fbpx
วิกิพีเดีย

ระบบรัฐสภา

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

ระบบรัฐสภา เป็นกลไกการปกครอง ที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลมีที่มาจากรัฐสภาซึ่งทำหน้าที่นิติบัญญัติ และมีความรับผิดชอบต่อสภา ในระบบรัฐสภา ตำแหน่งประมุขแห่งรัฐ และตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลมักจะแยกออกจากกัน โดยหัวหน้ารัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรี ในขณะที่ประมุขแห่งรัฐเป็นพระมหากษัตริย์ตามการสืบสันตติวงศ์ หรือประธานาธิบดีจากการเลือกตั้ง ระบบรัฐสภาสมัยใหม่มีต้นกำเนิดในอังกฤษใน ศตวรรษที่17

แผนที่ความแตกต่างของระบบรัฐสภา
สาธารณรัฐระบบรัฐสภา ประธานาธิบดีที่ไม่มีอำนาจในการปกครอง
สาธารณรัฐระบบรัฐสภา โดยฝ่ายบริหารประธานาธิบดีขึ้นอยู่กับสภานิติบัญญัติ
ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ที่ไม่มีอำนาจในการปกครอง

โดยมีประเทศที่ใช้ระบบสาธารณรัฐระบบรัฐสภาได้แก่ เยอรมนี อิตาลี อินเดีย ออสเตรีย ฮังการี ตุรกี อิรัก อิสราเอล ปากีสถาน สิงคโปร์ ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ ฟินแลนด์ กรีซ เซอร์เบีย เช็กเกีย บัลแกเรีย เนปาล บังกลาเทศ เอธิโอเปีย ซูรินาม เป็นต้น

ส่วนประเทศที่ใช้ระบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญได้แก่ สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ไทย กัมพูชา มาเลเซีย สเปน สวีเดน นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม เดนมาร์ก แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ลักเซมเบิร์ก ลิกเตนสไตน์ โมนาโก อันดอร์รา เป็นต้น

การปกครองระบบรัฐสภา เป็นการปกครองที่เกิดขึ้นครั้งแรก ณ ประเทศอังกฤษในศตวรรษที 17 ซึ่งเป็นผลมาจากการการช่วงชิงอำนาจระหว่างกษัตริย์กับสภาที่ประเทศอังกฤษ ประเทศอังกฤษจึงถือได้ว่าเป็นต้นแบบของรูปแบบรัฐบาลแบบนี้ รัฐสภาในประเทศอังกฤษสมัยนั้นถูกจัดตั้งขึ้นในสมัยที่พระมหากษัตริย์ยังคงอำนาจเด็ดขาดอยู่ รัฐสภาอังกฤษขณะนั้นเป็นสภาที่รวมของชนชั้นต่าง ๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้คนธรรมดาที่เป็นสามัญชนเข้าไปนั่งในรัฐสภาด้วย รัฐสภาจึงเป็นสถาบันทางการเมืองเพียงแห่งเดียวที่คนธรรมดาจะเข้าไปมีบทบาททางการเมืองได้ รัฐสภาจึงเป็นสถาบันของประชาชน ก็คือรัฐสภาได้เข้ามามีบทบาทควบคุมการใช้อำนาจของกษัตริย์รวมทั้งการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีอีกด้วย

บทความเกี่ยวกับการเมือง การปกครองนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

ระบบรัฐสภา
ระบบร, ฐสภา, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, เ. rabbrthspha phasaxun efadu aekikh bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir rabbrthspha epnklikkarpkkhrxng thifaybriharhruxrthbalmithimacakrthsphasungthahnathinitibyyti aelamikhwamrbphidchxbtxspha inrabbrthspha taaehnngpramukhaehngrth aelataaehnnghwhnarthbalmkcaaeykxxkcakkn odyhwhnarthbalepnnaykrthmntri inkhnathipramukhaehngrthepnphramhakstriytamkarsubsnttiwngs hruxprathanathibdicakkareluxktng rabbrthsphasmyihmmitnkaenidinxngkvsin stwrrsthi17aephnthikhwamaetktangkhxngrabbrthspha satharnrthrabbrthspha prathanathibdithiimmixanacinkarpkkhrxng satharnrthrabbrthspha odyfaybriharprathanathibdikhunxyukbsphanitibyyti rachathipityphayitrththrrmnuy phramhakstriythiimmixanacinkarpkkhrxng odymipraethsthiichrabbsatharnrthrabbrthsphaidaek eyxrmni xitali xinediy xxsetriy hngkari turki xirk xisraexl pakisthan singkhopr ixraelnd ixsaelnd finaelnd kris esxrebiy echkekiy blaekeriy enpal bngklaeths exthioxepiy surinam epntn swnpraethsthiichrabbrachathipityphayitrththrrmnuyidaek shrachxanackr yipun ithy kmphucha maelesiy sepn swiedn nxrewy enethxraelnd ebleyiym ednmark aekhnada xxsetreliy niwsiaelnd lkesmebirk liketnsitn omnaok xndxrra epntnprawtikhxngrabbrthspha aekikhkarpkkhrxngrabbrthspha epnkarpkkhrxngthiekidkhunkhrngaerk n praethsxngkvsinstwrrsthi 17 sungepnphlmacakkarkarchwngchingxanacrahwangkstriykbsphathipraethsxngkvs praethsxngkvscungthuxidwaepntnaebbkhxngrupaebbrthbalaebbni rthsphainpraethsxngkvssmynnthukcdtngkhuninsmythiphramhakstriyyngkhngxanaceddkhadxyu rthsphaxngkvskhnannepnsphathirwmkhxngchnchntang sungepidoxkasihkhnthrrmdathiepnsamychnekhaipnnginrthsphadwy rthsphacungepnsthabnthangkaremuxngephiyngaehngediywthikhnthrrmdacaekhaipmibthbaththangkaremuxngid rthsphacungepnsthabnkhxngprachachn kkhuxrthsphaidekhamamibthbathkhwbkhumkarichxanackhxngkstriyrwmthngkarptibtingankhxngkhnarthmntrixikdwyduephim aekikhrabbsphaediyw rabbsxngspha rabbsamspha rabbsispha bthkhwamekiywkbkaremuxng karpkkhrxngniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title rabbrthspha amp oldid 9504881, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม