fbpx
วิกิพีเดีย

ยูเนสโก

องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ:United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (อังกฤษ:UNESCO) เป็นทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ ก่อตั้งโดยได้มีการลงนามในธรรมนูญขององค์การ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 และต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศสมาชิกก่อตั้ง 20 ประเทศ ได้ร่วมมือกันให้สัตยาบันธรรมนูญองค์การ ซึ่งเริ่มด้วยข้อความที่ว่า


องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ประเภทหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ
รัสพจน์ยูเนสโก (UNESCO)
หัวหน้า Audrey Azoulay
ผู้อำนวยการองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
จัดตั้ง16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1945
สำนักงานปารีส, ฝรั่งเศส
เว็บไซต์
ต้นสังกัดคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
ธงของยูเนสโก

"สงครามเริ่มต้นที่จิตใจของมนุษย์ฉันใด ความหวงแหนสันติภาพก็ต้องสร้างขึ้นในจิตใจของมนุษย์ด้วยฉันนั้น"

นอกจากนี้ ธรรมนูญยูเนสโกยังบ่งชี้ไว้ด้วยว่า สันติภาพที่เกิดจากการตกลงทางการเมือง ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลเพียงอย่างเดียว ย่อมไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่แท้จริงและยืนนาน จากประเทศชาติต่าง ๆ ในโลก สันติภาพจะต้องวางรากฐานอยู่บนความร่วมมือทางภูมิปัญญา และจิตสำนึกของมนุษยชาติ. ดังนั้นองค์การยูเนสโกจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมสันติภาพ ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือของนานาชาติ ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อให้ทั่วโลกเคารพในความยุติธรรม กฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพ ที่มนุษย์พึงมี โดยไม่ถือเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา ตามกฎบัตรสหประชาชาติ. ยูเนสโกมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ปัจจุบัน ยูเนสโกมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศ สมาชิกสมทบอีก 11 ประเทศ ประเทศไทยเข้าเป็นรัฐสมาชิกขององค์การยูเนสโกเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2492 (ลำดับที่ 49)

โดยปกติ ยูเนสโกจะใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการ แต่ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกและการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก จะใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องถึง 6 ภาษา คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเชีย อาหรับ สเปน และจีน

การดำเนินงานของยูเนสโกนั้นจะปรากฏในรูปของการประชุมสมัยสามัญ ซึ่งมีทุก ๆ 2 ปี โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม จำนวน 58 คน ที่เลือกมาจากผู้แทนของประเทศสมาชิก กรรมการจะอยู่ในวาระ 4 ปี โดยจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการใหม่ครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี ผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดขององค์การ จะอยู่ในวาระ 6 ปี

ยูเนสโกได้จัดให้มีสำนักงานส่วนภูมิภาคและสำนักงานย่อยประจำพื้นที่ เพื่อให้ยูเนสโกประสานงานกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด แต่ละประเทศสมาชิกจะจัดให้มีสำนักผู้แทนถาวรประจำยูเนสโก และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกของประเทศนั้น ๆ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายงานของยูเนสโกโดยเฉพาะ

เนื้อหา

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้
ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้
ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้
ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้
ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้
ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

รายชื่อผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก ดังนี้

ชื่อ สัญชาติ ดำรงตำแหน่ง (ค.ศ.)
Julian Huxley สหราชอาณาจักร 1946–48
Jaime Torres Bodet เม็กซิโก 1948–52
John Wilkinson Taylor สหรัฐ รักษาการ 1952–53
Luther Evans สหรัฐ 1953–58
Vittorino Veronese อิตาลี 1958–61
René Maheu ฝรั่งเศส 1961–74; รักษาการ 1961
Amadou-Mahtar M'Bow เซเนกัล 1974–87
Federico Mayor Zaragoza สเปน 1987–99
Koïchiro Matsuura ญี่ปุ่น 1999–2009
Irina Bokova บัลแกเรีย 2009–2017
Audrey Azoulay ฝรั่งเศส 2017–ปัจจุบัน
ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้
  1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ history
  2. . UNESCO. จากแหล่งเดิมเมื่อ 11 March 2019. สืบค้นเมื่อ11 March 2019.
  3. UNESCO official site: 18 July 2018 at the Wayback Machine.
  • สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
ยูเนสโก
  • เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
  • เว็บไซต์สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ
  • Thai National Commission for UNESCO


ยูเนสโก
เนสโก, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, องค, การเพ, อการศ, กษา, ทยาศาสตร, และว, ฒนธรรมแห, งสหประชาชาต, งกฤษ, united, nations, educational, scientific, cultural, organization, หร, งกฤษ, unesco, เป, นทบวงการชำน, ญพ, เศษของสหประชาชาต, อต, งโดยได, การลงนามในธรรมน, ญขององค, . yuensok phasaxun efadu aekikh xngkhkarephuxkarsuksa withyasastr aelawthnthrrmaehngshprachachati xngkvs United Nations Educational Scientific and Cultural Organization hrux yuensok xngkvs UNESCO epnthbwngkarchanyphiesskhxngshprachachati kxtngodyidmikarlngnaminthrrmnuykhxngxngkhkar emuxwnthi 16 phvscikayn ph s 2488 aelatxmaemuxwnthi 4 phvscikayn ph s 2489 hlngsngkhramolkkhrngthi 2 praethssmachikkxtng 20 praeths idrwmmuxknihstyabnthrrmnuyxngkhkar sungerimdwykhxkhwamthiwaxngkhkarephuxkarsuksa withyasastr aelawthnthrrmaehngshprachachatipraephthhnwynganphiesskhxngshprachachatirsphcnyuensok UNESCO hwhnaAudrey Azoulay phuxanwykarxngkhkarkarsuksa withyasastr aelawthnthrrmaehngshprachachaticdtng16 phvscikayn kh s 1945 1 sanknganparis frngessewbistwww unesco orgtnsngkdkhnamntriesrsthkicaelasngkhmaehngshprachachatithngkhxngyuensok sngkhramerimtnthicitickhxngmnusychnid khwamhwngaehnsntiphaphktxngsrangkhunincitickhxngmnusydwychnnn nxkcakni thrrmnuyyuensokyngbngchiiwdwywa sntiphaphthiekidcakkartklngthangkaremuxng thangesrsthkicrahwangrthbalephiyngxyangediyw yxmimidrbkarsnbsnunxyangetmthiaethcringaelayunnan cakpraethschatitang inolk sntiphaphcatxngwangrakthanxyubnkhwamrwmmuxthangphumipyya aelacitsanukkhxngmnusychati dngnnxngkhkaryuensokcungmungennkarsngesrimsntiphaph dwykarsngesrimkhwamrwmmuxkhxngnanachati dankarsuksa withyasastr aelawthnthrrm ephuxihthwolkekharphinkhwamyutithrrm kdhmay siththi aelaesriphaph thimnusyphungmi odyimthuxechuxchati ephs phasa hruxsasna tamkdbtrshprachachati yuensokmisanknganihyxyuthikrungparis praethsfrngess pccubn yuensokmipraethssmachikthnghmd 193 praeths smachiksmthbxik 11 praeths 2 praethsithyekhaepnrthsmachikkhxngxngkhkaryuensokemuxwnthi 1 mkrakhm ph s 2492 ladbthi 49 odypkti yuensokcaichphasaxngkvsaelaphasafrngessepnphasathangkar aetinrahwangkarprachumsmysamykhxngyuensokaelakarprachumkhnakrrmkarbriharkhxngyuensok caichphasathiekiywkhxngthung 6 phasa khux xngkvs frngess rsechiy xahrb sepn aelacin kardaeninngankhxngyuensoknncapraktinrupkhxngkarprachumsmysamy sungmithuk 2 pi odykhnakrrmkarprakxbdwyphuthrngkhunwuthithangdankarsuksa withyasastr aelawthnthrrm canwn 58 khn thieluxkmacakphuaethnkhxngpraethssmachik krrmkarcaxyuinwara 4 pi odycdihmikareluxktngkrrmkarihmkhrunghnungthuk 2 pi phuxanwykarihy sungepnecahnathisungsudkhxngxngkhkar caxyuinwara 6 pi yuensokidcdihmisanknganswnphumiphakhaelasanknganyxypracaphunthi ephuxihyuensokprasanngankbpraethstang idxyangiklchid aetlapraethssmachikcacdihmisankphuaethnthawrpracayuensok aelasankelkhathikarkhnakrrmkaraehngchatiwadwyyuensokkhxngpraethsnn ephuxdaeninnganinswnthiekiywkhxngkbkhxbkhayngankhxngyuensokodyechphaa enuxha 1 prawti 2 kickrrm 3 sthabnaelasuny 4 rangwl 5 wnsakl 6 praethssmachik 7 phuxanwykar 8 sankngan 9 xangxing 10 duephim 11 aehlngkhxmulxunprawti aekikhswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidkickrrm aekikhswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidsthabnaelasuny aekikhswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidrangwl aekikhswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidwnsakl aekikhswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidpraethssmachik aekikhswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidphuxanwykar aekikhraychuxphuxanwykarxngkhkaryuensok dngni 3 chux sychati darngtaaehnng kh s Julian Huxley shrachxanackr 1946 48Jaime Torres Bodet emksiok 1948 52John Wilkinson Taylor shrth rksakar 1952 53Luther Evans shrth 1953 58Vittorino Veronese xitali 1958 61Rene Maheu frngess 1961 74 rksakar 1961Amadou Mahtar M Bow esenkl 1974 87Federico Mayor Zaragoza sepn 1987 99Koichiro Matsuura yipun 1999 2009Irina Bokova blaekeriy 2009 2017Audrey Azoulay frngess 2017 pccubnsankngan aekikhswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidxangxing aekikh xangxingphidphlad payrabu lt ref gt imthuktxng immikarkahndkhxkhwamsahrbxangxingchux history List of UNESCO members and associates UNESCO ekb cakaehlngedimemux 11 March 2019 subkhnemux 11 March 2019 UNESCO official site Directors General Archived 18 July 2018 at the Wayback Machine xngkhkaryuensok sankkhwamsmphnthtangpraeths krathrwngsuksathikarduephim aekikhmrdkolk mrdkphumipyyathangwthnthrrm khwamthrngcaaehngolk phumithsnwthnthrrm thutsnthwimtriyuensokaehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb yuensokUNESCO ewbistxyangepnthangkar UNESCO Bangkok ewbistsanknganyuensok krungethph sankelkhathikarkhnakrrmkaraehngchatiwadwykarsuksa withyasastr aelawthnthrrmaehngshprachachati Thai National Commission for UNESCOekhathungcak https th wikipedia org w index php title yuensok amp oldid 9526859, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม