fbpx
วิกิพีเดีย

มุขนายก

บิชอป (อังกฤษ:Bishop) หรือ มุขนายก เป็นตำแหน่งการปกครองในคริสตจักรที่มีการจัดระเบียบองค์การแบบอิปิสโคปัล เช่น โรมันคาทอลิก อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์ หรือแม้แต่ในนิกายโปรเตสแตนต์บางคณะ เช่น แองกลิคัน ลูเทอแรน เมทอดิสต์

ในศาสนาคริสต์ยุคแรก คริสต์ศาสนิกชนในแต่ละเมืองจะรวมกลุ่มกันเป็นประชาคม เรียกว่าคริสตจักร แต่ละคริสตจักรมีผู้ปกครองดูแลคนหนึ่งหรือเป็นคณะผู้ปกครอง จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 2 ผู้ปกครองดูแลคริสตจักรเริ่มมีบทบาทหน้าที่ชัดเจนขึ้น กล่าวคือ เป็นประธานในการโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ แก้ไขความขัดแย้ง และดูแลการเงินภายในคริสตจักร ในคริสต์ศตวรรษที่ 4 ฝ่ายอาณาจักรได้รับรองสถานะของคริสต์ศาสนา ทำให้มุขนายกเริ่มมีบทบาทในทางโลกด้วย เมื่อคริสตชนมีมากขึ้น ทำให้มีมุขนายกใหม่แต่งตั้งขึ้นเพื่อปกครองแต่ละเขต ซึ่งต่อมาเรียกว่า "มุขมณฑล" มุขนายกประจำมุขมณฑลแต่งตั้งบาทหลวงให้ปกครองดูแลโบสถ์คริสต์แต่ละแห่ง โดยมีพันธบริกรเป็นผู้ช่วย

คริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิกในประเทศไทยเรียกมุขนายกว่าพระสังฆราชกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยเลียนแบบการเรียกประมุขสงฆ์ของชาวไทยซึ่งใช้มาก่อนตั้งแต่สมัยสุโขทัย ชาวคาทอลิกเชื่อว่ามุขนายกเป็นตำแหน่งที่สืบมาจากอัครทูตผู้ติดตามพระเยซูอย่างใกล้ชิดในสมัยที่พระองค์ยังคงดำรงพระชนม์ในโลกเมื่อ 2000 ปีมาแล้ว มุขนายกทำหน้าที่เป็นประมุขคริสตจักรโรมันคาทอลิก เป็นหัวหน้าปกครองคณะบาทหลวง คณะนักบวชคาทอลิกชาย-หญิง และคริสต์ศาสนิกชนชาวคาทอลิกภายในเขตปกครองของตน ซึ่งเรียกว่ามุขมณฑล โดยมุขมณฑลในประเทศไทยเรียกว่าเขตมิสซัง และแบ่งออกเป็น 11 เขตมิสซัง

ผู้จะรับศีลอนุกรมเป็นมุขนายกจะต้องบวชเป็นบาทหลวงมาก่อน และต่อมาได้รับการแต่งตั้งจากพระสันตะปาปาโดยมีพิธีการอภิเษกเป็นมุขนายกซึ่งถือเป็นศีลอนุกรมขั้นสูงสุด

ประเภทของมุขนายก

ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักรได้แบ่งมุขนายกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • มุขนายกเกียรตินาม (Titular bishop) หรือทิทิวลาร์บิชอป คือมุขนายกที่ไม่มีมุขมณฑลในปกครอง แต่ได้รับแต่งตั้งเป็นมุขนายกเพื่อเป็นเกียรติในการทำงานให้คริสตจักร มุขนายกประเภทนี้ได้แก่
  • มุขนายกผู้ช่วย (auxiliary bishop) หรืออ๊อกซิเลียรีบิชอป คือมุขนายกที่พระสันตะปาปาแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยของมุขนายกประจำมุขมณฑล เพื่อช่วยปกครองมุขมณฑลหนึ่ง ๆ และจะได้รับแต่งตั้งจากมุขนายกประจำมุขมณฑลนั้นให้เป็นอุปมุขนายก (vicar general) หรืออย่างน้อยก็เป็นผู้ช่วยมุขนายก (episcopal vicar) ในมุขมณฑลที่ตนประจำอยู่
  • มุขนายกรอง (coadjutor bishop) หรือโคแอดจูเตอร์บิชอป คือมุขนายกผู้ช่วยที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเกือบเท่ามุขนายกประจำมุขมณฑล และยังมีสิทธิ์สืบตำแหน่งเป็นมุขนายกประจำมุขมณฑลองค์ต่อไป
  • มุขนายกกิตติคุณ (bishop emeritus) หรือบิชอปอิเมริทัส คือมุขนายกประจำมุขมณฑลที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งแล้ว (คือเกษียณตนเอง)

นอกจากนี้เหล่าประมุขมิสซังและเอกอัครสมณทูตก็ได้รับตำแหน่งเป็นมุขนายกเกียรตินามด้วย เพื่อให้มีเกียรติเสมือนมุขนายกประจำมุขมณฑล ตัวอย่างเช่น มุขนายก ฌ็อง-บาติสต์ ปาลกัว ประมุขมิสซังสยามได้เป็นมุขนายกเกียรตินามแห่งมาลลอส

ในประเทศไทย

(ซ้าย) พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
มุขนายกมิสซังคาทอลิกเชียงใหม่
(ขวา) พระคุณเจ้ายอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
มุขนายกกิตติคุณมิสซังคาทอลิกเชียงใหม่

เมื่อพระสันตะปาปาประกาศตั้งมิสซังสยามในปี พ.ศ. 2212 แล้ว ก็ได้ส่งมุขนายกเกียรตินามซึ่งล้วนแต่เป็นมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสมาเป็นประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย จนกระทั่ง วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 12 จึงประกาศแต่งตั้งมุขนายกเกียรตินามคนไทย คือ มุขนายกยาโกเบ แจง เกิดสว่าง ประมุขมิสซังจันทบุรี เป็นมุขนายกเกียรตินามแห่ง Barcusus นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งมุขนายก

ในปัจจุบันประเทศไทยมีมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ (ที่ยังไม่เกษียณ) 11 ท่าน ได้แก่

7 เขตมิสซังนี้อยู่สังกัดภาคคริสตจักรเดียวกัน โดยมีอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯเป็นมุขนายกมหานคร

4 เขตมิสซังนี้อยู่ในสังกัดภาคคริสตจักรเดียวกัน โดยมีอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสงเป็นมุขนายกมหานคร

และมีมุขนายกกิตติคุณ 4 ท่าน ได้แก่

ในคริสตจักรออร์ทอดอกซ์ ลำดับมุขนายกจะอยู่ 3 ลำดับขั้น โดยไม่นับอัครบิดร ซึ่งถือเป็นตำแหน่งสูงสุดของคริสตจักร โดยผู้ที่จะได้รับเลือกให้เป็นมุขนายกนั้นจำเป็นบาทหลวงที่ถือโสดเท่านั้น ในคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จะมีมุขนายกอยู่ 3 ขั้น โดยบางครั้งมุขนายกในคริสตจักรออร์ทอดอกซ์ก็จะไม่มีเขตมุขมณฑลปกครอง โดยถือว่าทำงานให้กับคริสตจักรเพียงอย่างเดียว

อัครมุขนายก
ถือเป็นตำแหน่งสูงสุดของมุขนายกในคริสตจักรออร์ทอดอกซ์ (ในคริสตจักรรัสเซียออร์ทอดอกซ์, โรมาเนียออร์ทอดอกซ์ และบัลแกเรียออร์ทอดอกซ์ อัครมุขนายกไม่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงสุด) โดยในตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่ดูแลอัครมุขมณฑล (Archdiocese) แต่ในบางคริสตจักรที่ไม่มีอัครบิดร จะเป็นตำแหน่งที่ดูแลคริสตจักร เช่นคริสตจักรออร์ทอดอกซ์แห่งไซปรัส สำหรับในบางคริสตจักร ตำแหน่งนี้สามารถได้รับเลือกเป็นอัครบิดรได้
มุขนายกมหานคร
หรือ เมโตรโปลิตัน (Metropolitan) เป็นตำแหน่งที่รองลงมาจากตำแหน่งอัครมุขนายก (ในคริสตจักรรัสเซียออร์ทอดอกซ์, โรมาเนียออร์ทอดอกซ์ และบัลแกเรียออร์ทอดอกซ์ จะถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าอัครมุขนายก) สำหรับในตำแหน่งนี้ปกครองดูแลเขตมุขมุขมณฑลมหานคร (Metropolis) ในคริสตจักรที่ถือว่าเมโตรโปลิตันเป็นตำแหน่งสูงสุด ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกให้เป็นอัครบิดรได้
มุขนายก
เป็นตำแหน่งแรกของระบบอิปิสโคปัล ในตำแหน่งนี้จะมีหน้าที่ดูแลมุขมณฑล (Diocese) สำหรับในตำแหน่งนี้อาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นเมโตรโปลิตัน หรืออัครมุขนายกตามเห็นควร

คริสต์ศาสนิกชนโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยเรียก bishop โดยทับศัพท์ว่าบิชอป ในนิกายลูเทอแรนและแองกลิคันถือว่าบิชอปเท่านั้นที่มีอำนาจในการสถาปนาบิชอป ปุโรหิต และดีกัน

ในนิกายลูเทอแรน บิชอปมาจากการเลือกตั้งโดยสมัชชาซีนอดซึ่งสมาชิกมีทั้งฆราวาสและนักบวช บิชอปแต่ละท่านมีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี และดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามแต่ข้อกำหนดในธรรมนูญของคริสตจักรนั้น ๆ

นิกายแองกลิคัน บิชอปมีลักษณะคล้ายกับมุขนายกโรมันคาทอลิกคือทำหน้าที่เป็นประมุขของมุขมณฑล ต่างกันเฉพาะนิกายแองกลิคันอนุญาตให้บิชอปสมรสได้ นอกจากนี้บางภาคคริสตจักรยังอนุญาตให้สถาปนาสตรีเป็นบิชอปได้ สตรีคนแรกที่ได้สถาปนาบิชอปคือศาสนาจารย์บาร์บารา ฮาร์ริส บิชอปซัฟฟรากันประจำมุขมณฑลอีปิสโคปัลแมสซาชูเซตส์ ได้รับสถาปนาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1989

 1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, 2552, หน้า 201
 2. กรมการศาสนา, รายงานการศาสนา ประจำปี ๒๕๔๓, กรมการศาสนา, 2543, หน้า 194-6
 3. ราชบัณฑิตยสถาน, หน้า 462
 4. . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2558.Check date values in: |accessdate= (help)
 5. .เรียกข้อมูลวันที่ 1 ก.ย. 2553.
 6. .เรียกข้อมูลวันที่ 5 ต.ค. 2553.
 7. . The Hierarchy of the Catholic Church.(อังกฤษ)
 8. . เขตมิสซังเชียงใหม่
 9. . เรียกข้อมูลวันที่ 1 กันยายน 2553.
 10. .เรียกข้อมูลวันที่ 7 กรกฎาคม 2555
 11. ราชบัณฑิตยสถาน, หน้า 251
 12. . Religioustolerance.org. 1976-09-16. สืบค้นเมื่อ2010-11-19.
 13. By Church of England. House of Bishops (pg. 279)
 14. . The Church Awakens African-Americans and the struggle for justice

มุขนายก
ขนายก, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ชอป, งกฤษ, bishop, หร, เป, นตำแหน, งการปกครองในคร, สตจ, กรท, การจ, ดระเบ, ยบองค, การแบบอ, สโคป, เช, โรม, นคาทอล, สเท, นออร, ทอดอกซ, ออเร, ยนท, ลออร, ทอดอกซ, หร, อแม, แต, ในน, กายโปรเตสแตนต, บางคณะ, เช, แองกล, เทอแรน, เมทอด, สต, ยา. mukhnayk phasaxun efadu aekikh bichxp 1 xngkvs Bishop hrux mukhnayk 2 3 epntaaehnngkarpkkhrxnginkhristckrthimikarcdraebiybxngkhkaraebbxipisokhpl echn ormnkhathxlik xisethirnxxrthxdxks xxeriynthlxxrthxdxks hruxaemaetinnikayopretsaetntbangkhna echn aexngklikhn luethxaern emthxdistmukhnaykyaokeb aecng ekidswang mukhnaykekiyrtinamaehng Barcusus aelapramukhmissngcnthburi epnkhnithykhnaerkthiidrbaetngtngepnmukhnayk enuxha 1 prawti 2 nikaykhathxlik 2 1 praephthkhxngmukhnayk 2 2 inpraethsithy 3 nikayxxrthxdxks 4 nikayopretsaetnt 5 xangxingprawti aekikhinsasnakhristyukhaerk khristsasnikchninaetlaemuxngcarwmklumknepnprachakhm eriykwakhristckr aetlakhristckrmiphupkkhrxngduaelkhnhnunghruxepnkhnaphupkkhrxng cnthungkhriststwrrsthi 2 phupkkhrxngduaelkhristckrerimmibthbathhnathichdecnkhun klawkhux epnprathaninkaroprdsilskdisiththi aekikhkhwamkhdaeyng aeladuaelkarenginphayinkhristckr inkhriststwrrsthi 4 fayxanackridrbrxngsthanakhxngkhristsasna thaihmukhnaykerimmibthbathinthangolkdwy emuxkhristchnmimakkhun thaihmimukhnaykihmaetngtngkhunephuxpkkhrxngaetlaekht sungtxmaeriykwa mukhmnthl mukhnaykpracamukhmnthlaetngtngbathhlwngihpkkhrxngduaelobsthkhristaetlaaehng odymiphnthbrikrepnphuchwy 4 nikaykhathxlik aekikhkhristsasnikchnormnkhathxlikinpraethsithyeriykmukhnaykwaphrasngkhrachknmatngaetsmyxyuthya odyeliynaebbkareriykpramukhsngkhkhxngchawithysungichmakxntngaetsmysuokhthy 5 chawkhathxlikechuxwamukhnaykepntaaehnngthisubmacakxkhrthutphutidtamphraeysuxyangiklchidinsmythiphraxngkhyngkhngdarngphrachnminolkemux 2000 pimaaelw mukhnaykthahnathiepnpramukhkhristckrormnkhathxlik epnhwhnapkkhrxngkhnabathhlwng khnankbwchkhathxlikchay hying aelakhristsasnikchnchawkhathxlikphayinekhtpkkhrxngkhxngtn 6 sungeriykwamukhmnthl odymukhmnthlinpraethsithyeriykwaekhtmissng aelaaebngxxkepn 11 ekhtmissng phucarbsilxnukrmepnmukhnaykcatxngbwchepnbathhlwngmakxn aelatxmaidrbkaraetngtngcakphrasntapapaodymiphithikarxphieskepnmukhnayksungthuxepnsilxnukrmkhnsungsud praephthkhxngmukhnayk aekikh tampramwlkdhmayphrasasnckridaebngmukhnaykxxkepn 2 praephth 7 dngni mukhnaykpracamukhmnthl diocesan bishop khuxbichxpodythwip epnmukhnaykthiphrasntapapaaetngtngihepnpramukhpkkhrxngmukhmnthlaehngidaehnghnung mukhnaykpraephthniaebngxxkepn mukhnaykmhankhr metropolitan bishop khuxmukhnaykpracamukhmnthlthiidrbaetngtngihpkkhrxngphakhkhristckrdwy sungepnhnwykarpkkhrxngthirwmhlaymukhmnthliwdwykn odymukhmnthlhlkcaeriykwaxkhrmukhmnthl archdiocese mukhnaykmhankhrcungepnxkhrmukhnaykdwyephraaepnpramukhxkhrmukhmnthl mukhnaykprimukhmnthlhruxprimukhnayk suffragan bishop hruxsffraknbichxp khuxmukhnaykthipkkhrxngmukhmnthlthiepnbriwarkhxngxkhrmukhmnthlmukhnaykekiyrtinam Titular bishop hruxthithiwlarbichxp khuxmukhnaykthiimmimukhmnthlinpkkhrxng aetidrbaetngtngepnmukhnaykephuxepnekiyrtiinkarthanganihkhristckr mukhnaykpraephthniidaek mukhnaykphuchwy auxiliary bishop hruxxxksieliyribichxp khuxmukhnaykthiphrasntapapaaetngtngihepnphuchwykhxngmukhnaykpracamukhmnthl ephuxchwypkkhrxngmukhmnthlhnung aelacaidrbaetngtngcakmukhnaykpracamukhmnthlnnihepnxupmukhnayk vicar general hruxxyangnxykepnphuchwymukhnayk episcopal vicar inmukhmnthlthitnpracaxyu mukhnaykrxng coadjutor bishop hruxokhaexdcuetxrbichxp khuxmukhnaykphuchwythimixanachnathitamkdhmayekuxbethamukhnaykpracamukhmnthl aelayngmisiththisubtaaehnngepnmukhnaykpracamukhmnthlxngkhtxip mukhnaykkittikhun bishop emeritus hruxbichxpxiemriths khuxmukhnaykpracamukhmnthlthiidrbxnumtiihlaxxkcaktaaehnngaelw khuxeksiyntnexng nxkcakniehlapramukhmissngaelaexkxkhrsmnthutkidrbtaaehnngepnmukhnaykekiyrtinamdwy ephuxihmiekiyrtiesmuxnmukhnaykpracamukhmnthl twxyangechn mukhnayk chxng batist palkw pramukhmissngsyamidepnmukhnaykekiyrtinamaehngmallxs inpraethsithy aekikh say phrakhunecafrngsisesewiyr wira xaphrnrtn mukhnaykmissngkhathxlikechiyngihm khwa phrakhunecayxaesf sngwaly surasrangkh mukhnaykkittikhunmissngkhathxlikechiyngihm 8 emuxphrasntapapaprakastngmissngsyaminpi ph s 2212 aelw kidsngmukhnaykekiyrtinamsunglwnaetepnmichchnnarichawfrngessmaepnpramukhsasnckrormnkhathxlikinpraethsithy cnkrathng wnthi 11 phvsphakhm ph s 2487 smedcphrasntapapapixusthi 12 cungprakasaetngtngmukhnaykekiyrtinamkhnithy khux mukhnaykyaokeb aecng ekidswang pramukhmissngcnthburi epnmukhnaykekiyrtinamaehng Barcusus 9 nbepnkhnithykhnaerkthiiddarngtaaehnngmukhnayk 10 inpccubnpraethsithymimukhnaykmissngormnkhathxlikthiptibtihnathixyu thiyngimeksiyn 11 than idaek 11 ekhtmissngkrungethph phrakhardinlfrngsisesewiyr ekriyngskdi okwithwanich ekhtmissngechiyngihm phrakhunecafrngsisesewiyr wira xaphrnrtn ekhtmissngnkhrswrrkh phrakhunecayxaesf phibuly wisithnnthchy ekhtmissngrachburi phrakhunecayxhn bxsok pyya kvsecriy ekhtmissngcnthburi phrakhunecasilwiox siriphngs crssri ekhtmissngsurasdrthani phrakhunecaoyesf prathan sridarunsil ekhtmissngechiyngray phrakhunecayxesf wuthielis aehlxm 7 ekhtmissngnixyusngkdphakhkhristckrediywkn odymixkhrmukhnaykmissngormnkhathxlikkrungethphepnmukhnaykmhankhr ekhtmissngthaaer hnxngaesng phrakhunecaxntn wiraedch icesri ekhtmissngxublrachthani phrakhunecafilip brrcng ichyra ekhtmissngxudrthani phrakhunecayxaesf luxchy thatuwisy ekhtmissngnkhrrachsima phrakhunecayxaesf chuskdi sirisuththi 4 ekhtmissngnixyuinsngkdphakhkhristckrediywkn odymixkhrmukhnaykmissngormnkhathxlikthaaer hnxngaesngepnmukhnaykmhankhr aelamimukhnaykkittikhun 4 than idaek 12 ekhtmissngkrungethph phrakhardinlimekil michy kicbuychu ekhtmissngechiyngihm phrakhunecayxaesf sngwaly surasrangkh ekhtmissngcnthburi phrakhunecalxerns ethiynchy smancit ekhtmissngthaaer hnxngaesng phrakhunecahluys caeniyr sntisukhnirndrnikayxxrthxdxks aekikhinkhristckrxxrthxdxks ladbmukhnaykcaxyu 3 ladbkhn odyimnbxkhrbidr sungthuxepntaaehnngsungsudkhxngkhristckr odyphuthicaidrbeluxkihepnmukhnayknncaepnbathhlwngthithuxosdethann inkhristckrxxrthxdxkscamimukhnaykxyu 3 khn odybangkhrngmukhnaykinkhristckrxxrthxdxkskcaimmiekhtmukhmnthlpkkhrxng odythuxwathanganihkbkhristckrephiyngxyangediyw xkhrmukhnayk thuxepntaaehnngsungsudkhxngmukhnaykinkhristckrxxrthxdxks inkhristckrrsesiyxxrthxdxks ormaeniyxxrthxdxks aelablaekeriyxxrthxdxks xkhrmukhnaykimthuxwaepntaaehnngthisungsud odyintaaehnngnicaepntaaehnngthiduaelxkhrmukhmnthl Archdiocese aetinbangkhristckrthiimmixkhrbidr caepntaaehnngthiduaelkhristckr echnkhristckrxxrthxdxksaehngisprs sahrbinbangkhristckr taaehnngnisamarthidrbeluxkepnxkhrbidrid mukhnaykmhankhr hrux emotroplitn Metropolitan epntaaehnngthirxnglngmacaktaaehnngxkhrmukhnayk inkhristckrrsesiyxxrthxdxks ormaeniyxxrthxdxks aelablaekeriyxxrthxdxks cathuxwaepntaaehnngthisungkwaxkhrmukhnayk sahrbintaaehnngnipkkhrxngduaelekhtmukhmukhmnthlmhankhr Metropolis inkhristckrthithuxwaemotroplitnepntaaehnngsungsud phuthixyuintaaehnngnixacidrbeluxkihepnxkhrbidrid mukhnayk epntaaehnngaerkkhxngrabbxipisokhpl intaaehnngnicamihnathiduaelmukhmnthl Diocese sahrbintaaehnngnixaccaidrbkareluxnkhnepnemotroplitn hruxxkhrmukhnayktamehnkhwrnikayopretsaetnt aekikhkhristsasnikchnopretsaetntinpraethsithyeriyk bishop odythbsphthwabichxp 13 innikayluethxaernaelaaexngklikhnthuxwabichxpethannthimixanacinkarsthapnabichxp puorhit aeladikn innikayluethxaern bichxpmacakkareluxktngodysmchchasinxdsungsmachikmithngkhrawasaelankbwch bichxpaetlathanmiwaradarngtaaehnng 6 pi aeladarngtaaehnngtxipidtamaetkhxkahndinthrrmnuykhxngkhristckrnn nikayaexngklikhn bichxpmilksnakhlaykbmukhnaykormnkhathxlikkhuxthahnathiepnpramukhkhxngmukhmnthl tangknechphaanikayaexngklikhnxnuyatihbichxpsmrsid nxkcaknibangphakhkhristckryngxnuyatihsthapnastriepnbichxpid 14 15 strikhnaerkthiidsthapnabichxpkhuxsasnacarybarbara harris 16 bichxpsffraknpracamukhmnthlxipisokhplaemssachuests idrbsthapnaemuxwnthi 11 kumphaphnth kh s 1989xangxing aekikh rachbnthitysthan phcnanukrmsphthsasnasakl chbbrachbnthitysthan phimphkhrngthi 3 2552 hna 201 krmkarsasna rayngankarsasna pracapi 2543 krmkarsasna 2543 hna 194 6 rachbnthitysthan hna 462 Episcopacy saranukrmbriaethnnika subkhnemux 22 emsayn 2558 Check date values in accessdate help silacarukphxkhunramkhaaehngdanthi 2 phrasngkhrach bishop hruxmukhnayk eriykkhxmulwnthi 1 k y 2553 Code of Canon Law Can 376 pramwlphaphphrasngkhrachfrngsisesewiyr wira xaphrnrtn n xasnwiharphrahvthyechiyngihm 1 phvsphakhm 2009 eriykkhxmulwnthi 5 t kh 2553 Bishop Giacomo Luigi James Louis Cheng The Hierarchy of the Catholic Church xngkvs khwamcring 100 prakarekiywkbkhathxlikithy ekhtmissngechiyngihm phrasngkhrachkhxngpraethsithyinpccubn eriykkhxmulwnthi 1 knyayn 2553 phrasngkhrachkittikhun eriykkhxmulwnthi 7 krkdakhm 2555 rachbnthitysthan hna 251 Female ordination in the Episcopal Church USA ECUSA Religioustolerance org 1976 09 16 subkhnemux 2010 11 19 Women bishops in the Church of England By Church of England House of Bishops pg 279 Barbara Harris The Church Awakens African Americans and the struggle for justiceekhathungcak https th wikipedia org w index php title mukhnayk amp oldid 9510339, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม