fbpx
วิกิพีเดีย

รัฐบาล

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

รัฐบาล คือองค์การที่มีอำนาจในการออกและบังคับใช้กฎหมาย สำหรับดินแดนหนึ่งๆ นิยามที่ชัดเจนของรัฐบาลนั้นมีอยู่หลายนิยาม ในกรณีทั่วไป รัฐบาล คือผู้ที่มีอำนาจในการปกครอง กล่าวคือมีอำนาจในการบริหารจัดการเหนือพื้นที่ใดๆ หรือเหนือกลุ่มคน รัฐบาลตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า government ซึ่งมีความหมายสองนัยยะ นัยยะแรกหมายถึงกิจกรรมการปกครอง และอีกความหมายหนึ่งคือคณะบุคคลที่มีอำนาจในการปกครอง

ระบอบการปกครอง (form of government) หมายถึง สถาบันทางการเมืองซึ่งรัฐบาลของรัฐได้จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้อำนาจในการปกครองประเทศ คำนี้ยังนิยามรวมไปถึงรัฐบาลที่ไม่ประสบความสำเร็จในการใช้อำนาจปกครองประเทศด้วย

เนื้อหา

เจตจำนงแห่งรัฐ (Will of the state) เป็นเกณฑ์หนึ่งในทางรัฐศาสตร์ที่อธิบายถึงเป้าหมายของระบอบการปกครองในแต่ละรูปแบบ นับตั้งแต่การเป็นชุมชนทางการเมืองที่เป็นระบบจนพัฒนามาสู่การเป็นรัฐสมัยใหม่ เมื่อพิจารณาจากพัฒนาการของรัฐสมัยใหม่นับตั้งแต่สมัยกลางเป็นต้นมา เจตจำนงหรือวัตถุประสงค์ของรัฐในแต่ละยุคเกิดขึ้นจากบริบททางสังคม ปรัชญา อุดมการณ์ทางการเมือง ศาสนา ตลอดจนโลกทัศน์ของคนแต่ละยุคสมัยแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละแนวคิดจะเน้นความสำคัญของปัจเจกบุคคลในระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน ในยุคคลาสสิค และยุคกลางเจตจำนงแห่งรัฐจะมีความมีเสถียรภาพอันมีเป้าหมายในการสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ และสถาบันศาสนา ส่วนในยุคสมัยใหม่เจตจำนงแห่งรัฐจะมีความเป็นพลวัตรและปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปผ่านการแสดงเจตจำนงผ่านการเลือกตั้งของประชาชน โดยกระบวนการสร้างรัฐสมัยใหม่นี้ต้องใช้ระบบกฎหมายสนับสนุนจึงจะดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดความสูงสุดแห่งอำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนที่ทำให้รัฐสามารถบัญญัติกฎหมายได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัด อันเป็นการสามารถสะท้อนเจตจำนงทางการเมืองของประชาชน และมีความเป็นพลวัตรต่อเนื่องไปอยู่เสมอ

นอกเหนือจากการจัดแบ่งประเภทอย่างเป็นทางการแล้ว ระบอบการปกครองยังสามารถแบ่งได้ตามรูปแบบโดยทั่วไปของรัฐบาล อย่างเช่น:

 1. Kopstein and Lichbach, 2005
 • Boix, Carles (2003). Democracy and Redistribution. New York: Cambridge University Press.
 • Bunce, Valerie. 2003. “Rethinking Recent Democratization: Lessons from the Postcommunist Experience.” World Politics 55(2):167-192.
 • Colomer, Josep M. (2003). Political Institutions. Oxford: Oxford University Press.
 • Dahl, Robert Polyarchy Yale University Press (1971
 • Heritage, Andrew, Editor-in-Chief. 2000. World Desk Reference
 • Lijphart, Arend (1977). Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. New Haven: Yale University Press.
 • Linz, Juan. 2000. Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder: Lynne Rienner.
 • Linz, Juan, and Stepan, Alfred. 1996. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southernn Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins Press.
 • Lichbach, Mark and Alan Zukerman, eds. 1997. Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
 • Luebbert, Gregory M. 1987. “Social Foundations of Political Order in Interwar Europe,” World Politics 39, 4.
 • Moore, Barrington, Jr. 1966. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Cambridge: Beacon Press, ch. 7-9.
 • Comparative politics : interests, identities, and institutions in a changing global order/edited by Jeffrey Kopstein, Mark Lichbach, 2nd ed, Cambridge University Press, 2005.
 • O’Donnell, Guillermo. 1970. Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism. Berkeley: University of California.
 • O’Donnell, Guillermo, Schmitter, Philippe C., and Whitehead, Laurence, eds., Transitions from Authoritarian Rule: comparative Perspectives. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Przeworski, Adam. 1992. Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, New York: Cambridge University Press.
 • Przeworski, Adam, Alvarez, Michael, Cheibub, Jose, and Limongi, Fernando. 2000. Democracy and Development: Political Institutions and Well Being in the World, 1950-1990. New York: Cambridge University Press.
 • Shugart, Mathhew and John M. Carey, Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics, New York, Cambridge Univ. Press, 1992.
 • Taagepera, Rein and Matthew Shugart. 1989. Seats and votes: The effects and determinants of electoral systems, Yale Univ. Press.jimmy
บทความเกี่ยวกับการเมือง การปกครองนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

รัฐบาล
ฐบาล, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, เน, อหาท, นมาก, องการเพ, มเต, มเน, อหาหร, อพ, จารณารวมเข, าก, บบทความอ, นแทน, อองค, การท, อำนาจในการออกและบ, งค, บใช, กฎหมาย, สำหร, บด, นแดนหน, งๆ, ยามท, ดเจนของน, นม, อย, หลายน, ยาม, ในกรณ, วไป, อผ, อำนาจในการปกครอง, กล, . rthbal phasaxun efadu aekikh bthkhwamnimienuxhathisnmak txngkarephimetimenuxhahruxphicarnarwmekhakbbthkhwamxunaethn rthbal khuxxngkhkarthimixanacinkarxxkaelabngkhbichkdhmay sahrbdinaednhnung niyamthichdecnkhxngrthbalnnmixyuhlayniyam inkrnithwip rthbal khuxphuthimixanacinkarpkkhrxng klawkhuxmixanacinkarbriharcdkarehnuxphunthiid hruxehnuxklumkhn rthbaltrngkbkhaphasaxngkvswa government sungmikhwamhmaysxngnyya nyyaaerkhmaythungkickrrmkarpkkhrxng aelaxikkhwamhmayhnungkhuxkhnabukhkhlthimixanacinkarpkkhrxng rabxbkarpkkhrxng form of government hmaythung sthabnthangkaremuxngsungrthbalkhxngrthidcdtngkhunephuxichxanacinkarpkkhrxngpraeths 1 khaniyngniyamrwmipthungrthbalthiimprasbkhwamsaercinkarichxanacpkkhrxngpraethsdwy enuxha 1 ectcannghruxwtthuprasngkhkhxngrth 2 khunsmbtikhxngrthbal 3 xangxing 4 hnngsuxxanephimetim 5 aehlngkhxmulxunectcannghruxwtthuprasngkhkhxngrth aekikhectcanngaehngrth Will of the state 2 epneknthhnunginthangrthsastrthixthibaythungepahmaykhxngrabxbkarpkkhrxnginaetlarupaebb nbtngaetkarepnchumchnthangkaremuxngthiepnrabbcnphthnamasukarepnrthsmyihm emuxphicarnacakphthnakarkhxngrthsmyihmnbtngaetsmyklangepntnma ectcannghruxwtthuprasngkhkhxngrthinaetlayukhekidkhuncakbribththangsngkhm prchya xudmkarnthangkaremuxng sasna tlxdcnolkthsnkhxngkhnaetlayukhsmyaetktangkn sungaetlaaenwkhidcaennkhwamsakhykhxngpceckbukhkhlinradbkhwamekhmkhnaetktangkn inyukhkhlassikh aelayukhklangectcanngaehngrthcamikhwammiesthiyrphaphxnmiepahmayinkarsnbsnunsthabnkstriy aelasthabnsasna swninyukhsmyihmectcanngaehngrthcamikhwamepnphlwtraelaprbtwihekhakbyukhsmythiepliynaeplngipphankaraesdngectcanngphankareluxktngkhxngprachachn odykrabwnkarsrangrthsmyihmnitxngichrabbkdhmaysnbsnuncungcadaeninipidxyangmiprasiththiphaphtamaenwkhidkhwamsungsudaehngxanacxthipitythiepnkhxngprachachnthithaihrthsamarthbyytikdhmayidxyangimmikhxbekhtcakd xnepnkarsamarthsathxnectcanngthangkaremuxngkhxngprachachn aelamikhwamepnphlwtrtxenuxngipxyuesmxkhunsmbtikhxngrthbal aekikhnxkehnuxcakkarcdaebngpraephthxyangepnthangkaraelw rabxbkarpkkhrxngyngsamarthaebngidtamrupaebbodythwipkhxngrthbal xyangechn exkathipity khnathipity hruxprachathipity pramukhmacakkareluxktng hruxmacakechuxsaykhxngbrrphburus kareluxktngodytrng hruxkareluxktngodyxxm rthbalesiyngkhangmak hruxrthbalphsm satharnrth hruxrachathipity smburnayasiththirach hruxrachathipityphayitrththrrmnuy rabbrthspha rabbprathanathibdi hruxrabbkungprathanathibdi rthediyw hruxrthrwm shphnthrth hruxsmaphnthrth rthexkrach rthkungexkrach hruxrthimmiexkrachxangxing aekikh http assets cambridge org 052184 3162 excerpt 0521843162 excerpt pdf Kopstein and Lichbach 2005 xphichati khunwthnbnthit pyhathangkdhmayekiywkbkarcdthayuththsastrchatikhxngpraethsithy withyaniphnthsilpsatrmhabnthit sakhawichakdhmaymhachn khnanitisastrmhawithyalythrrmsastr 2561 hnngsuxxanephimetim aekikhBoix Carles 2003 Democracy and Redistribution New York Cambridge University Press Bunce Valerie 2003 Rethinking Recent Democratization Lessons from the Postcommunist Experience World Politics 55 2 167 192 Colomer Josep M 2003 Political Institutions Oxford Oxford University Press Dahl Robert Polyarchy Yale University Press 1971 Heritage Andrew Editor in Chief 2000 World Desk Reference Lijphart Arend 1977 Democracy in Plural Societies A Comparative Exploration New Haven Yale University Press Linz Juan 2000 Totalitarian and Authoritarian Regimes Boulder Lynne Rienner Linz Juan and Stepan Alfred 1996 Problems of Democratic Transition and Consolidation Southernn Europe South America and Post Communist Europe Baltimore Johns Hopkins Press Lichbach Mark and Alan Zukerman eds 1997 Comparative Politics Rationality Culture and Structure Cambridge Cambridge University Press 1997 Luebbert Gregory M 1987 Social Foundations of Political Order in Interwar Europe World Politics 39 4 Moore Barrington Jr 1966 Social Origins of Dictatorship and Democracy Lord and Peasant in the Making of the Modern World Cambridge Beacon Press ch 7 9 Comparative politics interests identities and institutions in a changing global order edited by Jeffrey Kopstein Mark Lichbach 2nd ed Cambridge University Press 2005 O Donnell Guillermo 1970 Modernization and Bureaucratic Authoritarianism Berkeley University of California O Donnell Guillermo Schmitter Philippe C and Whitehead Laurence eds Transitions from Authoritarian Rule comparative Perspectives Baltimore Johns Hopkins University Press Przeworski Adam 1992 Democracy and the Market Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America New York Cambridge University Press Przeworski Adam Alvarez Michael Cheibub Jose and Limongi Fernando 2000 Democracy and Development Political Institutions and Well Being in the World 1950 1990 New York Cambridge University Press Shugart Mathhew and John M Carey Presidents and Assemblies Constitutional Design and Electoral Dynamics New York Cambridge Univ Press 1992 Taagepera Rein and Matthew Shugart 1989 Seats and votes The effects and determinants of electoral systems Yale Univ Press jimmyaehlngkhxmulxun aekikhElectronic interuniversity journal Federalism e Types of Governments from Historical Atlas of the 20th Century Other classifications examples from Historical Atlas of the 20th Century http stutzfamily com mrstutz WorldAffairs typesofgovt html bthkhwamekiywkbkaremuxng karpkkhrxngniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title rthbal amp oldid 9519147, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม