fbpx
วิกิพีเดีย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์ข้ามภาษาในบทความนี้ มีไว้ให้ผู้อ่านและผู้ร่วมแก้ไขบทความศึกษาเพิ่มเติมโดยสะดวก เนื่องจากวิกิพีเดียภาษาไทยยังไม่มีบทความดังกล่าว กระนั้น ควรรีบสร้างเป็นบทความโดยเร็วที่สุด

มหาวิทยาลัยมหิดล (อังกฤษ:Mahidol University : MU) เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตั้งอยู่ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และมีที่ตั้งอีกหลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลมีที่มาจากโรงเรียนแพทยากร (โรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน) ซึ่งก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2432 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเปิดตึกของโรงเรียนแพทย์ จึงได้พระราชทานนามใหม่ว่า โรงเรียนราชแพทยาลัย ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2460 โรงเรียนราชแพทยาลัยได้ถูกรวมเข้ากับโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ เพื่อสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเปลี่ยนสถานะเป็น คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และถูกเปลี่ยนชื่อเป็น คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ในเวลาต่อมา

มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University
พระมหาพิชัยมงกุฏ
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อMU
คติพจน์อตฺตานํ อุปมํ กเร
(พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง)
Wisdom of the Land
(ปัญญาของแผ่นดิน)
สถาปนา2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 (78 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
งบประมาณ58,602,170,000 บาท (ปีการศึกษา 2564)
อธิการบดีศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
นายกสภาศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร
(ตั้งแต่ 19 พฤศจิกายน 2562)
จำนวนผู้ศึกษา32,675 คน (ปีการศึกษา 2558)
ที่ตั้ง
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
 • มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
 • เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
 • เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วิทยาเขต
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • เลขที่ 199 หมู่ 9 ถนนแสงชูโต ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
 • เลขที่ 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
 • เลขที่ 259 หมู่ 13 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สีประจำสถาบัน สีน้ำเงิน
เครือข่ายAUN, ASAIHL
เว็บไซต์

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ได้แยกคณะวิชาด้านแพทยศาสตร์สี่คณะ มาจัดตั้งเป็น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมาแผนกอิสระทันตแพทยศาสตร์และแผนกอิสระเภสัชศาสตร์ถูกโอนกลับไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแผนกอิสระสัตวแพทยศาสตร์ถูกโอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "มหิดล" อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดลไม่สามารถนับอายุตั้งแต่การก่อตั้ง "โรงเรียนแพทยากร" เพราะไม่ได้มีสถานะเป็น "มหาวิทยาลัย" ทั้งตามนิยามของราชบัณฑิตยสภา และตามกฎหมายจัดตั้ง

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลจัดการเรียนการสอนใน 17 คณะ 6 วิทยาลัย 9 สถาบัน และ 3 วิทยาเขต และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยจากการจัดอันดับของสำนักจัดอันดับหลายสำนัก และได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2552 และยังเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network; AUN)

เนื้อหา

ดูบทความหลักที่: ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ตราประจำมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างโรงศิริราชพยาบาลขึ้นบริเวณพระราชวังบวรสถานพิมุข หรือที่เรียกว่า วังหลัง ต่อมาใน พ.ศ. 2432 จึงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง โรงเรียนแพทยากร โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร 3 ปี หลังจากนั้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเปิดตึกของโรงเรียนแพทย์ จึงได้พระราชทานนามใหม่ว่า โรงเรียนราชแพทยาลัย

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้รวมโรงเรียนราชแพทยาลัยเข้าเป็นคณะหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อววันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2460 โดยใช้ชื่อว่า "คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล" ซึ่งได้รับการพัฒนาวิชาการจากมูลนิธิร็อกเกอะเฟลเลอร์ จนสามารถจัดการศึกษาถึงขั้นประสาทปริญญาบัตร ซึ่งอนุมัติโดยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น โดยแยกคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล แผนกอิสระทันตแพทยศาสตร์ แผนกอิสระเภสัชศาสตร์ และแผนกอิสระสัตวแพทยศาสตร์ จัดตั้งเป็น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดกระทรวงการสาธารณสุข โดยได้จัดตั้งคณะต่าง ๆ หลายคณะ ต่อมาได้โอนคืนคณะที่ซ้ำซ้อนออกจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ โอนไปสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ โอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ โอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยมหิดล อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เดิม และในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ใน พ.ศ. 2551 มีแผนแม่บทพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยปรับนโยบายในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับความสำคัญและเอื้อต่อการทำกิจกรรม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ปี 2558–2562 โดยมี 3 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การส่งเสริมความเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ และการส่งเสริมให้เกิดพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

 • ตราสัญลักษณ์ สมัยที่ยังเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ตราสัญลักษณ์เป็นตราวงกลม 2 ชั้น ภายในเป็นรูปงูพันคบเพลิง วงนอกด้านบนเขียนว่า "อตฺตานํ อุปมํ กเร" ด้านล่างเขียนว่า "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" ต่อมาเมื่อมีการพระราชทานชื่อ "มหาวิทยาลัยมหิดล" ได้เปลี่ยนเป็นตราวงกลม 2 ชั้น วงกลมชั้นในมีพื้นหลังเป็นสีน้ำเงิน ตรงกลางเป็นตราประจำราชสกุลมหิดลสีเหลืองทอง ส่วนวงกลมชั้นนอกนั้นมีพื้นหลังสีขาวตัวอักษรสีเหลืองทองด้านบนเขียนว่า "อตฺตานํ อุปมํ กเร" ด้านล่างเขียนว่า "มหาวิทยาลัยมหิดล" คั่นด้วยดอกประจำยามสีเหลืองทอง ตรานี้ร่างและออกแบบโดยนายแพทย์นันทวัน พรหมผลิน และกอง สมิงชัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี สถาปนิกพิเศษประจำสำนักพระราชวัง ในการปรับแก้ไขตรีและพระมหามงกุฏของตราให้เป็นแบบไทยและพระราชทานตราให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ซึ่ง
 • สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีน้ำเงิน โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานสีนี้ซึ่งเป็นสีแห่งความเป็นราชขัติยนุกูลแห่งบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2512
 • ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นกันภัยมหิดล ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานให้เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ลำดับ อธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำมาตย์ตรี พระอัพภันตราพาธพิศาล (กำจร พลางกูร) 12 มีนาคม พ.ศ. 2485 – 16 เมษายน พ.ศ. 2488
2 ศาสตราจารย์อุปการคุณ นายแพทย์ หลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช์ (เฉลิม พรหมมาส) 17 เมษายน พ.ศ. 2488 – 15 กันยายน พ.ศ. 2500
3 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงพิณพากย์พิทยาเภท (พิณ เมืองแมน) 16 กันยายน พ.ศ. 2500 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2501
4 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สวัสดิ์ แดงสว่าง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2501 – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2507
5 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัชวาล โอสถานนท์ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2507 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2512
มหาวิทยาลัยมหิดล
ลำดับ อธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
5 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัชชวาล โอสถานนท์ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2512 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
6 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กษาน จาติกวนิช 9 ธันวาคม พ.ศ. 2514 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2522
7 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2522 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2534
8 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2534 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2538
9 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2538 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2542
10 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2542 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2550
11 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554
12 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน 26 มกราคม พ.ศ. 2555 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
13 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
14 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ขวามือเป็นมหิดลสิทธาคาร

มหาวิทยาลัยมหิดลมีที่ตั้งในหลายพื้นที่ ได้แก่

พื้นที่ศาลายา

ตั้งอยู่ที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยคณะและวิทยาลัยส่วนใหญ่ และหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย, โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี, ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก, โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน, โรงเรียนสาธิตนานาชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของมหิดลสิทธาคารและอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

พื้นที่บางกอกน้อย

ตั้งอยู่ที่แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ นอกจากนี้ยังมีศูนย์กายภาพบำบัดของคณะกายภาพบำบัด ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด

พื้นที่พญาไท

ตั้งอยู่ที่แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มี 3 บริเวณย่อย ได้แก่

 • บริเวณถนนพระรามที่ 6 เป็นที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • บริเวณถนนราชวิถี เป็นที่ตั้งของคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะทันตแพทยศาสตร์
 • บริเวณถนนศรีอยุธยา เป็นที่ตั้งของคณะเภสัชศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยการจัดการ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

พื้นที่ต่างจังหวัด

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอนในระบบหน่วยกิต ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยทั้งสิ้น 629 สาขาวิชา ครอบคลุมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งในหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอกได้มากที่สุดในประเทศ ในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่มีปริมาณนักศึกษาต่างชาติมากที่สุด และใน พ.ศ. 2549 และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณประเภทธุรกิจบริการดีเด่นกลุ่มการศึกษานานาชาติจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Export Award 2006) เพื่อประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างประเทศมากที่สุด (Most recognized service) ในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล มีส่วนงานและกลุ่มภารกิจในสังกัด ประกอบด้วย 17 คณะ 10 สถาบัน 6 วิทยาลัย 3 วิทยาเขต และหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสถาบันสมทบอีกหลายสถาบัน ซึ่งนักศึกษาของบางสถาบันเข้าร่วมการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะที่บางสถาบันมีหลักสูตรเป็นเอกเทศ

คณะ

 • คณะวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วิทยาลัย

สถาบัน

ศูนย์และกลุ่มภารกิจ

 • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
 • กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล

 • กลุ่มภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาแม่วัยรุ่น
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
 • กลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

วิทยาเขต

สถาบันสมทบ

สถาบันสมทบและสถาบันร่วมผลิตในอดีต

โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงมีโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์หลายแห่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกและโรงพยาบาลที่มีจำนวนเตียงผู้ป่วยมากที่สุดในประเทศไทย, โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ซึ่งสร้างขึ้นบนพื้นที่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยบริจาคให้ และสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช ศูนย์การแพทย์ทั้งสามแห่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกันในแขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย นอกจากนี้ คณะยังมีศูนย์การแพทย์อีกหนึ่งแห่ง นั่นคือ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพื้นที่ศาลายาโดยมีถนนบรมราชชนนีคั่นกลาง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์สองแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งอยู่บนถนนพระรามที่ 6 ในเขตราชเทวี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตั้งอยู่ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

นอกเหนือจากคณะแพทยศาสตร์แล้ว คณะเวชศาสตร์เขตร้อนก็มีโรงพยาบาลเป็นของตนเอง ตั้งอยู่ริมถนนราชวิถี ใกล้กับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เช่นเดียวกันกับคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่มีโรงพยาบาลตั้งอยู่ภายในคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์มีโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทรและโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่าปศุปาลันในพื้นที่ศาลายา และวิทยาเขตนครสวรรค์ ก็มีศูนย์การแพทย์มหิดลเป็นของตนเองด้วยเช่นกัน

โรงแรม

โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน เป็นโรงแรมของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้เป็นสถานที่ฝึกหัดของนักศึกษาในสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มี 150 ห้องพัก

สื่อ

มหาวิทยาลัยมหิดลมีสถานีโทรทัศน์ มหิดลแชนเนล ซึ่งนำเสนอเนื้อหาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ ยังมีช่องบนยูทูบสองช่องหลัก ชื่อว่า มหิดลแชนเนล และ วีมหิดล

หอสมุด

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล มีฐานเดิมจาก "ห้องอ่านหนังสือ" ของโรงเรียนราชแพทยาลัย ต่อมาใน พ.ศ. 2468 ได้ก่อตั้งเป็น "ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์" และใน พ.ศ. 2499 กฤษฎีกาการจัดวางระเบียบราชการของกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้ยกฐานะห้องสมุดเป็น "แผนกห้องสมุด" สังกัดสำนักงานเลขานุการ กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งขณะนั้นทำหน้าที่เป็นห้องสมุดของทั้งมหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลด้วย

ห้องสมุดยกฐานะเป็น "กองห้องสมุด" ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 สิงหาคม 2520 ต่อมากองห้องสมุดได้รับการสถาปนาเป็น "สำนักหอสมุด" ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 103 ตอนที่ 140 วันที่ 8 สิงหาคม 2529 โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยดำเนินงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ทำให้มีทรัพยากรห้องสมุดในรูปแบบที่หลากหลาย ต่อมาในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้เปลี่ยนชื่อสำนักหอสมุดเป็น "หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล" โดยเป็นส่วนงานหนึ่งในระดับคณะ

พิพิธภัณฑ์

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลมีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุที่เปิดให้บริการหลายแห่ง ทั้งในพื้นที่ศาลายา พื้นที่บางกอกน้อย พื้นที่พญาไท และวิทยาเขตกาญจนบุรี

พื้นที่ศาลายา
 • ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก
 • หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท
 • เรือนไทยมหาวิทยาลัยมหิดล
 • พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
 • พิพิธภัณฑ์คนหูหนวกไทย
 • ราชสุดาแกลลอรี
 • ห้องนิทรรศการถาวรประวัติและผลงานของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
 • พิพิธสาระประชากรและสังคม

พื้นที่บางกอกน้อย
 • พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส
 • พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน
 • พิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ สุด แสงวิเชียร
 • พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา
 • พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน
 • พิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 • ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก
 • ห้องมหิดลอดุลเดช หอสมุดศิริราช
 • หอจดหมายเหตุศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

พื้นที่พญาไท
 • พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
 • หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
 • หอเกียรติยศอาจารย์ดีเด่น
 • พิพิธภัณฑ์ยุงและคลังตัวอย่างแมลงและสัตว์ขาข้อ
 • เส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์หอย
 • หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
 • สิรินธรทันตพิพิธ
 • พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน
 • พิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร
วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • พิพิธภัณฑ์พืชแห่งภาคตะวันตก

งานวิจัย

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นงานวิจัย โดยในปัจจุบันมีกลุ่มงานวิจัยใน 5 สาขาหลักด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์และคลินิก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการ และศิลปศาสตร์ และกลุ่มภาษาและวัฒนธรรม เมื่อพิจารณาจากจำนวนผลงานทางวิชาการระดับนานาชาตินั้น พบว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีจำนวนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติบนฐานข้อมูลของ ISI databases เป็นอันดับ 1 ติดต่อกันตั้งแต่ พ.ศ. 2542–2549 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน พ.ศ. 2548 คณะวิทยาศาสตร์มีจำนวนผลงานวิจัยเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งอื่นในประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนมากที่สุดในประเทศ

การประเมินคุณภาพและการจัดอันดับ

อันดับมหาวิทยาลัย
(คัดเฉพาะอันดับนานาชาติไม่เกิน 500)
อันดับในประเทศ (อันดับนานาชาติ)
สถาบันที่จัด อันดับ
CWTS (2017) 2 (458)
Nature Index (2016) 2 (-)
QS (Asia) (2018) 2 (58)
QS (World) (2018) 2 (334)
QS GER (2018) 2 (301-500)
RUR (2017) 2 (408)
RUR reputation (2017) 2 (246)
RUR research (2016) 3 (457)
RUR Academic (2017) 1(328)
THE (Asia-Pacific) (2017) 1 (101-110)
THE (Asia) (2017) 1 (97)
THE (BRICS) (2017) 1 (76)
UI Green (Overall) (2017) 1 (86)
URAP (2017-2018) 1 (443)

ใน พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย ทั้งในด้านการเรียนการสอน ซึ่งได้คะแนนร้อยละ 61.11 จากคะแนนเต็มร้อยละ 80 และด้านการวิจัย ซึ่งได้คะแนนเต็ม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา ผลปรากฏว่าในการประเมินครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการประเมินในระดับดีมากในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์, สาขาวิชาพรีคลินิก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิชีววิทยา และเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สาขาวิชาจุลชีววิทยาและอณูชีววิทยา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานในประเทศไทยแล้ว ยังมีหน่วยงานจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศอีกหลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีเกณฑ์การจัดอันดับและการให้คะแนนที่แตกต่างกัน SCImago Institutions Ranking, The Times Higher Education, Academic Performance, และ U.S. News & World Report จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทยในด้านวิชาการ ส่วนในด้านอื่น ๆ อย่างด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดลก็ถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศด้วยเช่นกัน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยมหิดล จะเข้าศึกษาที่พื้นที่ศาลายาร่วมกันเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี จากนั้นจะแยกย้ายกันไปตามคณะในพื้นที่ต่าง ๆ บรรยากาศในการใช้ชีวิตของนักศึกษามีความหลากหลายมากเพราะนักศึกษามาจากต่างคณะกัน มีกิจกรรมมากมาย เช่น งานรักน้อง การเชียร์แสตนด์ งานอำลาศาลายา งานวันมหิดล เป็นต้น มีสถานที่ออกกำลังกายและลานกีฬาให้นักศึกษาได้เล่นตามความต้องการ การสัญจรหลักของนักศึกษาคือจักรยานหรือรถราง รวมถึงรถรับส่งจากพื้นที่ศาลายาไปยังพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร

การพักอาศัย

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จะเรียกว่า บ้านมหิดล โดยบริเวณที่พักมีการจัดเป็นสัดส่วน อยู่บริเวณทางด้านหลังศูนย์การเรียนรู้มหิดล บ้านมหิดลประกอบไปด้วยอาคารหอพัก 6 หลัง ได้แก่

หอพักหญิง
 • บ้านพุทธรักษา (หอ 1-2) เป็นอาคารแฝดสูง 4 ชั้น สองอาคารเชื่อมต่อกัน นักศึกษาพักได้ 4 คนต่อห้อง
 • บ้านอินทนิล (หอ 3-4) เป็นอาคารแฝดสูง 4 ชั้น สองอาคารเชื่อมต่อกัน นักศึกษาพักได้ 2 คนต่อห้อง
 • บ้านลีลาวดี (หอ 10) เป็นอาคารเดียวสูง 4 ชั้น เชื่อมต่อกัน นักศึกษาพักได้ 4 คนต่อห้อง
 • บ้านศรีตรัง (หอ 11) เป็นอาคารเดียวสูง 14 ชั้น เชื่อมต่อกัน นักศึกษาพักได้ 4 คนต่อห้อง

หอพักชาย
 • บ้านชัยพฤกษ์ (หอ 6-7) เป็นอาคารแฝดสูง 4 ชั้น สองอาคารเชื่อมต่อกัน นักศึกษาพักได้ 2 คนต่อห้อง
 • บ้านกันภัยมหิดล (หอ 8-9) เป็นอาคารแฝดสูง 4 ชั้น สองอาคารเชื่อมต่อกัน นักศึกษาพักได้ 4 คนต่อห้อง

นอกจากบ้านมหิดลแล้ว ยังมีหอพักแห่งอื่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศาลายา ได้แก่ หอพักพยาบาลรามาธิบดี หอพักสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน หอพักสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล หอพักวิทยาลัยนานาชาติ หอพักน้ำทองสิกขาลัยของวิทยาลัยศาสนศึกษา อาคารชุดพักอาศัยหรือคอนโดมิเนียม 4 อาคาร และโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน

สำหรับพื้นที่บางกอกน้อย มีหอพักสำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ หอมหิตลาธิเบศ หอหญิงเตี้ย หอหญิงสูง หอแปดไร่ และหอเจ้าพระยา พื้นที่พญาไทมีหอพักคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและหอพักคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และพื้นที่ต่างจังหวัด อันได้แก่ กาญจนบุรี นครสวรรค์ อำนาจเจริญ ต่างก็มีหอพักประจำวิทยาเขตด้วยกันทั้งสิ้น

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหิดลสิทธาคาร เป็นสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลนับตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน

ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 พระองค์ได้เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2489 ซึ่งเป็นการพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2493 โดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธาน ณ ปะรำพิธีหน้าตึกรังสีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช เมื่อครั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โดยมีบัณฑิตจากคณะต่าง ๆ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต่อหน้าพระพักตร์ จำนวน 200 คน งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรยังคงจัดขึ้นที่หอประชุมราชแพทยาลัยในโรงพยาบาลศิริราชเป็นประจำทุกปีจนถึง พ.ศ. 2520 ซึ่งเมื่อมีผู้สำเร็จการศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนมาจัดที่สวนอัมพรแทน

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจัดขึ้นที่หอประชุมมหิดลสิทธาคาร โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบขนส่งมวลชน

การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีระบบขนส่งมวลชนหลากหลายรูปแบบ รถโดยสารประจำทางที่ผ่านมหาวิทยาลัยทั้งฝั่งถนนบรมราชชนนี ถนนพุทธมณฑล สาย 4 และทางหลวงชนบท นฐ.4006 มีหลายสาย ทั้งรถประจำทางสายที่ให้บริการโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.), บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด และผู้ให้บริการเอกชนรายอื่น ๆ นอกจากรถประจำทางแล้ว ยังมีรถโดยสารที่ให้บริการโดยมหาวิทยาลัย ได้แก่ ชัตเทิลบัส ที่ให้บริการรับส่งระหว่างพื้นที่ศาลายา บางกอกน้อย และพญาไท และศาลายาลิงก์ ที่ให้บริการรับส่งระหว่างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์กับสถานีบางหว้า มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ยังตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟศาลายาบนทางรถไฟสายใต้ มีขบวนรถโดยสารจอดทุกขบวน ในอนาคตมีโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว

สำหรับพื้นที่อื่นอย่างพื้นที่พญาไท มีรถโดยสายประจำทางผ่านทางฝั่งถนนพระรามที่ 6 และถนนราชวิถี หลายสาย และมีรถไฟชานเมืองให้บริการที่ที่หยุดรถไฟโรงพยาบาลรามาธิบดี หลังคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นอกจากนี้ โรงพยาบาลรามาธิบดียังมีรถโดยสารรับส่งระหว่างคณะกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส พญาไท และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ส่วนพื้นที่บางกอกน้อย มีรถโดยสารให้บริการฝั่งถนนอรุณอมรินทร์ซึ่งมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกศิริราช และมีรถไฟชานเมืองให้บริการที่สถานีรถไฟธนบุรี ทางน้ำมีเรือด่วนเจ้าพระยาและเรือข้ามฟากให้บริการที่ท่าวังหลัง ท่าพรานนก และท่ารถไฟ ในอนาคตมีโครงการสถานีร่วมศิริราชบนเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน และรถไฟฟ้าสายสีส้ม

ระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัย

ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีรถรางวิ่งให้บริการทั้งหมด 4 สาย เรียงตามหมายเลข ได้แก่ สายสีเขียว, สายสีน้ำเงิน, สายสีแดง และสายสีเหลือง นอกจากนี้ ยังมีจักรยานสาธารณะซึ่งนักศึกษาและบุคลากรสามารถยืมใช้ฟรีได้ที่ จักก้าเซ็นเตอร์ หน้าหอพักนักศึกษา โดยต้องแลกบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน

คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทยมากที่สุด โดยมีรายพระนาม และรายนามบุคคลสำคัญจากมหาวิทยาลัย เช่น

 1. ข้อมูลสิ้นสุดสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 512 (9/2559) วันที่ 21 กันยายน 2559
 1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่สมเหตุสมผล มีนิยามชื่อ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยสาตร" หลายครั้งด้วยเนื้อหาต่างกันอ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่สมเหตุสมผล มีนิยามชื่อ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยสาตร" หลายครั้งด้วยเนื้อหาต่างกัน
 2. มหาวิทยาลัยมหิดล : 24 กรกฎาคม 2564.
 3. [ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล (นายปิยะสกล สกลสัตยาทร)]
 4. , เข้าถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 5. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง รวมโรงเรียนราชแพทยาลัยเข้ากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 15 เมษายน 2460. (21 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 6. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2009). มหาวิทยาลัย (๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒) - สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. [online] Available at: [Accessed 27 Dec. 2018].
 7. ราชกิจจานุเบกษา. (1894, May 7). แจ้งความกระทรวงพระธรรมการ แผนกกรมพยาบาล เปิดโรงเรียนแพทยากร. Retrieved from เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา:
 8. ราชกิจจานุเบกษา, , เล่ม ๔, ตอน ๕, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๐, หน้า ๓๔
 9. Becker, William H. Innovative Partners The Rockefeller Foundation and Thailand. New York, New York: The Rockefeller Foundation, 2013. William H. Becker. “Assets: Rockefellerfoundation.” Rockefellerfoundation. 2013. (21 March 2018 accessed).
 10. ราชกิจจานุเบกษา. “พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๔๗๗.” เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา. 21 เมษายน 2477. (26 สิงหาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 11. หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2009, November 7). พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม. Retrieved from เว็บไซต์หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:
 12. (PDF).
 13. (PDF).
 14. (PDF).
 15. (PDF). สืบค้นเมื่อ 17 สิงหาคม 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 16. ราชกิจจานุเบกษา, , เล่ม ๑๒๗, ตอนพิเศษ ๙๘ ง, ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, หน้า ๘๘
 17. ราชกิจจานุเบกษา ศ.กษาน
 18. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามประเภทสถาบันและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2546, สำนักส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 19. รายงานประจำปี 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 20. เล่มที่ 127 ตอนที่ 69 ก ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 บทเฉพาะกาลหน้าที่ 23
 21. , พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุแห่งปัญญา.
 22. Svasti MRJ, Asavisanu R. ScienceAsia 2006;32 (2) :101-106.
 23. Svasti MRJ, Asavisanu R., , ใน "48 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2501-2549)" หนังสือที่ระลึก 4 รอบ แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 21 ตุลาคม 2549 หน้า 67-70.
 24. สถาบันจัดอันดับแห่งประเทศไทย เรียกดูวันที่ 2013-02-21
 25. . ผู้จัดการออนไลน์. 5 มีนาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 12 สิงหาคม 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ภาพถ่ายดาวเทียมจาก หรือ
  • แผนที่จาก หรือ
  • ภาพถ่ายทางอากาศจาก

พิกัดภูมิศาสตร์:13°47′36″N100°19′21″E /13.793406°N 100.322514°E /13.793406; 100.322514

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาว, ทยาล, ยมห, ดล, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งก, ามภาษา, ในบทความน, ไว, ให, านและผ, วมแก, ไขบทความศ, กษาเพ, มเต, มโดยสะดวก, เน, องจากว, เด, ยภาษาไทยย, งไม, บทความด, งกล, าว, กระน, ควรร, บสร, างเป, นบทความโดยเร, วท, งกฤษ, mahidol, university, เด, มช, มหาว, ทยาล,. mhawithyalymhidl phasaxun efadu aekikh lingkkhamphasa inbthkhwamni miiwihphuxanaelaphurwmaekikhbthkhwamsuksaephimetimodysadwk enuxngcakwikiphiediyphasaithyyngimmibthkhwamdngklaw krann khwrribsrangepnbthkhwamodyerwthisud mhawithyalymhidl xngkvs Mahidol University MU edimchux mhawithyalyaephthysastr 1 epnsthabnxudmsuksathiennkareriynkarsxndanwithyasastrsukhphaph withyasastraelaethkhonolyi aelasngkhmsastraelamnusysastr tngxyuinxaephxphuththmnthl cnghwdnkhrpthm aelamithitngxikhlayaehng thnginkrungethphmhankhr cnghwdkaycnburi cnghwdnkhrswrrkh aelacnghwdxanacecriy mhawithyalymhidlmithimacakorngeriynaephthyakr orngphyabalsirirachinpccubn sungkxtngkhunin ph s 2432 inrchsmyphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw txmaemuxphraxngkhesdcphrarachdaeninepidtukkhxngorngeriynaephthy cungidphrarachthannamihmwa orngeriynrachaephthyaly inwnthi 26 minakhm ph s 2460 orngeriynrachaephthyalyidthukrwmekhakborngeriynkharachkarphleruxn ephuxsthapnaculalngkrnmhawithyaly phrxmthngepliynsthanaepn khnaaephthysastraehngculalngkrnmhawithyaly aelathukepliynchuxepn khnaaephthysastraelasirirachphyabal inewlatxma 7 mhawithyalymhidlMahidol Universityphramhaphichymngkut sylksnpracamhawithyalychuxyxMUkhtiphcnxt tan xupm ker phungptibtitxphuxun ehmuxndngptibtitxtnexng Wisdom of the Land pyyakhxngaephndin sthapna2 kumphaphnth ph s 2486 78 pi 1 praephthsthabnxudmsuksainkakbkhxngrthngbpraman58 602 170 000 bath 2 pikarsuksa 2564 xthikarbdis nph brrcng mihswriya 3 nayksphas khlinik ekiyrtikhun nayaephthy piyaskl sklstyathr 4 tngaet 19 phvscikayn 2562 canwnphusuksa32 675 khn 5 pikarsuksa 2558 thitngmhawithyalymhidl salaya elkhthi 999 thnnphuththmnthl say 4 tablsalaya xaephxphuththmnthl cnghwdnkhrpthm 73170 mhawithyalymhidl phyaith elkhthi 272 thnnphraramthi 6 aekhwngthungphyaith ekhtrachethwi krungethphmhankhr 10400 mhawithyalymhidl bangkxknxy elkhthi 2 thnnwnghlng aekhwngsirirach ekhtbangkxknxy krungethphmhankhr 10700withyaekhtmhawithyalymhidl withyaekhtkaycnburi elkhthi 199 hmu 9 thnnaesngchuot tabllumsum xaephxithroykh cnghwdkaycnburi 71150 mhawithyalymhidl withyaekhtnkhrswrrkh elkhthi 402 1 hmu 5 tablekhathxng xaephxphyuhakhiri cnghwdnkhrswrrkh 60130 mhawithyalymhidl withyaekhtxanacecriy elkhthi 259 hmu 13 thnnchyangkur tablonnhnamaethng xaephxemuxngxanacecriy cnghwdxanacecriy 37000sipracasthabn sinaengin 6 ekhruxkhayAUN ASAIHLewbistwww wbr mahidol wbr ac wbr th inwnthi 2 kumphaphnth ph s 2486 idaeykkhnawichadanaephthysastrsikhna macdtngepn mhawithyalyaephthysastr 1 txmaaephnkxisrathntaephthysastraelaaephnkxisraephschsastrthukoxnklbipyngculalngkrnmhawithyaly aelaaephnkxisrastwaephthysastrthukoxnipsngkdmhawithyalyekstrsastr txmaemuxwnthi 2 minakhm ph s 2512 phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchthrngphrakrunaoprdekla phrarachthannam mhidl xnepnphranamkhxngsmedcphramhitlathiebsr xdulyedchwikrm phrabrmrachchnk 8 mhawithyalymhidlimsamarthnbxayutngaetkarkxtng orngeriynaephthyakr ephraaimidmisthanaepn mhawithyaly thngtamniyamkhxngrachbnthityspha 9 aelatamkdhmaycdtng 10 pccubnmhawithyalymhidlcdkareriynkarsxnin 17 khna 6 withyaly 9 sthabn aela 3 withyaekht aelaepnmhawithyalychnnakhxngpraethsithycakkarcdxndbkhxngsankcdxndbhlaysank aelaidrbeluxkihepn 1 in 9 mhawithyalywicyaehngchatiemux ph s 2552 aelayngepnsmachikekhruxkhaymhawithyalyxaesiyn ASEAN University Network AUN enuxha 1 prawti 2 sylksn 3 thaeniybxthikarbdi 4 phunthimhawithyaly 5 karsuksa 5 1 khna 5 2 withyaly 5 3 sthabn 5 4 sunyaelaklumpharkic 5 5 withyaekht 5 6 sthabnsmthb 6 karcdraebiyb 6 1 orngphyabalaelasunykaraephthy 6 2 orngaerm 6 3 sux 7 ophriflwichakar 7 1 hxsmud 7 2 phiphithphnth 7 3 nganwicy 7 4 karpraeminkhunphaphaelakarcdxndb 8 chiwitnksuksa 8 1 karphkxasy 8 2 phithiphrarachthanpriyyabtr 9 karedinthang 9 1 rabbkhnsngmwlchn 9 2 rabbkhnsngphayinmhawithyaly 10 bukhkhlsakhy 11 hmayehtu 12 xangxing 13 duephim 14 aehlngkhxmulxunprawti aekikhdubthkhwamhlkthi prawtimhawithyalymhidl smedcphramhitlathiebsr xdulyedchwikrm phrabrmrachchnk trapracamhawithyalyaephthysastr phrabathsmedcphraprminthrmhaculalngkrn phraculcxmeklaecaxyuhw thrngphrakrunaoprdekla ihcdsrangorngsirirachphyabalkhunbriewnphrarachwngbwrsthanphimukh hruxthieriykwa wnghlng 11 txmain ph s 2432 cungmiphrabrmrachanuyatihcdtng orngeriynaephthyakr 12 odycdkareriynkarsxninradbprakasniybtr 3 pi hlngcaknn emuxphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw phrxmdwysmedcphranangecaesawphaphxngsri phrabrmrachininath esdcphrarachdaeninepidtukkhxngorngeriynaephthy cungidphrarachthannamihmwa orngeriynrachaephthyaly inrchsmyphrabathsmedcphramngkuteklaecaxyuhw thrngphrakrunaoprdekla sthapnaorngeriynkharachkarphleruxnkhxngphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhwkhunepn culalngkrnmhawithyaly cungidrwmorngeriynrachaephthyalyekhaepnkhnahnungkhxngculalngkrnmhawithyalyemuxwwnthi 6 emsayn ph s 2460 13 odyichchuxwa khnaaephthysastraehngculalngkrnmhawithyaly kxnthicaepliynchuxepn khnaaephthysastraelasirirachphyabal sungidrbkarphthnawichakarcakmulnithirxkekxaeflelxr 14 cnsamarthcdkarsuksathungkhnprasathpriyyabtr 15 sungxnumtiodysphaculalngkrnmhawithyaly 16 inwnthi 2 kumphaphnth ph s 2486 khnaphusaercrachkaraethnphraxngkhinphraprmaphiithysmedcphraecaxyuhwxannthmhidl miphrabrmrachoxngkarihtraphrarachbyytimhawithyalyaephthysastrkhun odyaeykkhnaaephthysastraelasirirachphyabal aephnkxisrathntaephthysastr aephnkxisraephschsastr aelaaephnkxisrastwaephthysastr cdtngepn mhawithyalyaephthysastr 17 sngkdkrathrwngkarsatharnsukh odyidcdtngkhnatang hlaykhna txmaidoxnkhunkhnathisasxnxxkcakmhawithyalyaephthysastr idaek khnaaephthysastrorngphyabalculalngkrn khnaephschsastr aelakhnathntaephthysastr oxnipsngkdculalngkrnmhawithyaly khnaaephthysastrorngphyabalnkhrechiyngihm oxnipsngkdmhawithyalyechiyngihm aelakhnastwaephthysastr oxnipsngkdmhawithyalyekstrsastr inwnthi 21 kumphaphnth ph s 2512 phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch thrngphrakrunaoprdekla phrarachthannammhawithyalywa mhawithyalymhidl xnepnphranamkhxngsmedcphramhitlathiebsr xdulyedchwikrm phrabrmrachchnk aethnchuxmhawithyalyaephthysastredim 18 aelainwnthi 16 tulakhm ph s 2550 miphrabrmrachoxngkaroprdekla ihmhawithyalymhidlidepliynrupaebbkarbriharnganepnsthabnxudmsuksainkakbkhxngrth 19 in ph s 2551 miaephnaembthphthnamhawithyalymhidl salaya ihepnemuxngmhawithyalysiekhiyw odyprbnoybayinkarcdsphaphaewdlxmephuxykradbkhwamsakhyaelaexuxtxkarthakickrrm 20 nxkcakni mhawithyalyyngcdthaaephnyuththsastrkarbriharcdkarephuxkhwamyngyun pi 2558 2562 odymi 3 klyuththsakhy idaek karsngesrimihekidkarephimprasiththiphaphkarichthrphyakr karsngesrimkhwamepnsngkhmkharbxnta aelakarsngesrimihekidphnthkicsmphnthkbchumchnsylksn aekikhtrasylksn smythiyngepnmhawithyalyaephthysastr trasylksnepntrawngklm 2 chn phayinepnrupnguphnkhbephling wngnxkdanbnekhiynwa xt tan xupm ker danlangekhiynwa mhawithyalyaephthysastr txmaemuxmikarphrarachthanchux mhawithyalymhidl idepliynepntrawngklm 2 chn wngklmchninmiphunhlngepnsinaengin trngklangepntrapracarachskulmhidlsiehluxngthxng swnwngklmchnnxknnmiphunhlngsikhawtwxksrsiehluxngthxngdanbnekhiynwa xt tan xupm ker danlangekhiynwa mhawithyalymhidl khndwydxkpracayamsiehluxngthxng 21 tranirangaelaxxkaebbodynayaephthynnthwn phrhmphlin aelakxng smingchy phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchthrngphrakrunaoprdekla phrarachthanaekhmxmrachwngsmitrarun eksmsri sthapnikphiesspracasankphrarachwng inkarprbaekikhtriaelaphramhamngkutkhxngtraihepnaebbithyaelaphrarachthantraihaekmhawithyalymhidlemuxwnthi 29 krkdakhm ph s 2512 22 sung sipracamhawithyaly khux sinaengin odysmedcphrasrinkhrinthrabrmrachchnniphrarachthansinisungepnsiaehngkhwamepnrachkhtiynukulaehngbrmrachwngs emuxwnthi 23 mithunayn ph s 2512 23 tnimpracamhawithyaly khux tnknphymhidl sungsmedcphraecaphinangethx ecafaklyaniwthna krmhlwngnrathiwasrachnkhrinthr phrarachthanihepntnimsylksnpracamhawithyalyemuxwnthi 19 kumphaphnth ph s 2542 24 thaeniybxthikarbdi aekikhmhawithyalyaephthysastrladb xthikarbdi warakardarngtaaehnng hmayehtu1 sastracary nayaephthy xamatytri phraxphphntraphathphisal kacr phlangkur 12 minakhm ph s 2485 16 emsayn ph s 24882 sastracaryxupkarkhun nayaephthy hlwngechlimkhmphirewchch echlim phrhmmas 17 emsayn ph s 2488 15 knyayn ph s 25003 sastracary nayaephthy hlwngphinphakyphithyaephth phin emuxngaemn 16 knyayn ph s 2500 15 singhakhm ph s 25014 sastracary nayaephthy swsdi aedngswang 16 singhakhm ph s 2501 2 mithunayn ph s 25075 sastracary nayaephthy chchwal oxsthannth 3 mithunayn ph s 2507 8 thnwakhm ph s 2512mhawithyalymhidlladb xthikarbdi warakardarngtaaehnng hmayehtu5 sastracary nayaephthy chchchwal oxsthannth 9 thnwakhm ph s 2512 30 phvscikayn ph s 2514 25 6 sastracary nayaephthy ksan catikwnich 9 thnwakhm ph s 2514 8 thnwakhm ph s 2522 26 27 28 29 7 sastracaryekiyrtikhun nayaephthy dr nth phmrprawti 9 thnwakhm ph s 2522 8 thnwakhm ph s 2534 30 31 32 33 34 8 sastracarykhlinikekiyrtikhun nayaephthy pradisth ecriyithythwi 9 thnwakhm ph s 2534 8 thnwakhm ph s 2538 35 9 sastracaryekiyrtikhun nayaephthy xrrthsiththi ewchchachiwa 9 thnwakhm ph s 2538 8 thnwakhm ph s 2542 36 10 sastracaryekiyrtikhun nayaephthy dr phrchy matngkhsmbti 9 thnwakhm ph s 2542 8 thnwakhm ph s 2550 37 38 11 sastracarykhlinik nayaephthy piyaskl sklstyathr 9 thnwakhm ph s 2550 8 thnwakhm ph s 2554 39 12 sastracary nayaephthy rchta rchtanawin 26 mkrakhm ph s 2555 31 thnwakhm ph s 2557 40 13 sastracarykhlinik nayaephthy xudm khchinthr 27 kumphaphnth ph s 2558 31 krkdakhm ph s 2560 41 14 sastracary nayaephthy brrcng mihswriya 10 krkdakhm ph s 2563 pccubn 42 phunthimhawithyaly aekikh phumithsnkhxngmhawithyalymhidl salaya khwamuxepnmhidlsiththakhar mhawithyalymhidlmithitnginhlayphunthi idaek 43 phunthisalaya tngxyuthitablsalaya xaephxphuththmnthl cnghwdnkhrpthm epnthitnghlkkhxngmhawithyaly prakxbipdwykhnaaelawithyalyswnihy aelahnwynganxun idaek bnthitwithyaly orngeriynphyabalramathibdi sunykaraephthykaycnaphiesk orngaermsalayaphawileliyn orngeriynsathitnanachati nxkcakni yngepnthitngkhxngmhidlsiththakharaelaxuthyanthrrmchatiwithyasirirukkhchati phunthibangkxknxy tngxyuthiaekhwngsirirach ekhtbangkxknxy krungethphmhankhr epnthitngkhxngkhnaaephthysastrsirirachphyabal khnaphyabalsastr aelakhnaethkhnikhkaraephthy nxkcakniyngmisunykayphaphbabdkhxngkhnakayphaphbabd tngxyubriewnechingsaphansmedcphrapineklainaekhwngbangyikhn ekhtbangphld phunthiphyaith tngxyuthiaekhwngthungphyaith ekhtrachethwi krungethphmhankhr mi 3 briewnyxy idaek briewnthnnphraramthi 6 epnthitngkhxngkhnawithyasastr khnaaephthysastrorngphyabalramathibdi sunytrwcsxbsartxnghaminnkkila aelakhnaethkhonolyisarsnethsaelakarsuxsar briewnthnnrachwithi epnthitngkhxngkhnasatharnsukhsastr khnaewchsastrekhtrxn aelakhnathntaephthysastr briewnthnnsrixyuthya epnthitngkhxngkhnaephschsastr nxkcakniyngmiwithyalykarcdkar sungtngxyuthithnnwiphawdirngsit aekhwngsamesnin ekhtphyaith phunthitangcnghwdsthabnkaraephthyckrinvbdinthr khnaaephthysastrorngphyabalramathibdi tngxyuthitablbangpla xaephxbangphli cnghwdsmuthrprakar withyaekhtkaycnburi tngxyuthitabllumsum xaephxithroykh cnghwdkaycnburi withyaekhtnkhrswrrkh tngxyuthitablekhathxng xaephxphyuhakhiri cnghwdnkhrswrrkh withyaekhtxanacecriy tngxyuthitablonnhnamaethng xaephxemuxngxanacecriy cnghwdxanacecriykarsuksa aekikhmhawithyalymhidlepidsxninrabbhnwykit pccubnmikarcdkareriynkarsxnaelakarwicythngsin 629 sakhawicha a 44 khrxbkhlumthngsakhawithyasastrsukhphaph withyasastraelaethkhonolyi sngkhmsastraelamnusysastr thnginhlksutrithyaelahlksutrnanachati sungepnmhawithyalythisamarthphlitbnthitinradbpriyyaexkidmakthisudinpraeths 45 inpi ph s 2548 mhawithyalymhidlepnmhawithyalyrththimiprimannksuksatangchatimakthisud 46 aelain ph s 2549 aelaidrbrangwlprakasekiyrtikhunpraephththurkicbrikardiednklumkarsuksananachaticaknaykrthmntri Prime Minister s Export Award 2006 ephuxprakasekiyrtikhunmhawithyalymhidlinthanathiidrbkhwamniymcakchawtangpraethsmakthisud Most recognized service inphithiprakasekiyrtikhunaelamxbrangwl emuxwncnthrthi 28 singhakhm ph s 2549 n tuksntiimtri thaeniybrthbal 47 pccubnmhawithyalymhidl miswnnganaelaklumpharkicinsngkd prakxbdwy 17 khna 10 sthabn 6 withyaly 3 withyaekht aelahnwyngantang 48 nxkcakniyngmisthabnsmthbxikhlaysthabn sungnksuksakhxngbangsthabnekharwmkareriynkarsxnkbmhawithyalymhidl inkhnathibangsthabnmihlksutrepnexkeths khna aekikh khnathntaephthysastr khnaethkhnikhkaraephthy khnaphyabalsastr khnaaephthysastrorngphyabalramathibdi khnaaephthysastrsirirachphyabal khnaephschsastr khnawithyasastr khnasilpsastr khnaethkhonolyisarsnethsaelakarsuxsar khnawiswkrrmsastr khnakayphaphbabd khnaewchsastrekhtrxn khnasngkhmsastraelamnusysastr khnastwaephthysastr khnasatharnsukhsastr khnasingaewdlxmaelathrphyakrsastr bnthitwithyaly khnawichatang khxngmhawithyalymhidl khnawithyasastr khnaaephthysastrsirirachphyabal khnaaephthysastrorngphyabalramathibdiwithyaly aekikh withyalykarcdkar withyalyduriyangkhsilp withyalynanachati withyalyrachsuda withyalywithyasastraelaethkhonolyikarkila withyalysasnsuksa sthabn aekikh sthabnnwtkrrmkareriynru sthabnphthnasukhphaphxaesiyn sthabnwicyprachakraelasngkhm sthabnwicyphasaaelawthnthrrmexechiy sthabnwithyasastrkarwiekhraahaelatrwcsarinkarkila 49 sthabnophchnakar sthabnchiwwithyasastromelkul sthabnaehngchatiephuxkarphthnaedkaelakhrxbkhrw okhrngkarcdtngsthabnsiththimnusychnaelasntisuksa sthabnbriharcdkarethkhonolyiaelanwtkrrm sunyaelaklumpharkic aekikh sunystwthdlxngaehngchati sunykhwamepnelisdanxnamysingaewdlxmaelaphiswithya sunykhwamepnelisdankhnitsastr klumpharkicsukhphapholkmhidl klumpharkickarpxngknaelaaekikhpyhaaemwyrun sunykhwamepnelisdannwtkrrmthangekhmi sunykhwamepnelisdanethkhonolyichiwphaphthangkaraephthy klumpharkicsunyptibtikardanchiwwithyasastrkhxmphiwetxr withyaekht aekikh withyaekhtkaycnburi okhrngkarcdtngwithyaekhtnkhrswrrkh okhrngkarcdtngwithyaekhtxanacecriysthabnsmthb aekikh withyalyaephthysastrphramngkudekla withyalywithyasastrkaraephthyecafaculaphrn rachwithyalyculaphrn 50 withyalyphyabalkxngthphbk withyalyphyabalkxngthpherux withyalyphyabalthharxakas okhrngkarrwmphlitaephthyephimephuxchawchnbth sanknganpldkrathrwngsatharnsukh sunyaephthysastrsuksachnkhlinik orngphyabalmharachnkhrrachsima cnghwdnkhrrachsima sunyaephthysastrsuksachnkhlinik orngphyabalmharachnkhrsrithrrmrach cnghwdnkhrsrithrrmrach sunyaephthysastrsuksachnkhlinik orngphyabalswrrkhpracharks cnghwdnkhrswrrkh sunyaephthysastrsuksachnkhlinik orngphyabalrachburi cnghwdrachburi sthabnsmthbaelasthabnrwmphlitinxditwithyalyaephthysastrkrungethphmhankhraelawchirphyabal cdtngepnkhnaaephthysastrwchirphyabal mhawithyalynwminthrathirach 51 withyalyphyabalekuxkaruny cdtngepnkhnaphyabalsastrekuxkaruny mhawithyalynwminthrathirach 51 sthabnphrabrmrachchnk cdtngepnsthabnxudmsuksa sngkdkrathrwngsatharnsukh 52 karcdraebiyb aekikhorngphyabalaelasunykaraephthy aekikh orngphyabalsirirach piymharachkaruny aelaxakharsthanirthifthnburiedim enuxngcakmhawithyalymhidlepnsthabnxudmsuksathiennkareriynkarsxndanwithyasastrsukhphaph cungmiorngphyabalaelasunykaraephthyhlayaehng khnaaephthysastrsirirachphyabalmiorngphyabalsirirach sungepnorngphyabalaehngaerkaelaorngphyabalthimicanwnetiyngphupwymakthisudinpraethsithy orngphyabalsirirach piymharachkaruny sungsrangkhunbnphunthithikarrthifaehngpraethsithybricakhih aelasthabnkaraephthysyaminthrathirach sunykaraephthythngsamaehngtngxyubriewnediywkninaekhwngsirirach ekhtbangkxknxy nxkcakni khnayngmisunykaraephthyxikhnungaehng nnkhux sunykaraephthykaycnaphiesk tngxyufngtrngkhamkbphunthisalayaodymithnnbrmrachchnnikhnklang khnaaephthysastrorngphyabalramathibdi miorngphyabalaelasunykaraephthysxngaehng idaek orngphyabalramathibdi tngxyubnthnnphraramthi 6 inekhtrachethwi aelasthabnkaraephthyckrinvbdinthr tngxyuinxaephxbangphli cnghwdsmuthrprakar nxkehnuxcakkhnaaephthysastraelw khnaewchsastrekhtrxnkmiorngphyabalepnkhxngtnexng tngxyurimthnnrachwithi iklkbxnusawriychysmrphumi echnediywknkbkhnathntaephthysastr thimiorngphyabaltngxyuphayinkhna khnastwaephthysastrmiorngphyabalstwprasuxathraelaorngphyabalpsustwaelastwpapsupalninphunthisalaya aelawithyaekhtnkhrswrrkh kmisunykaraephthymhidlepnkhxngtnexngdwyechnkn orngaerm aekikh orngaermsalayaphawileliyn epnorngaermkhxngwithyalynanachati mhawithyalymhidl ichepnsthanthifukhdkhxngnksuksainsakhakarcdkarxutsahkrrmkarthxngethiyw mi 150 hxngphk 53 sux aekikh mhawithyalymhidlmisthaniothrthsn mhidlaechnenl sungnaesnxenuxhacakhnwyngantang thngphayinaelaphaynxk 54 55 nxkcakni yngmichxngbnyuthubsxngchxnghlk chuxwa mhidlaechnenl 56 aela wimhidlophriflwichakar aekikhhxsmud aekikh hxngsmudmhawithyalymhidl mithanedimcak hxngxanhnngsux khxngorngeriynrachaephthyaly txmain ph s 2468 idkxtngepn hxngsmudkhnaaephthysastr aelain ph s 2499 kvsdikakarcdwangraebiybrachkarkhxngkrmmhawithyalyaephthysastridykthanahxngsmudepn aephnkhxngsmud sngkdsanknganelkhanukar krmmhawithyalyaephthysastr sungkhnannthahnathiepnhxngsmudkhxngthngmhawithyalyaelakhnaaephthysastraelasirirachphyabaldwy hxngsmudykthanaepn kxnghxngsmud tamprakasinrachkiccanuebksa wnthi 4 singhakhm 2520 txmakxnghxngsmudidrbkarsthapnaepn sankhxsmud tamprakasinrachkiccanuebksa elmthi 103 txnthi 140 wnthi 8 singhakhm 2529 odymithanaethiybethakhna mhawithyalyidnaethkhonolyisarsnethsekhamachwydaeninnganrabbhxngsmudxtonmti thaihmithrphyakrhxngsmudinrupaebbthihlakhlay txmainwnthi 20 phvsphakhm ph s 2552 sphamhawithyalymhidlidepliynchuxsankhxsmudepn hxsmudaelakhlngkhwamru mhawithyalymhidl odyepnswnnganhnunginradbkhna 57 phiphithphnth aekikh pccubn mhawithyalymhidlmiphiphithphnthaelahxcdhmayehtuthiepidihbrikarhlayaehng 58 thnginphunthisalaya phunthibangkxknxy phunthiphyaith aelawithyaekhtkaycnburi phunthisalayafaycdhmayehtuaelaphiphithphnth hxsmudaelakhlngkhwamrumhawithyalymhidl hxphrarachprawtismedcphrabrmrachchnk hxekiyrtiysaehngmhawithyalymhidl hxngcdhmayehtuaephnthiaelaphngaembth eruxnithymhawithyalymhidl phiphithphnthmanusywithyawthnthrrm phiphithphnthkhnhuhnwkithy rachsudaaekllxri hxngnithrrskarthawrprawtiaelaphlngankhxngsthabnphthnasukhphaphxaesiyn hxphrarachprawtisriswrinthirarachphkdi aelahxphrarachprawtibrmrachbuphkarikittiprakas phiphithsaraprachakraelasngkhm phunthibangkxknxyphiphithphnthphyathiwithyaexllis phiphithphnthnitiewchsastr sngkrant niymesn phiphithphnthaelahxngptibtikareruxngrawkxnprawtisastr sud aesngwiechiyr phiphithphnthprsitwithya phiphithphnthkaywiphakhsastrkhxngdxn phiphithphnthsmphs echlimphraekiyrtismedcphrabrmrachininath hxngsmedcphrabrmrachchnk hxngmhidlxduledch hxsmudsirirach hxcdhmayehtusirirach khnaaephthysastrsirirachphyabal phiphithphnthkarphyabalithy khnaphyabalsastr mhawithyalymhidl phiphithphnthsirirachphimukhsthan phunthiphyaithphiphithphnthstangkh mngkhlsukh hxekiyrtiysnkwithyasastrdiedn hxekiyrtiysxacarydiedn phiphithphnthyungaelakhlngtwxyangaemlngaelastwkhakhx esnthangsuksachiwwithyaaelathrnisastr phiphithphnthekhruxngmuxwithyasastr phiphithphnthhxy hxcdhmayehtuaelaphiphithphnthramathibdi sirinthrthntphiphith phiphithphnthkareriynruorkhekhtrxn phiphithphnthphuchsmuniphrwithyaekhtkaycnburiphiphithphnthphuchaehngphakhtawntk nganwicy aekikh mhawithyalymhidlidrbkaryxmrbwaepnmhawithyalythiennnganwicy odyinpccubnmiklumnganwicyin 5 sakhahlkdwykn idaek klumwithyasastrkaraephthyaelakhlinik klumwithyasastrsukhphaphaelasatharnsukh klumwithyasastraelaethkhonolyi klummnusysastr sngkhmsastr karcdkar aelasilpsastr aelaklumphasaaelawthnthrrm 59 emuxphicarnacakcanwnphlnganthangwichakarradbnanachatinn phbwa mhawithyalymhidlmicanwnphlnganthangwichakarthitiphimphinradbnanachatibnthankhxmulkhxng ISI databases epnxndb 1 tidtxkntngaet ph s 2542 2549 60 odyechphaaxyangying in ph s 2548 khnawithyasastrmicanwnphlnganwicyepnxndb 1 emuxethiybkbkhnawithyasastrkhxngmhawithyalyaehngxuninpraeths 61 mhawithyalymhidlepnmhawithyalythiidrbenginthunsnbsnuncakphakhrthaelaexkchnmakthisudinpraeths 62 karpraeminkhunphaphaelakarcdxndb aekikh dubthkhwamhlkthi karpraeminkhunphaphphlnganwicyechingwichakarody skw aela karcdxndbkhxngmhawithyalymhidl xndbmhawithyaly khdechphaaxndbnanachatiimekin 500 xndbinpraeths xndbnanachati sthabnthicd xndbCWTS 2017 2 458 Nature Index 2016 2 QS Asia 2018 2 58 QS World 2018 2 334 QS GER 2018 2 301 500 RUR 2017 2 408 RUR reputation 2017 2 246 RUR research 2016 3 457 RUR Academic 2017 1 328 THE Asia Pacific 2017 1 101 110 THE Asia 2017 1 97 THE BRICS 2017 1 76 UI Green Overall 2017 1 86 URAP 2017 2018 1 443 in ph s 2549 sankngankhnakrrmkarkarxudmsuksa cdxndbihmhawithyalymhidlepnxndbthi 1 khxngpraethsithy thngindankareriynkarsxn sungidkhaaennrxyla 61 11 cakkhaaennetmrxyla 80 aeladankarwicy sungidkhaaennetm 63 64 sankngankxngthunsnbsnunkarwicy skw sungepnhnwynganthipraeminkhunphaphphlnganwicyechingwichakardanwithyasastraelaethkhonolyikhxngsthabnxudmsuksa phlpraktwainkarpraeminkhrngthi 3 ph s 2554 mhawithyalymhidlidrbkarpraemininradbdimakinsakhawichaethkhonolyichiwphaph phakhwichaethkhonolyichiwphaph sakhawichafisiks phakhwichafisiks sakhawichaphrikhlinik phakhwichakaywiphakhsastr srirwithya phyathichiwwithya aelaephschwithya khnawithyasastr mhawithyalymhidl sakhawichaculchiwwithyaaelaxnuchiwwithya sthabnchiwwithyasastromelkul mhawithyalymhidl aelasakhawichaephschsastr khnaephschsastr mhawithyalymhidl 65 66 nxkcakkarcdxndbmhawithyalyodyhnwynganinpraethsithyaelw yngmihnwyngancdxndbmhawithyalycaktangpraethsxikhlayhnwyngan sungaetlahnwynganmieknthkarcdxndbaelakarihkhaaennthiaetktangkn SCImago Institutions Ranking 67 The Times Higher Education 68 69 70 71 Academic Performance 72 aela U S News amp World Report 73 cdxndbihmhawithyalymhidlepnxndbthi 1 khxngpraethsithyindanwichakar swnindanxun xyangdansingaewdlxm 74 aeladanethkhonolyisarsneths 75 76 mhawithyalymhidlkthukcdxndbihepnxndbthi 1 khxngpraethsdwyechnknchiwitnksuksa aekikhnksuksachnpithi 1 khxngmhawithyalymhidl caekhasuksathiphunthisalayarwmknepnewlaxyangnxyhnungpi caknncaaeykyaykniptamkhnainphunthitang brryakasinkarichchiwitkhxngnksuksamikhwamhlakhlaymakephraanksuksamacaktangkhnakn mikickrrmmakmay echn nganrknxng karechiyraestnd nganxalasalaya nganwnmhidl epntn misthanthixxkkalngkayaelalankilaihnksuksaidelntamkhwamtxngkar karsycrhlkkhxngnksuksakhuxckryanhruxrthrang rwmthungrthrbsngcakphunthisalayaipyngphunthiinkrungethphmhankhr karphkxasy aekikh thiphkxasysahrbnksuksamhawithyalymhidl salaya caeriykwa banmhidl 77 odybriewnthiphkmikarcdepnsdswn xyubriewnthangdanhlngsunykareriynrumhidl banmhidlprakxbipdwyxakharhxphk 6 hlng idaek hxphkhyingbanphuththrksa hx 1 2 epnxakharaefdsung 4 chn sxngxakharechuxmtxkn nksuksaphkid 4 khntxhxng banxinthnil hx 3 4 epnxakharaefdsung 4 chn sxngxakharechuxmtxkn nksuksaphkid 2 khntxhxng banlilawdi hx 10 epnxakharediywsung 4 chn echuxmtxkn nksuksaphkid 4 khntxhxng bansritrng hx 11 epnxakharediywsung 14 chn echuxmtxkn nksuksaphkid 4 khntxhxng hxphkchaybanchyphvks hx 6 7 epnxakharaefdsung 4 chn sxngxakharechuxmtxkn nksuksaphkid 2 khntxhxng banknphymhidl hx 8 9 epnxakharaefdsung 4 chn sxngxakharechuxmtxkn nksuksaphkid 4 khntxhxng nxkcakbanmhidlaelw yngmihxphkaehngxunthitngxyuinphunthisalaya idaek hxphkphyabalramathibdi hxphksthabnphthnasukhphaphxaesiyn hxphksthabnchiwwithyasastromelkul hxphkwithyalynanachati hxphknathxngsikkhalykhxngwithyalysasnsuksa xakharchudphkxasyhruxkhxnodmieniym 4 xakhar aelaorngaermsalayaphawileliyn sahrbphunthibangkxknxy mihxphksahrbnksuksakhnaaephthysastrsirirachphyabalaelakhnaphyabalsastr idaek hxmhitlathiebs hxhyingetiy hxhyingsung hxaepdir aelahxecaphraya phunthiphyaithmihxphkkhnaaephthysastrorngphyabalramathibdiaelahxphkkhnaewchsastrekhtrxn aelaphunthitangcnghwd xnidaek kaycnburi nkhrswrrkh xanacecriy tangkmihxphkpracawithyaekhtdwyknthngsin phithiphrarachthanpriyyabtr aekikh mhidlsiththakhar epnsthanthicdphithiphrarachthanpriyyabtrkhxngmhawithyalymhidlnbtngaetpi 2557 cnthungpccubn inkhnathiphrabathsmedcphrapremnthrmhaxannthmhidlesdcniwtpraethsithyepnkhrngthi 2 phraxngkhidesdcmaphrarachthanpriyyabtr n mhawithyalyaephthysastr emuxwnthi 23 emsayn ph s 2489 sungepnkarphrarachthanpriyyabtrepnkhrngsudthayinrchsmykhxngphraxngkh txmainrchsmyphrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr idcdphithiphrarachthanpriyyabtrepnkhrngaerkemuxwnthi 3 emsayn ph s 2493 odyphraxngkhesdcphrarachdaeninepnprathan n paraphithihnatukrngsiwithya orngphyabalsirirach emuxkhrngyngepnmhawithyalyaephthysastr odymibnthitcakkhnatang ekharbphrarachthanpriyyabtrtxhnaphraphktr canwn 200 khn nganphithiphrarachthanpriyyabtryngkhngcdkhunthihxprachumrachaephthyalyinorngphyabalsirirachepnpracathukpicnthung ph s 2520 sungemuxmiphusaerckarsuksaephimmakkhun cungidepliynmacdthiswnxmphraethn 78 nbtngaet ph s 2557 epntnma phithiphrarachthanpriyyabtrcdkhunthihxprachummhidlsiththakhar odysmedcphraknisthathiracheca krmsmedcphraethphrtnrachsuda syambrmrachkumari esdcphrarachdaeninaethnphrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhwinkarphrarachthanpriyyabtraekphusaerckarsuksacakmhawithyalymhidl 79 karedinthang aekikhrabbkhnsngmwlchn aekikh karedinthangmayngmhawithyalymhidl salaya mirabbkhnsngmwlchnhlakhlayrupaebb 80 rthodysarpracathangthiphanmhawithyalythngfngthnnbrmrachchnni thnnphuththmnthl say 4 aelathanghlwngchnbth nth 4006 mihlaysay thngrthpracathangsaythiihbrikarodyxngkhkarkhnsngmwlchnkrungethph khsmk bristh smarthbs cakd aelaphuihbrikarexkchnrayxun nxkcakrthpracathangaelw yngmirthodysarthiihbrikarodymhawithyaly idaek chtethilbs thiihbrikarrbsngrahwangphunthisalaya bangkxknxy aelaphyaith aelasalayalingk thiihbrikarrbsngrahwangwithyalyduriyangkhsilpkbsthanibanghwa 81 mhawithyalymhidl salaya yngtngxyuiklkbsthanirthifsalayabnthangrthifsayit mikhbwnrthodysarcxdthukkhbwn inxnakhtmiokhrngkarrthiffachanemuxng saysiaedngxxn sungphankarxnumticakkhnarthmntriaelw 82 sahrbphunthixunxyangphunthiphyaith mirthodysaypracathangphanthangfngthnnphraramthi 6 aelathnnrachwithi hlaysay aelamirthifchanemuxngihbrikarthithihyudrthiforngphyabalramathibdi hlngkhnaaephthysastrorngphyabalramathibdi nxkcakni orngphyabalramathibdiyngmirthodysarrbsngrahwangkhnakbsthanirthiffabithiexs phyaith aelaxnusawriychysmrphumi swnphunthibangkxknxy mirthodysarihbrikarfngthnnxrunxmrinthrsungmikarkxsrangsaphankhamaeyksirirach aelamirthifchanemuxngihbrikarthisthanirthifthnburi thangnamieruxdwnecaphrayaaelaeruxkhamfakihbrikarthithawnghlng thaphrannk aelatharthif inxnakhtmiokhrngkarsthanirwmsirirachbnesnthangrthiffachanemuxng saysiaedngxxn aelarthiffasaysism 82 rabbkhnsngphayinmhawithyaly aekikh phayinmhawithyalymhidl salaya mirthrangwingihbrikarthnghmd 4 say eriyngtamhmayelkh idaek saysiekhiyw saysinaengin saysiaedng aelasaysiehluxng 83 nxkcakni yngmickryansatharnasungnksuksaaelabukhlakrsamarthyumichfriidthi ckkaesnetxr hnahxphknksuksa odytxngaelkbtrnksuksahruxbtrprachachnbukhkhlsakhy aekikhdubthkhwamhlkthi raychuxbukhkhlcakmhawithyalymhidl khnacaryaelabukhlakrkhxngmhawithyalymhidlnnidrbaetngtngepnnkwithyasastrdiednkhxngithymakthisud odymirayphranam aelaraynambukhkhlsakhycakmhawithyaly echn smedcphramhitlathiebsr xdulyedchwikrm phrabrmrachchnk phuthrngbukebikkaraephthyaephnihminpraethsithy phuthrngepnthimaaehngnam mhawithyalymhidl sastracary dr smedcecafa krmphrasriswangkhwthn wrkhttiyrachnari xngkhprathankhxngsthabnwicyculaphrn sastracaryekiyrtikhun nph praews wasi nkeriynthunmulnithixannthmhidl phuidrbrangwlaemkisis pi 2524 aelankwithyasastrdiedn pi 2526 sastracaryekiyrtikhun dr nph nth phmrprawti xditxthikarbdimhawithyalymhidl idrbrangwlnkwithyasastrdiednaehngchati sastracaryekiyrtikhun nayaephthyprasph rtnakr prmacarydanprasathwithyasastrkhxngpraethsithy prathankhnathipruksamulnithirthburus phlexkeprm tinsulannth epnphurierimkarkxtngorngphyabalprasaththnginswnklangaelaswnphumiphakhkhxngpraethsithy hnunginphurwmkxtngkhnawithyasastr mhawithyalymhidlhmayehtu aekikh khxmulsinsudsphamhawithyalymhidl khrngthi 512 9 2559 wnthi 21 knyayn 2559xangxing aekikh 1 0 1 1 1 2 phrarachbyytimhawithyalyaephthysatr xangxingphidphlad payrabu lt ref gt imsmehtusmphl miniyamchux phrarachbyytimhawithyalyaephthysatr hlaykhrngdwyenuxhatangkn xangxingphidphlad payrabu lt ref gt imsmehtusmphl miniyamchux phrarachbyytimhawithyalyaephthysatr hlaykhrngdwyenuxhatangkn mhawithyalymhidl aephnkarichcayngbpraman mhawithyalymhidl 24 krkdakhm 2564 prakassanknaykrthmntri eruxng aetngtngxthikarbdimhawithyalymhidl http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2562 E 287 T 0018 PDF prakassanknaykrthmntri eruxng aetngtngnayksphamhawithyalymhidl naypiyaskl sklstyathr 1 2 ekhathungwnthi 1 mithunayn ph s 2559 rachkiccanuebksa prakaskrathrwngthrrmkar eruxng rwmorngeriynrachaephthyalyekhakbculalngkrnmhawithyaly ratchakitcha soc go th 15 emsayn 2460 http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2460 A 21 PDF 21 minakhm 2561 thiekhathung phrarachbyytimhawithyalymhidl sanknganrachbnthityspha 2009 mhawithyaly 14 tulakhm 2552 sanknganrachbnthityspha online Available at http www royin go th knowledges mhawithyaly 14 tulakhm 25 Accessed 27 Dec 2018 rachkiccanuebksa 1894 May 7 aecngkhwamkrathrwngphrathrrmkar aephnkkrmphyabal epidorngeriynaephthyakr Retrieved from ewbistrachkiccanuebksa http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2436 007 91 2 PDF rachkiccanuebksa wadwykxmitiphucdkarorngphyabal tngkhnakrrmkarphicarnakarcdtngorngphyabal thiwngkrmphrarachwngbwrsthanphimukhfayhlng wnghlng elm 4 txn 5 5 phvsphakhm ph s 2430 hna 34 aecngkhwamkrathrwngphrathrrmkar aephnkkrmphyabal epidorngeriynaephthyakr prakaskrathrwngthrrmkar eruxng rwmorngeriynrachaephthyalyekhakbculalngkrnmhawithyaly Becker William H Innovative Partners The Rockefeller Foundation and Thailand New York New York The Rockefeller Foundation 2013 William H Becker Assets Rockefellerfoundation Rockefellerfoundation 2013 https assets rockefellerfoundation org app uploads 20131001203515 Innovative Partners pdf 21 March 2018 accessed rachkiccanuebksa phrarachbyyticulalngkrnmhawithyaly phuththskrach 2477 ewbist rachkiccanuebksa 21 emsayn 2477 http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2478 A 82 PDF 26 singhakhm 2561 thiekhathung hxprawticulalngkrnmhawithyaly 2009 November 7 phithiphrarachthanpriyyabtrkhrngaerkaehngkrungsyam Retrieved from ewbisthxprawticulalngkrnmhawithyaly http www memohall chula ac th article phithiphrarachthanpriyyabtrkhrngaerkaehngkrungsyam phrarachbyytimhawithyalyaephthysastr phuththskrach 2486 PDF phrarachbyytimhawithyalymhidl ph s 2512 PDF phrarachbyytimhawithyalymhidl ph s 2550 PDF karphthnatamphngaembth salaya 2551 PDF subkhnemux 17 singhakhm 2563 Check date values in accessdate help rachkiccanuebksa prakasmhawithyalymhidl eruxng trasylksnmhawithyalymhidl ph s 2553 elm 127 txnphiess 98 ng 18 singhakhm ph s 2553 hna 88 thimaaehngtramhawithyalymhidl sylksnpracamhawithyaly sinaenginaek tnknphymhidl http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2512 D 116 2 PDF http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2514 D 141 1 PDF rachkiccanuebksa s ksan http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2517 D 014 219 PDF http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2519 D 005 1 PDF http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2521 D 018 413 PDF http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2523 D 001 5 PDF http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2525 D 017 4 PDF http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2527 D 015 1 PDF http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2529 D 010 24 PDF http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2531 D 017 587 PDF http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2534 D 202 11738 PDF http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2538 D 096 2 PDF http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2542 D 097 1 PDF http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 00134472 PDF http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2551 D 005 41 PDF 3 khasngsphamhawithyalymhidl rksakarrachkiccanuebksa oprdekla prakassanknaykrthmntri eruxng aetngtngxthikarbdimhawithyalymhidl thitngkhxngmhawithyalymhidl Mahidol University canwnhlksutr canwnphusaerckarsuksa caaenktampraephthsthabnaelaradbkarsuksa pikarsuksa 2546 sanksngesrimkickarxudmsuksa sankngankhnakrrmkarkarxudmsuksa raynganpracapi 2549 sankngankhnakrrmkarkarxudmsuksa PM Award praephththurkicbrikarklumkarsuksananachatithiidrbkhwamniymcaktangpraethsmakthisud https mahidol ac th th mahidol organization cdtngswnngan sthabnwithyasastrkarwiekhraahaelatrwcsarinkarkila karrbwithyalywithyasastrkaraephthyecafaculaphrn ekhaepnsthabnsmthbkhxngmhawithyalymhidl 51 0 51 1 phrarachbyytimhawithyalykrungethphmhankhr ph s 2553 elmthi 127 txnthi 69 k prakaswnthi 12 phvscikayn ph s 2553 bthechphaakalhnathi 23 phrarachbyytisthabnphrabrmrachchnk ph s 2562 http asiatravel com thailand salaya index html Mahidol Channel epidtwsthaniothrthsn Mahidol Channel Youtube mxbolprakasekiyrtikhun prawtihxsmudaelakhlngkhwamrumhawithyalymhidl 4 phiphithphnthaelahxcdhmayehtuaehngpyya Mahidol University Research Svasti MRJ Asavisanu R Update on Thai Publications in ISI Databases 1999 2005 ScienceAsia 2006 32 2 101 106 Svasti MRJ Asavisanu R Four Decades of Excellence in Research Revealed by International Database Searches in 48 pi khnawithyasastr mhawithyalymhidl 2501 2549 hnngsuxthiraluk 4 rxb aehngkarsthapnakhnawithyasastr mhawithyalymhidl 21 tulakhm 2549 hna 67 70 Mahidol University Notable facts Has highest budget of any university in Thailand epid 50 xndbmhawithyalyithy sthabncdxndbaehngpraethsithy thankhxmulxxnilnephuxpraeminskyphaphkhxngmhawithyalyithy eriykduwnthi 2013 02 21 skw praeminkhrngthi 2 ph s 2553 skw praeminkhrngthi 3 ph s 2554 5 6 7 8 BRICS amp Emerging Economies 9 karcdxndbody U S News amp World Report http greenmetric ui ac id overall ranking 2017 http www webometrics info en Asia Thailand http www 4icu org th thiphkxasysahrbnksuksa phithiphrarachthanpriyyabtr phithiepid mhidlsiththakhar emuxwnthi 17 emsayn 2557 karedinthang salayalingk 82 0 82 1 khrm xnumtiokhrngkarrthifchanemuxngsaysiaedngipaelw 3 esnthang salaya tlingchn sirirach aela rngsit thrrmsastr phucdkarxxniln 5 minakhm 2562 subkhnemux 12 singhakhm 2563 Check date values in accessdate date help rthrangduephim aekikh sthabnxudmsuksaithyrangwlsmedcecafamhidl prawtimhawithyalymhidl orngeriynmhidlwithyanusrn orngeriynsathitnanachati mhawithyalymhidlaehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb mhawithyalymhidlwikisxrs mingantnchbbekiywkb ephlngpracamhawithyalymhidlphaphthaythangxakaskhxng mhawithyalymhidl salayaaephnthiaelaphaphthaythangxakaskhxng mhawithyalymhidl phaphthaydawethiymcakwikiaemepiy hruxkuekilaemps aephnthicakmltiaemp hruxoklbxlikd phaphthaythangxakascakethxrraesirfewxr phikdphumisastr 13 47 36 N 100 19 21 E 13 793406 N 100 322514 E 13 793406 100 322514 mhawithyalymhidl smakhmsisyekamhawithyalymhidlinphrabrmrachupthmph hlksutrmhawithyalymhidl sthanthitnghnwynganinmhawithyalymhidlekhathungcak https th wikipedia org w index php title mhawithyalymhidl amp oldid 9536283, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม