fbpx
วิกิพีเดีย

ภาคเหนือ (ประเทศไทย)

ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของไทย มีลักษณะภูมิประเทศอันประกอบไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน ต่อเนื่องมาจากทิวเขาชานในประเทศพม่าและประเทศลาว ภาคเหนือมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา เหมือนกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ การที่มีพื้นที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลและมีเส้นละติจูดอยู่ตอนบนทำให้สภาพอากาศของภาคเหนือเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอย่างเห็นได้ชัด เช่น มีฤดูหนาวที่หนาวเย็นกว่าภูมิภาคอื่น ๆ ทางด้านประวัติศาสตร์ของภาคเหนือมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับอาณาจักรล้านนา

ภาคเหนือ
ภาคเหนือในประเทศไทย
เมืองใหญ่สุดเชียงใหม่
จังหวัด
พื้นที่
• ทั้งหมด93,690.85 ตร.กม. (36,174.24 ตร.ไมล์)
ประชากร
(พ.ศ. 2561)
• ทั้งหมด6,341,973 คน
• ความหนาแน่น68 คน/ตร.กม. (180 คน/ตร.ไมล์)
ดัชนีการพัฒนามนุษย์
• HDI (2019)0.762 (สูง)
เขตเวลาUTC+7 (ประเทศไทย)
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ เดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนา ซึ่งพญามังรายทรงสถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 1835 จากการยุบรวมกันของอาณาจักรในช่วงยุคก่อนหน้า คือ หิรัญนครเงินยางเชียงแสนและหริภุญชัย และสถาปนาเมืองหลวงอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 1839 ในชื่อนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

แผนที่แสดงภูมิประเทศของภาคเหนือ
ดอยทางภาคเหนือ
ภาพถ่ายดาวเทียม แสดงเทือกเขาและพื้นที่ป่าของภาคเหนือเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ
แผนที่ภาคเหนือ กำหนดตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ภูมิประเทศของภาคเหนือประกอบไปด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน และมีพื้นที่สำคัญของประเทศหลายจุด เช่น พื้นที่ทางด้านตะวันตกสุดของประเทศที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ทางด้านเหนือสุดของประเทศที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จุดสูงสุดของประเทศที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ภาคเหนือยังเป็นพื้นที่แรกของประเทศที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน โดยจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศไทยอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ภาคเหนือมีพื้นที่รวมทั้งหมด 193,690.85 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.09ของพื้นที่บนผิวโลก

เขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอื่น ๆ ของภาคเหนือ เรียงตามเข็มนาฬิกา ได้แก่ ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับประเทศเมียนมาร์ ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับประเทศลาว ทิศใต้ติดกับภาคกลาง พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และ สุโขทัย ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้มีพื้นที่ติดกับภาคตะวันตก บริเวณจังหวัดน่าน

จังหวัดในภาคเหนือ กำหนดโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2521 และประกาศใช้โดยราชบัณฑิตยสถาน เป็นการแบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประเพณี สังคม วัฒนธรรมและภาษา เป็นการแบ่งระบบ 6 ภูมิภาค ประกอบไปด้วย 9 จังหวัด ตามลักษณะภูมิภาคตามธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขา

นอกจากการแบ่งตามราชบัณฑิตยสถานแล้ว ยังมีหน่วยงานที่เคยจัดแบ่งภูมิภาคของประเทศไทยขึ้นเพื่อกำหนดแผนบริหารงานด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นการแบ่งภูมิภาคอย่างไม่เป็นทางการได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกำหนดให้ภาคเหนือมีทั้งหมด 17 จังหวัด ประกอบด้วย 9 จังหวัดภาคเหนือข้างต้น กับอีก 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดทั้ง 9 ของภาคเหนือในการแบ่งเช่นนี้อาจเรียกว่า ภาคเหนือตอนบน ซึ่งส่วนใหญ่เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนามาก่อน (สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดตากเคยเป็นบางส่วน) และมีภาษาถิ่นเป็นคำเมือง ส่วน 8 จังหวัดที่เหลืออาจเรียกว่า ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์ อันเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญ ปัจจุบันการแบ่งแบบนี้ไม่นิยมใช้อ้างอิงในเอกสารของทางราชการและบทความทางวิชาการอื่น ๆ เนื่องจากราชบัณฑิตยสถานได้กำหนดให้จังหวัดเหล่านี้ เป็นจังหวัดในเขตภาคกลาง ยกเว้นจังหวัดตากอยู่ในภาคตะวันตก

จังหวัดในภาคเหนือที่แบ่งตามราชบัณฑิตยสถานมี 9 จังหวัด ได้แก่

ตราประจำ
จังหวัด
ชื่อจังหวัด
อักษรไทย
ชื่อจังหวัด
อักษรโรมัน
จำนวนประชากร
(คน)
พื้นที่
(ตร.กม.)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
จังหวัดเชียงราย Chiang Rai 1,292,130 11,678.4 110.64
จังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai 1,640,479 20,107.0 81.6
จังหวัดน่าน Nan 476,363 11,472.1 41.5
จังหวัดพะเยา Phayao 486,304 6,335.1 76.8
จังหวัดแพร่ Phrae 460,756 6,538.6 70.5
จังหวัดแม่ฮ่องสอน Mae Hong Son 242,742 12,681.3 19.1
จังหวัดลำปาง Lampang 761,949 12,534.0 60.8
จังหวัดลำพูน Lamphun 404,560 4,505.9 89.8
จังหวัดอุตรดิตถ์ Uttaradit 462,618 7,838.6 59.0

ภาษา

พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และบางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา ทำให้เกิดลักษณะของตัวอักษรและสำเนียงเฉพาะถิ่น เรียกว่าอักษรธรรมล้านนา (ตั๋วเมือง) และภาษาถิ่นพายัพ (กำเมือง)

สถิติประชากร

อันดับ จังหวัด จำนวน (คน)

(31 ธันวาคม 2561)

จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2558)
จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2557)
จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2556)
จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2555)
! จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2554)
จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2553)
1 เชียงใหม่ 1,763,742 1,728,242 1,678,284 1,666,888 1,655,642 1,646,144 1,640,479
2 เชียงราย 1,292,130 1,277,950 1,207,699 1,204,660 1,200,423 1,198,656 1,198,218
3 ลำปาง 742,883 752,356 753,013 754,862 756,811 757,534 761,949
4 น่าน 478,989 479,518 478,264 477,912 477,673 476,612 476,363
5 พะเยา 475,215 482,645 484,454 486,744 488,120 486,472 486,304
6 อุตรดิตถ์ 455,403 459,768 460,400 460,995 461,294 461,040 462,618
7 แพร่ 445,090 452,346 454,083 456,074 457,607 458,750 460,756
8 ลำพูน 405,955 406,385 405,468 405,268 404,673 403,952 404,560
9 แม่ฮ่องสอน 282,566 273,764 248,178 246,549 244,356 244,048 242,742
รวม 6,341,973 6,312,974 6,169,843 6,159,952 6,146,599 6,133,208 6,133,989

เมืองใหญ่

รายการเมืองใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ 20 อันดับแรก เรียงตามจำนวนประชากร

สถาบันอุดมศึกษาที่สำคัญ ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ
  • วิทยาเขตเชียงใหม่
  • วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
  • วิทยาเขตเชียงราย
  • วิทยาเขตลำปาง
  • วิทยาเขตอุตรดิตถ์

การขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางบก

ภาพพาโนรามาภูชี้ฟ้า

อุทยานแห่งชาติ

ในภาคเหนือตอนบนเป็นดอยสูงสลับซับซ้อนหลายชั้น มีอุทยานแห่งชาติสำคัญหลายแห่ง เช่น

จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดลำพูน

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดลำปาง
จังหวัดพะเยา
จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดน่าน
จังหวัดแพร่

เขื่อน

เขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ที่สำคัญ ได้แก่

เทือกเขาที่สำคัญ

 1. . hdi.globaldatalab.org (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ2020-07-07.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 2562. สืบค้น 6 ธันวาคม 2561.
 3. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 2558. สืบค้น 16 กุมภาพันธ์ 2559.
 4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, , เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑
 6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 2553. สืบค้น 22 มีนาคม 2554.
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
ภาคเหนือ (ประเทศไทย)

พิกัดภูมิศาสตร์:19°N99°E /19°N 99°E /19; 99

ภาคเหนือ (ประเทศไทย)
ภาคเหน, ประเทศไทย, ภาคของประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, ภาคเหน, ภาคเหน, เป, นภ, ภาคท, อย, านบนส, ดของไทย, กษณะภ, ประเทศอ, นประกอบไปด, วยเท, อกเขาสล, บซ, บซ, อน, อเน, องมาจากท, วเขาชานในประเทศพม, าและประเทศลาว, ภาคเหน, อม, อากาศแบบท, งหญ, าสะว. phakhehnux praethsithy phakhkhxngpraethsithy phasaxun efadu aekikh epliynthangcak phakhehnux phakhehnux epnphumiphakhthixyudanbnsudkhxngithy milksnaphumipraethsxnprakxbipdwyethuxkekhaslbsbsxn txenuxngmacakthiwekhachaninpraethsphmaaelapraethslaw phakhehnuxmiphumixakasaebbthunghyasawnna ehmuxnkbphunthiswnihykhxngpraeths karthimiphunthixyuehnuxradbnathaelaelamiesnlaticudxyutxnbnthaihsphaphxakaskhxngphakhehnuxepliynaeplngtamvdukalxyangehnidchd echn mivduhnawthihnaweynkwaphumiphakhxun thangdanprawtisastrkhxngphakhehnuxmikhwamsmphnththangwthnthrrmkbxanackrlannaphakhehnuxphumiphakhcaksaybniplangkhwa dxyxinthnnth dxyphahmpk wdphrathatudxysuethphrachwrwihar saphanmitrphaphithy law 4 echiyngkhxng hwythray aela xuomngkhkhuntanphakhehnuxinpraethsithyemuxngihysudechiyngihmcnghwd9 cnghwd cnghwdechiyngraycnghwdechiyngihmcnghwdnancnghwdphaeyacnghwdaephrcnghwdaemhxngsxncnghwdlapangcnghwdlaphuncnghwdxutrditthphunthi thnghmd93 690 85 tr km 36 174 24 tr iml prachakr ph s 2561 thnghmd6 341 973 khn khwamhnaaenn68 khn tr km 180 khn tr iml dchnikarphthnamnusy HDI 2019 0 762 sung 1 ekhtewlaUTC 7 praethsithy swnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 prawtisastr 2 phumisastr 3 karaebngekhtkarpkkhrxng 4 prachakrsastr 4 1 phasa 4 2 sthitiprachakr 4 3 emuxngihy 5 karsuksa 6 karkhnsng 6 1 karkhnsngthangxakas 6 2 karkhnsngthangbk 7 sthanthisakhy 7 1 xuthyanaehngchati 7 2 ekhuxn 7 3 ethuxkekhathisakhy 8 xangxing 9 aehlngkhxmulxunprawtisastr aekikhbriewnphunthiphakhehnux edimepnthitngkhxngxanackrlanna sungphyamngraythrngsthapnakhuninpi ph s 1835 cakkaryubrwmknkhxngxanackrinchwngyukhkxnhna khux hirynkhrenginyangechiyngaesnaelahriphuychy aelasthapnaemuxnghlwngxyangepnthangkarinpi ph s 1839 inchuxnphburisrinkhrphingkhechiyngihmphumisastr aekikh aephnthiaesdngphumipraethskhxngphakhehnux dxythangphakhehnux phaphthaydawethiym aesdngethuxkekhaaelaphunthipakhxngphakhehnuxethiybkbphumiphakhxun khxngpraeths aephnthiphakhehnux kahndtamsphaphesrsthkicaelasngkhm odykhnakrrmkarphthnakaresrsthkicaelasngkhmaehngchati phumipraethskhxngphakhehnuxprakxbipdwyethuxkekhanxyihyslbsbsxn aelamiphunthisakhykhxngpraethshlaycud echn phunthithangdantawntksudkhxngpraethsthixaephxaemsaeriyng cnghwdaemhxngsxn phunthithangdanehnuxsudkhxngpraethsthixaephxaemsay cnghwdechiyngray cudsungsudkhxngpraethsthidxyxinthnnth cnghwdechiyngihm nxkcakni phakhehnuxyngepnphunthiaerkkhxngpraethsthiaemnaokhngihlphan odycudaerkthiaemnaokhngihlphanpraethsithyxyubriewnsamehliymthxngkha xaephxechiyngaesn cnghwdechiyngray phakhehnuxmiphunthirwmthnghmd 193 690 85 tarangkiolemtr khidepnsdswnrxyla 0 09khxngphunthibnphiwolk ekhtaedntidkbpraethsephuxnbanaelaphumiphakhxun khxngphakhehnux eriyngtamekhmnalika idaek thistawntkaelathisehnuxtidkbpraethsemiynmar thisehnuxaelathistawnxxktidkbpraethslaw thisittidkbphakhklang phunthicnghwdphisnuolk aela suokhthy thangdantawntkechiyngitmiphunthitidkbphakhtawntk briewncnghwdnankaraebngekhtkarpkkhrxng aekikhcnghwdinphakhehnux kahndodykhnakrrmkarphumisastraehngchatiemuxpi ph s 2521 aelaprakasichodyrachbnthitysthan 2 epnkaraebngtamlksnathangphumisastr praephni sngkhm wthnthrrmaelaphasa epnkaraebngrabb 6 phumiphakh prakxbipdwy 9 cnghwd tamlksnaphumiphakhtamthrrmchatithitngxyuinekhtphuekha nxkcakkaraebngtamrachbnthitysthanaelw yngmihnwynganthiekhycdaebngphumiphakhkhxngpraethsithykhunephuxkahndaephnbriharngandanesrsthkicaelasngkhm sungepnkaraebngphumiphakhxyangimepnthangkaridaek khnakrrmkarphthnakaresrsthkicaelasngkhmaehngchati odykahndihphakhehnuxmithnghmd 17 cnghwd 2 prakxbdwy 9 cnghwdphakhehnuxkhangtn kbxik 8 cnghwd idaek cnghwdtak phisnuolk suokhthy ephchrburn phicitr kaaephngephchr nkhrswrrkh aelacnghwdxuthythani cnghwdthng 9 khxngphakhehnuxinkaraebngechnnixaceriykwa phakhehnuxtxnbn sungswnihyekhyepnthitngkhxngxanackrlannamakxn sahrbcnghwdxutrditthaelacnghwdtakekhyepnbangswn aelamiphasathinepnkhaemuxng swn 8 cnghwdthiehluxxaceriykwa phakhehnuxtxnlang sungmisunyklangxyuthicnghwdphisnuolkaelacnghwdnkhrswrrkh xnepnsunyklangkarkhmnakhmthisakhy pccubnkaraebngaebbniimniymichxangxinginexksarkhxngthangrachkaraelabthkhwamthangwichakarxun enuxngcakrachbnthitysthanidkahndihcnghwdehlani epncnghwdinekhtphakhklang ykewncnghwdtakxyuinphakhtawntk cnghwdinphakhehnuxthiaebngtamrachbnthitysthanmi 9 cnghwd idaek trapraca cnghwd chuxcnghwd xksrithy chuxcnghwd xksrormn canwnprachakr khn phunthi tr km khwamhnaaenn khn tr km cnghwdechiyngray Chiang Rai 1 292 130 11 678 4 110 64 cnghwdechiyngihm Chiang Mai 1 640 479 20 107 0 81 6 cnghwdnan Nan 476 363 11 472 1 41 5 cnghwdphaeya Phayao 486 304 6 335 1 76 8 cnghwdaephr Phrae 460 756 6 538 6 70 5 cnghwdaemhxngsxn Mae Hong Son 242 742 12 681 3 19 1 cnghwdlapang Lampang 761 949 12 534 0 60 8 cnghwdlaphun Lamphun 404 560 4 505 9 89 8 cnghwdxutrditth Uttaradit 462 618 7 838 6 59 0prachakrsastr aekikhphasa aekikh phunthikhxngcnghwdechiyngihm echiyngray aemhxngsxn phaeya laphun lapang aephr nan aelabangswnkhxngcnghwdxutrditth ekhyepnswnhnungkhxngxanackrlanna thaihekidlksnakhxngtwxksraelasaeniyngechphaathin eriykwaxksrthrrmlanna twemuxng aelaphasathinphayph kaemuxng sthitiprachakr aekikh xndb cnghwd canwn khn 31 thnwakhm 2561 3 canwn khn 31 thnwakhm 2558 4 canwn khn 31 thnwakhm 2557 5 canwn khn 31 thnwakhm 2556 6 canwn khn 31 thnwakhm 2555 7 canwn khn 31 thnwakhm 2554 8 canwn khn 31 thnwakhm 2553 9 1 echiyngihm 1 763 742 1 728 242 1 678 284 1 666 888 1 655 642 1 646 144 1 640 4792 echiyngray 1 292 130 1 277 950 1 207 699 1 204 660 1 200 423 1 198 656 1 198 2183 lapang 742 883 752 356 753 013 754 862 756 811 757 534 761 9494 nan 478 989 479 518 478 264 477 912 477 673 476 612 476 3635 phaeya 475 215 482 645 484 454 486 744 488 120 486 472 486 3046 xutrditth 455 403 459 768 460 400 460 995 461 294 461 040 462 6187 aephr 445 090 452 346 454 083 456 074 457 607 458 750 460 7568 laphun 405 955 406 385 405 468 405 268 404 673 403 952 404 5609 aemhxngsxn 282 566 273 764 248 178 246 549 244 356 244 048 242 742 rwm 6 341 973 6 312 974 6 169 843 6 159 952 6 146 599 6 133 208 6 133 989emuxngihy aekikh raykaremuxngihythisudinphakhehnux 20 xndbaerk eriyngtamcanwnprachakrkarsuksa aekikhsthabnxudmsuksathisakhy idaek mhawithyalyechiyngihm mhawithyalyaemfahlwng mhawithyalythrrmsastr sunylapang mhawithyalyphaeya mhawithyalyaemoc mhawithyalyethkhonolyirachmngkhllanna ekhtphunthiphayph echiyngihm ekhtphunthiechiyngray ekhtphunthilapang ekhtphunthinan mhawithyalyrachpht klumphakhehnux withyaekhtechiyngihm withyaekhtaemhxngsxn withyaekhtechiyngray withyaekhtlapang withyaekhtxutrditthmhawithyalynxrth echiyngihm mhawithyalyphayph echiyngihm withyalyechiyngray mhawithyalyenchn lapangkarkhnsng aekikhkarkhnsngthangxakas aekikh thaxakasyanechiyngihm thaxakasyanaemfahlwng echiyngray thaxakasyannannkhr thaxakasyanlapang thaxakasyanaephr thaxakasyanaemhxngsxn thaxakasyanpaykarkhnsngthangbk aekikh duephimetimthi raykarthanghlwngaephndininpraethsithy hmwd 1 aela thangrthifsayehnux thanghlwngaephndinhmayelkh 1 lapang ngaw phaeya echiyngray aemsay thanghlwngaephndinhmayelkh 11 xutrditth ednchy lapang laphun echiyngihm thanghlwngaephndinhmayelkh 101 suokhthy ednchy aephr nan danphrmaedn thanghlwngaephndinhmayelkh 103 ngaw rxngkwang thanghlwngaephndinhmayelkh 105 aemsxd aemsaeriyng sthanthisakhy aekikh phaphphaonramaphuchifa xuthyanaehngchati aekikh inphakhehnuxtxnbnepndxysungslbsbsxnhlaychn mixuthyanaehngchatisakhyhlayaehng echn cnghwdechiyngihmxuthyanaehngchatidxyxinthnnth xuthyanaehngchatidxysuethph puy xuthyanaehngchatikhunkhan xuthyanaehngchatidxyphahmpk xuthyanaehngchatidxyewiyngpha xuthyanaehngchatiphaaedng xuthyanaehngchatiaemtaikhr xuthyanaehngchatiaemoth xuthyanaehngchatiaemwang xuthyanaehngchatisrilanna xuthyanaehngchatihwynadng xuthyanaehngchatixxbkhan xuthyanaehngchatixxbhlwngcnghwdlaphunxuthyanaehngchatiaemping xuthyanaehngchatidxykhuntal cnghwdechiyngrayxuthyanaehngchatidxyhlwng xuthyanaehngchatikhunaec xuthyanaehngchatilanakk xuthyanaehngchatiphuchifa xuthyanaehngchatithahlwng khunnanangnxncnghwdlapangxuthyanaehngchatiaecsxn xuthyanaehngchatidxycng xuthyanaehngchatiaemwa xuthyanaehngchatithaphaith xuthyanaehngchatiekhlangkhbrrphtcnghwdphaeyaxuthyanaehngchatidxyphunang xuthyanaehngchatiaempum xuthyanaehngchatiphusangcnghwdxutrditthxuthyanaehngchatiphusxydaw xuthyanaehngchatilananan xuthyanaehngchatitnskihy cnghwdaemhxngsxnxuthyanaehngchatinatkaemsurinthr xuthyanaehngchatithapla natkphaesux xuthyanaehngchatiaemenga xuthyanaehngchatisalawincnghwdnanxuthyanaehngchatidxyphukha xuthyanaehngchatikhunsthan xuthyanaehngchatisrinan xuthyanaehngchatikhunnan xuthyanaehngchatiaemcrim xuthyanaehngchatinnthburi xuthyanaehngchatithasaekincnghwdaephrxuthyanaehngchatiewiyngoksy xuthyanaehngchatiaemym xuthyanaehngchatidxyphaklxng ekhuxn aekikh ekhuxnkhxngkariffafayphlit thisakhy idaek ekhuxnsirikiti cnghwdxutrditth ekhuxnaemngdsmburnchl cnghwdechiyngihm ekhuxnaemkwngxudmthara cnghwdechiyngihm ekhuxnkiwlm cnghwdlapang ekhuxnkiwkhxhma cnghwdlapangethuxkekhathisakhy aekikh thiwekhatanawsri thiwekhathnnthngchy thiwekhahlwngphrabang thiwekhaphipnna thiwekhadxymxnkucu thiwekhadxyxinthnnth thiwekhakhuntan thiwekhaphlung thiwekhadxyphusxydawxangxing aekikh Sub national HDI Area Database Global Data Lab hdi globaldatalab org phasaxngkvs subkhnemux 2020 07 07 2 0 2 1 rachbnthitysthan krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy prakassankthaebiynklang krmkarpkkhrxng eruxng canwnrasdrthwrachxanackr aeykepnkrungethphmhankhraelacnghwdtang tamhlkthankarthaebiynrasdr n wnthi 31 thnwakhm 2561 xxniln ekhathungidcak http stat bora dopa go th stat y stat61 htm 2562 subkhn 6 thnwakhm 2561 krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy prakassankthaebiynklang krmkarpkkhrxng eruxng canwnrasdrthwrachxanackr aeykepnkrungethphmhankhraelacnghwdtang tamhlkthankarthaebiynrasdr n wnthi 31 thnwakhm 2558 xxniln ekhathungidcak http stat bora dopa go th stat y stat58 htm 2558 subkhn 16 kumphaphnth 2559 krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy prakassankthaebiynklang krmkarpkkhrxng eruxng canwnrasdrthwrachxanackr aeykepnkrungethphmhankhraelacnghwdtang tamhlkthankarthaebiynrasdr n wnthi 31 thnwakhm 2557 xxniln ekhathungidcak http stat bora dopa go th stat y stat57 html 2558 subkhn 1 minakhm 2558 rachkiccanuebksa prakassankthaebiynklang eruxng canwnrasdrthwrachxanackr aeykenkrungethphmhankhraelacnghwdtang tamhlkthankarthaebiynrasdr n wnthi 31 thnwakhm 2556 elm 131 txn 41 ng 4 minakhm ph s 2557 hna 1 krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy prakassankthaebiynklang krmkarpkkhrxng eruxng canwnrasdrthwrachxanackr aeykepnkrungethphmhankhraelacnghwdtang tamhlkthankarthaebiynrasdr n wnthi 31 thnwakhm 2555 xxniln ekhathungidcak http stat bora dopa go th stat y stat55 html 2555 subkhn 3 emsayn 2556 krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy prakassankthaebiynklang krmkarpkkhrxng eruxng canwnrasdrthwrachxanackr aeykepnkrungethphmhankhraelacnghwdtang tamhlkthankarthaebiynrasdr n wnthi 31 thnwakhm 2554 xxniln ekhathungidcak http stat bora dopa go th stat y stat54 html 2555 subkhn 6 emsayn 2555 krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy prakassankthaebiynklang krmkarpkkhrxng eruxng canwnrasdrthwrachxanackr aeykepnkrungethphmhankhraelacnghwdtang tamhlkthankarthaebiynrasdr n wnthi 31 thnwakhm 2553 xxniln ekhathungidcak 1 2553 subkhn 22 minakhm 2554 2 aehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb phakhehnux praethsithy phakhehnux praethsithy khumuxkarthxngethiywcakwikiedinthang xngkvs phikdphumisastr 19 N 99 E 19 N 99 E 19 99ekhathungcak https th wikipedia org w index php title phakhehnux praethsithy amp oldid 9523724, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม