fbpx
วิกิพีเดีย

รถยนต์

รถยนต์ หมายถึง ยานพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่างใดอย่างหนึ่งและถ่ายทอดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปลายทาง ปัจจุบัน รถยนต์โดยส่วนมากได้รับการออกแบบอย่างซับซ้อนในทางวิศวกรรม และหลากหลายประเภท ตามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ

ภาพของรถยนต์และรถบรรทุกยุคใหม่กำลังขับอยู่บนทางด่วนสายหนึ่ง
รถสปอร์ตยุคใหม่

เนื้อหา

รถยนต์รุ่นแรกของโลก

ก่อนช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม ยานพาหนะของผู้คนในสมัยนั้น ยังคงอาศัยแรงของสัตว์ เช่น รถม้า หลังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ได้มีการประยุกต์ใช้แรงดันไอน้ำมาขับเคลื่อนเป็นยานพาหนะแบบใหม่ที่ไม่ต้องอาศัยแรงของสัตว์

ในปี ค.ศ. 1886 คาร์ล เบ็นทซ์ วิศวกรชาวเยอรมันได้สร้างรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เพลิงเผาไหม้คันแรกของโลกได้สำเร็จ (Benz Patent Motorwagen) โดยใช้โครงสร้างแบบลูกสูบเหมือนของเครื่องจักรไอน้ำ เพียงแต่ได้เพิ่มอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนเชื้อเพลิงในรูปของเหลวให้กลายเป็นก๊าซ และเพิ่มวาล์วไอดีไอเสีย ในรูปแบบของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ (ปัจจุบันรถยนต์ใช้ระบบเครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน)

เครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงในยุคแรก ๆ นั้น ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง ต่อมาใน ค.ศ. 1897 รูด็อล์ฟ ดีเซิล พยายามคิดค้นพลังงานอื่นมาใช้กับเครื่องยนต์ จนสำเร็จเป็นเครื่องยนต์ดีเซล[ต้องการอ้างอิง]

ประเทศไทยเริ่มมีรถยนต์ใช้ในช่วงปี พ.ศ. 2446 (ค.ศ. 1903) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยชาวต่างชาติเป็นคนนำเข้ามาภายในประเทศซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นไทยได้เริ่มมีอุตสาหกรรมรถยนต์โดยใช้ชื่อบริษัทว่า ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ แต่ปัจจุบันเชื้อเพลิงดังกล่าวมีราคาสูงขึ้นและปริมาณ​น้อยลงมากทำให้มีการคิดค้นรถยนต์รุ่นใหม่ที่ใช้​พลังงานไฟฟ้าซึ่งสามารถผลิตขึ้นเองได้และมีความนิยมมากขึ้น

  1. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ม. 4 (9)
บทความเกี่ยวกับรถยนต์หรือยานพาหนะนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

รถยนต์
รถยนต, ยานพาหนะข, บเคล, อนด, วยล, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, หมายถ, ยานพาหนะทางบกท, บเคล, อนท, วยพล, งงานอย, างใดอย, างหน, งและถ, ายทอดลงส, เพ, อพาผ, โดยสาร, หร, อส, งของ, ไปย, งจ, ดหมายปลายทาง, จจ, โดยส, วนมากได, บการออกแบบอย, างซ, บซ, อนในทางว, ศวกรรม, และหลากหล. rthynt yanphahnakhbekhluxndwylx phasaxun efadu aekikh rthynt hmaythung yanphahnathangbkthikhbekhluxnthidwyphlngnganxyangidxyanghnungaelathaythxdlngsulx ephuxphaphukhb phuodysar hruxsingkhxng ipyngcudhmayplaythang pccubn rthyntodyswnmakidrbkarxxkaebbxyangsbsxninthangwiswkrrm aelahlakhlaypraephth tamkhwamehmaasmkhxngkarichngan hruxichsahrbnganechphaakic thngniewnaetrthif 1 phaphkhxngrthyntaelarthbrrthukyukhihmkalngkhbxyubnthangdwnsayhnung rthspxrtyukhihm enuxha 1 prawti 2 raychuxyihxrthyntinithy 3 xangxing 4 duephimprawti aekikh rthyntrunaerkkhxngolk kxnchwngptiwtixutsahkrrm yanphahnakhxngphukhninsmynn yngkhngxasyaerngkhxngstw echn rthma hlngcakmikarptiwtixutsahkrrm idmikarprayuktichaerngdnixnamakhbekhluxnepnyanphahnaaebbihmthiimtxngxasyaerngkhxngstw inpi kh s 1886 kharl ebnths wiswkrchaweyxrmnidsrangrthyntthiichekhruxngyntephlingephaihmkhnaerkkhxngolkidsaerc Benz Patent Motorwagen odyichokhrngsrangaebbluksubehmuxnkhxngekhruxngckrixna ephiyngaetidephimxupkrnthicaepliynechuxephlinginrupkhxngehlwihklayepnkas aelaephimwalwixdiixesiy inrupaebbkhxngekhruxngynt 4 cnghwa pccubnrthyntichrabbekhruxngyntaebbsndapphayin ekhruxngyntthiichphlngnganechuxephlinginyukhaerk nn ichnamnebnsinepnechuxephling txmain kh s 1897 rudxlf diesil phyayamkhidkhnphlngnganxunmaichkbekhruxngynt cnsaercepnekhruxngyntdiesl txngkarxangxing praethsithyerimmirthyntichinchwngpi ph s 2446 kh s 1903 inrchsmyphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw odychawtangchatiepnkhnnaekhamaphayinpraethssungidrbkhwamsnicepnxyangmak hlngcaknnithyiderimmixutsahkrrmrthyntodyichchuxbristhwa ithyrung yueniynkhar aetpccubnechuxephlingdngklawmirakhasungkhunaelapriman nxylngmakthaihmikarkhidkhnrthyntrunihmthiich phlngnganiffasungsamarthphlitkhunexngidaelamikhwamniymmakkhunraychuxyihxrthyntinithy aekikhyipun otoyta elkss masda hxnda mitsubichi nissn subaru susuki xisusu hion mitsuoxka xdit idhthsu xdit ekahliit hunid mxetxrs ekiy snyxng maelesiy oprtxn xdit nasa xdit xinediy thatha cin ekrtwxll tngfng oftxn aemkhss echxri xdit shrthxemrika fxrd ethsla cip xdit echforelt xdit xngkvs mini exmci aexstnmartin ebnthely aelndorewxr olts aemkhlaern orls rxys cakwr xdit eyxrmni emxreseds ebns biexmdbebilyu fxlkhswaekin phxrechx xawdi oxepil xdit swiedn wxlow frngess epxoyt sitrxng xdit eronlt xdit xitali efxrrari lmobrkini maesrati xdit xlfaoremox xdit echkekiy sokda xdit ithy ithyrung yueniynkhar edwa xxot wira xxotomthif imn ombiliti Siam V M C xdit xangxing aekikh phrarachbyytikarkhnsngthangbk ph s 2522 m 4 9 duephim aekikhxutsahkrrmyanynt raychuxphuphlitrthynt praephthkhxngrthynt bthkhwamekiywkbrthynthruxyanphahnaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title rthynt amp oldid 9506681, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม