrrmbalphuprabmarsasna phraxiswr 摩醯首羅天 ethphaehngkarthalaylangxthrrm phrasiwainsasnahindu thawpycikmhaesna 散脂天 esnayksbriwarkhxngthawewssuwrrn phrakhnthkumar 韋馱天 韋陀菩薩 ethphkaryuththnasngkhram phrakhnthkumarinsasnahindu phraaemthrni 堅牢地天 ethphthidaphunpthphi hrux phraaemthrniinethrwath phraphuethwihruxphraaempvthwiinsasnahindu phraxphirdi 訶利帝喃天 ethphethphiaehngkhwampitirunrmy phramriciethwi 摩利支天 金光明天母 phramardaaehngdaravks xusaethwihruxphraaemwarahiinsasnahindu phranangharitiethwi 阿利帝母天 歡喜母天 鬼子母天 yksiniphuxphibalthark thawsakhrnakhrach 娑揭羅龍王天 ecaaehnghmunakhrachaelamhasmuthr thawphyaymrach 閻羅天 ecaaehngnrk phrayminsasnahindu thawkinnrracha 緊那羅王天 ecaaehngifaelahmukinnrkinnri ethphnkstr 星宮天子 phradarkaethph ethphaehngdwngdawckrrasri phraophthithrumphvksethwi 菩提樹天 ethwiphuxarkkhatnphrasrimhaophthi thawitrtrungsethphetiynesiynitet 三十三天 ethphaehngswrrkhchndawdungs luykng 雷公 sakwnitti 三官大帝 edkaedng hng ihexxr 紅孩兒 hngxhuxxngexiy 五府王爺 ethphthidatang aekikhrup nam ecdnangfa 七仙女 ecaaemekaethiyngehiyngnung 九天玄女 ecaaemchangexx 嫦娥 ecaaemmwokw 麻姑娘娘 ecaaemtibxeniy 地母娘娘 ecaaemcuybxeniy 水尾聖娘 ecaaemcuaeseniy 註生娘娘 ecaaemohngwkkbxeniyeniy 五穀母娘娘 ecaaemkimhwyeniyeniy 金花娘娘 ecaaemsainhuhyin 三奶夫人 ecaaemithsweniyeniy 泰山娘娘 ecaaemethiynmu 電母 ithximaechkun 太陰星君 thidaphyamngkr 小龍女 ethphthidaihm ethphthidarksachumchn pungethama 本頭媽 ethphecacakhxngsin aekikhithesiyngelakung 太上老君 engkesiynhxnget 玉仙望帝 hnungxx 女媧 ekiyngcuaehy 姜子牙 hlicing 李靖 olechiy 哪吒 exxrhlng esin 二郎神 ehlyecincux pikn etiywkxngebng sinkngpa mxelhxng mxelaech mxelih mxelsiw hlicinca hlimuca phraphuththecaehyiynetng ecaaemkwnxim phraxmittaphphuthth phramyuriwithyaphuththmata othehngsun hwnsiethiyncun 三清 phramychusriophthistw phrasmntphthrophthistw bthkhwamekiywkbkhwamechuxniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title rayphranamethwdacin amp oldid 9115112, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม