fbpx
วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2550

พุทธศักราช 2550 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2007 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันจันทร์ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

2007 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย2550
ปฏิทินเกรกอเรียน2007
MMVII
Ab urbe condita2760
ปฏิทินอาร์มีเนีย1456
ԹՎ ՌՆԾԶ
ปฏิทินอัสซีเรีย6757
ปฏิทินบาไฮ163–164
ปฏิทินเบงกอล1414
ปฏิทินเบอร์เบอร์2957
ปีในรัชกาลอังกฤษ55 Eliz. 2 – 56 Eliz. 2
พุทธศักราช2551
ปฏิทินพม่า1369
ปฏิทินไบแซนไทน์7515–7516
ปฏิทินจีน丙戌(จอธาตุไฟ)
4703 หรือ 4643
— ถึง —
丁亥年 (กุนธาตุไฟ)
4704 หรือ 4644
ปฏิทินคอปติก1723–1724
ปฏิทินดิสคอร์เดีย3173
ปฏิทินเอธิโอเปีย1999–2000
ปฏิทินฮีบรู5767–5768
ปฏิทินฮินดู
- วิกรมสมวัต2063–2064
- ศกสมวัต1929–1930
- กลียุค5108–5109
ปฏิทินโฮโลซีน12007
ปฏิทินอิกโบ1007–1008
ปฏิทินอิหร่าน1385–1386
ปฏิทินอิสลาม1427–1428
ปฏิทินญี่ปุ่นศักราชเฮเซ 19
(平成19年)
ปฏิทินจูเช96
ปฏิทินจูเลียนเกรกอเรียนลบ 13 วัน
ปฏิทินเกาหลี4340
ปฏิทินหมินกั๋วROC 96
民國96年
เวลายูนิกซ์1167609600–1199145599
กล่องนี้:

เนื้อหา

มกราคม

สมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก)

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วิดีโอเกม

ภาพยนตร์

ภาพยนตร์สารคดี

วรรณกรรม

รางวัลโนเบล

พ.ศ. 2550
2550, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ทธศ, กราช, 2550, ตรงก, บป, คร, สต, กราช, 2007, เป, นป, ปกต, รท, นท, นแรกเป, นว, นจ, นทร, ตามปฏ, นเกรกอเร, ยน, และเป, นป, นพศก, ลศ, กราช, 1369, นท, เมษายน, เป, นว, นเถล, งศก, ดงานเฉล, มพระเก, ยรต, เน, องในโอกาสมหามงคลเฉล, มพระชนมพรร. ph s 2550 pi phasaxun efadu aekikh phuththskrach 2550 trngkbpikhristskrach 2007 epnpipktisurthinthiwnaerkepnwncnthrtamptithinekrkxeriyn aelaepnpikun nphsk culskrach 1369 wnthi 16 emsayn epnwnethlingsk picdnganechlimphraekiyrtienuxnginoxkasmhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 80 phrrsa 5 thnwakhm 2550 khxngphrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr phrarachphithichlxngsirirachsmbtikhrb 61 pi 9 mithunayn 2550 ngt120 pi khwamsmphnthkarthutithy yipun pikhwolksakl International Polar Year pifisikssuriyasakl International Heliophysical year stwrrs 20 21 22pi 2547 2548 2549 2550 2551 2552 25532007 inptithinxunptithinsuriykhtiithy2550ptithinekrkxeriyn2007 MMVIIAb urbe condita2760ptithinxarmieniy1456 ԹՎ ՌՆԾԶptithinxssieriy6757ptithinbaih163 164ptithinebngkxl1414ptithinebxrebxr2957piinrchkalxngkvs55 Eliz 2 56 Eliz 2phuththskrach2551ptithinphma1369ptithinibaesnithn7515 7516ptithincin丙戌年 cxthatuif 4703 hrux 4643 thung 丁亥年 kunthatuif 4704 hrux 4644ptithinkhxptik1723 1724ptithindiskhxrediy3173ptithinexthioxepiy1999 2000ptithinhibru5767 5768ptithinhindu wikrmsmwt2063 2064 sksmwt1929 1930 kliyukh5108 5109ptithinoholsin12007ptithinxikob1007 1008ptithinxihran1385 1386ptithinxislam1427 1428ptithinyipunskrachehes 19 平成19年 ptithincuech96ptithincueliynekrkxeriynlb 13 wnptithinekahli4340ptithinhminkwROC 96 民國96年ewlayuniks1167609600 1199145599klxngni dukhuyaek enuxha 1 phunapraethsithy 2 ehtukarn 2 1 mkrakhm 2 2 kumphaphnth 2 3 minakhm 2 4 emsayn 2 5 phvsphakhm 2 6 mithunayn 2 7 krkdakhm 2 8 singhakhm 2 9 knyayn 2 10 tulakhm 2 11 phvscikayn 2 12 thnwakhm 3 wnsakhythangsasnaaelaphithikrrm 4 wnekid 5 wnthungaekkrrm 5 1 mkrakhm 5 2 kumphaphnth 5 3 minakhm 5 4 emsayn 5 5 phvsphakhm 5 6 mithunayn 5 7 krkdakhm 5 8 knyayn 5 9 tulakhm 5 10 phvscikayn 5 11 thnwakhm 6 bnethingkhdithixangxingthungpini 6 1 widioxekm 6 2 phaphyntr 6 3 phaphyntrsarkhdi 6 4 wrrnkrrm 7 rangwl 7 1 rangwlonebl 8 aehlngkhxmulxunphunapraethsithy aekikhphramhakstriy phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 9 mithunayn ph s 2489 13 tulakhm ph s 2559 naykrthmntri phlexk suryuthth culannth 1 tulakhm ph s 2549 28 mkrakhm ph s 2551 ehtukarn aekikhmkrakhm aekikh 1 mkrakhm erimichelkhmatrthansaklpracahnngsux ISBN aebb 13 hlk aethnaebb 10 hlk phn ki mun chawekahliit ekharbtaaehnngelkhathikarshprachachati txcak okhfi xnnn satharnrthblaekeriyaelapraethsormaeniyekhaepnsmachikshphaphyuorpsatharnrthsolwieniyepliynskulengincakothlarepnyuor satharnrthaexngoklaekhaepn smachikklumpraethsphusngxxknamn oxepk ekhruxngbinsaykarbinphayinpraethsxdmaexrthi 574 khxngsatharnrthxinodniesiyhaysabsuy sakkhxngmnidrbkarkhnphb 10 wnihhlng aetimphbphuodysarthixyubnekhruxngbinladngklaw rachxanackrednmarkptirupekhtkarpkkhrxng cak 13 mnthlhlkaelaxik 3 ethsbalnkhrxisra maepn 5 aekhwnhlk11 mkrakhm satharnrthsngkhmniymewiydnamekhaepnsmachikxngkhkarkarkhaolk dbebilyuthiox praethscinthdlxngyingthalaydawethiymkhxngtninxwkasdwykhipnawuth thaihekidkarwiphakswicarncakpraethsxun 12 mkrakhm sthanthutshrthxemrikapracakrungexethns satharnrthehlelnik praethskris thukocmtidwycrwdxarphici thaihekidkhwamesiyhayinradbelknxy aelaimmiphuididrbbadecb14 mkrakhm irxn hxll nkwingchawxemrikn thalaysthitikarwinghalfmarathxnkhxngshrthxemrika 18 mkrakhm tanansmedcphranerswrmharach phaphyntrithythimithunsrangsungsudinprawtisastr epidchayphakhaerk hngpraknhngsa epnwnaerk 22 mkrakhm ekidehturaebidintladklangkrungaebkaedd satharnrthxirk sngphlihmiphuesiychiwit 88 ray 29 mkrakhm krathrwngsatharnsukhprakasichmatrkarbngkhbichsiththi compulsory licensing kbyarksaorkhexdschnidduxya exffaiwerns Efavirenz khaeltra Kaletra aelayalalaylimeluxdxudtn phlawikhs Plavix sungepidthangihithyphlityaexng mirakhathuklng aelathuktxngtamptiyyaodhakhxngxngkhkarkarkhaolk ekidehturaebidphlichiphinrankhaykhnmpnginrthxisraexl sngphlihmiphuesiychiwit 3 ray 30 mkrakhm imokhrsxfthepidtw winodwswista rabbptibtikarwinodwstwihmlasudkumphaphnth aekikh 2 kumphaphnth khnakrrmkarrahwangpraethswadwykarepliynaeplngkhxngphumixakas ixphisisi lngkhwamehnwaepnipidxyangyingthimnusymiswnthaihekidphawaolkrxn aelakhadwaplaykhriststwrrsthi 21 xunhphumiechliykhxngolkcaephimkhun 1 8 4 C phrxmkbradbnathaelthisungkhun 3 kumphaphnth satharnrthxinodniesiyprakassthankarnchukechinhlngcakekidwatphycakpraktkarnexlnioy ekidehturaebidrthbrrthukklangfungchnintladklangkrungaebkaedd satharnrthxirk epnphlihmiphuesiychiwit 135 ray aelabadecb 339 ray 4 kumphaphnth suepxrobwl XLI cdkhunthisnamkiladxlfin emuxngimxami rthflxrida shrthxemrika thimfutbxlthimchatisingkhopridrbtaaehnngchnaeliscakkaraekhngkhnraykarfutbxlchingaechmpaehngchatixaesiyn khrngthi 6 dwykarexachnathimfutbxlthimchatiithydwypraturwm 3 pratutx 2 hlngcakthiesmxkn 1 pratutx 1 inrxbchingchnaelisndsudthay n snamsuphchlasy krungethphmhankhr 10 kumphaphnth Wonder Girls 1 in 2 ekirlaebndxndb 1 khxngekahliepidtwepnkhrngaerk 13 kumphaphnth karecrca 6 fayaekwikvtiniwekhliyrkhubhna hlngekahliehnuxyxmpidetaptikrnniwekhliyrhlkepnkarchwkhrawephuxaelkkbnamn aelayxmihixexxiexekhaiptrwcsxb 18 kumphaphnth chaykhbwnesnithladbthi 31 khux khbwnkarhmdsrrphstw ekkhiernecxr 28 kumphaphnth yanniwhxirsns phanikldawphvhsbdi kxnmunghnatxipyngdawphluotminakhm aekikh 1 minakhm erimpikhwolksakl 3 4 minakhm ekidcnthruprakhaetmdwng mxngehnidinpraethsithy 4 minakhm kareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrkhxnglththifassist satharnrthexsoteniy aelasatharnrthpkkhrxngtnexngxbhaesiy 7 minakhm ekidifihmekhruxngbinobxing 737 400 khxngsaykarbinkarudaaexr khnalngcxdthisnambincnghwdyxkyakarta bnekaachwathangtxnklangkhxngpraethsxinodniesiy phuodysarswnhnungrwmthngnkbinthukifkhlxkesiychiwit 49 khn miphurxdchiwit 90 khn 8 minakhm sthaniothrthsnixthiwiepliynepnthiixthiwi epliynthanakhxngsthaniothrthsncakexkchnepnsthanikhxngrthbal 11 minakhm erimewlaxxmaesnginshrthxemrikaaelahlayswninaekhnada odymikarepliynaeplngcakedimerwkhun 4 5 spdahlwnghna tamnoybayprahydphlngnganihm 13 minakhm wnkxtngaenwrwmshchati 19 minakhm ekidsuriyuprakhabangswn ehnidinexechiyit exechiytawnxxk aelaxaaelska 23 minakhm ekhruxngelnekm osniephlysetchn 3 xxkwangcahnaythwolkemsayn aekikh 2 emsayn ewlssnghamkarsubbuhriinthisathanaaelasthanthithangan ekidthrniphibtiphyinhmuekaaosolmxnwdaerngsnsaethuxnid 8 1 riketxr aelayngsngphlihekidkhlunsunami 16 emsayn och sung hi kxehtusngharhmuthimhawithyalyewxrcieniyethkhinshrth miphuesiychiwit 33 khn nbepnehtukarnkhahmuinsthansuksathirunaerngthisudkhrnghnunginprawtisastrshrth 17 emsayn emuxngxinchxn praethsekahliit idrbeluxkihepnecaphaph exechiynekms 2014phvsphakhm aekikh 3 phvsphakhm kareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdraelarthbalthxngthinkhxngskxtaelnd kareluxktngrthbalthxngthinkhxngxngkvs 5 phvsphakhm ekhruxngbinsaykarbinekhnyaaexrewys ethiywbinthiekhkhiw 507 tkinsatharnrthaekhemxrun 6 phvsphakhm phrarachphithichlxngphrachnmayu 7 rxb smedcphraecaphinangethx ecafaklyaniwthna krmhlwngnrathiwasrachnkhrinthr nikxla sarkxsi idrbeluxktngepnprathanathibdisatharnrthfrngess odyexachnaesokaeln rwyal dwykhaaennrxyla 53 khxngkhaaennesiyngthnghmd somsrfutbxlaemnechsetxryuinetdidrbtaaehnngchnaeliskaraekhngkhnfutbxlexfex phriemiyrlik vdukalthi 2006 2007 10 phvsphakhm nayothni aeblr naykrthmntriaehngshrachxanackr prakaswacalaxxkcaktaaehnng inwnthi 27 mithunayn odyslataaehnng ihnaykxrdxn brawn rthmntriwakarkrathrwngkarkhlng epnnaykrthmntrikhntxip 16 phvsphakhm ewla 15 56 n ekidaephndinihwkhnad 6 1 riketxr thangtawntkkhxngpraethslaw rusukidbnxakharsungthikrungethph srangkhwamesiyhayihkbyxdphrathatucxmkitti c echiyngray nikxla sarkxsi ekharbtaaehnngprathanathibdifrngess txcakchk chirk 19 phvsphakhm somsrfutbxlechlsiidrbtaaehnngchnaeliskaraekhngkhnfutbxlexfex khph 2007 xngkvs n snamkilaniwewmbliy krunglxndxn praethsxngkvs hlngexachnasomsrfutbxlaemnechsetxryuinetd 1 pratutx 0 inchwngtxewlaphiess odykaraekhngkhnndniyngichepnndepidsnamkilaniwewmbliyxyangepnthangkarxikdwy thimfutsxlthimchatixihranidrbtaaehnngchnaelisinkaraekhngkhnfutsxlchingaechmpaehngchatiexechiy 2007 n yipun dwykarexachnathimfutsxlthimchatiyipuninrxbchingchnaelis 4 pratutx 1 23 phvsphakhm somsrfutbxlexsi milan idrbtaaehnngchnaelisinkaraekhngkhnfutbxlyufa aechmepiynslik vdukalthi 2006 thung 2007 n snamkilaoxlimpikhsetediym krungexethns satharnrthehlelnik praethskris dwykarexachnasomsrfutbxlliewxrphulinrxbchingchnaelis 2 pratutx 1 24 phvsphakhm kareluxktngthwipinsatharnrthixraelnd 25 phvsphakhm phaphyntreruxng phcyphylaocrsldsudkhxbolk Pirates of the Caribbean At World s End epidchayrxbpthmthsn chlxngkhrbrxb 30 pikhxngphaphyntreruxng starwxrs khxngcxrc lukhs 27 phvsphakhm kareluxktnginekhtkarpkkhrxngtnexngkhxngrachxanackrsepnthukekht ykewnkaliesiy xndalusixa aekhwnbask aelakhaetholeniy 30 phvsphakhm tulakarrththrrmnuywinicchytdsinkhdiyubphrrkh 5 phrrkhkaremuxng odymimtiyubphrrkhprachathipitykawhna phrrkhithyrkithy phrrkhphthnachatiithy aelaphrrkhaephndinithymithunayn aekikh 5 mithunayn yanemsesnecxrokhcrphanikldawsukr 8 mithunayn xngkhkarnasasngkraswyxwkasaextaelntiskhunbinphrxmnkbinxwkas 7 khn ephuxedinthangipinpharkictxetimsthanixwkasnanachati 9 mithunayn ewla 9 00 n sthaniwithyuaelasthaniothrthsn rwmicknepidephlngphxaehngaephndinxyangphrxmephriyngkn hwngcachwysrangkhwamrk khwamsamkhkhikhxngchawithy ephuxthwaykhwamcngrkphkdiaedphrabathsmedcphraecaxyuhw 11 mithunayn khts mikhasngxaydthrphysin bychienginfakcanwn 21 bychithiidcakkrnitrakulchinwtraeladamaphngskhayhunklumbristhchinkhxrp aelabychienginfakthiichchuxthksin chinwtraelaphcman chinwtr epnkarchwkhraw odyepidoxkasihecakhxngthrphysinsamarthyunkhdkhanephuxphisucnkaridma phayin 60 wn 14 mithunayn sanaexnotniox sepxrs michyehnuxkhlifaelnd khawaeliys 4 0 ekm khwaaechmpbasektbxlexnbiex vdukal 2006 2007 odyothni pharkekxr idrbeluxkepnphuelnthrngkhunkha 19 mithunayn ekidaephndinihw khnad 4 5 riketxr cudsunyklangxyuthixaephxaemrim cnghwdechiyngihm 26 mithunayn 15 krkdakhm karaekhngkhnfutbxlchingaechmpaehngchatixemrikait okpaxaemrika 2007 n satharnrthobliwaraehngewensuexla 27 mithunayn othni aeblr phncaktaaehnngnaykrthmntriaehngshrachxanackr odyphuthiekhadarngtaaehnngaethnidaek kxrdxn brawn 30 mithunayn 10 krkdakhm kareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrinpraethspapwniwkini 30 mithunayn 22 krkdakhm karaekhngkhnfutbxlolkrunxayuimekin 20 pi fifa yu 20 ewirldkhph 2007 n praethsaekhnadakrkdakhm aekikh 1 krkdakhm aekhnadachlxngkhrbrxb 140 piaehngkarkxtngpraeths xngkvssnghamkarsubbuhriinthisatharnaaelasthanthithangan ekhruxrthxxsetreliysnghamkarsubbuhriinphbaelakhlbthitngxyuinekhtrthniwesathewlsaelarthwiktxeriy khrbrxb 10 piaehngkarkxtngekhtbriharphiesshxngkngkhxngsatharnrthprachachncin satharnrthxxsetriyxxkkdhmayldxayukhntakhxngphumisiththieluxktngcak 18 piehlux 16 pi karaesdngkhxnesirtralukthungecahyingidxana n snamkilaewmbliy krunglxndxn xngkvs odyichchuxkhxnesirtwa khxnesirtfxridxana 7 krkdakhm prakasphlkarohwtkhdeluxk 7 singmhscrrykhxngolkyukhihm n krunglisbxn satharnrthoprtueks karaesdngmhkrrmkhxnesirt ilfexirth ephuxrnrngkhihphukhntrahnkinpyhapraktkarnolkrxn 7 29 krkdakhm karaekhngkhnfutbxlchingaechmpaehngchatiexechiy khrngthi 14 n rachxanackrithy satharnrthxinodniesiy maelesiy aelasatharnrthsngkhmniymewiydnam epnkhrngaerkkhxngkaraekhngkhnraykarnithimiecaphaphrwmthung 4 praeths karaekhngkhnckryanthur edx frxngs 2007 13 krkdakhm phithiepidkaraekhngkhnkilaaephnxemriknekms khrngthi 15 n rthrioxedcaenor shphnthsatharnrthbrasil 15 krkdakhm thimfutbxlthimchatibrasilchnaeliskaraekhngkhnfutbxlchingaechmpaehngchatixemrikait khrngthi 42 n snamkilaokhespaechngochoremor emuxngmaraikob rthsueliy satharnrthobliwaraehngewensuexla 21 krkdakhm kahndwangcahnaywrrnkrrmaehrri phxtetxr chbbphasaxngkvs chudthi 7 chudsudthay txn aehrri phxtetxrkbekhruxngrangymthut 21 krkdakhm 8 singhakhm nganchumnumlukesuxolk khrngthi 21 n ihaelndsparkh exsesks xngkvs 29 krkdakhm thimfutbxlthimchatixirkchnaeliskaraekhngkhnfutbxlchingaechmpaehngchatiexechiy khrngthi 14 n snamkilabngkaron krungcakarta satharnrthxinodniesiysinghakhm aekikh 1 singhakhm chlxngkhrbrxb 100 pi aehngkarkxtngkhnalukesuxaehngchatithwolk 19 singhakhm karlngprachamti rangrththrrmnuyaehngrachxanackrithy phuththskrach 2550 28 singhakhm cnthruprakhaetmdwng odyphuthixyuinekhtaednkhxngrachxanackrithysamarthmxngehnpraktkarnniinchwngewlahwkhaknyayn aekikh 8 9 knyayn karprachumkhwamrwmmuxthangesrsthkicexechiy aepsifik thisidniy 11 knyayn suriyuprakhabangswn txnitkhxngthwipxemrikait aelabangswnkhxngthwipaexntarktika 16 knyayn ekidxubtiehtuekhruxngbinodysarkhxngsaykarbinwnthuok prasbxubtiehtuithlxxkcakthangwingkhnarxnlngcxdthisnambinphuekt ekhruxngekidkarraebid thaihmiphuesiychiwit 89 khn badecb 41 khn 19 knyayn nwn eciy xditsmachikphunaekhmraedngthukcbkumkhxhaxachyakrsngkhramaelakxxachyakrrmtxmnusychatirahwangthiekhmraedngeruxngxanacinkmphucha knyayn xngkhkarnasasngyandxwnkhunsuxwkasinpharkicsarwcdawekhraahnxy 2 dwngtulakhm aekikh 1 tulakhm kahndxayukhntakhxngphuthisamarthsuxphlitphnthyasubidinxngkvsaelaewlsephimkhuncak 16 piepn 18 pi 9 tulakhm kareluxktnginrthniwfndaelndaelaaelbradxrkhxngpraethsaekhnadaphvscikayn aekikh 4 phvscikayn kareluxktngthwipinsatharnrthturki sinsudewlaxxmaesnginshrthxemrikaaelaphunthiswnihyinpraethsaekhnadakxnkahndewlacring 1 xathity tamkdhmay Energy Policy Act of 2005 12 phvscikayn kareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrinpraethsithy ph s 2550 wnrbsmkhrphusmkhrinrabbekhtwnaerk aelaphrrkhprachathiptyprasryihykhrngaerkthiwngewiynihythnwakhm aekikh 5 thnwakhm phrarachphithimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 80 phrrsa phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 19 thnwakhm kareluxktngprathanathibdiinsatharnrthekahli 21 thnwakhm kareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrinpraethsithy ph s 2550 phrrkhphlngprachachnprasryihyepnkhrngsudthaythisnamhlwng inkhnathiphrrkhprachathiptyprasrythilanphrabrmrupthrngma aelaphrrkhchatiithyprasrythixnusawriyprachathipity 23 thnwakhm kareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrinpraethsithy ph s 2550 24 thnwakhm rthbalenpalprakaswasthabnphramhakstriycathukykelikinpihna aelacamikarprakastngsatharnrthihm 27 thnwakhm ebnasir butot xditnaykrthmntripakisthan thuklxbsnghar aelamiphuesiychiwitxikxyangnxy 20 khn odyehturaebidinkarhaesiynginrawlpindi 30 thnwakhm smedcphrarachathibdiimekhilthi 1 aehngormaeniy thrngaetngtng ecafahyingmarkaert mkudrachkumariaehngormaeniy epnphuphithksrachbllngkaehngormaeniy thungaemwarabxbkstriykhxngormaeniycaimmiaelw aetthangrthbalkhxngormaeniyyngihsiththiinkaresdcphrarachdaeninmaprathbinormaeniyidwnsakhythangsasnaaelaphithikrrm aekikh18 kumphaphnth wntruscin 3 minakhm wnmakhbucha 13 15 emsayn sngkrant 10 phvsphakhm wnphuchmngkhl 31 phvsphakhm wnwisakhbucha 29 krkdakhm wnxasalhbucha 30 krkdakhm wnekhaphrrsa 27 singhakhm wnsarthcin 11 knyayn wnaerkkhxngeduxnrxmadxn 26 tulakhm wnxxkphrrsa 24 phvscikayn wnlxykrathng 25 thnwakhm wnkhristmaswnekid aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiekidinpi ph s 2550 10 emsayn ecahyingxariyanaehngenethxraelndphrarachthidaphraxngkhelkinsmedcphrarachathibdiwilelim xelksanedxraehngenethxraelndaelasmedcphrarachiniaemksimaaehngenethxraelnd 18 emsayn ecachayelorothri esexos mkudrachkumaraehngelosoth phrarachoxrsinsmedcphrarachathibdieltsithi 3 aehngelosoth aela smedcphrarachinimaesent omhaot esexos 21 emsayn ecahyingxisaebllaaehngednmarkphrathidaphraxngkhrxnginecachayefredxrik mkudrachkumaraehngednmarkaelaecahyingaemri mkudrachkumariaehngednmark 29 emsayn xinfntaosfixaaehngsepnphrarachthidaphraxngkhelkinsmedcphrarachathibdiefliepthi 6 aehngsepnaelasmedcphrarachinieltiesiyaehngsepn 17 thnwakhm ecms iwekhantesewirn phraoxrsinecachayexdewird exirlaehngewsesksaelaosfi ekhanetsaehngewseskswnthungaekkrrm aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiesiychiwitinpi ph s 2550 mkrakhm aekikh 8 mkrakhm cuhling pngknmul kharachkarchawithy ekid minakhm ph s 2522 12 mkrakhm sukh sungswang nkthurkicchawithy 13 mkrakhm imekhil ebrkekhxr nkdntrichawxemrikn 19 mkrakhm skxtt charls biekxolw nkaesdngmwyplachawxemrikn ekid 1 knyayn ph s 2504 21 mkrakhm pricha echlimwnichy kharachkarchawithy ekid 18 phvscikayn ph s 2481 29 mkrakhm phltarwctri hmxmrachwngsectcnthr prawitr tarwcchawithy ekid 26 phvscikayn ph s 2478 kumphaphnth aekikh 1 kumphaphnth esri hwnginthrrm silpinaehngchati ekid 3 mkrakhm ph s 2480 7 kumphaphnth praman chnsux kharachkarchawithy ekid 1 mithunayn ph s 2479 8 kumphaphnth aexnna niokhl smith nangaebb nkaesdnghyingchawxemrikn ekid 28 kumphaphnth ph s 2510 19 kumphaphnth ehiywfa silpintlk 20 kumphaphnth skda omkkhmrrkhkul xngkhmntriaelakharachkarchawithy ekid 8 thnwakhm ph s 2480 minakhm aekikh 12 minakhm suwithy wdhnu nkekhluxnihwchawithy ekid 20 thnwakhm ph s 2495 19 minakhm buychu orcnesthiyr nkkarthnakharaelankkaremuxng xditrxngnaykrthmntri ekid 24 mkrakhm ph s 2465 30 minakhm diedn ekngkarun nkmwychawithy ekid 25 emsayn ph s 2521 emsayn aekikh 15 emsayn suwthn wrdilk rphiphr nkekhiyn silpinaehngchati 18 emsayn kitti xkhresrni phusrangphaphyntraelalakhr 23 emsayn bxris eylsin prathanathibdikhnaerkkhxngrsesiy ekid 1 kumphaphnth ph s 2474 phvsphakhm aekikh 12 phvsphakhm thanphuhyingphunsukh phnmyngkh phriyapridi phnmyngkh13 phvsphakhm phrapramukhmaliextw tanumafilithi 2 pramukhaehngrthsamw 14 phvsphakhm ephysri phumchusri nkrxng silpinaehngchati 21 phvsphakhm sakhr yngekhiywsd silpinaehngchati 27 phvsphakhm xisumi sakaxi nkrxnghyingchawyipun ekid 6 kumphaphnth ph s 2510 30 phvsphakhm eksm sirismphnth nkkaremuxngithy xditrthmntrimithunayn aekikh 8 mithunayn esksrrkh phupradisth phithikr nkdntri 25 mithunayn khrisotefxr imekhil ebnwa nkaesdngmwyplachawaekhnada ekid 21 phvsphakhm ph s 2510 28 mithunayn khixichi miyasawa naykrthmntrikhnthi 78 khxngyipun ekid 8 tulakhm ph s 2462 krkdakhm aekikh 3 krkdakhm thxngib eruxngnnth silpinaehngchati ekid ph s 2469 13 krkdakhm thwm thrnng nkaesdngchawithy ekid ph s 2469 knyayn aekikh 6 knyayn lusixaon pawarxtti nkrxngoxeprachawxitali ekid 12 tulakhm ph s 2478 28 knyayn kittikhun echiyrsngkh nkrxng ekid 25 phvsphakhm ph s 2500 tulakhm aekikh 10 tulakhm hlwngphxpyyannthphikkhu phrasngkhchawithy 12 tulakhm os win naykrthmntriphma 26 tulakhm khunsa khunsukchawithyihyphvscikayn aekikh 3 phvscikayn sastracary phleruxtri smphph phirmy sthapnik thharerux rachbnthit aelasilpinaehngchati ekid 26 krkdakhm ph s 2459 10 phvscikayn nxrmn emlelxr nkekhiyn nkhnngsuxphimph khxlmnist aelaphukakbphaphyntrchawxemrikn ekid 31 mkrakhm ph s 2466 23 phvscikayn thnngskdi phkdiethwa nkrxng nkaetngephlng aelankaesdng ekid 29 singhakhm ph s 2478 24 phvscikayn suphphr maphungphngs phubrryaykila ekid 13 phvscikayn ph s 2489 24 phvscikayn xuethn etchaiphbuly phukxtngthnakharsrinkhr aelamulnithipxetktung ekid 3 mkrakhm ph s 2456 thnwakhm aekikh 2 thnwakhm epluxng chayrsmi silpinaehngchati ekid 25 tulakhm ph s 2475 9 thnwakhm panrwth kittikrecriy nkrxng ekid 2 thnwakhm ph s 2525 27 thnwakhm ebnasi butot xditnaykrthmntripakisthanbnethingkhdithixangxingthungpini aekikhwidioxekm aekikh rxkaemn emka aemn mienuxeruxngthiklawwa dr othms ilth phusrangrxkaemn idrbrangwloneblsakhanksranghunyntpracapini duknukekhm 3di wangcahnay ph s 2539 miehtukarninekmthiekidkhunineduxnthnwakhmkhxngpini exataekhst wangcahnay ph s 2542 emthlekiyroslid 2 snsxxfliebxrti wangcahnay ph s 2544 thxm aekhlnsiys ernobwsiks 3 raewnchild wangcahnay ph s 2546 thxm aekhlnsiys oksthrikhxn 2 wangcahnay ph s 2547 mikaraetngenuxeruxngekiywkbsngkhramekahlikhrngthi 2 thiidekidkhuninpini thxm aekhlnsiys sprinetxresll ekhxxsethiywri wangcahnay ph s 2548 aexktxxfwxr iderktaexkchn wangcahnay ph s 2548phaphyntr aekikh dbebildrakxn ekhachay ph s 2537 ephyechk aekarxyxdit lapmprisna ekhachay ph s 2546 edxaaeckhekt khngsyxng hxnghlxndbcit ekhachay ph s 2548phaphyntrsarkhdi aekikh edthxxfxaephrssiednt ekhachay ph s 2549 mienuxeruxngthismmutiih cxrc dbebilyu buch prathanathibdikhnthi 43 aehngshrthxemrikathuklxbsngharinwnthi 19 tulakhmkhxngpiniwrrnkrrm aekikh edxaphphephtmasetxrs tiphimph ph s 2494 ehtukarnthnghmdineruxngekidkhuninpini odyerimtngaetwnthi 21 krkdakhm edxafxrexewxrwxr tiphimph ph s 2518 miehtukarnbangehtukarnineruxngthiekidkhuninpinirangwl aekikhrangwlonebl aekikh sakhaekhmi Gerhard Ertl sakhawrrnkrrm dxris elssing sakhasntiphaph khnakrrmkarrahwangrthbalwadwykarepliynaeplngsphaphphumixakas xl kxr sakhafisiks xlebirt efirt pietxr krunebxrk sakhasrirwithyahruxkaraephthy mariox khaepkki esxr martin xiwans oxliewxr smithis sakhaesrsthsastr Leonid Hurwicz Eric Maskin Roger Myersonaehlngkhxmulxun aekikhekhathungcak https th wikipedia org w index php title ph s 2550 amp oldid 9346548, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม