fbpx
วิกิพีเดีย

ภาษี

บทความนี้หรือส่วนนี้ของบทความต้องการปรับรูปแบบ ซึ่งอาจหมายถึง ต้องการจัดรูปแบบข้อความ จัดหน้า แบ่งหัวข้อ จัดลิงก์ภายใน และ/หรือการจัดระเบียบอื่น ๆ คุณสามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการกดที่ปุ่ม แก้ไข ด้านบน จากนั้นปรับปรุงหรือจัดรูปแบบอื่น ๆ ในบทความให้เหมาะสม

ภาษี (อังกฤษ:tax, มาจากภาษาละติน taxo, "ข้าประเมิน") เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินภาคบังคับหรือการจัดเก็บภาษีประเภทอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้เสียภาษี(เป็นรายบุคคลหรือนิติบุคคล) โดยองค์กรรัฐบาล เพื่อใช้เป็นทุนในการใช้จ่ายภาครัฐและรายจ่ายทางสาธารณะต่าง ๆ การไม่ชำระ รวมถึงการหลีกเลี่ยงหรือต่อต้านการเก็บภาษีนั้นมีโทษตามกฏหมาย ภาษีประกอบไปด้วยภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมและอาจจะจ่ายเป็นเงินหรือการใช้แรงงานที่มีค่าเท่ากัน การเก็บภาษีนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยอียิปต์โบราณช่วงประมาณ 3,000 - 2800 ปีก่อนคริสตกาล

ประเทศส่วนใหญ่มีระบบภาษีที่ถูกตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายสำหรับสาธารณะ ธรรมดาสามัญ หรือข้อตกลงถึงความต้องการระดับชาติและหน้าที่ของรัฐบาล บางครั้งการเก็บภาษีในอัตราร้อยละคงที่สำหรับรายได้ประจำปีส่วนบุคคล แต่ภาษีมาตราส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินรายได้ต่อปี ประเทศส่วนใหญ่ได้เรียกเก็บภาษีมาจากรายได้ส่วนบุคคลและรายได้นิติบุคคล ประเทศหรือหน่วยงานย่อยมักจะกำหนดภาษีความมั่งคั่ง(wealth taxes) ภาษีการรับมรดก(inheritance taxes) ภาษีกองมรดก(Estate tax) ภาษีของขวัญ(Gift tax) ภาษีทรัพย์สิน(Property tax) ภาษีการขาย(Sales tax) ภาษีการใช้(Use tax) ภาษีเงินเดือน(payroll taxes) และ/หรือภาษีศุลกากร

ในแง่เศรษฐกิจ การเก็บภาษีเป็นการโอนย้ายความมั่งคั่งจากครัวเรือนหรือธุรกิจไปยังรัฐบาล สิ่งนี้มีผลกระทบที่สามารถทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงของการเติบโตทางเศรษฐกิจและสวัสดิการทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การเก็บกาษีจึงเป็นหัวข้อที่มีการถกเถียงกันอย่างมาก

นิยามทางกฎหมายและเศรษฐกิจของภาษีแตกต่างกันตรงที่นักเศรษฐศาสตร์ไม่พิจารณาว่าการเคลื่อนย้ายทรัพยากรหลายอย่างไปยังรัฐบาลเป็นภาษี ตัวอย่างเช่น ทรัพยากรบางอย่างเคลื่อนย้ายไปยังภาครัฐบาลนั้นเทียบได้กับราคา เช่น ค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยของรัฐและค่าธรรมเนียมซึ่งจัดหาให้โดยรัฐบาลท้องถิ่น รัฐบาลยังได้ทรัพยากรมาโดยการผลิตเงิน (เช่น การพิมพ์ธนบัตรและผลิตเหรียญกษาปณ์), ผ่านของกำนัลโดยสมัครใจ (เช่น การอุดหนุนมหาวิทยาลัยและพิพิธภัณฑ์ของรัฐ), โดยการกำหนดบทลงโทษ (เช่น ค่าปรับจราจร), โดยการกู้ยืม และโดยการยึดทรัพย์สิน จากมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ ภาษีนั้นไม่เกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย แต่กระนั้น การบังคับเคลื่อนย้ายทรัพยากรจากเอกชนไปยังภาครัฐบาลก็ยังเรียกเก็บจากพื้นฐานของเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและโดยไม่อ้างอิงถึงประโยชน์ที่ได้รับโดยเฉพาะ

ในระบบการเก็บภาษีสมัยใหม่ ภาษีจะเก็บในรูปตัวเงิน แต่ภาษีอย่างเดียวกัน (in-kind) และแรงงานเกณฑ์ (corvée) เป็นลักษณะของการจัดเก็บภาษีในรัฐและท้องถิ่นโบราณหรือก่อนทุนนิยม วิธีการจัดเก็บภาษีและการใช้จ่ายเงินภาษีของรัฐบาลมักเป็นหัวข้อถกเถียงกันอย่างมากในการเมืองและเศรษฐศาสตร์ กรมสรรพกรซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้จัดเก็บภาษี หากไม่จ่ายภาษีเต็มจำนวน อาจมีการกำหนดบทลงโทษทางแพ่ง (เช่น การปรับหรือการริบทรัพย์) หรือทางอาญา (เช่น การกักขัง) ต่อปัจเจกบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น

บทความเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การเงิน ธุรกิจ หรือ การค้านี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

ภาษี
ภาษ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, หร, อส, วนน, ของบทความต, องการปร, บร, ปแบบ, งอาจหมายถ, องการจ, ดร, ปแบบข, อความ, ดหน, แบ, งห, วข, ดล, งก, ภายใน, และ, หร, อการจ, ดระเบ, ยบอ, ณสามารถช, วยแก, ไขป, ญหาน, ได, โดยการกดท, แก, ไข, านบน, จากน, นปร, บปร, งหร, อจ, ด. phasi phasaxun efadu aekikh bthkhwamnihruxswnnikhxngbthkhwamtxngkarprbrupaebb sungxachmaythung txngkarcdrupaebbkhxkhwam cdhna aebnghwkhx cdlingkphayin aela hruxkarcdraebiybxun khunsamarthchwyaekikhpyhaniidodykarkdthipum aekikh danbn caknnprbprunghruxcdrupaebbxun inbthkhwamihehmaasm phasi xngkvs tax macakphasalatin taxo khapraemin epnkhaichcaythangkarenginphakhbngkhbhruxkarcdekbphasipraephthxun thieriykekbcakphuesiyphasi epnraybukhkhlhruxnitibukhkhl odyxngkhkrrthbal ephuxichepnthuninkarichcayphakhrthaelaraycaythangsatharnatang karimchara rwmthungkarhlikeliynghruxtxtankarekbphasinnmiothstamkthmay phasiprakxbipdwyphasithangtrngaelaphasithangxxmaelaxaccacayepnenginhruxkarichaerngnganthimikhaethakn karekbphasinnekidkhunkhrngaerkinsmyxiyiptobranchwngpraman 3 000 2800 pikxnkhristkal praethsswnihymirabbphasithithuktngiwephuxichcaysahrbsatharna thrrmdasamy hruxkhxtklngthungkhwamtxngkarradbchatiaelahnathikhxngrthbal bangkhrngkarekbphasiinxtrarxylakhngthisahrbrayidpracapiswnbukhkhl aetphasimatraswnihykhunxyukbcanwnenginrayidtxpi praethsswnihyideriykekbphasimacakrayidswnbukhkhlaelarayidnitibukhkhl praethshruxhnwynganyxymkcakahndphasikhwammngkhng wealth taxes phasikarrbmrdk inheritance taxes phasikxngmrdk Estate tax phasikhxngkhwy Gift tax phasithrphysin Property tax phasikarkhay Sales tax phasikarich Use tax phasiengineduxn payroll taxes aela hruxphasisulkakr inaengesrsthkic karekbphasiepnkaroxnyaykhwammngkhngcakkhrweruxnhruxthurkicipyngrthbal singnimiphlkrathbthisamarththngephimkhunaelaldlngkhxngkaretibotthangesrsthkicaelaswsdikarthangesrsthkic dngnn karekbkasicungepnhwkhxthimikarthkethiyngknxyangmakphaphrwm aekikhniyamthangkdhmayaelaesrsthkickhxngphasiaetktangkntrngthinkesrsthsastrimphicarnawakarekhluxnyaythrphyakrhlayxyangipyngrthbalepnphasi twxyangechn thrphyakrbangxyangekhluxnyayipyngphakhrthbalnnethiybidkbrakha echn khaelaeriynthimhawithyalykhxngrthaelakhathrrmeniymsungcdhaihodyrthbalthxngthin rthbalyngidthrphyakrmaodykarphlitengin echn karphimphthnbtraelaphlitehriyyksapn phankhxngkanlodysmkhric echn karxudhnunmhawithyalyaelaphiphithphnthkhxngrth odykarkahndbthlngoths echn khaprbcracr odykarkuyum aelaodykaryudthrphysin cakmummxngkhxngnkesrsthsastr phasinnimekiywkbkarlngothstamkdhmay aetkrann karbngkhbekhluxnyaythrphyakrcakexkchnipyngphakhrthbalkyngeriykekbcakphunthankhxngeknththikahndiwlwnghnaaelaodyimxangxingthungpraoychnthiidrbodyechphaa inrabbkarekbphasismyihm phasicaekbinruptwengin aetphasixyangediywkn in kind aelaaerngnganeknth corvee epnlksnakhxngkarcdekbphasiinrthaelathxngthinobranhruxkxnthunniym withikarcdekbphasiaelakarichcayenginphasikhxngrthbalmkepnhwkhxthkethiyngknxyangmakinkaremuxngaelaesrsthsastr krmsrrphkrsungepnhnwyngankhxngrth epnphucdekbphasi hakimcayphasietmcanwn xacmikarkahndbthlngothsthangaephng echn karprbhruxkarribthrphy hruxthangxaya echn karkkkhng txpceckbukhkhlhruxnitibukhkhlnnduephim aekikhphasixakrinpraethsithy phasiediyw xdm smithxangxing aekikh bthkhwamekiywkbesrsthsastr karengin thurkic hrux karkhaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title phasi amp oldid 9541503, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม